Loader

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) skal sikre høy faglig kvalitet,  god pasientflyt og  ressursutnyttelse ved St. Olavs hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre-og Romsdal HF. Senteret skal bidra til å utvikle samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i regionen.

Oppgaver og resultat
Malen for rapportering passer ikke på alle punkter for RSHU. Vi er ikke en nasjonal kompetansetjeneste og ikke en nasjonal behandlingstjeneste. Noen punkter i malen passer likevel. Vedrørende forskningspublikasjoner har vi funnet det riktig i denne omgang å rapportere på det meste, men dette kan også underkastes en drøfting. Vi har også rapporter vi har lagt ut på våre websider som er deler av utredning og utviklingsarbeid - hvor vi har brukt en del ressurser. Vi har forsøkt å svare på resultatoppnåelse innenfor mandat og strategi. RSHU er verken en nasjonal behandlingstjeneste eller kompetansetjeneste. Viser til RSHU sine nettsider hvor strategi og handlingsplan er beskrevet. RSHU er et senter for helsetjenesteutvikling og tjenesteinnovasjon. https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/rshu Det vises til rapporter og publikasjoner, samt utviklede og godkjente standardiserte pasientforløp siste år. RSHU har så langt registrert 34 publiserte artikler der en eller flere av RSHU sine ansatte er delaktig i publikasjonene. (For 2016 var det 37 registrerte publikasjoner)

Handlingsplanen hviler på strategi 2030, Helse- og omsorg 2021 og strategi og forbedringsprogram for St. Olavs hospital 2017. RSHU skal bidra til helsetjenesteutvikling og tjenesteinnovasjon for å skape god kvalitet, god pasientflyt og optimal ressursutnyttelse i helsetjenesten. 1. RSHU skal bistå ledelse i helseforetak med beslutningsstøtte for å sikre hensiktsmessig organisering og effektiv ressursutnyttelse. 2. RSHU skal bidra til utvikling, implementering og evaluering av standardiserte pasientforløp i helseregion Midt-Norge, inklusive primærhelsetjenesten. 3. Ved etableringen av nytt EPJ/PAS skal RSHU ha en koordinerende rolle mellom HF-ene i samhandlingen med programkontoret for Helseplattformen. 4. RSHU skal bidra med helseøkonomiske vurderinger. 5. RSHU skal bygge et kompetansemiljø i helselogistikk i samarbeid med universitet/høyskolesektor. 6. RSHU skal samarbeide med kvalitetsregistre for å vurdere kvalitet, pasientsikkerhet, variasjon i bruk av helsetjenester og pasientforløp.

RSHU er gode på utvikling og bidrar til implementering av standardiserte pasientforløp ihht handlingsplan og strategi. Det vises til nasjonale indikatorer for organspesifikk kreft. Vi rapporterer på 2 indikatorer til HMN som er andel nye pasienter inn i pakkeforløp kreft og andel pasienter behandlet innen standard normert forløpstid. Vurderer man aggregerte data for 28 pakkeforløp kreft så er vi innenfor kravet på 70%. Vi har nå i alt 156 standardiserte pasientforløp ved St. Olavs hospital derav 33 regional pasientforløp inkludert 28 pakkeforløp for kreft. RSHU sitt bidrag i Helseplattformen går etter planen. Vi har bidratt til klinikerinvolvering vedrørende kravspesifikasjon i 2017 og det forberedende innføringsarbeidet er satt i gang. Vi har deltakelse i forprosjekt standardisering hvor RSHU får en viktig rolle med støttefunksjon i arbeidet i regionen og i etablering av en ny klinisk IKT lab. Det vises til oversikt over forskningsprosjekter og prosjekter vedrørende kvalitetsevaluering, utviklings- og utredningsoppgaver. De fleste undervisningsoppdrag er knyttet til det enkelte institutt ved NTNU. Prosjektporteføljen er innenfor de strategiske mål og handlingsplanen. Automatisert turnusplanlegging, taktisk MR planlegging og organisering/ logistikk i psykisk helsevern og i somatisk akuttmottak/sengeposter er eksempler på oppdrag for å løse utfordringer ved St. Olavs hospital samtidig som vi bygger opp kompetansemiljøet på logistikk og kapasitet i samarbeid med IØT/NTNU. Vi samarbeider også med andre institutt som ISM og IMF. Vi vil også fremholde nasjonale evalueringsprosjektet for sentra for pasienter med smerte/utmattelse, fedmeintervensjonsprosjekt og prosjektet om helsetjeneste under press. Helseøkonomiske analyser og vurdering av kostnadseffektivitet gjøres i en rekke av prosjektene. RSHU bistår ved utarbeiding av mini-metodevurdering av nye metoder etter behov. Det ble publisert tre mini-metodevurderinger fra St. Olav hospital i 2017.

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
2 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
6 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
120 timer
Utfyllende informasjon

Arr. Regional fagdag om ungdomsmedisin (6 timer) Bachelor sykepleie, NTNU. Om standardiserte pasientforløp (2 timer). Eksperter i Team (120 timer)

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Vår enhet har ingen klinisk aktivitet.

Formidling

Pasienter og pårørende - egen region
 • Vidar Halsteinli veileder Post doc, oppgave "Patient involvment". (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Johan F. Skomsvoll veileder PhD, oppgave "Fertility and disease activity in patients with idiopathic arthritis". (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Johan F. Skomsvoll veileder PhD, oppgave"The interaction of pregnancy and systemic lupus erythematosus". (Veiledning).
 • Andreas Asheim veileder PhD, oppgave "Predicting Chords Using Hidden Markov Models". (Veiledning).
 • Anders Gullhav veileder Masters, oppgave "Taktisk og operasjonell planlegging av ortopediske akuttpasienter". (Veiledning).
 • Anders Gullhav veileder Masters, oppgave "Simulering og beslutningsstøtte for timebestillingen ved MR". (Veiledning).
 • Anders Gullhav veileder Masters, oppgave "Robust, optimeringsbasert turnusplanlegging ved Nyfødt intensiv". (Veiledning).
 • Anders Gullhav veileder PhD, oppgave "Optimeringsbasert turnusplanlegging/bemanning". (Veiledning).
 • Vidar Halsteinli veileder Masters, oppgave "Kostnader hørselsomsorg". (Veiledning).
 • Vidar Halsteinli veileder PhD, oppgave "Nurse administered intravitreal injections". (Veiledning).
 • Vidar Halsteinli veileder PhD, oppgave "Evaluering fast-track-forløp hoftebrudd". (Veiledning).
 • Vidar Halsteinli veileder Masters, "Intensivenheter, koding og DRG-vekter". (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • Styringsindikatorer hjerteinfarkt, 2017, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
 • Styringsindikatorer hjerneslag, 2017, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
 • Metodikk for standardiserte pasientforløp for HMN-RHF, 2012, Regional retningslinje
Utfyllende informasjon

RSHU er ansvarlig for eSP (elektronisk standardisert pasientforløp), et digitalt verktøy utviklet av Hemit og Helse Midt-Norge som monitorerer etterlevelse av fastsatte prosedyrer/retningslinjer og grad av prestasjon i standardiserte pasientforløp. Dette gjelder alle 28 pakkeforløp for kreft, og fra mai 2017 er det også mulig å konfigurere inn andre typer forløp for monitorering. Hovedmålet med eSP er støtte til både utvikling og implementering av standardiserte pasientforløp. - Bidra til å identifisere forbedringsområder og flaskehalser i forløpet - Muliggjøre kvalitetssikring av egen registreringspraksis og kodekvalitet - Visualisere forløpskontekst, slik at det er mulig å evaluere egen klinisk praksis - Fremme samarbeid på tvers av "siloer" ved å visualisere helhetlige forløp - Bidra til felles standard og rutiner på tvers av sykehus og HF

Forskning

Vitenskapelige artikler

Gémes K, Malmo V, Laugsand LE, Loennechen JP, Ellekjaer H, László KD, Ahnve S, Vatten LJ, Mukamal KJ, Janszky I

Does Moderate Drinking Increase the Risk of Atrial Fibrillation? The Norwegian HUNT (Nord-Trøndelag Health) Study.

J Am Heart Assoc 2017 Oct 20;6(10). Epub 2017 okt 20

PMID:
29054845
Ueland T, Laugsand LE, Vatten LJ, Janszky I, Platou C, Michelsen AE, Damås JK, Aukrust P, Åsvold BO

Monocyte/macrophage and T cell activation markers are not independently associated with MI risk in healthy individuals - results from the HUNT Study.

Int J Cardiol 2017 Sep 15;243():502-504. Epub 2017 jun 12

PMID:
28615143
Monárrez-Espino J, Galanti MR, Hansson J, Janszky I, Söderberg K, Möller J

Treatment with bupropion and varenicline for smoking cessation and the risk of acute cardiovascular events and injuries: a Swedish case-crossover study.

Nicotine Tob Res 2017 Jun 08. Epub 2017 jun 8

PMID:
28595356
Aune D, Sen A, ó'Hartaigh B, Janszky I, Romundstad Pr, Tonstad S, Vatten LJ

Resting heart rate and the risk of cardiovascular disease, total cancer, and all-cause mortality - A systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies.

Nutr Metab Cardiovasc Dis 2017 Jun;27(6):504-517. Epub 2017 apr 21

PMID:
28552551
Ueland T, Laugsand LE, Vatten LJ, Janszky I, Platou C, Michelsen AE, Damås JK, Aukrust P, Åsvold BO

Extracellular matrix markers and risk of myocardial infarction: The HUNT Study in Norway.

Eur J Prev Cardiol 2017 Jul;24(11):1161-1167. Epub 2017 apr 21

PMID:
28429960
Aune D, Sen A, Schlesinger S, Norat T, Janszky I, Romundstad P, Tonstad S, Riboli E, Vatten LJ

Body mass index, abdominal fatness, fat mass and the risk of atrial fibrillation: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies.

Eur J Epidemiol 2017 Mar;32(3):181-192. Epub 2017 feb 13

PMID:
28194602
Brumpton B, Mai XM, Langhammer A, Laugsand LE, Janszky I, Strand LB

Prospective study of insomnia and incident asthma in adults: the HUNT study.

Eur Respir J 2017 Feb;49(2). Epub 2017 feb 2

PMID:
28153868
Bjørngaard JH, Vie GÅ, Krokstad S, Janszky I, Romundstad Pr, Vatten LJ

Cardiovascular mortality - Comparing risk factor associations within couples and in the total population - The HUNT Study.

Int J Cardiol 2017 Apr 01;232():127-133. Epub 2017 jan 6

PMID:
28082089
Varmdal T, Janszky I, Bakken IJ, Ellekjær H, Fjærtoft H, Håberg SE, Bønaa KH

Percutaneous Coronary Intervention as a Trigger for Stroke.

Am J Cardiol 2017 Jan 01;119(1):35-39. Epub 2016 sep 29

PMID:
27776798
Sen A, Opdahl S, Strand LB, Vatten LJ, Laugsand LE, Janszky I

Insomnia and the Risk of Breast Cancer: The HUNT Study.

Psychosom Med 2017 May;79(4):461-468.

PMID:
27763987
Hara KW, Bjørngaard JH, Brage S, Borchgrevink Pc, Halsteinli V, Stiles TC, Johnsen R, Woodhouse A

Randomized Controlled Trial of Adding Telephone Follow-Up to an Occupational Rehabilitation Program to Increase Work Participation.

J Occup Rehabil 2018 Jun;28(2):265-278.

PMID:
28597308
Aasdahl L, Pape K, Vasseljen O, Johnsen R, Gismervik S, Halsteinli V, Fleten N, Nielsen CV, Fimland MS

Effect of Inpatient Multicomponent Occupational Rehabilitation Versus Less Comprehensive Outpatient Rehabilitation on Sickness Absence in Persons with Musculoskeletal- or Mental Health Disorders: A Randomized Clinical Trial.

J Occup Rehabil 2018 Mar;28(1):170-179.

PMID:
28401441
Benestad B, Lekhal S, Småstuen MC, Hertel JK, Halsteinli V, Ødegård RA, Hjelmesæth J

Camp-based family treatment of childhood obesity: randomised controlled trial.

Arch Dis Child 2017 Apr;102(4):303-310. Epub 2016 nov 2

PMID:
27806969
Skorpen CG, Lydersen S, Gilboe IM, Skomsvoll JF, Salvesen Kå, Palm Ø, Svean Koksvik HS, Jakobsen B, Wallenius M

Influence of disease activity and medications on offspring birth weight, pre-eclampsia and preterm birth in systemic lupus erythematosus: a population-based study.

Ann Rheum Dis 2018 02;77(2):264-269. Epub 2017 nov 1

PMID:
29092851
Götestam Skorpen C, Lydersen S, Gilboe IM, Skomsvoll JF, Salvesen Kå, Palm Ø, Koksvik HSS, Jakobsen B, Wallenius M

Disease Activity During Pregnancy and the First Year Postpartum in Women With Systemic Lupus Erythematosus.

Arthritis Care Res (Hoboken) 2017 Aug;69(8):1201-1208. Epub 2017 jul 10

PMID:
27696790
Anthun KS, Bjørngaard JH, Magnussen J

Economic incentives and diagnostic coding in a public health care system.

Int J Health Econ Manag 2017 Mar;17(1):83-101.

PMID:
28477294
Anthun KS, Kittelsen SA, Magnussen J

Productivity growth, case mix and optimal size of hospitals. A 16-year study of the Norwegian hospital sector.

Health Policy 2017 Apr;121(4):418-425. Epub 2017 jan 30

PMID:
28214046
Valla M, Engstrøm MJ, Ytterhus B, Hansen ÅK, Akslen LA, Vatten LJ, Opdahl S, Bofin AM

FGD5 amplification in breast cancer patients is associated with tumour proliferation and a poorer prognosis.

Breast Cancer Res Treat 2017 04;162(2):243-253. Epub 2017 jan 25

PMID:
28124285
Alsnes IV, Vatten LJ, Fraser A, Bjørngaard JH, Rich-Edwards J, Romundstad Pr, Åsvold BO

Hypertension in Pregnancy and Offspring Cardiovascular Risk in Young Adulthood: Prospective and Sibling Studies in the HUNT Study (Nord-Trøndelag Health Study) in Norway.

Hypertension 2017 04;69(4):591-598. Epub 2017 feb 21

PMID:
28223467
Aune D, Giovannucci E, Boffetta P, Fadnes LT, Keum N, Norat T, Greenwood DC, Riboli E, Vatten LJ, Tonstad S

Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality-a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies.

Int J Epidemiol 2017 Jun 01;46(3):1029-1056.

PMID:
28338764
Aune D, Sen A, Vatten LJ

Hypertension and the risk of endometrial cancer: a systematic review and meta-analysis of case-control and cohort studies.

Sci Rep 2017 Apr 07;7():44808. Epub 2017 apr 7

PMID:
28387226
Aune D, Sen A, Leitzmann MF, Norat T, Tonstad S, Vatten LJ

Body mass index and physical activity and the risk of diverticular disease: a systematic review and meta-analysis of prospective studies.

Eur J Nutr 2017 Dec;56(8):2423-2438. Epub 2017 apr 9

PMID:
28393286
Wiedmann MKH, Brunborg C, Di Ieva A, Lindemann K, Johannesen TB, Vatten L, Helseth E, Zwart JA

Overweight, obesity and height as risk factors for meningioma, glioma, pituitary adenoma and nerve sheath tumor: a large population-based prospective cohort study.

Acta Oncol 2017 Oct;56(10):1302-1309. Epub 2017 mai 26

PMID:
28548875
Dypvik J, Larsen S, Haavaldsen C, Jukic AM, Vatten LJ, Eskild A

Placental weight in the first pregnancy and risk for preeclampsia in the second pregnancy: A population-based study of 186 859 women.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2017 Jul;214():184-189. Epub 2017 mai 17

PMID:
28551527
Aune D, Sen A, Leitzmann MF, Tonstad S, Norat T, Vatten LJ

Tobacco smoking and the risk of diverticular disease - a systematic review and meta-analysis of prospective studies.

Colorectal Dis 2017 Jul;19(7):621-633.

PMID:
28556447
Rydningen MB, Dehli T, Wilsgaard T, Lindsetmo RO, Kumle M, Stedenfeldt M, Norderval S

Sacral neuromodulation for faecal incontinence following obstetric sphincter injury - outcome of percutaneous nerve evaluation.

Colorectal Dis 2017 Mar;19(3):274-282.

PMID:
27463362
Scelo G, Purdue MP, Brown KM, Johansson M, Wang Z, Eckel-Passow JE, Ye Y, Hofmann JN, Choi J, Foll M, Gaborieau V, Machiela MJ, Colli LM, Li P, Sampson JN, Abedi-Ardekani B, Besse C, Blanche H, Boland A, Burdette L, Chabrier A, Durand G, Le Calvez-Kelm F, Prokhortchouk E, Robinot N, Skryabin KG, Wozniak MB, Yeager M, Basta-Jovanovic G, Dzamic Z, Foretova L, Holcatova I, Janout V, Mates D, Mukeriya A, Rascu S, Zaridze D, Bencko V, Cybulski C, Fabianova E, Jinga V, Lissowska J, Lubinski J, Navratilova M, Rudnai P, Szeszenia-Dabrowska N, Benhamou S, Cancel-Tassin G, Cussenot O, Baglietto L, Boeing H, Khaw KT, Weiderpass E, Ljungberg B, Sitaram RT, Bruinsma F, Jordan SJ, Severi G, Winship I, Hveem K, Vatten LJ, Fletcher T, Koppova K, Larsson SC, Wolk A, Banks RE, Selby PJ, Easton DF, Pharoah P, Andreotti G, Freeman LEB, Koutros S, Albanes D, Männistö S, Weinstein S, Clark PE, Edwards TL, Lipworth L, Gapstur SM, Stevens VL, Carol H, Freedman ML, Pomerantz MM, Cho E, Kraft P, Preston MA, Wilson KM, Michael Gaziano J, Sesso HD, Black A, Freedman ND, Huang WY, Anema JG, Kahnoski RJ, Lane BR, Noyes SL, Petillo D, Teh BT, Peters U, White E, Anderson GL, Johnson L, Luo J, Buring J, Lee IM, Chow WH, Moore LE, Wood C, Eisen T, Henrion M, Larkin J, Barman P, Leibovich BC, Choueiri TK, Mark Lathrop G, Rothman N, Deleuze JF, McKay JD, Parker AS, Wu X, Houlston RS, Brennan P, Chanock SJ

Genome-wide association study identifies multiple risk loci for renal cell carcinoma.

Nat Commun 2017 Jun 09;8():15724. Epub 2017 jun 9

PMID:
28598434

Worldwide trends in blood pressure from 1975 to 2015: a pooled analysis of 1479 population-based measurement studies with 19·1 million participants.

Lancet 2017 01 07;389(10064):37-55. Epub 2016 nov 16

PMID:
27863813

Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9 million children, adolescents, and adults.

Lancet 2017 Dec 16;390(10113):2627-2642. Epub 2017 okt 10

PMID:
29029897
Utfyllende informasjon

Registrerte artikler hvor minst en av RSHU sine ansatte er medforfatter.

Julie Horn, Lars J Vatten

Reproductive and hormonal risk factors of breast cancer: a historical perspective

Int J Women`s Health 2017; 9:265-272 doi: 10.2147/IJWH.S129017

Schultz, J. S., Sjøvold, E., & André, B.

Can work climate explain innovative readiness for change?

Journal of Organizational Change Management (2017), 30(3): 440-452. doi: 10.1108/JOCM-06-2016-0112

Schultz, J. S., Sjøvold, E. & André, B.

Can formal innovation training improve group- and organizational-level innovativeness in a healthcare setting?

Journal of Innovation and Entrepreneurship (2017), 6(13): 1-21. doi: 10.1186/s13731-017-0073-0

Avlagte doktorgrader

Joseph Samuel Schultz

Managing innovation processes in eldercare: Lessons from Norwegian municipalities

Disputert:
Juni 2017
Hovedveileder:
Endre Sjøvold

Forskningsprosjekter

MENAC – mulitisenterstudie, pasienter med cachexia

Vidar Halsteinli, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Nye metoder: mini-metodevurdering lokalt og regionalt

Vidar Halsteinli, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Benchmarking St Olavs hospital og OUS

Vidar Halsteinli, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Evaluering av fast track – eldre med hoftebrudd

Vidar Halsteinli, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Tracking obesity

Vidar Halsteinli, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Helseplattformen: Nytt EPJ/PAS system

Trond Jacobsen, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN
Strategi og utvikling for medisinske kvalitetsregistre

Sara Marie Nilsen, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Pasienterfaringsundersøkelse - lage figurer og tabeller

Sara Marie Nilsen, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Forskningsartikkel: Rehabilitering av ryggmargsskadde i Norge

Sara Marie Nilsen, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Årsrapportarbeid for Nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Sara Marie Nilsen, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Håndtering og opplevelse av kapasitetspress. Kvalitative intervju - St Olavs Hospital HF

Sara Marie Nilsen, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Health care services under pressure - consequences for patient flows, efficiency and patient safety

Sara Marie Nilsen, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Kvalitetsforbedring: dekningsgrad NORKAR, automatisk dataoverføring

Sara Marie Nilsen, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Helseplattformen. Bruk av kvalietsregistre i standardiseringsarbeid

Mona Stedenfeldt, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN
Evaluering av tilbud til pasienter med langvarige smerte- og/eller utmattelsestilstander med uklar årsak

Mona Stedenfeldt, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Regional plan for bildediagnostikk

Karin Isaksen Steen, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Kartlegging av tiltak for Akuttmottaket basert på høy aktivitet

Joseph Samuel Schultz, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Utnyttelse potensial i observasjonsenhet

Joseph Samuel Schultz, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Nasjonalt, regionalt og lokalt innovasjonarbeid (ink. innovasjonsnettverk, innovasjonskultur, Induct arbeid)

Joseph Samuel Schultz, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HMN
Kartlegging av høy aktivitet i Akuttmottaket

Joseph Samuel Schultz, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
PH organisering/logistikk/pasientflyt- bestilling basert på funn i BUP prosjekt

Joseph Samuel Schultz, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Nasjonale kvalitetsindikatorer: sammenligne St. Olavs hospital med resten av landet

Janne Grønli, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Pharmacopeia - Wide Association Studies on Prescribed Drug Registers

Imre Janszky, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Safety of invasive medical procedures – case-crossover analyses of cardiovascular complications

Imre Janszky, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
EiT, Big Data

Andreas Asheim, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Turnusplanlegging for Akutten

Andreas Asheim, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Prediksjonsmodeller for pasientinnstrømning på Akutten

Andreas Asheim, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Optimalisering av MR ressurser

Anders Nordby Gullhav, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
BUP Organisering/logistikk- Et mål om 40 kalenderdager ventetid

Anders Nordby Gullhav, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Planlegging av LIS-legene ved kirurgisk klinikk

Anders Nordby Gullhav, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Robust, optimeringsbasert turnusplanlegging ved Nyfødt intensiv

Anders Nordby Gullhav, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Assessment of childhood obesity: Development of a tracking-obesity-model for Norway

Rønnaug Astri Ødegård, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HMN
Evaluering av tilbud til pasienter med langvarige smerte- og/eller utmattelsestilstander med uklar årsak

Vidar Halsteinli, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
NTNU Health - Improved patient flow and resource utilisation at St. Olavs hospital

Marielle Christiansen, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN
HELSEVEL - Kapasitetspress i helsetjenesten - konsekvenser for pasientflyt, effektivitet og pasientsikkerhet

Johan Håkon Bjørngaard, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN
Ungdomsmedisin. Trygge overganger for unge pasienter.

Johan Fredrik Skomsvoll, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Utfyllende informasjon

Ungdomsmedisin. Trygge overganger for unge pasienter. -> Implementering av standardisert pasientforløp for ungdom og unge voksne med kronisk lidelse/tilstand ved St. Olavs Hospital 2016-2017 Pasientsikkerhetsprosjekt finansiert av Helse Midt-Norge. Prosjektkoordinator Kirsten Aune Walther Avsluttes 2018. Prosjektet "Evaluering av pasienter med langvarige..." er finansiert av HOD, er nært knyttet til fire lokale kvalitetsregistre ved henholdsvis St Olav, UNN, Helse Bergen og OUS - og omfatter delprosjektene: - Komparative studier av 1) henvisningsvurderinger ved de fire smertesentrene 2) pasientkarateristika 3) pasientforløp og 4) pasientrapportert bedring (PROM) - Pasienter og fastlegers erfaring med smertesentrene - Kartlegging av helse og helserelatert livskvalitet for ungdom diagnostisert med CFS/ME Prosjektet "Assessment of childhood obesity: Development of a tracking-obesity-model for Norway" har som mål å etablere en simuleringsmodell til bruk for evaluering av effekt og kostnader/besparelser ved forebyggingstiltak og behandlingstiltak mot fedme. Prosjektet gjøres i samarbeid med ISM, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Mannheim. Basert på en allerede etablert tysk modell skal det etableres en modell for norske forhold - basert på norske registerdata. Ved St Olav gjennomføres prosjektet som et samarbeid mellom ObeCe og RSHU v/Vidar Halsteinli. Prosjektet har fått FFU-finansiering for 2018-2019. Det er flere av RSHU sine medarbeidere som er tilknyttet arbeidet med Helseplattformen; Nytt EPJ/PAS. Det jobbes fortsatt med standardiserte pasientforløp i RSHU, både revisjon av standardiserte pasientforløp for kreft med utgangspunkt i pakkeforløpene fra Helsedirektoratet, og utvikling av nye regionale pasientforløp. Ikke noe av dette er forskningsaktivitet, men mange av de prosjekter og oppgaver det jobbes med i RSHU burde vært mulig å lagt til og visualisert under egen fane med for eksempel "Andre prosjekter". Det ville gitt et bilde på mangfoldet og kompleksiteten RSHU favner.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved St. Olavs Hospital HF, ved Direktør Runa Heimstad

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Helse Midt-Norge RHF - Samarbeidsorganet og FFU