Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for akutt replantasjonskirurgi

Replantasjonskirurgi innbefatter påsying av fullstendig amputerte eller delvis avkuttede legemsdeler med utilstrekkelig blodsirkulasjon, samt påfølgende kirurgisk oppfølging.

Replantasjonskirurgi omfatter i første rekke fingre eller deler av hender og armer. Amputerte stortær, føtter, legger eller lår uten for store kvestelser er også aktuelle for replantasjon. Ved multitraumer vil livstruende skader ha prioritet. Andre legemsdeler som penis, øre, nese, hake, skalp m.m. kan også replanteres med gode resultater.

Behandlingen er teknisk komplisert, langvarig, og krever deltagelse av flere kompetente kirurger. Det er få tilfeller pr. år. Tjenesten er derfor sentralisert som en nasjonal behandlingstjeneste.

Det vises til egne henvisningskriterier.

ICD-10: S 08, S 18, S 28, S 38, S 48, S 58, S 68, S 78, S 88, S 98

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Oppgaver og resultat
Den klinisk, faglige aktiviteten holder høyt nivå. Legene følger opp den internasjonale utviklingen innenfor replantasjon- og mikrokirurgi gjennom artikler, internasjonale kongresser og kurser. Vi driver også systematisk intern praktisk opplæring av legene. Gejnnom mange år har vi hatt faglig samarbeid med sentre for replantasjon og mikrokirurgi i utlandet. Vi har ikke etablert tilfredsstillende forskning som støtte for behandlingsfunksjonen på grunn av manglende finansiering. Referansegruppen fungerer nå tilfredsstillende. Det er også oppnevnt brukerrepresentant. Gruppen har årlige møter, og konfererer ved behov per e-mail eller telefon.

Vår hjemmeside inneholder relevant informasjon. Referansegruppen har har besluttetat at vi skal distribuere en oppdatert informasjonsbrosjyre til alle landets sykehus. Dette arbeidet planlegges gjennomført i 2019.

Vi arbeider med å etablere et kvalitetsregister knyttet til virksomheten. Dette har tidligere ikke vært mulig på grunn av manglede finansiering. Vi ser nå på mulighetene for at avdelingen kan bidra økonomisk. Forhåpentligvis har vi etablert registerert i løpet av 2019. Dette vil kunne bidra til å bedre rapporteringen og til å etablere og kontrollere kvalitetsmål for tjenesten.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
4 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
10 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
6 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
10 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
6 timer

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
  • Helse Vest RHF - 11 pasienter
  • Helse Sør-Øst RHF - 32 pasienter
  • Helse Nord RHF - 3 pasienter
  • Helse Midt-Norge RHF - 2 pasienter
Utfyllende informasjon

Totalt 48 pasienter, 6 kvinner og 42 menn, gjennomgikk replantasjon. Det ble sydd på til sammen 76 legemsdeler, 1-5 per pasient. Dette inkluderete 1 overarm, 4 hender (en bilateralt), 67 fingre (19 tomler og 48 2.-5. fingre), samt 4 forføtter/tær. Resultatene har vært som tidligere med om lag 80 % overlevelse av de replanterte legemsdelene. Antall behandlede pasienter er noe lavere enn i fjor, særlig fra helseregionene Midt og Nord. Tallene er imidlertid små, og de endringene kan således falle innenfor naturlige variasjoner.

Formidling

Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • Utdanningskurs i håndkirurgi for spesialiteten ortopedi. (Kurs).
  • 4 vitenskapelige foredrag. (Konferanse).
Forskning

Vitenskapelige artikler

T. Vaksvik, M. Røkkum & I. Holm

Cold hypersensitivity after hand injuries. A prospective 7-year follow--up

Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, 52:6 363-366, 2018

Forskningsprosjekter

Funksjonelle resultater etter fingerreplantasjon

Johanne Korslund, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Sirkulasjonsmonitorering etter replantasjon

Maria Vatne, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Klinikksjef Rolf Riise

Referansegruppen har i 2018 bestått av:
Line Lied
Referansegruppens leder (HMN)
Egil Halvor Dale
Brukerrepresentant
Eivind Strandenes
Representant Helse Vest
Heidi Hanssen
Representant Helse Nord
Jens Holthusen
Representant Helse Sør-Øst
Magne Røkkum
Representant for tjenesten

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler