Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling er et nytt tjenesteområde innenfor spesialisthelsetjenesten og har utviklingsutfordringer i forhold til kunnskapsgrunnlaget, bruk av eksisterende kunnskap og likeverdig tilgang til spesialiserte tjenester. Det overordna målet er å fremme kunnskapsgrunnlaget på basis av pasienterfaringer, klinisk praksis og forskning for dermed å utvikle og heve kvaliteten på helhetlige behandlingstjenester. Målgruppen er først og fremst klinikere i spesialisthelsetjenesten, brukere og forskere. Gjennom fagutviklings- og forskningsprosjekter og bruk av faglige nettverk vil kompetansetjenesten bidra til en samlet kunnskapsutvikling innen rusbehandling og at kunnskapen blir tatt i bruk. Kompetansetjenesten favner kunnskapsutvikling både innenfor det allmenne og det sjeldne og nye.

Oppgaver og resultat
01.02.2013 etablerte Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus (OUS) et prosjekt for å forberede opprettelsen av Nasjonal kompetansetjeneste TSB (NK-TSB) med sikte på ordinær drift. Oppdraget om å etablere en kompetansetjeneste for hele fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er mer omfattende enn en kompetansetjeneste for LAR, som OUS opprinnelig søkte Helse- og omsorgsdepartementet om å etablere. Utvidelsen stiller ekstra krav til at kompetansetjenesten utformer en strategi i samarbeid med andre aktører i rusfeltet. I 2013 har tjenesten derfor arbeidet for å sikre at tjenesten skal forankres i opplevde behov for kompetanseutvikling, bedret klinisk praksis og til fremme av forskning og fagutvikling i hele TSB. Prosjektet ble avsluttet, leder ble ansatt og tjenesten startet ordinær drift med tre årsverk i midlertidige lokaler fom 01.09.2013. Behandlingsmiljøet innenfor LAR i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (som NK-TSB er en del av) leder et nasjonalt nettverk av ledere/fagpersonell innenfor LAR-behandling i Norge, og samarbeider med Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) om utgivelse av en årlig status undersøkelse om LAR-pasientens situasjon. Aktivitetene innenfor LAR har i 2013 pågått som tidligere. Fra 2014 vil denne virksomheten imidlertid bli en integrert del av NK-TSB. NK-TSB har de første fire driftsmånedene prioritert å forme en strategi som konkretiserer følgende hovedmål: «Sammen med brukere, klinikere og forskere skal nasjonal kompetansetjeneste TSB bidra til å utvikle og heve kvaliteten på helhetlige behandlingstjenester i hele landet». Hovedmålet konkretiseres i åtte strategiske satsinger/delmål som igjen følges opp med konkrete prosjekter og aktiviteter. Det er utformet en egen kommunikasjonsstrategi for tjenesten, samt handlingsplan for 2014. NK-TSB vil være en organisasjon som er nettverks- og prosjektbasert ved at forskningsprosjekter og fagutviklingsprosjekter er knyttet sammen til en portefølje som i sum bidrar til en samlet kunnskapsutvikling på åtte strategiske satsingsområder. NK-TSB vil sikre en systematisk dialog med brukere i utformingen av alle prosjekter og tiltak. Strategien er forankret i en bredt sammensatt referansegruppe hvor TSB i alle regioner (helseforetak og private samarbeidspartnere) bruker- og pårørendeorganisasjoner, forsknings- og øvrige kompetansemiljøer deltar. I påvente av at Helsedirektoratet avklarer hvordan de nasjonale spisskompetanseområdene fra KORUS skal overføres til NK-TSB i tråd med føringene i St.melding 30 (2011-2012), har kompetansetjenesten etablert samarbeid med flere regionale kompetansetjenester med sikte på å forsterke og kople hverandres aktiviteter tettere sammen. Det viktigste resultatet for NK-TSB i 2013 har vært å etablere og forankre tjenesten og starte ordinær drift i midlertidige lokaler. NK-TSB har utformet og forankret en strategi- og handlingsplan samt initiert en rekke prosjekter både knyttet til forskning, fagutvikling og kompetansespredning. I tillegg til de konkrete tiltakene som det er redegjort for i tidligere punkter, har NK-TSB igangsatt en nasjonal kartlegging av hvordan brukermedvirkning ivaretas innenfor TSB i hele landet. NK-TSB er tilfreds med at tjenesten i løpet av 2013 er etablert og klinisk forankret i Oslo universitetssykehus. Det vurderes også som viktig at strategien er formelt forankret i en bredt sammensatt nasjonal referansegruppe for å sikre lik tilgang til kompetansetjenesten nasjonalt. Det er klare forventninger til NK-TSB fra en rekke aktører innenfor TSB, og bred forståelse av rollen tjenesten skal ha. Strategien tar utgangspunkt i nasjonale føringer og vektlegger både tiltak for kompetanseutvikling, forskning, opplæring og undervisning. Tjenesten har gjennom året opprettholdt aktiviteter knyttet til forskning, fagutvikling og implementering av nasjonale retningslinjer på LAR-feltet gjennom et nasjonalt LAR- nettverk. NK -TSB har startet opp forskning og kompetanseutviklingsaktiviteter innenfor brede temaer som kartlegging av brukermedvirkning, drop-out, prototyper og utredning av personlighetsproblematikk hos ruspasienter. Dette er satsinger som vil bli videreført i 2014. NK-TSB deltar også med kompetanseutvikling på smalere og svært kompetansesvake områder som oppsummering av eksisterende kunnskap og utvikling av behandlingsmoduler i forhold til doping og rus, og aspergerssyndrom og rus.

NK-TSB sin strategi inneholder en overordnet plan for kompetansespredning. Denne konkretiseres ytterligere i en egen kommunikasjonsstrategi og gjennom årlige handlingsplaner. Kompetansetjenestens overordna mål er å fremme kunnskapsgrunnlaget for TSB på basis av pasienterfaringer, klinisk praksis og forskning - jamfør hovedmålet i strategien. Kompetansetjenestens oppdrag er ikke fullført før kunnskapen kommer i bruk. I 2013 har tjenesten prioritert å utvikle og forankre en strategi for tjenesten, inkludert plan for kompetansespredning. Kompetansetjenesten har etablert kontakt og diskutert utkast til strategi med sentrale aktører innenfor rusbehandling både i bruker- og pårørendeorganisasjoner, helseforetak/private samarbeidspartnere, regionale helseforetak, andre kompetansetjenester og forskningsmiljøer i hele landet. Det er etablert en bredt sammensatt nasjonal referansegruppe. Tjenesten har også arbeidet med å skape forankring i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA), som NK-TSB er organisert som del av. ARA har et helhetlig tilbud innenfor rusbehandling; akutt- og avgiftningsbehandling, poliklinikk, dag- og døgnbasert behandling samt lærings- og mestringstiltak og pårørendetilbud. Avdelingen tilbyr også undervisning og har forskningsaktivitet. Forankringen i egen organisasjon vurderes som en viktig forutsetning for at NK-TSB i kommende år kan bygge opp og bidra med klinisk relevant kunnskapsutvikling og kompetansespredning. NK–TSB vurderer det som viktig at nettverket innenfor LAR er driftet videre for å bidra aktivt med kompetansespredning. Dette er også et bidrag i implementering av LAR-retningslinjene og utgivelse av den årlige statusundersøkelsen om LAR- pasientenes situasjon. LAR nettverket har deltagelse fra hele landet. NK-TSB er i ferd med å etablere faglige nettverk som skal arbeide med drop-out fra behandling og doping. Det er etablert nettverk med kommunikasjonsrådgivere innenfor relaterte tjenester. Kompetansetjenesten har vært aktive i å gjøre tjenesten kjent og skape forutsetninger for å kunne bidra med kompetansespredning. Det er utarbeidet en presentasjonsbrosjyre for tjenesten som deles ut til aktuelle samarbeidspartnere og målgrupper. For å sikre høy tilgjengelighet av tjenestens kunnskap er satsing på web en forutsetning. Det er i 2013 etablert en midlertidig internettside. Det arbeides med en egen plan for webløsning med sikte på lansering september 2014. Denne vil være basert på web 2-teknologi som muliggjør interaktiv deling og dialog. Kompetansetjenesten skal samle erfaring med å bruke sosiale nettsamfunn som facebook, Twitter og LinkedIN i kunnskapsformidling. Facebook ble tatt aktivt i bruk som verktøy for å mobilisere til deltakelse og skape oppmerksomhet rundt lanseringskonferansen «Rusreformen 10 år» som tjenesten arrangerte 10.januar 2014. Konferansen bidro til å skape eierskap til tjenesten i store deler av landet og hadde 15 innledere og 15 film innslag fra hele landet.

NK-TSB har i 2013 brukt tid på å etablere kontakt med aktørene i rusfeltet og formulere en strategi. Det viktigste resultatmålet til tjenesten for 2013 er at det er etablert og har utarbeidet og forankret en strategi for tjenesten. I strategien er åtte strategiske fokusområder / delmål definert. I 2013 har det særlig vært aktivitet på satsing nr 1: Formidle til styrende myndigheter trender og utfordringer knyttet til kunnskapsgrunnlaget og behandlingstilbudet i TSB, satsing nr 3: Kople kunnskap mellom aktører i feltet på prioriterte områder, samt satsing nr7: Starte forskningsnettverk på prioriterte områder. NK-TSB er en nettverks- og prosjektbasert organisasjon. Det vil si at forsknings- og fagutviklingsprosjekter er knyttet sammen i en portefølje som bidrar til en samlet kunnskapsutvikling i feltet. Det er utarbeidet en prosjektmodell som brukes i prosjektene og som tilrettelegger for evaluering underveis og ved avslutning av prosjektet. Foreløpig foreligger ferdige prosjektplaner med konkrete resultatmål og definerte milepæler på følgende prosjekter: Nasjonal kartlegging av brukermedvirkning, Behandlingstilbud mot doping, Validering av SIPP 118 samt Asperger og rus. I tillegg til evaluering av prosjektene vil alle forskningsprosjektene skissere konkrete resultatmål ved publiserte forskningsartikler. I all undervisnings- og konferanseaktivitet innhentes deltagernes synspunkter gjennom bruk av ulike former for feedback-systemer. I 2013 har vi brukt både tradisjonelle evalueringsskjema og «Happy or not» - et apparat som gir direkte tilbakemelding fra deltagerne elektronisk. I tillegg analyseres deltagerlistene fortløpende for å påse at deltagere fra hele landet vurderer tjenestens aktiviteter som relevant. NK-TSB vil følge utviklingen i bruken av kompetansetjenestens internettsider aktivt gjennom regelmessig analyse av trafikk. Det er innledet et samarbeid med kommunikasjonsrådgivere fra bl.a SERAF, SIRUS og Nsjonal kompetansetjeneste ROP samt KORUS for å sikre dialog og deling av informasjon. Den viktigste resultatoppnåelsen for 2013 er at tjenesten er etablert; basisbemanning tilsatt, midlertidige lokaler er fremskaffet og fremtidige arealbehov dokumentert. Det er sikret en organisatorisk forankring i Avdeling rus- og avhengighetsbehandlings kliniske miljø. Tjenesten har utviklet og forankret en strategi for tjenesten som innebærer at kompetansesvake områder er identifisert, tiltak for økt forskningsinnsats, nye fagutviklingsområder og behov for kompetansespredning er skissert. Det er etablert kontakt med brukerorganisasjoner, klinikker (helseforetak og private samarbeidspartnere) og ulike kompetanse- og forskningsmiljøer. Den nasjonale referansegruppen er etablert. Det vurderes som en forutsetning for å kunne bidra med kompetansespredning innenfor rusbehandling at tjenesten er kjent hos sentrale aktører. Kompetansetjenesten holder seg orientert om og deltar aktivt i ulike arbeidsgrupper, særlig knyttet til utarbeidelse av nye retningslinjer og veiledere, i regi av Helsedirektoratet. Det har vært et mål at brukere skal kunne være med å forme tjenesten allerede fra oppstart gjennom aktiv deltagelse i utforming av prosjektet. Brukere har deltatt ved tilsetning av leder for tjenesten og i beskrivelse av de konkrete prosjektene i tillegg til at både bruker- og pårørende organisasjoner deltar i referansegruppen. Det har vært et mål at aktiviteten innenfor LAR-feltet skulle driftes videre mens kompetansetjenesten for hele fagfeltet ble etablert. Resultatoppnåelsen har vært at en gjennom LAR- nettverket har driftet videre tiltak for kompetansespredning med implementering av LAR-retningslinjene og utgivelse av den årlige statusundersøkelsen om LAR pasientenes situasjon som sentrale tiltak. Satsingen har også vært videreutviklet blant annet gjennom arbeidsseminar om lavterskel-LAR. Behandlingsmiljøer fra hele landet deltar aktivt i nettverket. Det er under etablering faglige nettverk både i arbeid med drop-out og doping. Det er etablert nettverk med kommunikasjonsrådgivere innenfor relaterte tjenester. Det er levert forskningsaktivitet på tema som kost-nytte, tilbakemeldingssystemer og drop-out i tillegg til legemiddelassistert behandling. Det er også igangsatt eller under planlegging forskningsaktivitet på andre områder.

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
41 timer

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • 29.05 Informasjons- og samarbeidsmøte. Ekspertgruppe. Nasjonal kompetansetjeneste ROP. (Seminar).
Pasienter og pårørende - egen region
 • 07.03 Informasjon og samarbeidsmøte A-larm. (Seminar).
 • 13.05 Seminar: Informasjons- og samarbeidsmøte. Brukerråd Senter for rus- og avhengighetsbehandling. (Seminar).
 • 04.11 Informasjons- og samarbeidsmøte Brukerråd Avdeling rus- og avhengighet OUS. (Seminar).
Helsepersonell - alle regioner
 • 06.09 Nasjonalt LAR ledermøte. (Konferanse).
 • 14.10 Foredrag om kvalitet, NSH konferanse psykisk helse. (Konferanse).
 • 6 - 7.06 Fagseminar LAR. (Seminar).
 • 25.09 Arbeidsseminar lavterskel LAR. (Seminar).
 • 08.03 Informasjon og samarbeidsmøte med Nasjonal kompetansetjeneste ROP. (Seminar).
 • 21.03 Nasjonalt nettverk TSB, Helse og omsorgsdepartementet, helsedirektoratet og alle de regionale helseforetakene. (Seminar).
 • 21.05 Informasjon og samarbeidsmøte Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin. (Seminar).
 • 27.05 Informasjons- og samarbeidsmøte Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN). (Seminar).
 • 22.10 Informasjons- og samarbeidsmøte, RHF-nettverket. (Seminar).
 • 22.10. Samarbeidsmøte om nasjonalt forskningsnettverk, Rusbehandling Midt-Norge. (Seminar).
 • 04.11 Informasjons- og samarbeidsmøte Nasjonal kompetansetjeneste ROP. (Seminar).
 • 2-3.12 Nasjonalt LAR ledermøte. (Seminar).
 • 17.12 Informasjons- og samarbeidsmøte Helsedirektoratet. (Seminar).
Helsepersonell - flere regioner
 • 24.09 Arbeidsseminar ekspertgruppe prototyper. (Seminar).
 • 12.11 Informasjons og samarbeidsmøte Helse Stavanger /KORFOR. (Seminar).
 • 13.11 Informasjons- og samarbeidsmøte Helse Bergen. (Seminar).
 • 13.11 Informasjons- og samarbeidsmøte Bergensklinikkene. (Seminar).
 • 27.11 Informasjons- og samarbeidsmøte vedr. drop out Helse Vest. (Seminar).
 • 29.11 Informasjons- og samarbeidsmøte Rusbehandling Midt-Norge. (Seminar).
Helsepersonell - egen region
 • 23.10 Foredrag, Avgiftningsnettverket, Regionalt kompetansesenter sør (Borgerstad). (Konferanse).
 • 07.02 Informasjon og samarbeidsmøte. Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri. (Seminar).
 • 20.03 Informasjons- og samarbeidsmøte med avd. medisin og helsefag og Helse Sør-Øst. (Seminar).
 • 13.05 Informasjons- og samarbeidsmøte Avdeling rusakuttmottak og avgiftning, Oslo universitetssykehus. (Seminar).
 • 08.04 Informasjon og samarbeidsmøte Overlegemøte Senter for rus- og avhengighetsbehandling Oslo universitetssykehus. (Seminar).
 • 17.04 Informasjon og samarbeidsmøte Avdeling spesialiserte ruspoliklinikker, Oslo universitetssykehus. (Seminar).
 • 03.05 Informasjons- og samarbeidsmøte,psykologspesialist forum, avdeling rus og avhengighetsbehandling, OUS. (Seminar).
 • 19.06 Informasjons- og samarbeidsmøte Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus. (Seminar).
 • 23.10 Arbeidsseminar om kvalitet Seksjon analyse pasientstrøm,OUS. (Seminar).
 • 07.11 Samarbeidsmøte vedr. rapportering Seksjon analyse pasientstrøm. (Seminar).
 • 10.12 Innlegg adventseminar Avdeling rus- og avhengighetsbehandling OUS. (Seminar).
 • 20.12 Arbeidsseminar vedr. pasientrettigheter Seksjon analyse pasientstrøm, OUS. (Seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • 11.10 Foredrag. Jubileumskonferanse. Dopingtelefonen 10 år. (Konferanse).
Andre fagpersoner - alle regioner
 • 26-27.09. Foredrag. Internasjon doping konferanse. Karoliniska institutt.Sverige. (Konferanse).
 • 27.11 Poster ROP-dagen. Nasjonal kompetansetjeneste ROP. (Konferanse).
 • 15.05 Samarbeidsmøte SERAF. (Seminar).
 • 09.04 Informasjons- og samarbeidsmøte Helsedirektoratet. (Seminar).
 • 17.04 Informasjon og samarbeidsmøte syv regionale kompetansesentra og helsedirektoratet. (Seminar).
 • 18.12 Samarbeidsmøte vedr.kvalitet Norsk psykologforening. (Seminar).
Andre fagpersoner - flere regioner
 • 15.10 Foredrag Helse Bergen/Universitet i Bergen. (Konferanse).
 • 27.06 Informasjon og samarbeidsmøte Tyrili forsknings og fagutviklingsenheten. (Seminar).
Andre fagpersoner - egen region
 • 31.01 Informasjon og samarbeidsmøte SERAF. (Seminar).
 • 11.02 Informasjon og samarbeidsmøte Helse Sør-Øst. (Seminar).
 • 27.02 Informasjon- og samarbeidsmøte Regionalt kompetansesenter Oslo. (Seminar).
 • 04.03 Informasjons og samarbeidsmøte tillitsvalgte, avdeling rus- og avhengighet. (Seminar).
 • 07.03 Informasjon og samarbeidsmøte ledergruppe Avdeling rus- og avhengighetsbehandling. (Seminar).
 • 20.03 Samarbeidsmøte rusrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus. (Seminar).
 • 07.05 Regionale kompetansesenter region øst. (Seminar).
 • 10.06 Informasjon og samarbeidsmøte De private samarbeidspartnerne HSØ. (Seminar).
 • 12.06 Informasjons- og samarbeidsmøte Avdeling analyse pasientstrøm, OUS. (Seminar).
 • 12.06 Informasjons- og samarbeidsmøte, avdeling avhengighetsbehandling voksne. (Seminar).
 • 14.06 Informasjon. Sommerseminar Avdeling rus- og avhengighetsbehandling Oslo universitetssykehus. (Seminar).
 • 27.08 Forskningsnettverk drop out Oslo sykehusområde. (Seminar).
 • 03.12 Informasjons- og samarbeidsmøte Fagrådet TSB Helse Sør-Øst. (Seminar).
 • Veiledning av doktorgradstudent. (Veiledning).
 • Biveiledning doktorgradstudent. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • IS-1948 for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse-ROP-lidelser, 2011, Nasjonal retningslinje
 • 1s-1876 for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder, 2011, Nasjonal retningslinje
 • IS-1701 for legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengighet, 2011, Nasjonal retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Kvarstein Elfrida Hartveit, Arnevik Espen, Halsteinli Vidar, Rø Frida Gullestad, Karterud Sigmund, Wilberg Theresa

Health service costs and clinical gains of psychotherapy for personality disorders: a randomized controlled trial of day-hospital-based step-down treatment versus outpatient treatment at a specialist practice.

BMC Psychiatry 2013;13():315. Epub 2013 nov 22

PMID:
24268099
Brorson Hanne H, Ajo Arnevik Espen, Rand-Hendriksen Kim, Duckert Fanny

Drop-out from addiction treatment: a systematic review of risk factors.

Clin Psychol Rev 2013 Dec;33(8):1010-24. Epub 2013 jul 31

PMID:
24029221
Amble Ingunn, Gude Tore, Stubdal Sven, Oktedalen Tuva, Skjorten Anne Marie, Andersen Bror Just, Solbakken Ole André, Brorson Hanne H, Arnevik Espen, Lambert Michael J, Wampold Bruce E

Psychometric properties of the outcome questionnaire-45.2: the Norwegian version in an international context.

Psychother Res 2014;24(4):504-13. Epub 2013 nov 5

PMID:
24188797
Waal Helge, Bussesund Kari, Clausen Thomas, Håseth Atle, Lillevold Pål H

Statusrapport 2012. LAR som det vil bli fremover

SERAF rapport 1/2013

Harwiss Hilde Elise Lytomt

Prosjekter i byråkratier - et strategisk handlingsrom ?

Handelshøyskolen BI 2013

Abel, Kristine Fiksdal M.A., Jørgen G. Bramness M.D. Ph.Dbc & Egil W. Martinsen M.D. Ph.D.d

Stimulant Medication for ADHD in Opioid Maintenance Treatment

Journal of Dual Diagnosis 0712.2013

Forskningsprosjekter

Riding out of addiction

Espen Arnevik, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Dopingprosjektet

Christine Wisløff, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Statusrapport 2012.

Helge Waal m.fl, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2013
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Asperger syndrom og rus

Sissel Berge Helverschou, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
Normering SIPP-118

Espen Arnevik, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Prototyper - en pilot

Espen Arnevik, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2014
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Drop-out in addiction treatment

Hanne Brorson, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus, ved Avdelingssjef Anne Beate Sætrang

Referansegruppen har i 2013 bestått av:
Espen Enoksen
Referansegruppens leder, Helse Vest RHF
Bjørg Hjerkinn
Regional representant, Helse Sør-Øst RHF
Geir Henrik Iversen
Regional representant, Helse Vest RHF
Heid Nøkleby
Regional representant, Helse Sør-Øst RHF
Ruben Sletteng
Regional representant, Helse Nord RHF
Terje Haaland
Regional representant, Helse Midt-Norge RHF
Espen Ajo Arnevik
Representant for tjenesten, Helse Sør-Øst RHF
Erik Torjussen
Brukerrepresentant, Annen tilhørighet
Kari Sundby
Brukerrepresentant, Annen tilhørighet
Ronny Bjørnstad
Brukerrepresentant, Annen tilhørighet
Jørgen Bramness
Universitetsrepresentant, Annen tilhørighet
Lars Lien
Andre, Annen tilhørighet
Solveig Brekke Skard
Andre, Annen tilhørighet

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport