Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)

Den nasjonale behandlingstjenesten tilbyr utredning og spesialisert tverrfaglig rehabilitering av pasienter over 18 år med inflammatorisk revmatisk sykdom. Målgruppen er pasienter med komplekse sykdomsutfordringer og utvikling av økende funksjons- og aktivitetsproblemer, som ikke får dekket sitt behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten regionalt. 

Tilbudet skal være individuelt tilpasset ut fra en biopsykososial forståelse med integrerte utredninger og intervensjoner fra revmatolog, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og sykepleier. For å sikre høy kvalitet og tilgjengelighet er dette behandlingstilbudet sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste.

Dette er ikke et tilbud til pasienter hvor «second opinion» på diagnose og medisinsk behandling er primær henvisningsårsak.

Det vises til egne henvisningskriterier.

ICD-10: Z50.80 og M-diagnoser som innbefatter inflammatorisk revmatisk sykdom med tillegg av ICD-10 koder for komorbide sykdommer.

Tjenesten er lokalisert til Diakonhjemmets sykehus HF, Oslo.

Oppgaver og resultat
Behandlingstjenestens målgruppe er beskrevet i rapportens ingress. Både målgruppe og henvisningskriterier er utarbeidet i samarbeid med tjenestens referansegruppe. NBRR har siden 2013 og frem til juni 2019 vært akkreditert gjennom CARF, en internasjonal anerkjent akkreditering for rehabiliteringsinstitusjoner. Akkrediteringen gjør at tjenesten jobber kontinuerlig med kvalitet, åpenhet og forpliktelse ovenfor pasientene, og stadig arbeider med kvalitetsforbedring. Pasientene våre evaluerer oss godt på dette. Se tjenestens årlige kvalitetsrapport fra hjemmesiden www.nbrr.no. OVERVÅKE OG FORMIDLE BEHANDLINGSRESULTATER: NBRR arbeider jevnt med kvalitetsprosjektet «Livskvalitet og sykdomsforståelse hos pasienter innlagt til revmatologisk rehabilitering på 3.linjenivå». Her samles det inn data på pasientgruppen, behandlingsresultater og pasienttilfredshet. Mer enn 90% av pasientene samtykker i å delta i prosjektet. For spesifikke indikatorer se tjenestens kvalitetsrapport. FORSKNING OG ETABLERING AV FORSKERNETTVERK: NBRR samarbeider tett med Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR). Flere ansatte på NBRR er deltidsansatt på NKRR, noe som gir mulighet for deltakelse i forskningsprosjekter og samarbeid om kompetansespredning. Samarbeidet er gjensidig nyttig. UNDERVISNING: Seksjonsoverlege har i regi av St.Olav’s hospital holdt innlegg på artrittkurs for leger i spesialisering med temaet; Rehabilitering, dokumenterte og udokumenterte tilnærminger. Ergoterapeut har hatt undervisning på ergoterapiututdanningen med temaet; Kunnskapsbasert praksis i klinikk. NBRR vil fortsette å tilby undervisning til helsepersonell.VEILEDNING, KUNNSKAP- OG KOMPETANSESPREDNING: NBRR hadde direkte kontakt med eksterne behandlere og tjenester for 83 opphold (73 %), og det ble gjennomført 11 samarbeidsmøter med lokale instanser.NBRRs tverrfaglige epikrise er en viktig del av kompetanseoverføringen. Det blir for hver pasient drøftet hvem som har behov for den tverrfaglige epikrisen i samråd med pasienten. Seksjonsoverlegen har holdt fagmøte om NBRR og rehabilitering via Norsk Helsenetts videotjeneste med åpen invitasjon til alle rehabiliterings institusjoner og revmatologiske avdelinger i Norge. NBRR har holdt innlegg om NBRRs rehabiliteringstilbudet i Tverrfaglig kurs om Revmatologi som er åpent for alle helseregioner. Tjenesten har holdt innlegg ved Regional Nettverkskonferanse i Revmatologi i Tromsø om tverrfaglig individrettet rehabilitering med fokus på unge voksne. NBRR har hatt flere oppdrag knyttet til kunnskap og kompetansespredning til brukerorganisasjoner, viser til avsnitt "Aktivitet". TILTAK FOR Å SIKRE LIKEVERDIG TILGANG: Likeverdig tilgang innebærer at forholdet mellom andel nyhenviste fra hver helseregion og befolkningsgrunnlag er så nær "1" som mulig. Vi bestreber å ha en pasientfordeling som reflekterer befolkningsgrunnlaget i de ulike helseregionene. For 2018 var fordelingen HSØ: 38 (1,2), HV: 1 (0,1), HM: 5 (0,65), HN: 11 (2,2). Det er pasientens behandlende revmatolog som henviser, derfor er det et viktig at alle revmatologer er kjent med NBRRs tilbud. NBRR har hatt direkte henvendelser til revmatologer i Norge via e-post om vårt tilbud. HV er den helseregionen som i 2018 har henvist færrest pasienter til rehabilitering. Det blir i årets kompetansespredningsplan lagt mer vekt på hvordan spre kunnskap om NBRR rehabiliteringstilbud i HV, viser til avsnittet under om kompetansespredning. De siste 5 årene har nyhenvisninger pr år variert mellom 44 og 63, med dette antallet er det naturlig at fordelingen av pasienter fra helseregionene varierer. BIDRA TIL IMPELMENTERING AV NASJONALE RETNINGLINJER OG KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS: NBRR kvalitetssikrer det tverrfaglige kliniske arbeidet gjennom felles overordnede teoretiske perspektiver og modeller. Rehabilitering bygger på en bio-psyko-sosial forståelse. Motiverende intervju og kognitiv terapi benyttes som profesjonsoverbyggende klinisk tilnærming. NBRR følger nasjonale og europeiske retningslinjer for behandling og oppfølging av revmatologiske sykdommer.Nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis utgjør grunnlaget i tjenestens kompetansespredning gjennom foredrag og ved samarbeid med kommuner i enkeltsaker.REFERANSEGRUPPE: Referansegruppen har avholdt to møter i 2018. Det har tiltrådt to nye representanter i 2018, fra hhv. HSØ og HV. Gruppen har pr d.d. to representanter fra hver helseregion, og to brukerrepresentanter. Samarbeidet vurderes som verdifullt.

Det utarbeides årlig en kompetansespredningsplan for tjenesten. Gjennomførte aktiviteter for 2018 rapporteres under. Se oversikt over formidling under avsnittet «Aktivitet». OPPDATERING AV HJEMMESIDE: Hjemmesiden er tjenestens viktigste informasjonskanal, og det pågår et kontinuerlig arbeid for å sikre god og tydelig informasjon for pasienter, helsepersonell, pårørende og andre interesserte. Henvisningskriteriene er blitt enda mer spesifisert gjennom beskrivelse av diagnoser, og beskrivelse av målgruppen er gjort lettere tilgjengelig på nettsiden. Nettsiden har også oppdatert informasjon om venteliste, ferie- og helligdagstengning og kontaktinformasjon. NETTBASERT INFORMASJON: I 2017 laget tjenesten fire filmer fra fire ulike faggrupper om utredning og behandling av utmattelse ved inflammatorisk revmatisk sykdom. I løpet av 2018 har tjenesten laget ytterligere to filmer om samme tema; - «Aktivitet og deltakelse ved revmatisk sykdom» en film utarbeidet av ergoterapeut på tjenesten, og «Forståelse av utmattelse hos pasienter med inflammatorisk revmatisk leddsykdom» utarbeidet av seksjonsoverlegen på tjenesten. Publisering og fokus rundt disse filmene vurderes som en viktig del av vår kompetansespredning da utmattelse er et vanlig symptom ved revmatisk sykdom. Revmatologisk avdeling har en egen kommunikasjonsrådgiver som følger opp nettbaserte informasjonskanaler, herunder «Revmabloggen». Når filmene har blitt ferdigstilt har de blitt lansert i egne innlegg på Revmabloggen. For antall ganger filmene er sett, se undeR avsnittet «Aktivitet». Revmabloggen hadde i 2018 et besøkstall på 36.800 og alle artiklene som ligger på bloggen ble lest nesten 56.800 ganger. Filmene deles via NKRRs kommunikasjonskanaler (Youtube, facebook- og nettside). HELHETLIG PASIENT FORLØP: I alle pasientopphold gjør tjenesten en vurdering av hvilke tiltak som vil sikre god videreføring av rehabilitering. Dette inkluderer samarbeidsmøter med veiledning og kompetanseoverføring, gjerne i forbindelse med avtaler om videre oppfølging og rehabilitering lokalt, og etablering av individuell plan. Hensiktsmessig form og innhold vurderes i hvert enkelt tilfelle. Kompetanseoverføring til kommunale og helse- og rehabiliteringstjenester, NAV og koordinator er ressurskrevende, men er en bevisst prioritering for å sikre helhetlige, koordinerte og sammenhengende rehabiliteringsprosesser. Det er i 2018 registret direkte kontakt med eksterne behandlere og tjenester for 83 opphold (73 %). Omfanget i enkeltsaker varierer fra en til fire kontaktpersoner og instanser. Det ble registret 11 samarbeidsmøter med behandlere og relevante tjenester lokalt. Møtene ble i hovedsak avholdt på pasientenes hjemsted (9), men og på NBRR (2). TILPASSET KURS PÅ FORESPØRSEL/UNDERVISNING OG FOREDRAG: NBRR tilbyr kurs og seminarer tilpasset lokale og regionale behov. Hensikten er å styrke kompetansen innen tverrfaglig rehabilitering i det revmatologiske fagmiljø og øke kunnskapen blant pasienter. Det er gjennomført en rekke kurs, foredrag og andre formidlingsaktiviteter i løpet av 2018. I 2018 har henholdsvis seksjonsoverlege, sosionom, fysioterapeuter, fagsykepleier og ergoterapeut ved tjenesten holdt tilpasset kurs på forespørsel, se under avsnittet «Aktivitet» for mer detaljer. OVERORDNET KOMPETANSESPREDNING 2019: For mange av tiltakene knyttet til kompetansespredning har det vært en videreføring av planene over flere år. Flere av overskriftene som rapporterer for 2018 vil videreføres til neste år. Det vil fortsatt være en dreining mot bruk av nettbasert informasjon, og i forbindelse med omlegging til ny nettside på Diakonhjemmet Sykehus vil en oppdatering av tjenestens nettside være sentralt. Vi ønsker å fortsette å tilby tilpassede kurs/foredrag lokalt. Et fokus fremover vil være å oppdatere tjenestens informasjonsbrosjyre. Vi vil ta direkte kontakt med aktuelle helseforetak/regioner der vi mistenker at det er pasienter med behov som ikke blir henvist til oss, for å informere om tjenesten og tilbudet vårt, samt videreformidle vår brosjyre. Direkte informasjon til våre henvisere, vil vi fortsette å ha fokus på blant annet gjennom foredrag både til LIS-leger og ferdige spesialister, under kursene som arrangeres i samband med revmatologisk forenings julemøte.

OVERORDNET RESULTATMÅL: Sikre at målgruppen får et høyspesialisert, døgnbasert rehabiliteringstilbud, med tverrfaglig spisskompetanse innen revmatologisk rehabilitering. Tilbudet skal være individuelt tilpasset med utredninger og intervensjoner fra revmatolog, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og sykepleier. Alle opphold skal tilfredsstille drift, dokumentasjon og samarbeidskrav knyttet til diagnosekode (ICD10-kode) Z50.80, kompleks rehabilitering. I 2018 hadde NBRR 115 behandlingsopphold, og alle tilfredsstilte kravene til kompleks rehabilitering. Oppholdene var fordelt på 85 unike pasienter. For flere resultatmål som dokumenterer rehabiliteringens effekt, se Kvalitetsrapport 2018. 1.MÅL: Pasientfordeling skal reflektere befolkningsgrunnlaget i de ulike helseregionene. Dvs. forholdet mellom andel nyhenviste pasienter fra hver helseregion og befolkningsgrunnlag skal være så nær «1» som mulig. I 2018 var fordelingen; HSØ: 38(1,2), HV: 1(0,1), HM: 5(0,65), HN: 11(2,2). Tidligere har NBRR hatt tiltak rettet mot regioner med lav innsøking for å formidle kunnskap om rehabilitering og vårt behandlingstilbud. Vi kan ikke se at tiltakene for å øke antall pasienter fra regioner med lav innsøking har gitt resultat. NBRR har evaluert tidligere forsøk, og konkludert med at vi må forsøke andre tiltak. Tiltak: Oppdatere vår informasjonsbrosjyre, fremme den inn i en dialog med aktuelle helseforetak og pasientorganisasjoner. Planen tydeliggjøres i kompetansespredningsplanen for 2019. 2.MÅL: 95% opplever at informasjonen de får før oppholdet er i Stor grad eller Svært stor grad er tilstrekkelig. Det er viktig at pasientene får tilstrekkelig informasjon før innleggelsen for å være forberedt på hva et opphold innebærer. Resultat (n=105): 77,6% oppgir at de i Stor grad eller Svært stor grad har fått tilstrekkelig informasjon før oppholdet. Tallet ligger under resultatmålet. Tiltak: Behovet for informasjon er størst før et innledende rehab.opphold. Ny informasjonsbrosjyre vil legges ved innkallingsbrevet til nyhenviste pasienter. 3.MÅL: 100% av pasientene skal oppleve behandlere i Stor/Svært stor grad samarbeider godt om innholdet i oppholdet. Alle pasienter som legges inn på NBRR vil møte min. 6 fagpersoner. Det tverrfaglige teamet samarbeider med jevnlige teammøter og målrettede behandlingstiltak. For ønsket effekt av tverrfaglighet er det viktig at teamet fremstår enhetlig. I 2018 har 97% som har svart, skåret at de i Stor grad eller Svært stor grad opplevde at behandlerne samarbeider godt om innholdet i oppholdet (n=106). 3% skåret i Noen grad. Resultatet for 2018 viser at måloppnåelse er innen rekkevidde. Fokus på koordinering av tiltak og tilnærming, aktiv bruk av teammøter og tydeliggjøre pasientens mål videreføres. 4.MÅL: 90% av pasientene på rehabiliteringsopphold skal oppleve at målene i rehabiliteringsplanen i Stor eller Svært stor grad er deres egne. Rehabilitering ved NBRR bygger på definisjonen fra Stortingsmelding 21-1998/99 og rehabiliteringsdefinisjon fra mai 2018, som tydeliggjør at rehabilitering er prosesser som styres av de mål pasienten selv velger å prioritere i samarbeid med behandlingsteamet. Resultat: 94% av de som har svart sier at de i Stor grad eller Svært stor grad opplevde at rehabiliteringsmålene var deres egne (n=36). 6% opplevde dette i Noen grad. Vi har hatt måloppnåelse på dette punktet. Det er et resultat av rutiner for utarbeidelse og bruk av individuelle rehab.mål. 5.MÅL: 90% av pasientene på rehabilitering svarer at utbyttet relatert til egne mål er Stor/Svært stor. Pasientene definerer selv hva som skal være konkrete mål for sitt rehabiliteringsopphold. Resultat: 41 pasienter var innlagt til rehab.opphold i 2018. 36 pasienter (88%) har besvart spørsmålet. Av disse angir 34 pasienter (94%) Stort eller Svært stort utbytte relatert til egne mål. Vi har hatt måloppnåelse på dette punktet. Vi vil fortsette å ha fokus på samtaler og rutiner for målformulering for rehab.oppholdene. 6.MÅL: Rehabilitering hos NBRR skal gi økt livskvalitet for pasientene. Tidligere år har vist at pasientgruppen skårer lavt på helserelatert livskvalitet. Viser her til endring i skår på RAID og EQ-5D i løpet av et 2-3 ukers rehabiliteringsopphold. Resultat: I 2018 svarer 45(80%) av pasientene innlagt til rehabilitering at de oppnår en betydelig bedring (fra 27-49% bedring) av livskvaliteten bedømt ved alle de fleste dimensjonene i RAID. Bedringen er statistisk signifikant for alle dimensjonene unntatt for søvn.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
1 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
1 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
12 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
28 timer
Utfyllende informasjon

*Undervisning Master i fysioterapi ved Universitetet i Bergen *Undervisning i Kunnskapsbasert praksis i klinikk på Ergoterapiutdanningen ved OsloMet *Artrittkurs for leger i spesialisering/LIS ved St. Olav i Trondheim * Instruktør på kommunikasjonskurset "4 gode vaner" Diakonhjemmet sykehus

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
 • Helse Vest RHF - 1 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 38 pasienter
 • Helse Nord RHF - 11 pasienter
 • Helse Midt-Norge RHF - 5 pasienter
Behandlinger
 • Helse Vest RHF - 5 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 76 pasienter
 • Helse Nord RHF - 23 pasienter
 • Helse Midt-Norge RHF - 11 pasienter
Utfyllende informasjon

Likeverdig tilgjengelighet: Likeverdig tilgjengelighet innebærer at forholdet mellom andel nyhenviste fra hver helseregion og befolkningsgrunnlag er så nær "1" som mulig, mao en pasientfordeling som reflekterer befolkningsgrunnlaget i de ulike helseregionene. For 2018 var fordelingen HSØ: 38 (1,2), HV: 1 (0,1), HM: 5 (0,65), HN: 11 (2,2). NBRR har hatt tiltak rettet mot regioner med lav innsøking med hensikt om kunnskapsformidling og for å formidle om vårt behandlingstilbud. dette vil vi igjen ha fokus på i 2019. For informasjon om tiltak for likeverdig tilgjengelighet se under "Oppgaver og Resultat" tidligere i Rapporten. Fordeling på ulike opphold: Alle pasienter får først et innledende rehabiliteringsopphold der det gjennomføres en grundig tverrfaglig vurdering og det igangsettes enkle rehabiliteringstiltak. Det danner grunnlaget for å vurdere om pasienten har behov for rehabilitering på 3. linjenivå og for å konkretisere mål for rehabilitering i et påfølgende rehabiliteringsopphold. Vi hadde i 2018 57 innledende rehabiliteringsopphold. To pasienter er ikke inkludert i oversikten over nyhenviste da de har hatt rehabiliteringsopphold på NBRR i foregående år. I 46 (83%) av de innledende oppholdene ble det konkludert med at det var behov for videre rehabilitering på tredjelinje nivå. For de andre 9 innledende oppholdene ble det vurdert at innledene opphold var tilstrekkelig på det aktuelle tidspunktet, eller at videre rehabilitering ble videreført gjennom samarbeid med tjenester lokalt og regionalt. Innledende rehabiliteringsopphold utgjorde 49% av oppholdene i 2018. For øvrig fordelte oppholdene seg slik: 41 (36%) rehabiliteringsopphold og 17 (15%) oppfølgingsopphold. Gjennomsnittlig liggetid uavhengig av oppholdstype var på 11.6 døgn. Median (min, maks) liggetid var 10 (4, 23) døgn. Behovet for oppfølgingsopphold vurderes i hvert enkelt tilfelle. Tilknytning til arbeidslivet: Av 85 unike pasienter var 24 (31,2 %) i et arbeidsforhold. Av disse var 16 heltidsansatt og 8 deltidsansatt. Av de resterende 61 pasientene var det 34 (40 %) pasienter som hadde en varig trygdeytelse som uføretrygd eller alderspensjon. 8 hadde aldri vært i jobb. 1 har vi ikke data på. Videre var det 30 pasienter som hadde en fortsatt mulig eller uavklart situasjon knyttet til fremtidig yrkesaktivitet, blant annet de pasientene som mottok arbeidsavklaringspenger, var aktiv arbeidssøkende eller studenter. Med NBRR kjennskap og erfaring med arbeid som en helsefremmende faktor, blir dette et fokus som er nødvendig i et rehabiliteringsperspektiv. Et tidlig fokus på pasientens arbeidssituasjon for å forebygge at pasienten faller ut av arbeidslivet, og eller bistå pasienten å komme i eller tilbake i arbeid. Samhandling: For NBRR er det viktig at rehabiliteringsprosessen videreføres etter endt opphold. Samarbeid med fagpersoner lokalt er et nødvendig tiltak. På et overordnet nivå avklares det sammen med pasienten hvem som har nytte av den tverrfaglige epikrisen. I tillegg gjennomfører fagpersonene i det tverrfaglige teamet ofte direkte dialog og informasjonsutveksling med en eller flere av pasientens lokale behandlere og/eller kontakter i relevante tjenester. Det er i 2018 registret direkte kontakt med eksterne behandlere og tjenester for 83 opphold (73 %). Omfanget i enkeltsaker varierer fra en til fire kontaktpersoner og instanser. Denne kontakten omhandler blant annet behovet for komparentopplysninger, ivaretakelse av kontinuitet, sikre samkjørte og koordinerte tiltak, eller for å iverksette nye tiltak. Det har for noen pasienter også vært behov for kontakt med offentlige tjenester og systemer, som for eksempel NAV. Ressursbruken i denne type arbeid er betydelig, men er en bevisst prioritering for å sikre helhetlige, koordinerte og sammenhengende rehabiliteringsprosesser. Det ble registret 11 samarbeidsmøter med behandlere og relevante tjenester lokalt. Møtene ble i hovedsak avholdt på pasientenes hjemsted (9), og på NBRR (2). Ved 31 opphold (27 %) ble det ikke tatt direkte kontakt med behandlere og tjenester lokalt. Det skyldes i hovedsak at pasienten selv ikke ønsket det, eller at det i samråd med pasienten ble vurdert at behovet for særskilt oppfølging og/eller dialog med eksterne kontakter ikke var til stede. Det ble i slike tilfeller vurdert at den tverrfaglige epikrisen gir tilstrekkelig informasjon til involverte parter. Individuell plan (IP) er et arbeidsverktøy som viser mål, ressurser og tiltak for personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester fra kommunen og/eller spesialisthelsetjenesten. IP skal fremme samhandling og samarbeid mellom tjenesteyter og pasient, eventuelt pårørende. En vurdering av pasientens behov for IP gjøres i alle opphold ved NBRR. I 2018 hadde 1 pasient IP ved innleggelse. Ovenfor 5 pasienter initierte NBRR opprettholdelse av IP, og ovenfor 3 pasienter har NBRR vært i dialog med tjenesteytere lokalt vedrørende behovet for oppfølging og koordinert samarbeid. Videre vurdering og beslutning ble da tatt sammen med pasienten lokalt. 2 pasienter formidlet at de ikke ønsket opprettelse av IP under oppholdet. Koordinering av pasientinntak: I følge sykehuset oversikter var gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til tidspunkt for innledende rehabilitering (uten pasient- eller medisinsk bestemt utsettelse) for 2018 88 dager. Enheten måtte imidlertid sommeren 2018, ha stengt to uker lengre, da det var bestemt på et overordnet sykehus nivå at enheten skulle flyttes internt på sykehuset. Vi vurderer at dette hadde en effekt på ventelisten. Det er allikevel ikke slik at ventelisten er å oppfatte som en kø der en gradvis rykker fremover. Pasientbestemte endringer gir stor grad av fleksibilitet og muliggjør prioriteringer og raskt inntak der det er behov for dette.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Webartikkel om artrose på nettstedet www.vi.no: https://www.vi.no/helse/dette-kan-du-gjore-for-a-vedlikeholde-leddene/70180160. (Intervjuer/oppslag i media).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Folkemøte om fatigue: Hvordan leve best mulig med utmattelse?. (Seminar).
 • Foredrag med temaet "Fatigue" for Vestforld Revmatikerforening. (Seminar).
 • Foredrag om Revmatisk sykdom og fysisk aktivitet for Buskerud Revmatikerforening. (Seminar).
 • Foredrag med temaet "Utmattelse ved revmatisk sykdom" for Ullensaker Revmatikerforening. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Nettbasert film: Forståelse av utmattelse hos pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. (Kurs).
 • Tverrfaglig kurs i revmatologi: Hvorfor er fysisk aktivitet og fysisk form så viktig?. (Kurs).
 • Tverrfaglig kurs i revmatologi: Om rehabilitering ved NBRR. (Kurs).
 • Fagdager for ergoterapeuter innen revmatologi: Jobbglidningsprosjektet innen håndartrose. (Konferanse).
 • EULAR Physical Activity an Exercise Therapy Study Group. (Konferanse).
 • Foredrag Kickoff Rehab Nytte. (Konferanse).
 • Abstract Eular:Important multidisciplinary contributions to reduce the individual and societal burden of RMDs in the future. (Konferanse).
 • Foredrag videooverføring via Norsk helsenett: Om Nasjonalbehandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering. (Nettmøte).
 • Bokkapittel i "Rheumatology, 2-Volume set, 7th edition, p. 855-860. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Regional Nettverkskonferanse i Revmatologi i Tromsø: Tverrfaglig individrettet rehabilitering. Fokus på arbeid med unge voksne. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Samvalgskurs for leger på Revamtologisk avdeling Diakonhjemmet sykehus 3 ganger à 1 time. (Kurs).
 • Foredrag med temaet "Effekten av ikke medisinske tiltak i revmatologisk rehabilitering" på Lillehammer revmatismesykehus. (Seminar).
Utfyllende informasjon

I 2017 og 2018 har NBRR utarbeidet nettbaserte filmer for helsepersonell, pasienter og pårørende knyttet opp mot ulike temaer ved rehabilitering. Disse filmene ligger på sentralt på NBRR nettsider, og blir presentert for innlagte pasienter og i andre aktuelle fora. Her er en oversikt over hvor mange ganger de forskjellige filmene har blitt sett i 2018. Tallene i parentes er hvor mange ganger hver film er sett totalt: 1. Forståelse av utmattelse hos pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom: 1189 (1195) 2. Aktivitet og deltakelse ved utmattelse og revmatisk sykdom: 1196 (1221) 3. Utmattelse ved revmatisk sykdom. Eksempel på bruk av en biopsykososial tilnærming : 1372 (2125) 4. Sosiale faktorer og utmattelse ved revmatisk sykdom: 1234 (2859) 5. Psykologiske faktorer og utmattelse: 577 (1374) 6. Trening og fysioterapi for mennesker med revmatisk sykdom og utmattelse: 1936 (3874) Deltakelse i internasjonal revmatologi som Chair elect i European League Against Rheumatism EULAR 2017-2021Health Professionals in Rheumatology. Leder av Eular Phusical Activity and exercise study Group. Deltakelse på Dialogmøte på temaområdet "Fysisk aktivitet i helse og omsorgstjenesten" organisert av Helse- og omsorgsdepartementet knyttet opp mot at regjeringen har besluttet å utarbeide ny nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Geenen R, Overman CL, Christensen R, Åsenlöf P, Capela S, Huisinga KL, Husebø MEP, Köke AJA, Paskins Z, Pitsillidou IA, Savel C, Austin J, Hassett AL, Severijns G, Stoffer-Marx M, Vlaeyen JWS, Fernández-de-Las-Peñas C, Ryan SJ, Bergman S

EULAR recommendations for the health professional's approach to pain management in inflammatory arthritis and osteoarthritis.

Ann Rheum Dis 2018 Jun;77(6):797-807. Epub 2018 mai 3

PMID:
29724726
Belfrage ASV, Grotmol KS, Tyssen R, Moum T, Finset A, Isaksson Rø K, Lien L

Factors influencing doctors' counselling on patients' lifestyle habits: a cohort study.

BJGP Open 2018 Oct;2(3):bjgpopen18X101607. Epub 2018 sep 19

PMID:
30564740
Hifinger M, Ramiro S, Putrik P, van Eijk-Hustings Y, Woolf A, Smolen JS, Stoffer-Marx M, Uhlig T, Moe RH, Saritas M, Janson M, van der Helm-van Mil A, van de Laar M, Vonkeman H, de Wit M, Boonen A

The eumusc.net standards of care for rheumatoid arthritis: importance and current implementation according to patients and healthcare providers in the Netherlands.

Clin Exp Rheumatol 2018 Mar-Apr;36(2):275-283. Epub 2017 des 15

PMID:
29303700

Forskningsprosjekter

Jobbglidning på revmatologisk poliklinikk: Kan første konsultasjon for personer med håndartrose gjøres av ergoterapispesialist

Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
RehabNytte

Mari Klokkerud, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Diakonhjemmet sykehus, ved Avdelingssjef Tore Kristian Kvien

Referansegruppen har i 2018 bestått av:
Rune Njålla
Referansegruppens leder (HN)
Berit Haram Solheim
Representant Helse Nord
Christina Olsen
Brukerrepresentant
Edith Victoria Lunde
Representant Helse Vest
Jon Hagfors
Brukerrepresentant
Karin Anna Lande
Representant Helse Vest
Kjersti Grønning
Representant Helse Midt-Norge
Marianne Dalen
Representant Helse Sør-Øst
Maud-Kristine Aga Ljosa
Representant Helse Midt-Norge
Sigrid Ødegård
Representant for tjenesten
Tanja Blanck Eeg
Representant for tjenesten
Åse Skarbø
Representant Helse Sør-Øst

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler