Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om dekontaminering av medisinsk utstyr. Dekontaminering innebærer rengjøring, desinfeksjon eller sterilisering av medisinsk utstyr som skal gjenbrukes. Korrekt dekontaminering er en grunnleggende forutsetning for at medisinsk gjenbruksutstyr skal kunne anvendes på en sikker måte.

Virksomheten omfatter utarbeidelse av metodebeskrivelser, kravspesifikasjoner og veiledere, opplæring og rådgiving, forskning, vurdering av nye metoder og teknologi, og bistand til kvalitetskontroll av dekontaminering.

Tjenester retter seg mot alle deler av helsetjenesten og tannhelsetjenesten.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

 

Oppgaver og resultat
Kompetansetjenestens aktivitet vurderes å være i tråd med oppgavespekteret. Egen kompetanse er videreutviklet. I 2016 har en medarbeider fullført Foundation Degree in Decontamination Sciences, Anglia Ruskin University, UK. To medarbeidere har kvalifisert seg med City & Guilds certificate, Testing of Small Steam Sterilizers. En medarbeider deltok på 17th World Sterilization Congress, Australia. Kompetansetjenesten har fra 2016 vært representert i norsk standardiseringsarbeid ved Standard Norge: Norsk speilkomite SN/K 113 Kvalitetssikring av medisinsk utstyr. Tjenesten er tilgjengelig for alle deler av helse- og tannhelsetjenesten i hele landet. Kompetanse formidles til målgruppene i form av kurs, konferanser, veiledningsmateriell, e-læring, nettundervisning, internett og via massemedia. Løpende veiledning og rådgiving til alle nivåer helsetjenesten er omfattende. Vår rådgivingstelefon er åpen alle hverdager fra 08.00 - 15.30. Overvåking av kvaliteten på dekontamineringsprosesser viser noe bedring for sterilisering, men forverring når det gjelder kvaliteten på dialysevann. Resultatene formidles til brukerne i form av publisering på internett, og følges opp med tilbud om tilpasset opplæring. De etablerte forskernettverkene og forskningsprosjektene med nasjonale og internasjonale forskere er videreført. Det er etablert et nettverk med kompetansesentre for smittevern i alle helseregioner. Referansegruppen har representanter for alle regioner og ulike deler av helsetjenesten, og den har også et internasjonalt medlem. Det er foretatt en evaluering av flere nye desinfeksjonsmidler til teknisk desinfeksjon, og konklusjonene er formidlet til helsepersonell i form av informasjonsmateriell og publikasjoner. Det er utarbeidet en ny veileder for validering av store vanndampsterilisatorer og en veiledende kravspesifikasjon for vaskedekontaminatorer. De økende problemene knyttet til antibiotikaresistens, blant annet uttrykt i Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens, har også medført økt oppmerksomhet om dekontaminering som forebyggende tiltak. Kompetansetjenesten har i tråd med dette økt sin aktivitet på dette området, både når det gjelder formidling og forskning.

Kompetansetjenestens plan for kompetansespredning er å: 1. Bidra til at ledere i helsevesenet får forståelse for at dekontaminering er en grunnleggende forutsetning for kvalitet i helsetjenesten og derigjennom sørge for ledelsesforanking av, og forståelse for, behovet for kompetanseheving. 2. Formidle grunnkompetanse i dekontaminering til alt helsepersonell gjennom grunnkurs i dekontaminering på nasjonalt nivå. Bistå regionale kompetansesentre i smittevern med å etablere tilsvarende kurs på regionalt nivå, og eventuelt på lokalt nivå dersom det er hensiktsmessig. 3. Utarbeide opplæringsmateriell for viderekommende personell som har dekontaminering som en viktig del av sine daglige arbeidsoppgaver. Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og tannhelsetjenesten. 4. Reetablere en utdanning for ledende dekontamineringspersonell i samarbeid med en høyskole. 5. Utarbeide nasjonal veileder for validering av vanndampsterilisatorer og vaskedekontaminatorer og tilby opplæring i bruk av disse. Målgrupper: Ingeniører, teknikere og brukere som har ansvar for kvalitetssikring av sterilisering. 6. Utarbeide revisjonsplan for dekontaminering og lære opp fagrevisorer. 7. Tilby opplæring i produksjon og kontroll av hemodialysevæske. Målgrupper: medisinsk teknisk personell, dialysepersonell, teknisk personell, smittevernpersonell. 8. Kompetanseformidling på internett. Tjenestens internettside er bygget opp som en base av hjelpemidler med veiledere, relevant litteratur, foredrag, ofte stilte spørsmål og som en kurs/konferansestøtte.Internettsiden benyttes aktivt i formidling av nettverksmøter, kurs og konferanser: http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/nasjonal-kompetansetjeneste-for-dekontaminering. 9. Forskning og etablering av forskernettverk.

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering vurderer at resultatmålene for 2016 er oppnådd, se nærmere spesifikasjon nedenfor. Resultatmål: Grunnopplæring: Det er gjennomført grunnkurs i dekontaminering iht. plan. I 2016 har vi spisset kurset mot primærhelsetjenesten og tannhelsetjenestenn. Resultatmål: Utdanning av ledende dekontamineringspersonell. Det vises til årsrapporten for 2015. Det var målsetting å reetablere en egen nasjonal utdanning sammen med Lovisenberg diakonale høgskole. Etter innledende samtaler ble det i 2016 klart at Lovisenberg ikke ønsket å delta i dette. Samtidig har det pågått et arbeid for å reetablere en felles nordisk utdanning i smittevern der vi har arbeidet for at dekontaminering også skal inngå. Avklaring på dette forventes i løpet av 2017. Resultatmål: Kvalitetssikring av sterilisering. Målet er at alle deler av helsetjenesten skal sikre kvaliteten på sterilisering av medisinsk utstyr. Et delmål for kompetansetjenesten er å tilby kontroll av sterilisatorer med biologiske indikatorer (alle deler av helsetjenesten) og å tilby validering av vanndampsterilisatorer (spesialisthelsetjenesten). I 2016 har vi hatt 1,8 % økning av kontroll av sterilisator med biologisk indikator sammenlignet med 2015. Antall påviste feil har samtidig gått ned fra 1,06 % til 0,68 %. Sett i forhold til kravet til sterilitet, som er en maksimal risiko på 0,0001 %, viser dette at det fortsatt er behov for kvalitetsforbedring. Når det gjelder validering av sterilisatorer er resultatene i 2016 noe bedre enn i 2015. Men også her er det behov for mer omfattende kontroller. Resultatmål: Opplæringsmateriell for bruk av biologiske indikatorer. Det er utarbeidet en veiledningsbrosjyre for bruk av biologiske indikatorer som er distribuert til mer enn 4000 enheter i helsetjenesten. Resultatmål: Forenklet tilgang til informasjon. Det er etablert en liste med svar på ofte stilte spørsmål på nettsiden. Resultatmål: Kontroll av dialysevæske. Antall kontroller i 2016 er gått noe ned sammenlignet med 2015. En spørreundersøkelse har avdekket behov for mer opplæring og det vil bli gjennomført et kurs i 2017. Resultatmål: Nasjonal veileder for validering av vanndampsterilisatorer. Det er utarbeidet en protokoll for Store vanndampsterilisatorer (iht. NS-EN 285:2015). Resultatmål: Veiledende kravspesifikasjon for vaskedekontaminatorer. Det er utarbeidet kravspesifikasjon iht. NS-EN ISO 15883:2009-del 1 og del 2. Resultatmål: Forskning og etablering av forskernettverk. Det vises til avsnittene om vitenskapelige artikler og forskningsprosjekter.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
16 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
3 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
58 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
23 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
5 timer

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering har ikke klinisk virksomhet, men har aktivitet i tilknytning til validering, testing og kontroll av dekontaminering av medisinsk utstyr.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • NRK Nyheter 05.04.16: Renhold på sykehus. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - alle regioner
 • Forum for sykehusrenhold. (Konferanse).
 • NRK Brennpunkt 24.01.16: Antibiotikaresistens. (Intervjuer/oppslag i media).
 • NRK nyheter 17.04.16: Sykehussengene kan være fulle av bakterier og virus. (Intervjuer/oppslag i media).
 • TV 2 hjelper deg 18.04.16 : Testet rulletrapper fant E.coli, urin, osv. (Intervjuer/oppslag i media).
 • TV2 hjelper deg 28.08.16: Renhold i solarier. (Intervjuer/oppslag i media).
 • TV2 hjelper deg 03.09.16: Badeland stengt på dagen. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Nationen, Dagens næringsliv, Møre avis, NTB, ABC nyheter 13.09.16: Høie bagatelliserer om resistens. (Intervjuer/oppslag i media).
 • VG 02.11.16: Ahus har vært rammet av skabb siden september. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Dagbladet og Aftenposten 12.09.16: Hygiene smittsomme sykdommer/infeksjoner i smittevern. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Oppdalingen 22.11.16: Antibiotikatoppen (St. Olavs hospital på antibiotika toppen). (Intervjuer/oppslag i media).
 • Dagbladet 21.11.16: Multiresistente bakterier – WHO slår alarm. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Grunnkurs i dekontaminering. (Kurs).
 • Behaviour change in infection prevention and control. (Kurs).
 • Behaviour change in infection prevention and control. (Kurs).
 • Dekontamineringsdagene. (Konferanse).
 • Landsmøte, Norsk forening for sterilforsyning. (Konferanse).
 • Norsk forum for smittevern i helsetjenesten. (Konferanse).
 • Nasjonal nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler. (Seminar).
 • Urologisk vårmøte. (Seminar).
 • Environmental cleaning - is visibly clean good enough. (Nettmøte).
 • Veileder for kontroll av sterilisator, biologisk indikator. (Veiledning).
 • Rådgivingstelefon. (Veiledning).
 • Elektronisk veiledning per epost. (Veiledning).
 • Nettside. (Veiledning).
 • Renholdsnytt nr 4 2016: rengjøring av senger i sykehus. (Intervjuer/oppslag i media).
Utfyllende informasjon

Grunnkurs i dekontaminering, 1 dags kurs for følgende målgrupper: primærhelsetjenesten, tannhelsetjenesten og fotterapeuter. 70 deltakere. Dekontamineringsdagene, 2 dagers konferanse med nasjonale og internasjonale foredragsholdere. 170 deltakere. Landsmøte, Norsk forening for sterilforsyning, målgruppe: spesialisthelsetjenesten. 100 deltakere. Forum for sykehusrenhold. 238 deltakere, ledende personell fra 40 sykehus og institusjoner. Norsk forum for smittevern, spesialisthelsetjenesten, foredrag, 280 deltakere. Veileder for kontroll av sterilisator, sendt ut til cirka 4 000 mottakere, sykehusavdelinger, legekontorer, tannlegekontorer, fotterapeuter og andre behandlingssteder. Tilgjengelig på nettsiden. Rådgivningstelefon, daglig veiledning i et bredt spekter av dekontamineringsspørsmål. Tilgjengelig alle hverdager, kl. 08:00-15:30. Elektronisk veiledning per epost. Vi gi faglig råd per epost til alle deler av helsesektoren. Det er logget 532 inngående e-poster til enhetens e-postboks i 2016. I tillegg kommer et stort antall e-poster med spørsmål om faglige råd direkte til kompetansetjenestens personell. Nettside. Har informasjon om blant annet tjenestetilbud, kurs og konferanser med tilhørende presentasjoner, informasjonsmateriell og ofte stilte spørsmål. Nasjonal nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler, Olavsgardseminaret. Foredrag om rengjøring og desinfeksjon av behandlingshjelpemidler. Behaviour change in infection prevention and control. 3 dagers kurs om atferdsendring og implementering av endringer. Internasjonale foredragsholdere. 52 deltakere.

Kvalitetsverktøy

 • Kvalitetsregister for store vanndampsterilisatorer, 2012, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Kvalitetsregister for steriliseringsprosesser, 1993, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Kvalitetsregister for hemodialysevæske, 2008, Register med nasjonal dekningsgrad
Utfyllende informasjon

Kvalitetsregister for hemodialysevæske: Krav til monitorering av vann til dialyse og dialysevæsker er angitt i ISO 11663:2009(E) og Veileder for tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske utgitt av Helsedirektoratet i sept. 2014. I 2016 ble det mottatt 1018 prøver fra 47 dialyseenheter (i 2015 1114 prøver fra 48 enheter). Kontrollfrekvensen varierte fra 1 til 12 ganger årlig. Det var 39 positive prøver i 2016 mot 23 i 2015. Andel positive prøver økte dermed fra 2,1 % i 2015 til 3,8 % i 2016, mens antall kontroller ble redusert med 8,6 %. En spørreundersøkelse blant dialyseenheter i 2016 viste at det er behov for økt kompetanse når det gjelder prøvetaking. Det er satt i gang et arbeid med å utarbeide en veiledningsbrosjyre for prøvetaking og i 2017 vil kompetansetjenesten arrangere kurs om vannrensing og prøvetaking av dialysevann. Kvalitetsregister for steriliseringsprosesser: Ved utgangen av 2016 omfattet registeret 5723 sterilisatorer i primærhelsetjenesten, tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. I 2016 ble det analysert 6070 prøvesett med biologiske indikatorer fra 2016 sterilisatorer ved 1584 enheter. Det ble påvist vekst i 41 prøvesett. Det utgjør 0,68 % av de testede steriliseringsprosessene, noe som er en nedgang fra 1,06 % i 2015. Det var en større andel positive for tørrsterilisering (1,29 %) enn vanndampsterilisering (0,33 %). Til sammenligning er kravet til sterilitet en maksimal risiko på 1/1.000.000 (0,0001 %). Kvalitetsregister for store vanndampsterilisatorer: I 2016 validerte kompetansetjenesten 42 store vanndampsterilisatorer. Validering utføres i samsvar med NS-EN ISO 17665-1-2:2006 og NS-EN 285:2015. Resultatene klassifiseres i 4 kategorier: ingen avvik og avvik med henholdsvis lav, middels eller høy risiko. Avvik med høy risiko er så alvorlige at sterilisatorene må tas ut av drift, midlertidig eller permanent. Vanlig intervall for validering er ett år, noe som betyr at feil kan foreligge i opp til 12 måneder før de blir påvist. I 2016 ble det påvist til sammen 33 avvik på 16 sterilisatorer (38 %), hvorav 3 (7%) hadde så alvorlige avvik at sterilisatoren måtte tas ut av drift. Andelen sterilisatorer med høy risiko gikk ned med 25 % fra 2015 til 2016.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Lingaas E

Desinfeksjon. Kapittel T1.21

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Oslo: Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok, 2016

Lingaaas E

Desinfeksjonsmidler. Kapittel L1.9

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Oslo: Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok, 2016

Fjeld H, Lingaas E

Polyheksanid – sikkerhet og effekt som antiseptikum.

Tidsskr Nor Legeforen nr. 8, 2016;136. 707-11. doi: 10.4045/tidsskr. 14.1041.

Forskningsprosjekter

Antibiotic contamination of the hospital environment

Egil Lingaas, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Proteinrester på endodontisk utstyr ved norske tannlegekontorer

Linda Ashurst , Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Effects of education on the quality of decontamination in dental practice

Egil Lingaas, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Surveillance and limitation of antibiotic resistant bacteria in sewage

Egil Lingaas, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

SURVEILLANCE AND LIMITATION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE IN SEWAGE. Et samarbeidsprosjekt mellom Vestfjorden avløpsselskap (VEAS), NMBU, Fakultet for Veterinærmedisin og Biovitenskap, Bærum kommune, vann- og avløpsetaten, PhPlate AB, Karolinska Institutet, MTC, Unilabs laboratoriemedisin og Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering. Prosjektet er delfinansiert av Regionale forskningsfond Hovedstaden og har følgende hovedmål: "The main objective is to verify major sources of sewage outlet with regards to antibiotic resistant bacteria before this high risk outlet reach the main sewage system. A demonstration that proper handling of drug resistant bacteria at certain hot-spots in the sewage system may be cost-effective compared to handling all combined sewage in the major sewage plant with respect of eliminating drug resistant bacteria."Nasjonal kompetansesenters interesse i prosjektet knyttes først og fremst til hvordan man kan eliminere antibiotikaresistente bakterier ved kilden ved hjelp av dekontaminering. EFFECTS OF EDUCATION ON THE QUALITY OF DECONTAMINATION IN DENTAL PRACTICE. I 2013 - 2015 ble det utarbeidet felles retningslinjer for smittevern ved de odontologiske lærestedene i Norge. Retningslinjene legger blant annet økt vekt på rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av dentalt utstyr sammenlignet med tidligere. Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering deltok i arbeidsgruppen som utarbeidet retningslinjene. Universitetet i Tromsø hadde allerede fra starten av tannlegeutdanningen i 2010 lagt særlig vekt på dette. Tilsvarende har undervisningen av tannleger ved Glasgow Dental Hospital, University of Glasgow, hatt et spesielt opplæringsprogram i dekontaminering for tannlegestudenter i 10 år. Dette ble opprettet etter at en kartlegging viste suboptimal hygienepraksis ved skotske tannlegekontorer. Dette prosjektet har som målsetting å kartlegge rutinene ved et utvalg norske og skotske tannlegekontorer, og sammenholde de hygieniske rutinene med tannlegenes utdanning (utdanningsår og -sted). Samarbeidspartnere er professor Andrew Smith, University of Glasgow, professor Arne Hensten, Universitetet i Tromsø, og førsteamanuensis Morten Enersen, Universitetet i Oslo. PROTEINRESTER PÅ ENDODONTISK UTSTYR VED NORSKE TANNLEGEKONTORER. Endodontisk utstyr, som f.eks. rotkanalfiler, er invasivt utstyr som er vanskelig å rengjøre, og det har vært stilt spørsmål om dårlig rengjort endodontisk utstyr kan medføre en risiko for overføring av prionprotein, f.eks. ved Creutzfeldt-Jakob sykdom. I Storbritannia har det siden 2007 derfor ikke vært tillatt å gjenbruke denne typen utstyr. I Norge blir dette utstyret i stor grad gjenbrukt på flere pasienter. Nasjonal kompetansetjeneste gjennomførte i 2015 en pilotundersøkelse av et 10-talls rotkanalfiler mottatt fra et norsk tannlegekontor etter at de var rengjort på vanlig måte og gjort klare for gjenbruk. Vi påviste proteiner på 80 % av instrumentene, i mengder opptil 3,5 mikrogram per instrument. I samarbeid med Odontologisk institutt ved Universitetet i Oslo har vi derfor invitert tannlegekontorer fra hele Norge til å delta i en kartlegging av rutiner for rengjøring og desinfeksjon og samtidig innsamling av brukte rotkanalfiler for måling av proteiner på utstyret. 13 tannlegekontorer har meldt interesse for å delta. ANTIBIOTIC CONTAMINATION OF THE HOSPITAL ENVIROMNENT Det er gjennomført en pilotundersøkelse som viser en utbredt kontaminering av sykehusmiljøet med antibiotika. Spor av antibiotika finnes også utenfor de kliniske områdene, slik som i personalkantine, kontorer o.a. Utbredelsen tyder på at forurensningen skjer ved berøring, trolig primært av personalet. Neste fase i prosjektet er å undersøke personellets hender på antibiotikarester, dels etter arbeid med antibiotika og dels etter kontakt med pasienter som får antibiotika. Resultatene vil kunne få betydning for valg av metode for håndhygiene.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus, ved Klinikksjef Geir Teigstd

Referansegruppen har i 2016 bestått av:
Ann Margrethe Berg
Referansegruppens leder (HV)
Andrew Smith
Andre
Arne Hensten
Andre
June Aksnes
Representant Helse Vest
May-Liss Ingerbrigtsen
Representant Helse Nord
Randi Askeland
Representant Helse Sør-Øst

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler