Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for akutt replantasjonskirurgi

Replantasjonskirurgi innbefatter påsying av fullstendig amputerte eller delvis avkuttede legemsdeler med utilstrekkelig blodsirkulasjon, samt påfølgende kirurgisk oppfølging.

Replantasjonskirurgi omfatter i første rekke fingre eller deler av hender og armer. Amputerte stortær, føtter, legger eller lår uten for store kvestelser er også aktuelle for replantasjon. Ved multitraumer vil livstruende skader ha prioritet. Andre legemsdeler som penis, øre, nese, hake, skalp m.m. kan også replanteres med gode resultater.

Behandlingen er teknisk komplisert, langvarig, og krever deltagelse av flere kompetente kirurger. Det er få tilfeller pr. år. Tjenesten er derfor sentralisert som en nasjonal behandlingstjeneste.

Det vises til egne henvisningskriterier.

ICD-10: S 08, S 18, S 28, S 38, S 48, S 58, S 68, S 78, S 88, S 98

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Oppgaver og resultat
Den klinisk, faglige aktiviteten holder høyt nivå. Legene følger opp den internasjonale utviklingen innenfor replantasjon- og mikrokirurgi gjennom artikler, internasjonale kongresser og kurser. Vi driver også en systematisk intern praktisk opplæring av legene. Gejnnom mange år har vi hatt faglig samarbeid med sentre for replantasjon og mikrokirurgi i utlandet. Vi har ikke etablert tilfredsstillende forskning som støtte for behandlingsfunksjonen på grunn av manglende finansiering.

Vår hjemmeside inneholder relevant informasjon. På møtet i referansegruppen har vi blitt enige om å gjennomføre noen forbedringer i 2018. Blant annet har vi bestemt å distribuere en informasjonsbrosjyre til alle landets sykehus.

Referansegruppen hadde et godt møte i Trondheim i november 2017. Referansegruppen fungere utmerket, og har en førsteklasses leder. Det er vedtatt at vi videre skal ha årlige møter, neste gang i Oslo. Gruppen skal utvides med brukerrepresentgant i 2018. Vi ønsker å etablere et kvalitetsregister, og aller helst også et forskningsregister knytte til virksomheten. Dette har ikke vært mulig på grunn av manglede finansiering.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
3 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
8 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
6 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
12 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
6 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
4 timer

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
  • Helse Vest RHF - 12 pasienter
  • Helse Sør-Øst RHF - 41 pasienter
  • Helse Nord RHF - 6 pasienter
  • Helse Midt-Norge RHF - 12 pasienter
Utfyllende informasjon

Totalt 71 pasienter, 6 kvinner og 65 menn, gjennomgikk replantasjon. Det ble sydd på 1 overarm, 1 underarm og 8 hender. 61 pasienter med fikk replantert til sammen 92 fingre fordelt på 23 tomler, 20 pekefingre, 21 langfingre, 20 ringfingre og 8 lillefingre. 23 pasienter fikk replantert flere fingre - inntil 4 fingre hver. Det totale antallet replanterte legemsdeler var altså 102. Resultatene har vært som tidligere med om lag 80 % overlevelse av de replanterte legemsdelene. Resultatene viser om lag 80 % overlevelse av de replanterte legemsdelene.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
  • Artikkel i "Ekspertsykehuset". (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
  • Intervju i "Frokost-TV" på TV 2. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • Utdanningskurs i håndkirurgi for spesialiteten ortopedi. (Kurs).
  • 6 vitenskapelige foredrag, nasjonalt og internasjonalt. (Konferanse).
Forskning

Vitenskapelige artikler

Utfyllende informasjon

Rigo IZ, Haugstvedt JR, Rokkum M. The effect of adding active flexion to modified Kleinert regime on outcomes for zone 1 to 3 flexor tendon repairs. A prospective randomized trial. J Hand Surg Eur Vol. 2017;42(9):920-9.

Avlagte doktorgrader

Istvan Zoltan Rigo

Flexor tendon repair in fingers: suture technique, postoperative rehabilitation and predictors of outcome

Disputert:
Oktober 2017
Hovedveileder:
Magne Røkkum

Forskningsprosjekter

Utfyllende informasjon

Sirkulasjonsmonitorering etter replantasjon Maria Vatne, Oslo universitetssykehus HF Replantasjoner hos barn May Tove Hestmo, Oslo universitetssykehus HF Hypersensitivitet for kulde blant pasienter med håndskader Tone Vaksvik, Oslo universitetssykehus HF Funksjonelle resultater etter fingerreplantasjon Johanne Korslund, Oslo universitetssykehus HF Forskningsprosjektene har hatt liten fremgang grunnet manglende finansiering. I motsetning til de andre nasjonale behandlingstjenestene mottar replantasjonskirurgi ingen økonomiske tilskudd. Vi har søkt ekstern støtte fra Helse Sørøst og andre steder, men har ikke blitt prioritert.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Klinikksjef Rolf Riise

Referansegruppen har i 2017 bestått av:
Line Lied
Referansegruppens leder (HMN)
Eivind Strandenes
Representant Helse Vest
Heidi Hanssen
Representant Helse Nord
Jens Holthusen
Representant Helse Sør-Øst
Magne Røkkum
Representant for tjenesten

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler