Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for akutt replantasjonskirurgi

Replantasjonskirurgi innbefatter påsying av fullstendig amputerte eller delvis avkuttede legemsdeler med utilstrekkelig blodsirkulasjon, samt påfølgende kirurgisk oppfølging.

Replantasjonskirurgi omfatter i første rekke fingre eller deler av hender og armer. Amputerte stortær, føtter, legger eller lår uten for store kvestelser er også aktuelle for replantasjon. Ved multitraumer vil livstruende skader ha prioritet. Andre legemsdeler som penis, øre, nese, hake, skalp m.m. kan også replanteres med gode resultater.

Behandlingen er teknisk komplisert, langvarig, og krever deltagelse av flere kompetente kirurger. Det er få tilfeller pr. år. Tjenesten er derfor sentralisert som en nasjonal behandlingstjeneste.

Det vises til egne henvisningskriterier.

ICD-10: S 08, S 18, S 28, S 38, S 48, S 58, S 68, S 78, S 88, S 98

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Oppgaver og resultat
Aktiviteten har vært litt lavere enn 2015, mer på nivå med det som har vært det vanlige i mange år. Noen tilfeldige variasjoner må påregnes. Vi har ingen holdepunkter for at replantasjon gjennomføres ved andre sykehus i landet. Det er åpenbart fortsatt tilstrekkelig å opprettholde den tunge og kostnadskrevende vaktordningen for replantasjon ved kun ett senter i Norge. Tilgjengeligheten synes å være rimelig jevnt distribuert vurdert ut fra befolkningsgrunnlagene i de ulike helseregionene, samt aktiviteten innenfor de virksomhetene som forårsaker de fleste skadene, dvs vedarbeid i ulike former (sag, vedkløyver m.v.).

Vi har spredt kompetanse vedr indikasjon, primærbehandling og transport av aktuelle pasienter. Videre har vi formidlet resultater av aktiviteten ved ulike møter og konferanser. Vi har ikke i særlig grad spredt kompetanse til andre helseregioner vedr. den operative teknikken, den postoperative behandling, og den videre oppfølging, siden vi ikke er kompetansesenter, og disse operasjonene fortsatt bør gjøres på Rikshospitalet. Derimot har vi diskutert slike problemstillinger internasjonalt.

Aktivitetsmålene er at pasienter i alle deler av landet skal f¨å tilbud om replantasjon av avkappede legemsdeler. Tilgjengeligheten synes fortsatt å være rimelig jevnt distribuert vurdert ut fra befolkningsgrunnlagene i de ulike helseregionene, samt aktiviteten innenfor de virksomhetene som forårsaker de fleste skadene, dvs vedarbeid i ulike former (sag, vedkløyver m.v.).

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
6 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
3 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
10 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
10 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
5 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
2 timer

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
  • Helse Vest RHF - 6 pasienter
  • Helse Sør-Øst RHF - 29 pasienter
  • Helse Nord RHF - 13 pasienter
  • Helse Midt-Norge RHF - 8 pasienter
Utfyllende informasjon

Totalt 56 pasienter, 7 kvinner og 49 menn, gjennomgikk replantasjon av fra 1 til 3 avkappede legemsdeler. . Resultatene har vært som tidligere med om lag 80 % overlevelse av de replanterte legemsdelene.

Formidling

Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • Utdanningskurs i håndkirurgi for spesialiteten ortopedi. (Kurs).
  • Kurs i perifer nervekirurgi (3 hele dager), som er en viktig del av replantasjonsvirskomheten. (Kurs).
  • 6 vitenskapelige foredrag. (Konferanse).
Utfyllende informasjon

Vi har oppgradert replantasjons-retningslinjene til AMK-sentralen.

Kvalitetsverktøy

  • Data for alle replantasjoner føres inn i et register for analyse og kvalitetssikring, 2016, Register med nasjonal dekningsgrad
  • Akuttbehandling og transport ved replantasjoner, 2016, Nasjonal retningslinje
  • Henvisningskriterier: Hvilke skader skal vurderes for replantasjon?, 2016, Nasjonal henvisningsrutine
Utfyllende informasjon

Disse kvalitetsverktøyene ligger på vår hjemmeside, og de har blitt formidlet ved undervisning av medisinerstudenter. Dessuten har de blitt videredistribuert og gjennomgått i forbindelse med kurs og opplæring.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Rigo IZ, Røkkum M

Predictors of outcome after primary flexor tendon repair in zone 1, 2 and 3.

J Hand Surg Eur Vol 2016 Oct;41(8):793-801. Epub 2016 jul 12

PMID:
27406934
Vaksvik T, Ruijs A, Røkkum M, Holm I

Evaluation of a home treatment program for cold hypersensitivity using a classical conditioning procedure in patients with hand and arm injuries.

J Hand Ther 2016 Jan-Mar;29(1):14-22. Epub 2015 sep 28

PMID:
26498337
Vaksvik T, Røkkum M, Haugstvedt JR, Holm I

Small-to-moderate decreases in cold hypersensitivity up to 3 years after severe hand injuries: A prospective cohort study.

J Plast Surg Hand Surg 2016;50(2):74-9. Epub 2015 sep 28

PMID:
26413980

Forskningsprosjekter

Sirkulasjonsmonitorering etter replantasjon

Maria Vatne, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Raplantasjoner hos barn

May Tove Hestmo, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Hypersensitivitet for kulde blant pasienter med håndskader

Tone Vaksvik, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Vi har regelmessig faglig samarbeid med replantasjonssentrene i Sverige (5), Finland (2) og Danmark (landsfunksjon Odense). Dessuten samarbeider vi med sentre for mikrokirurgi/replantasjon i bl.a. Latvia, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Spania, Romania, Hellas og USA.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Klinikksjef Rolf Riise

Referansegruppen har i 2016 bestått av:
Heidi Hanssen
Referansegruppens leder (HN)
Eivind Strandenes
Representant Helse Vest
Jens Holthusen
Representant Helse Sør-Øst
Line Lied
Representant Helse Midt-Norge
Magne Røkkum
Representant for tjenesten

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler