Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for akutt replantasjonskirurgi

Replantasjonskirurgi innbefatter påsying av fullstendig amputerte eller delvis avkuttede legemsdeler med utilstrekkelig blodsirkulasjon, samt påfølgende kirurgisk oppfølging. Replantasjonskirurgi omfatter i første rekke fingre eller deler av hender og armer. Amputerte stortær, føtter, legger eller lår uten for store kvestelser er også aktuelle for replantasjon. Ved multitraumer vil livstruende skader ha prioritet. Andre legemsdeler som penis, øre, nese, hake, skalp m.m. kan også replanteres med gode resultater. Behandlingen er teknisk komplisert, langvarig, og krever deltagelse av flere kompetente kirurger. Det er få tilfeller pr. år. Tjenesten er derfor sentralisert som en nasjonal behandlingstjeneste. Det vises til egne henvisningskriterier. ICD-10: S 08, S 18, S 28, S 38, S 48, S 58, S 68, S 78, S 88, S 98 Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet Nettside:

Oppgaver og resultat
Aktiviteten har vært litt høyere i år enn de seneste årene. Dette anses allikevel å være innenfor det som kan påregnes for tilfeldige variasjoner. Det er ingen grunn til å tro at replantasjon gjennomføres ved andre sykehus i landet. Det synes fortsatt tilstrekkelig å opprettholde den tunge og kostnadskrevende vaktordningen for replantasjon ved kun ett senter i Norge.

Kompetansespredning skjer i forbindelse med utdanningskurser og faglige møter. Siden hele virksomheten foregår ved OUS, er det i det vesentlige indikasjonene for henvisning som det er viktig å spre. Disse virker å være vel kjent etter mange år med informasjon i ulike fora.

Tilgjengeligheten synes å være rimelig jevnt distribuert vurdert ut fra befolkningsgrunnlagene i de ulike helseregionene, samt aktiviteten innenfor de virksomhetene som forårsaker de fleste skadene, dvs vedarbeid i ulike former (sag, vedkløyver m.v.).

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
4 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
2 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
8 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
11 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
4 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
3 timer

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
  • Helse Vest RHF - 16 pasienter
  • Helse Sør-Øst RHF - 41 pasienter
  • Helse Nord RHF - 8 pasienter
  • Helse Midt-Norge RHF - 7 pasienter
Utfyllende informasjon

Totalt 72 pasienter, 9 kvinner og 63 menn, gjennomgikk replantasjon av fra 1 til 4 avkappede legemsdeler. Til sammen ble 111 legemsdeler replantert. Det var 2 overarmer, 1 albue, 5 underarmer, 3 hender, 17 tommelfingre, 81 fingre og 2 stortær/forføtter. Resultatene har vært som tidligere med om lag 80 % overlevelse av de replanterte legemsdelene.

Formidling

Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • Utdanningskurs i håndkirurgi for spesialiteten ortopedi. (Kurs).

Kvalitetsverktøy

  • Under ferdigstillelse, 2016, Register med nasjonal dekningsgrad
Forskning

Vitenskapelige artikler

Vaksvik T, Røkkum M, Haugstvedt JR, Holm I

Small-to-moderate decreases in cold hypersensitivity up to 3 years after severe hand injuries: A prospective cohort study.

J Plast Surg Hand Surg 2016;50(2):74-9. Epub 2015 sep 28

PMID:
26413980
Vaksvik T, Kjeken I, Holm I

Self-management strategies used by patients who are hypersensitive to cold following a hand injury. A prospective study with two years follow-up.

J Hand Ther 2015 Jan-Mar;28(1):46-51; quiz 52. Epub 2014 okt 5

PMID:
25446522

Forskningsprosjekter

Hypersensitivitet for kulde blant pasienter med håndskader

Tone Vaksvik, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Klinikksjef Rolf Riise

Referansegruppen har i 2015 bestått av:
Heidi Hanssen
Referansegruppens leder (HN)
Eivind Strandenes
Representant Helse Vest
Jens Holthusen
Representant Helse Sør-Øst
Line Lied
Representant Helse Midt-Norge
Magne Røkkum
Representant for tjenesten

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler