Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for akutt replantasjonskirurgi

Replantasjonskirurgi innbefatter påsying av fullstendig amputerte eller delvis avkuttede legemsdeler med utilstrekkelig blodsirkulasjon, samt påfølgende kirurgisk oppfølging.

Replantasjonskirurgi omfatter i første rekke fingre eller deler av hender og armer. Amputerte stortær, føtter, legger eller lår uten for store kvestelser er også aktuelle for replantasjon. Ved multitraumer vil livstruende skader ha prioritet. Andre legemsdeler som penis, øre, nese, hake, skalp m.m. kan også replanteres med gode resultater.

Behandlingen er teknisk komplisert, langvarig, og krever deltagelse av flere kompetente kirurger. Det er få tilfeller pr. år. Tjenesten er derfor sentralisert som en nasjonal behandlingstjeneste.

Det vises til egne henvisningskriterier.

ICD-10: S 08, S 18, S 28, S 38, S 48, S 58, S 68, S 78, S 88, S 98

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Oppgaver og resultat
Den klinisk, faglige aktiviteten holder høyt nivå. Legene følger opp den internasjonale utviklingen innenfor replantasjon og mikrokirurgi ved regelmessig intern gjennomgang og diskusjon av ny litteratur. Alle relevante internasjonale kongresser og kurser har vært avlyst i 2020, men vi har deltatt i erstatnings-webinarer. Vi har også faglig samarbeid med sentre for replantasjon og mikrokirurgi i utlandet. Særlig har vi bedret samarbeidet med de nordiske replantasjons-sentrene. Det drives systematisk intern praktisk og teoretisk opplæring av legene. I tillegg til de legene som går fast i replantasjonsvaktordningen, har vi nå 2 yngre leger som ordinært går i tilstedevakt, men som er kvalifisert for replantasjonsvakt og kan dekke vakanser ved behov. Dette gir en god sikkerhet for denne krevende vaktordningen. Vi har ikke etablert tilfredsstillende forskning som støtte for behandlingsfunksjonen på grunn av manglende finansiering. Arbeidet med å etablere et kvalitetsregister knyttet til virksomheten har nå skutt fart gjennom ansettelsen av en forskningskoordinator i 50 % stilling samt sikringen av register-finansiering. Registeret antas etablert i løpet av 2021. Det vil kunne bidra til å bedre rapporteringen, og til å etablere og kontrollere kvalitetsmål for tjenesten.

Det er enighet i referansegruppen om at selve replantasjonsvirksomheten ikke skal spres utover til de øvrige helseregionene. Ordningen med ett sentralt behandlingssted for denne virksomheten fungerer tilfredsstillende. Nødvendig informasjon spres til leger og ambulansetjenesten gjennom kurs og foredrag. Behandlingstjenesten har utarbeidet et informasjonsskriv, som er godkjent av referansegruppen. Skrivet skal sendes som en plakat til alle legekontorer, AMK og akuttmottak. Beklageligvis har dette blitt forsinket, men påregnes gjennomført i 2021.

Referansegruppen med brukerrepresentant fungerer tilfredsstillende. Gruppen har årlige møter, og konfererer ved behov per e-mail eller telefon. Behandlingstjenesten opplever samarbeidet med referansegruppen som nyttig, f. eks. for å diskutere behandlingsstrategi, informasjon m.v.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
10 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
13 timer

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
  • Helse Vest RHF - 8 pasienter
  • Helse Sør-Øst RHF - 27 pasienter
  • Helse Nord RHF - 8 pasienter
  • Helse Midt-Norge RHF - 6 pasienter
Utfyllende informasjon

Totalt 49 pasienter, 3 kvinner og 46 menn, gjennomgikk replantasjon. Det ble sydd på til sammen 85 legemsdeler, 1-4 per pasient. Dette inkluderte 1 legg, 1 underarm og 83 fingre (21 tomler og 62 2.-5. fingre). Resultatene viser fortsatt om lag 80 % overlevelse av de replanterte legemsdelene. Antall behandlede pasienter, fordelingen på ulike legemsdeler og på de ulike helseregionene er omtrent som tidligere. Tallene er små og endringene ser ut til å falle innenfor de naturlige variasjoner.

Formidling

Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
  • Heldags seminar om replantasjon for avdelingen. (Kurs/seminar).
  • 3 timers seminar om replantasjonsforskning. (Kurs/seminar).
Utfyllende informasjon

Internasjonale møter og nasjonalt utdanningskurs i håndkirurgi for spesialiteten ortopedi ble avlyst grunnet Corona. Vi har forsøkt å kompensere ved å arrangere interne seminarer.

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Corona-situasjonen har gjort det vanskelig å avsette ressurser til å få kvalitetsregisteret i drift. Fra 2021 vil vi ha en forskningskoordinator i drift i 50 % stilling. Vi har også satt av penger for å etablere registeret. Det er derfor grunn til å tro at registeret kommer i funksjon i inneværende år.

Forskning

Forskningsprosjekter

Sirkulasjonsmonitorering etter replantasjon

Johanne Korslund, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Corona-situasjonen har vært svært forstyrrende også for forskningen. Vi er imidlertid i gang med en systematisk oppfølging av den kliniske monitoreringen. Vi har også planlagt utprøving av en implanterbar pCO2-sensor (Iscalert). Denne skal først testes ut på frivillige forsøkspersoner som skal opereres for andre lidelser i blodtomhet. Planlagt oppstart i mars-april. Dernest skal sensoren tas i bruk ved monitorering av replanterte legemsdeler - sannsynlig oppstart høsten 2021.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Klinikksjef Rolf Riise

Referansegruppen har i 2020 bestått av:
Line Lied
Referansegruppens leder (HMN)
Egil Halvor Dale
Brukerrepresentant
Eivind Strandenes
Representant Helse Vest
Heidi Hanssen
Representant Helse Nord
Jens Holthusen
Representant Helse Sør-Øst
Magne Røkkum
Representant for tjenesten

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler