Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner

Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om seksuelt overførte sykdommer for å bidra til mer effektiv utredning, diagnostikk, behandling og forebygging av seksuelt overførte infeksjoner.

Kompetansetjenesten driver forskning, arrangerer kurs og konferanser og deltar i utdanning av helsepersonell. Tjenesten retter seg mot primær- og spesialisthelsetjenesten, helsepersonell og befolkningen.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Olafiaklinikken.

Oppgaver og resultat
Kompetansetjenesten ble etablert fordi man mente at det var behov for å bygge opp kompetanse om seksuelt overførte infeksjoner i helseregionene og ikke minst i helsetjenesten for øvrig. Bakgrunnen var (og er fortsatt) at seksuelt overførte infeksjoner (soi) øker både i Norge og på verdensbasis samtidig som det er et kunnskapssvakt fagområde. Utredningsgruppens pekte i sin rapport på Olafiaklinikken som et naturlig sete for denne tjenesten blant annet fordi pasientgrunnlaget i Norge for enkelte soi er lite og Olafiaklinikken som Norges største venerologiske poliklinikk, besitter erfaringen og ekspertisen nødvendig for oppdatert og bred kunnskap. SOI omfatter et spekter fra vanlig forekommende infeksjoner som genital klamydia, genital herpes og kondylomer til sjeldnere forekommende og allmenfarlige infeksjoner som hiv, syfilis og gonore som ofte er utfordrende å diagnostisere og ofte krever klinisk spisskompetanse for sikker diagnose, behandling og oppfølging. I et folkehelseperspektiv er det dessuten viktig med forebygging i form av målrettede tiltak overfor risikogrupper og lovpålagt smitteoppsporingsarbeid som krever erfaring og kompetanse. Siden etableringen i 2012 synes utfordringsbildet forverret ettersom vi i Norge ser den samme økningen i flere soi som observeres på verdensbasis. Samtidig må vi også som følge av nordmenns reisevaner, forholde oss til andre lands høye forekomster av alvorlige soi som hiv og syfilis, som for oss i Norge er sjeldne. Hertil ligger også utfordringer for minoritets- og migrasjonshelse. Den store bekymringen knyttet til økt antibiotika resistens globalt, har høy grad av relevans for fagfeltet, ikke minst ved at gonokokk infeksjon er et aktuelt eksempel på multiresistens. Av dette følger også at det er viktig med stadig oppdatert kunnskap om riktig diagnostikk og behandling. Dette tilsier at resultatmålene ikke nås på kort sikt. Vi har fulgt opp anmodningen fra Helsedirektoratet om å styrke fokuset og øke samarbeidet med primærhelsetjenesten blant annet ved å få inn en representant for kommunehelsetjenesten i referansgruppen, tatt kontakt med praksiskonsulent i eget HF med tanke på å etablere en god kommunikasjonskanal med fastleger og ved at vi har tatt initiativ overfor Folkehelseinstituttet til å blåse nytt liv i ”Nettverk for soi ”. Helsedirektoratet har bemerket at tjenesten er samlokalisert med Olafiaklinikken. Som nasjonal kompetansetjeneste holder vi oss adskilt fra klinisk drift, men samlokalisering er svært hensiktsmessig og en praktisk forutsetning for at tjenesten kan nytte spisskompetansen de ansatte ved Olafiaklinikken representerer til frikjøp av tid til å utføre oppgaver for tjenesten. Det er også reist kritikk om at mye av aktivitetene foregår i Oslo. Det er imidlertid en kjensgjerning at de seksuelt overførte infeksjoner for en stor del er en helseutfordring i de store byer og spesielt i Oslo. Det er også her at de aller fleste brukerorganisasjonene holder til. Venerologien er et svært lite fagmiljø i Norge, spesielt utenfor Oslo, og det er urealistisk å se for seg selvgående miljøer i de andre helseregionene. Det er heller ikke formålstjenlig med flere selvstendige faglig nettverk til å ta hånd om til dels små pasientgrupper (eks syfilis, gonore) og felles nasjonale utfordringer (diagnostikk og behandling) vi står overfor. Med basis i Olafiaklinikken som landets desidert største venerologiske poliklinikk og med referansegruppen som styrende forum, kan vi som nasjonal kompetansetjeneste fungere som et ”nav i hjulet”. Vi ser derfor for oss at fokuset skal være å bygge opp et velfungerende felles faglige nettverk med (og ikke i) alle helseregioner. Et slikt nettverk vil på kort og lang sikt bidra til enhetlig helsetjenestetilbud og sikre kunnskapsbasert praksis for hele behandlingsforløpet av seksuelt overførte infeksjoner over hele landet. Helsedirektoratet har bemerket at vårt fokus skal være å bidra til kunnskapsbasert praksis rundt diagnostikk, inkludert antibiotikaresistens, behandling og riktig antibiotikabruk og at vi bør samarbeide med allerede etablerte kompetansetjenester for antibiotikabruk og antibiotikaresistens. Mens de jobber med de hyppig forekommende infeksjoner, er vårt fokus litt ”på siden” og mer på fagspesifikke infeksjoner som gonore, syfilis og genital mycoplasma. Vi har vært involvert i Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) sitt arbeid med nasjonal veileder og har et aktivt samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt.

PLAN FOR KOMPETANSESPREDNING Våre overordnede mål er å 1) Spre oppdatert kunnskap og sikre felles retningslinjer for undersøkelse/diagnostikk (hvem som bør testes, når og hvordan), riktig behandling og om betydningen av gode/effektive forebyggende tiltak til de deler av helsetjenesten som møter brukere både i primær- og spesialisthelsetjenesten ved å delta i/arrangere kurs og møter. 2) Øke tilgjengelighet lik tilgang til kunnskap for både helsepersonell og brukere/publikum gjennom mer satsning på nettløsninger som verktøy 3) Bidra til en økt oppmerksomhet blant politikere, helsemyndigheter og befolkningen/brukere på soi som en utfordring for folkehelsen og den enkeltes seksuelle helse. PLAN FOR KUNNSKAPSFORMIDLING • Kursvirksomhet i form av o Egne kurs med fokus på oppdatering forebygging, diagnostikk inkl praktisk opplæring i kontordiagnostikk, riktig antibiotikabruk, oppfølging av soi o Deltagelse på videre-og etterutdannings- og emnekurs for leger/spesialister og sykepleiere som møter soi på andre fagområder • Studentveiledning og hospiteringstilbud for leger /sykepleiere • Fagdag og workshops med multidisiplinær deltagelse • Samarbeidsmøter /nettverksmøter med andre kolleger, tjenesteytere i helsevesenet, brukerorganisasjoner • Hjemmeside som sikrer lett tilgang til informasjon om tjenesten og til oppdatert kunnskap om fagfeltet. • Kommunikasjon/mediestrategi med aktiv bruk av media inkl sosiale medier til å sette soi på dagsorden og til kunnskapsformidling • Aktivt bidra til kunnskapsbasert praksis gjennom bidrag i nasjonale og internasjonale retningslinjer og gjøre egne fagprosedyrer tilgjengelig KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS For å bedre kunne bidra til KBP (kunnskapsbasert praksis), er Olafiaklinikkens oppdaterte fagprosedyrer og retningslinjer for undersøkelse/diagnostikk, behandling og oppfølging av de ulike soi, publisert på hjemmesiden. Pasientinformasjoner har gjennomgått kvalitetssikring men ligger, i tråd med OUS struktur, på Olafiaklinikkens egen hjemmeside. Prof em HM er sterkt involvert i arbeidet med internasjonale retningslinjer og vi deltar i arbeidet med nasjonale retningslinjer innen tilgrensende fagområder. Vi har utarbeidet instruksjonsvideoer for prøvetaking som er beregnet både på brukere til selvtesting men som også er relevant for helsepersonell. HJEMMESIDEN Det er lagt ned mye arbeid for å få denne bedre, og nå også med egen mailadresse MIGRANTER MED ØKT SÅRBARHET FOR HIV OG SOI Vi har i 2016 hatt spesielt fokus på å etablere kompetanse om hvordan nå ut med kunnskap om soi og hvordan best legge til rette for et godt helsetilbud for grupper med økt sårbarhet for hiv og soi. Det har da vært behov for å bygge nettverk med både organisasjoner (Aksept og Nadheim), resurspersoner i ulike fagmiljø og informanter fra brukermiljøet. MM har i denne forbindelse også deltatt på et 6-dagers videreutdanningskurs i flerkulturelt helsearbeid ved HiOA. Med dette har vi nå kompetanse til å bidra til god flerkulturell kommunikasjon omkring og implementering av kunnskap om soi. I høst har vi deltatt på mestringskurs i regi av Aksept og vært til stede på andre samarbeidsmøter og møter for brukere. Våren 2017 vil vi utvide samarbeidet med Kirkens Bymisjon/Aksept og deres nasjonal e forebyggingsprosjektet rettet mot migranter blant annet med å bidra i utarbeidelse av en undervisningspakke. Oversettelse av informasjonsmateriell om soi til ulike språk som også gjøres tilgjengelig på nettet er også planlagt. PREEKSPONERINGSPROFYLAKSE (PrEP) SOM TILTAK I HIVFORBYGGENDE ARBEID I tråd med Helsedirektoratets rapport høsten 2016, ble PrEP anbefalt som et supplement i det forebyggende arbeidet i Norge. For å sikre en god implementering og fordi behovet for PrEP er størst i Oslo, ble det anbefalt at tilbudet skulle forankres hos Olafiaklinikken. NKSOI har hatt dialog med Helsedirektoratet i denne prosessen og påtatt seg å utarbeide faglige rammer (vurderingskriterier og oppfølgingsprogram) rundt helsetilbudet , bidra med veiledning/faglig støtte til helsevesenet og til målgruppen for å sikre et likeverdig tilbud. Vi vil gjennomføre en evalueringsstudie av tilbudet i Oslo og resten av landet basert på systematisk innsamling av data (MH, ME, HJ, FOP). Planleggingsfasen inkludert nødvendige godkjenninger, vil skje primo 2017 ifb med at Olafiaklinikken starter opp sitt tilbud. Basert på erfaringer herfra vil vi legge grunnlag grunnlag for kompetansespredningen om PrEP.

OVERORDNET RESULTATMÅL Tjenesten har som overordnet resultatmål på nasjonalt nivå å skape 1) et aktivt nettverk for venerologer og andre fagfolk som jobber inn mot pasienter og grupper i med økt sårbarhet for seksuelt overførte infeksjoner 2) en økt interesse for og kunnskap om soi blant kolleger i andre deler av spesialisthelsetjenesten ved å tilby målrettede kurs og møter 3) flere arenaer egnet for kunnskapsformidling til leger og helsesøstre i primærhelsetjenesten (e-læring, nettsiden, oppdateringskurs) 4) enhetlig praksis for hele diagnose- og behandlingsforløpet gjennom samarbeid og konsensus opp retningslinjer bl a med mikrobiologiske fagmiljøet RESULTATMÅL og system for å måle effekt av tjenestens virksomhet: a) Vitenskapelig forskning som leder til minimum 1 nasjonal og 1 internasjonal publikasjon i fagfellevurderte tidsskrifter per år b) Kvalitetsstudier og metodevurderinger med formål å bidra til kunnskapsbasert praksis og som bidrar til fagprosedyrer 1-2 per år c) Kasuistikkpresentasjoner i tidsskrift som ”noe å lære av” – 1-2 per år d) Veiledere og retningslinjer – deltagelse i arbeidet med veiledere for tilgrensende fagområder e) Kongresser/seminarer – deltagelse med minst 1 oral presentasjon eller poster f) Kursvirksomhet o Eget kurs i mikroskopi og kontordiagnostikk 1-2 per år o Eget landsdekkende oppdateringskurs for helsespersonell 1-2 per år o deltagelse på kurs for helsepersonell innen andre, tilgrensende fagområder g) Fagdag hver høst h) Workshop for faglig nettverk vår og høst i) Hospiteringstilbud for leger /sykepleiere ukentlig j) Hjemmeside med tilgjengelige fagprosedyrer og oppdatering hver måned k) Kommunikasjon/mediestrategi med mål om 3 blogginnlegg per halvår l) Samarbeidsmøter /nettverksmøter med andre tjenesteytere regelmessig og 1 gang per halvår TJENESTENS AKTIVITET I 2016 SETT OPP MOT RESULTATMÅLENE • Vitenskapelig forskning - oppnådd • Kvalitetsstudier og metodevurderinger og fagprosedyrer - oppnådd • Kasuistikkpresentasjoner i tidsskrift - oppnådd • Veiledere og retningslinjer – deltagelse i arbeidet med veiledere for hiv (infeksjonsmedisin) og antibiotikaveileder (primærmedisin) - oppnådd • Kongresser/seminarer – deltagelse - oppnådd • Kursvirksomhet – oppnådd o kurs i Mikroskopi og kontordiagnostikk spesielt beregnet på gynekologer - vår+ høst o landsdekkende oppdateringskurs for helsespersonell med støtte fra Hdir - vår o deltatt på videre-etterutdannings- og emnekurs i allmennmedisin, gynekologi, urologi • Fagdag høst – tema syfilis -oppnådd • Workshop vår (tema hiv tester og vindusperiode) og høst (tema mycoplasma gentialium). • Hospiteringstilbud for leger /sykepleiere – eget heldagsopplegg fredag – delvis oppnådd • Fagprosedyrer og pasientinformasjoner tilgjengelig på nettsiden – oppnådd • Hjemmeside med månedlig oppdatering - oppnådd • Kommunikasjon/mediestrategi med mål om 3 blogginnlegg per halvår – delvis oppnådd • Samarbeidsmøter /nettverksmøter med andre tjenesteytere - oppnådd

Aktivitet

Undervisning

Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
9 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
34 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
94 timer
Utfyllende informasjon

GRUNNUTDANNING: Forelesninger og smågruppeundervisning for 6 semester medisinerstudenter ved UiO ivaretas av overlege/førsteamanuensis (AOO) og overlege (ÅH). Undervisning til 2.års studenter på bachelorstudiet sykepleie ved HiOA i helsefremmende og forebyggende arbeid gis i form av forelesninger av en overlege (ÅH) og en sykepleier (OAH). VIDEREUTDANNING: Vi deltar fast med foredragsholdere på : Kurs i legers videreutdanning innenfor hud-venerologi, gynekologi, urologi, infeksjonsmedisin. Undervisning på Høgskolen i Buskerud (sykepleiere under spesialisering i dermatovenerelogi) og på helsesøsterutdanning ved ulike høyskoler i egen region. ETTERUTDANNING: Vi arrangerer selv egne kurs godkjent som valgfrie timer i legers videre- og etterutdanning med deltagere fra alle regioner. Vårt oppdateringskurs om seksuelt overførte infeksjoner som holdes ulike steder i landet med støtte fra Hdir, har helsesøstre som målgruppe men også leger deltar. Vi deltar regelmessig med foredragsholdere ved kliniske emnekurs for leger, på primærmedisinsk uke for allmennleger og på seminar for fagsykepleiere i hud-venerologi. I egen region stiller vi etter invitasjon med foredragsholdere på internundervisning og undervisningskvelder/seminar for helsepersonell som jobber med soi innen andre fagområder (legevakt, studenthelsetjeneste, helsestasjoner for ungdom etc) I samarbeid med UiO har prof em HM utviklet et e-læringskurs som kan benyttes både i grunn-, etter- og videreutdanning. Lenke til dette ligger på hjemmesiden. HOSPITERINGSTILBUD FOR HELSEPERSONELL OG STUDENTER: Vi har utarbeidet et hospiteringstilbud for leger og sykepleiere som foregår ved Olafiaklinikken men som innbefatter et fast program, teoretisk og praktisk, med gjennomgang av rutiner og prosedyrer for rådgivning, diagnostikk, behandling og behandling. Tilbudet er annonsert på våre hjemmesider hvortil også påmelding skjer. Tilbudet er i utgangspunktet lagt til fredager hvor en sykepleier (KT) og en lege (IR) har ansvaret for dette. I 2016 har 20 sykepleiere inkl jordmor- og helsesøster-studenter og 7 leger (allmennmedisin, gynekologi, hud) benyttet tilbudet. Det har i tillegg vært flere etterspørsler som av ulike grunner har blitt flyttet/utsatt. Tilbudet kunne nok med fordel utvides til flere ukedager, men da har vi et tilbud om hospitering for medisin studenter (totalt 40-60 per semester). Studentene (totalt 16) på bachelor sykepleie, HiOA om skriver sin oppgave og får veiledning av sykepleier i NKSOI, får også tilbud om å hospitere en dag ved Olafiaklinikken som en del av veiledningen ila prosjektperioden. VEILEDNING AV STUDENTER: Vi tar årlig imot to grupper a 8 studenter fra bachelorstudiet i sykepleie ved HiOA ifb temaet Helsefremmende og forebyggende arbeid. De har da en 8 ukers prosjekt- og praksis periode, og i 2016 ble gruppene veiledet i sine oppgaver som omfatter ukentlig møte med vår sykepleier (OAH) og gruppen a 1 t en time hver uke i de 8 ukene Medisinerstudenter ved UiO som ønsker å skrive sin prosjektoppgave innenfor temaet venerologi, får tilbud om veiledning. I 2016 har til sammen 6 studenter arbeidet med ulike prosjekter/studier under veiledning (AOO) som skal ferdigstilles våren 2017.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Innlegg på mestringskurs for migranter i regi av Aksept(TKB). (Seminar).
 • Intervju om chemsex (ÅH) på Gaysir. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervju om smitterisiko/ART behandling (ÅH) i bladet «HivPositiv». (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervju om ksk og risiko for soi i Bladet Blikk (SBM). (Intervjuer/oppslag i media).
 • «Å dele dildo kan gi smitte» på Gaysir.no (SBM). (Intervjuer/oppslag i media).
Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Deltagelse på temakveld for hiv for kvinner i raegi av Aksept (ÅH). (Seminar).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Foredrag om soi og testing ifb seksuell helse workshop i regi av Nadheim (SRK og ME). (Seminar).
 • Foredrag om ksk og risiko for soi (SBM) på seminar i regi av Helseutvalget. (Seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • «Kan medisin forebygge hivsmitte ?» (SBM) blogginnlegg på forskning.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • «Flere menn som har sex med menn tester seg oftere for kjønnssykdommer» (SBM) blogginnlegg på forskning.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervju om gonore på Ekko NRK P2 (AOO). (Intervjuer/oppslag i media).
 • «Hva med oralsex og dildo – smitter ikke det ?» (SBM) blogginnlegg på forskning.no. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Forskningstorget - deltatt på stand om bakterier og antibiotikaresistens (AOO). (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • «Hverdagen på Olafiaklinikken» foredrag på Bioingeniørkongressen, Oslo (AOO). (Konferanse).
 • «On the spot diagnosis of STI" foredrag på Nordisk forening for DV kongress, Trondheim (AOO). (Konferanse).
 • «Seksuelt overførte infeksjoner» foredrag for dermatologisk helsepersonell, Tønsberg (AOO). (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • 30th European Conference on Sexually Transmitted Infections IUSTI, Budapest. «The risk for STIs among WSW» foredrag (SBM). (Konferanse).
 • 30th European Conference IUSTI, Budapest.“Nurse-led evenig clinic w rapid HIV testing for MSM, a tool in HIV prev.” poster (MM). (Konferanse).
 • "Vaginal utflod" foredrag på kveldsmøter for gynekologer, Oslo og Bergen (AOO). (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • «Genitale dermatoser» internundervisning gynekologisk avd Ahus (IR). (Veiledning).
 • Foredrag om Mycoplasma genitalium KK, OUS (AOO). (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2017, utgitt av Norsk Forening for infeksjonsmedisin , 2016, Nasjonal retningslinje
 • Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, 2016, Nasjonal retningslinje
Utfyllende informasjon

Prof em Harald Moi sitter i IUSTI European STD guidelines Editorial board og var editor/medforfatter for 5 guidelines som ble oppdatert/utgitt/publisert i 2015-2016 (Genital herpes, Chancroid, Donovanosis, non-gonokokk uretritt, Mycoplasma genitalium) samt den tyske veileder for genital klamydia. Han har også stått bak utvikling av e-læringskurs i venerologi som er gjort tilgjengelig via kompetansetjenestens hjemmesider. Vi jobber fortsatt med å få opprettet kvalitetsregisteret vi har fått godkjennelse til å etablere basert på tidligere journalsystem men venter på tilgang til egnet plattform og støttefunksjoner nødvendig for registeret. Vi har nå konkrete planer for oppretting av en biobank i tilslutning til det tematiske forskningsområdet på antibiotikaresistens. Planleggingsarbeidet begynner primo 2017.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Molin SB, De Blasio BF, Olsen AO

Is the risk for sexually transmissible infections (STI) lower among women with exclusively female sexual partners compared with women with male partners? A retrospective study based on attendees at a Norwegian STI clinic from 2004 to 2014.

Sex Health 2016 Jun;13(3):257-64.

PMID:
27050292
Nilsen E, Aasterød M, Hustad PS, Olsen AO

Mecillinam against genital Chlamydia trachomatis infection: a small-scale proof-of-concept study shows a low cure rate.

J Antimicrob Chemother 2016 Aug;71(8):2270-2. Epub 2016 mai 10

PMID:
27165786
Horner PJ, Blee K, Falk L, van der Meijden W, Moi H

2016 European guideline on the management of non-gonococcal urethritis.

Int J STD AIDS 2016 Oct;27(11):928-37. Epub 2016 mai 4

PMID:
27147267
Moi H, Horner PJ

2016 European guideline on the management of non-gonococcal urethritis published.

Euro Surveill 2016 Jun 02;21(22).

PMID:
27277944
O'Farrell N, Moi H

2016 European guideline on donovanosis.

Int J STD AIDS 2016 Jul;27(8):605-7. Epub 2016 feb 15

PMID:
26882914
Moi H, Reinton N, Randjelovic I, Reponen EJ, Syvertsen L, Moghaddam A

Urethral inflammatory response to ureaplasma is significantly lower than to Mycoplasma genitalium and Chlamydia trachomatis.

Int J STD AIDS 2016 Aug 24. Epub 2016 aug 24

PMID:
27558163
Jensen JS, Cusini M, Gomberg M, Moi H

2016 European guideline on Mycoplasma genitalium infections.

J Eur Acad Dermatol Venereol 2016 Oct;30(10):1650-1656. Epub 2016 aug 9

PMID:
27505296
Jensen JS, Cusini M, Gomberg M, Moi H

Background review for the 2016 European guideline on Mycoplasma genitalium infections.

J Eur Acad Dermatol Venereol 2016 Oct;30(10):1686-1693. Epub 2016 sep 7

PMID:
27605499
Moi H, Horner PJ

Symptomatic urethritis should be confirmed by microscopy.

Int J STD AIDS 2016 Nov;27(13):1244-1245.

PMID:
27794144
Utfyllende informasjon

En originalartikkel var "submitted" og nylig akseptert: Harald Moi, Usha Hartgill, Kristin Skullerud, Elina Reponen, Line Syvertsen, Amir Moghaddam Microscopy of stained urethral smear in male urethritis; which cut-off should be used? Accepted in Sexually Transmitted Diseases Ytterligere 2 originalartikler basert på studier som nå er avsluttet, er "in preparation" Randjelovic I, Moghaddam A, Reinton N, de Blasio BF, Moi H Diagnostic criteria for lower genital tract inflammation in women Skullerud KH, Tønsberg E, Moi H High rate of spontaneous resolution and low prevalence of Chlamydia trachomatis and Mycoplasma genitalium in asymptomatic males with urethritis Videre er 3 pasientkasuistikker i ferd med å ferdigstilles for innsending til TNL som "noe å lære av". FOKUS PÅ FORSKNING PÅ ANTIMIKROBIELL RESISTENS (AMR) AMR ble i 2016 valgt som et tematisk forskningsområde ved OUS og vi er kommet med i dette forskningsnettverket under ledelse av prof F Muller (leder for avd for Mikrobiologi) der prosjektet Turning the Tide of Antibmicrobial resistance (TTA) har flere «arbeidspakker» (WP) der vi nå bygger opp et miljø der resistensutvikling hos gonokokker og er et forskningsfokus. Vi skal her samarbeide om forskning for flere PhD stipendiater som blant annet bygger videre på den kvalitetsstudie som ble påbegynt i 2016. Søknader om eksterne midler til dette er påbegynt. Forskningsnettverket har allerede fått støtte til å utvikle et nordisk samarbeid . I denne sammenheng jobbes det nå med å få opprettet biobank med bredt samtykke som igjen vil underlette fremtidig forskning.

Forskningsprosjekter

Turning the Tide of Antibmicrobial resistance (TTA)

Fredrik Müller, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Utbredelsen av «chem-sex» blant menn som oppsøker Olafiaklinikken

Åse Haugstvedt, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Evaluering av nytt assay for Mycoplasma genitalium diagnostikk og kartlegging av antibiotikaresistens i mikroben i Skandinavia

Magnus Unemo, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Forbedring av mikrobiologisk diagnostikk ved gonore-optimalisering av dyrkning

Anne Olaug Olsen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Høsten 2016 jobbet vi fram et protokollutkast i samarbeid med HMN for en behandlingsstudie for Mycoplasma genitalium som er planlagt som en multisenterstudie med deltagelse fra alle helseregioner. Det planlegges å sende søknad om KLINBEFORSK midler våren 2017. AMR (antimikrobiell resistens) ble i 2016 et tematisk forskningsområde ved OUS. Et konsortium under ledelse av prof F Muller (avd for Mikrobiologi, OUS) leder prosjektet "Turning the Tide of Antibmicrobial resistance" (TTA) der NKSOI og Olafiaklinikken er med i WP 1.2 som omhandler «Novel barriers to horizontal gene transfer and evolution of reistance» med resistens hos gonokokker som et forskningsfokus. Prosjekter i planleggingsfase som springer ut av kvalitetsstudien på gonoredyrkning mtp søknad om eksterne midler for PhD stipendiater. Ultimo 2016 fikk vi i oppdrag fra Helsedirektoratet å planlegge studien "Evaluation of implementation of pre-exposure prophylaxis (PrEP) in subjects at particular risk infection with human immunodeficiency virus (HIV) ". Med REK godkjenning, vil denne starte opp våren 2017 med deltagelse fra alle helseregioner. Nye kliniske prosjekter/tilbud ved Olafiaklinikken samt studentprosjekter danner grunnlag for kompetansespredning. Som eksempel: I forbindelse med at Olafiaklinikken starter opp et nytt tilbud om "komplett hjemmetest tilbud for menn som har sex med menn", har kompetansetjenesten gjennomført en kvalitetsstudie med validering/evaluering av selv-prøvetaking og utviklet instruksjonsvideoer som er lagt ut på hjemmesiden.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus, ved Klinikksjef morten Tandberg Eriksen

Referansegruppen har i 2016 bestått av:
Turid Thune
Referansegruppens leder (HV)
Anne Eskild
Representant Helse Sør-Øst
Anne Olaug Olsen
Representant for tjenesten
Dagfinn Moseng
Representant Helse Nord
Kine Lynum
Kommunal representant
Kristin Ryggen
Representant Helse Midt-Norge
Nina Hotvedt Sinding-Larsen
Brukerrepresentant
Vegard Skogen
Representant Helse Nord

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport