Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for akutt replantasjonskirurgi

Replantasjonskirurgi innbefatter påsying av fullstendig amputerte eller delvis avkuttede legemsdeler med utilstrekkelig blodsirkulasjon, samt påfølgende kirurgisk oppfølging.

Replantasjonskirurgi omfatter i første rekke fingre eller deler av hender og armer. Amputerte stortær, føtter, legger eller lår uten for store kvestelser er også aktuelle for replantasjon. Ved multitraumer vil livstruende skader ha prioritet. Andre legemsdeler som penis, øre, nese, hake, skalp m.m. kan også replanteres med gode resultater.

Behandlingen er teknisk komplisert, langvarig, og krever deltagelse av flere kompetente kirurger. Det er få tilfeller pr. år. Tjenesten er derfor sentralisert som en nasjonal behandlingstjeneste.

Det vises til egne henvisningskriterier.

ICD-10: S 08, S 18, S 28, S 38, S 48, S 58, S 68, S 78, S 88, S 98

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Oppgaver og resultat
Den klinisk, faglige aktiviteten holder høyt nivå. Legene følger opp den internasjonale utviklingen innenfor replantasjon og mikrokirurgi ved deltagelse på internasjonale kongresser og kurser. Vi har også faglig samarbeid med sentre for replantasjon og mikrokirurgi i utlandet. Det drives systematisk intern praktisk og teoretisk opplæring av legene. Siste år ble 4 yngre leger kvalifisert til full deltagelse i replantasjonsvaktordningen. Dette vil bidra til å sikre denne krevende vaktordningen. Vi har ikke etablert tilfredsstillende forskning som støtte for behandlingsfunksjonen på grunn av manglende finansiering. Det arbeides med å etablere et kvalitetsregister knyttet til virksomheten. Dette har tidligere ikke vært mulig på grunn av manglede finansiering. Forhåpentligvis får vi etablert registeret i løpet av 2020. Det vil kunne bidra til å bedre rapporteringen, og til å etablere og kontrollere kvalitetsmål for tjenesten.

Det er enighet i referansegruppen om at selve replantasjonsvirksomheten ikke skal spres utover til de øvrige helseregionene. Ordningen med ett sentralt behandlingssted for denne virksomheten fungerer tilfredsstillende. Nødvendig informasjon spres til leger og ambulansetjenesten gjennom kurs og foredrag. Behandlingstjenesten har utarbeidet et informasjonsskriv, som ble godkjent i referansegruppens siste møte. Skrivet skal sendes som en plakat til alle legekontorer, AMK og akuttmottak.

Referansegruppen fungerer tilfredsstillende. Det er også oppnevnt brukerrepresentant, som deltok på gruppens møte i 2019. Gruppen har årlige møter, og konfererer ved behov per e-mail eller telefon. Behandlingstjenesten opplever samarbeidet med referansegruppen som nyttig, f. eks. for å diskutere behandlingsstrategi, informasjon m.v.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
16 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
18 timer

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
  • Helse Vest RHF - 9 pasienter
  • Helse Sør-Øst RHF - 27 pasienter
  • Helse Nord RHF - 6 pasienter
  • Helse Midt-Norge RHF - 9 pasienter
Utfyllende informasjon

Totalt 51 pasienter, alle menn, gjennomgikk replantasjon. Det ble sydd på til sammen 77 legemsdeler, 1-5 per pasient. Dette inkluderte 2 hender og 75 fingre (22 tomler og 53 2.-5. fingre). Resultatene viser fortsatt om lag 80 % overlevelse av de replanterte legemsdelene. Antall behandlede pasienter, fordelingen på ulike legemsdeler og på de ulike helseregionene er omtrent som tidligere. Tallene er små og endringene ser ut til å falle innenfor de naturlige variasjoner.

Formidling

Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • Utdanningskurs i håndkirurgi for spesialiteten ortopedi. (Kurs/seminar).
  • 5 vitenskapelige foredrag. (Konferanse).

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Vi arbeider fortsatt med å etablere et kvalitetsregister knyttet til virksomheten. Avdelingen vil bidra noe økonomisk til etableringen av registeret i Medinsight. Vi håper å få dette på plass i løpet av 2020. Dessverre har vi ikke noen forskningskoordinator eller annet personale som kan arbeide til å fylle registeret. Dette må vi derfor gjøre på vår fritid, og det vil derfor ta lang tid.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Utfyllende informasjon

Forskningen lider under at denne behandlingstjenesten er en av de få som ikke har fått tilført midler. En rekke søknader til Helse Sør-Øst og andre har ikke ført frem.

Forskningsprosjekter

Sirkulasjonsmonitorering etter replantasjon

Johanne Korslund, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Klinikksjef Rolf Riise

Referansegruppen har i 2019 bestått av:
Line Lied
Referansegruppens leder (HMN)
Egil Halvor Dale
Brukerrepresentant
Eivind Strandenes
Representant Helse Vest
Heidi Hanssen
Representant Helse Nord
Jens Holthusen
Representant Helse Sør-Øst
Magne Røkkum
Representant for tjenesten

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler