Loader
Nasjonale tjenester – årsrapporter

Nasjonale tjenester er en fellesbetegnelse for nasjonale behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten.

Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester innebærer en sentralisering av behandlingen til ett eller to steder i landet og skal bidra til helsemessige gevinster og mer likeverdig tilgang til pasientbehandling av høy kvalitet, samt bedre kostnadseffektivitet.

Nasjonale kompetansetjenester er etablert for å utvikle og heve kvaliteten på de leverte tjenestene og å levere dem så trygt som mulig, gjennom oppbygging og spredning av nasjonal kompetanse innen en rimelig tidshorisont.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som fatter vedtak om etablering, lokalisering og avvikling av de nasjonale tjenestene og alle tjenester skal derfor rapportere årlig om virksomheten som grunnlag for videreføring eller avvikling.

For mer informasjon om nasjonalt styringssystem for nasjonale tjenester, se regjeringens nettside.

De regionale helseforetakene kan etablere og avvikle regionale funksjoner og kompetansesentre. Den enkelte region velger selv hvilke av disse sentrene de ønsker synliggjort på portalsiden.

Denne teksten forklarer fordelingen mellom regionale helseforetak når det gjelder årsrapportering for flerregionale behandlingstjenester (hvorfor 3 av årsrapportene for flerregionale behandlingstjenester i Helse Sør-Øst er å finne under andre regionale helseforetak):

Helse Sør-Øst har 5 flerregionale behandlingstjenester sammen med Helse Vest og 2 flerregionale behandlingstjenester sammen med Helse Midt-Norge. Rapporteringsansvaret for de flerregionale tjenestene er delt mellom regionene. Under fanen "Flerregionale behandlingstjenester" ligger årsrapportene for fire av tjenestene der Helse Sør-Øst har rapporteringsansvaret.

Helse Vest har rapporteringsansvar for to av tjenestene og årsrapportene for disse tjenestene ligger under Helse Vest og fanen "Flerregionale behandlingstjenester" - Flerregional behandlingstjeneste for episkleral brachyterapi og Flerregional behandlingstjeneste for allogen stamcelletransplantasjon. 

Helse Midt-Norge har rapporteringsansvar for en av tjenestene og årsrapporten til denne tjenesten ligger under Helse Midt-Norge og fanen "Flerregionale behandlingstjenester - Flerregional behandlingstjeneste for neonatalkirurgi.

Helse Vest har fem flerregionale behandlingstjenester sammen med Helse Sør-Øst. Rapporteringsansvaret for de flerregionale tjenestene er delt mellom regionene. Under fanen "Flerregionale behandlingstjenester" ligger årsrapportene for to av tjenestene der Helse Vest har rapporteringsansvaret. Årsrapportene for de tre andre tjenestene ligger under Helse Sør-Øst. Det gjelder Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom, Flerregional behandlingstjeneste for leppe-kjeve-ganespalte og Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutvikling.