Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon

Behandlingstjenesten er et tilbud om organtransplantasjon ved svikt i vitale organer som nyre, hjerte, lunge, lever, bukspyttkjertel/øyceller. Tilbudet omfatter også transplantasjon av kunstig hjertepumpe (LVAD) på indikasjon alvorlig hjertesvikt. Tjenesten dekker også transplantasjonsimmunologisk utredningen ved allogene stamcelletransplantasjoner (se avsnittet Flerregional behandlingstjeneste for allogen stamcelletransplantasjon), inkl. drift av Det norske benmargsgiverregisteret og søk etter ubeslektede HLA-identiske stamcellegivere. Tjenesten bistår godkjente donorsykehus i hele landet ved uttak av organer fra avdød giver og fra levende giver ved OUS Rikshospitalet. Som ledd i dette arbeidet driver tjenesten kompetansespredning og iverksetter tiltak for å øke tilgang på organer. På grunn av tjenestens kompleksitet og behov for bred spesialisert og samkjørt tverrfaglig kompetanse, er tjenesten sentralisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Transplantasjonspasienter trenger oppfølging hele livet etter inngrepet, og oppfølgingen gjennomføres i tett samarbeid med sykehus i pasientens egen helseregion. Det vises til egne henvisningskriterier. Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Oppgaver og resultat
Det er i 2015 utført 442 organtransplantasjoner og 5 øycelletransplantasjoner. Organene fordelser seg på:179 nyretransplantasjoner fra avdød giver, 63 fra levende giver, 11 kombinerte nyr/pancreas transplantasjoner, 20 isloert pancreas transplantasjon, 1 kombinert lever/nyre transplantasjon, 86 lever transplantasjoner, 37 hjertetransplantasjoner, og 34 lungetransplantasjoner. I løpet av året ble det meldt 294 potensielle organgivere til OUS, av disse ble 100 realisert. 136 kunne ikke aksepteres pga medisinske årsaker. Nei frekvensen fra de pårørende til de avdøde giverne var i 2015 26%. Alle medisinsk forsvarlige organtilbud som kom i løpet av året ble benyttet, og ingen transplantasjoner eller organer gikk ut på grunn av manglende kapasitet ved behandlingsteamet ved Rikshospitalet. Antllet vevstypeundersøkelser var 4-5 ganger antallet organtransplantasjoner, i tillegg kommer et stort antall transplantasjonsimmunologiske undersøkelse i forbindelse med benmargs tx. 3 pasiter fikk gjort autotransplantasjon av lever, mens 5 pasienter fikk gjort autotransplantasjon av nyrer.

Betingelsen for å drive et transplantasjonsprogram er donasjon av organer. Transplantasjonsmiljøet har derfor en nær dialog med helsemyndighetene og en svært omfattende utadrettet virksomhet opp mot alle helseregioner gjennom våre transplantasjonskoordinatorer og NOROD arbeidet (Norsk Ressursgruppe for Organdonasjon) samt tallrike møter med fagpersoner innenfor de relevante fagområdene. Gjennom NOROD holdes kvartalsvise kompetansekurs for videreutdanning av helsepersonell. Personell fra transplantasjonsmiljøet (leger, sykepleiere og transplantasjonskoordinatorer arrangerer kurs for videreutdanning av helsepersonell i transplantasjonsrelaterte emner og deltar også i grunnutdanning av alle typer helsepersonell. Det holdes årlige samarbeidsmøter med de samarbeidende spesialistene innenfor nyremedisin, og tilsvarende møter er planlagt for endokrinologi og gastroenterologi. Vi har også tett og godt samarbeid med pasientorganisasjonene (NLT og LHL mm) samt Stiftelsen Organdonasjon. Vi søker å ha et åpent og aktivt forhold til massemediene da virksomheten er sterkt avhengig av generell tillit og høyt informasjonsnivå i befolkningen og en positiv grunnholdning til organdoasjon.

Primært mål for tjenesten er at flest mulig av dem som har behov for organtransplantasjon skal få et reelt tilbud om dette. Dette reflekteres i delmål satt for aktiviteten: 1) Antall avdøde givere bør være over 22/mill innbyggere og avslagsprosenten bør ikke overstige 25%. I 2015 var det 110 realiserte organdonasjoner, og dette gir en aktuell donasjonsrate på 22,0 %. Avslagsprosenten var imidlertid 26%. De siste 9 årene har denne variert mellom 17% og 33% og understreker viktigheten av arbeidet med informasjon og kompetansespredning. 2) Ventetid for 1. gangs nyretransplantasjon fra avdød giver bør ikke overstige 12 mnd, og andelen transplantasjoner med levende giver bør være over 30%. I 2015 var median ventetid for hele populasjonen av nyresyke 13 mnd (0-53). Dette er en stigning sammenlignet med alle tidligere år, men fremdeles sannsynlig verdens korteste Antall pasienter på nyreventelisten 31.12.15 var 306, mot 294 i 2014. Andelen transplantasjoner fra levende giver er 25% (24,8). Det er ønskelig med et høyere antall levende giver transplantasjoner, både på grunn av organkvalitet og økende ventelister. 3) Median ventetid for hjertetransplantasjon bør ikke overstige 3 mnd. I 2015 var ventetid for hjertetransplantasjon median 50 dager. Det er et underskudd på egnede hjerter for transplantasjon og dette henger sannsynlig sammen med økende gjennomsnittlig alder på donorpopulasjonen. LVAD aktiviteten ved OUS må sees i sammenheng med hjerte-tx programmet. 3) Median ventetid for Lungetransplantasjon bør ikke overstige 6 mnd. I 2014 var ventetid for lungetransplantasjon median 6 mnd. Som for hjerter er det et betydelig problem med underskudd på egnede lungegraft. 4) Ventetid (median) for levertransplantasjon bør ikke overstige 3 mnd. I 2014 var median ventetid 2,5 mnd og dette er fremdeles verdens korteste. Graft og pasientoverlevelse etter organtransplantasjon er på høyt internasjonalt nivå. Resultater inngår i skandinaviske og internasjonale registre som offentligjør sine resultater i rapporter og vitenskapelige publikasjoner. Den nasjonale behandlingstjenesten for organtransplantasjon imøteser videre diskusjon med referansegruppen om egnede resultatmål som kan tjene til å vurdere og ytterligere forbedre behandlingstjenesten.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
36 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
80 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
32 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
24 timer
Utfyllende informasjon

Nasjonalt samarbeidsmøte nyre transplantasjon årlig, nasjonalt samarbeidsmøte pancreas transplantasjon årlig, kurs for fastleger og pasienter I regi av diabetes forbundet om pancreas og øycelle- transplantasjon, foredrag på nasjonale møter. Nasjonalt Levermøte, Samarbeidsmøte om levertransplantasjon for landets gastroenterologiske avdelinger, Pasient og pårørende kurs om levertransplantasjon, 2 ganger årlig, hver gang 2 dager. Seminarer om organdonasjon for intensivpersonell ved landets donorsykehus (4 seminarer årlig)

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
 • Helse Vest RHF - 63 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 273 pasienter
 • Helse Nord RHF - 35 pasienter
 • Helse Midt-Norge RHF - 52 pasienter
Utfyllende informasjon

Det er i 2015 utført 442 organtransplantasjoner og 5 øycelletransplantasjoner. Organene fordelser seg på:179 nyretransplantasjoner fra avdød giver, 63 fra levende giver, 11 kombinerte nyr/pancreas transplantasjoner, 20 isloert pancreas transplantasjon, 1 kombinert lever/nyre transplantasjon, 86 lever transplantasjoner, 37 hjertetransplantasjoner, og 34 lungetransplantasjoner. I løpet av året ble det meldt 294 potensielle organgivere til OUS, av disse ble 100 realisert. 136 kunne ikke aksepteres pga medisinske årsaker. Nei frekvensen fra de pårørende til de avdøde giverne var i 2015 26%. Alle medisinsk forsvarlige organtilbud som kom i løpet av året ble benyttet, og ingen transplantasjoner eller organer gikk ut på grunn av manglende kapasitet ved behandlingsteamet ved Rikshospitalet. Antllet vevstypeundersøkelser var 4-5 ganger antallet organtransplantasjoner, i tillegg kommer et stort antall transplantasjonsimmunologiske undersøkelse i forbindelse med benmargs tx. 3 pasiter fikk gjort autotransplantasjon av lever, mens 5 pasienter fikk gjort autotransplantasjon av nyrer.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Kurs for nyre og pancreas transplanterte, 4dager med 3 timer. Arrangert 8 ganger i året. (Kurs).
 • Pårørende og pasienter, læring og mestring ved lever Tx. (Kurs).
Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Foredrag 45 min x2 på årsmøte i Lansforeningen for Nyresyke og transplanterte, Møre og Romsdal. (Seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • Transplantasjon i Norge. Populærvitenskapelige foredrag 2 x 1,5 timer. (Seminar).
 • Organdonasjon. (Intervjuer/oppslag i media).

Kvalitetsverktøy

 • Nyrebase/Orphus, 1996, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Nordisk Levertransplantasjonsregister, 1993, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
 • Norsk Nyreregister, 1994, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
Forskning

Vitenskapelige artikler

Aulie HA, Selvaag AM, Günther A, Lilleby V, Molberg Ø, Hartmann A, Holdaas H, Flatø B

Arterial haemodynamics and coronary artery calcification in adult patients with juvenile idiopathic arthritis.

Ann Rheum Dis 2015 Aug;74(8):1515-21. Epub 2014 apr 2

PMID:
24695010
Dahle DO, Eide IA, Åsberg A, Leivestad T, Holdaas H, Jenssen TG, Fagerland MW, Pihlstrøm H, Mjøen G, Hartmann A

Aortic Stiffness in a Mortality Risk Calculator for Kidney Transplant Recipients.

Transplantation 2015 Aug;99(8):1730-7.

PMID:
25757216
Eide IA, Jenssen T, Hartmann A, Diep LM, Dahle DO, Reisæter AV, Bjerve KS, Christensen JH, Schmidt EB, Svensson M

The association between marine n-3 polyunsaturated fatty acid levels and survival after renal transplantation.

Clin J Am Soc Nephrol 2015 Jul 7;10(7):1246-56. Epub 2015 jun 10

PMID:
26063768
Eide IA, Halden TA, Hartmann A, Åsberg A, Dahle DO, Reisæter AV, Jenssen T

Limitations of hemoglobin A1c for the diagnosis of posttransplant diabetes mellitus.

Transplantation 2015 Mar;99(3):629-35.

PMID:
25162478
Jenssen T, Hartmann A

Emerging treatments for post-transplantation diabetes mellitus.

Nat Rev Nephrol 2015 Aug;11(8):465-77. Epub 2015 apr 28

PMID:
25917553
Lisboa LF, Egli A, O'Shea D, Åsberg A, Hartmann A, Rollag H, Pang XL, Tyrrell DL, Kumar D, Humar A

Hcmv-miR-UL22A-5p: A Biomarker in Transplantation With Broad Impact on Host Gene Expression and Potential Immunological Implications.

Am J Transplant 2015 Jul;15(7):1893-902. Epub 2015 apr 1

PMID:
25833298
Reine TM, Kolseth IB, Meen AJ, Lindahl JP, Jenssen TG, Reinholt FP, Zaia J, Shao C, Hartmann A, Kolset SO

Effects of restoring normoglycemia in type 1 diabetes on inflammatory profile and renal extracellular matrix structure after simultaneous pancreas and kidney transplantation.

Diabetes Res Clin Pract 2015 Jan;107(1):46-53. Epub 2014 okt 28

PMID:
25467621
Smedbråten YV, Sagedal S, Mjøen G, Hartmann A, Fagerland MW, Rollag H, Mollnes TE, Thiel S

High ficolin-3 level at the time of transplantation is an independent risk factor for graft loss in kidney transplant recipients.

Transplantation 2015 Apr;99(4):791-6.

PMID:
25222012
Ueland T, Rollag H, Hartmann A, Jardine A, Humar A, Bignamini AA, Åsberg A, Aukrust P

Increased osteoprotegerin predicts poor virological outcome during anticytomegalovirus therapy in solid organ transplant recipients.

Transplantation 2015 Jan;99(1):100-5.

PMID:
24983306
von Düring ME, Jenssen T, Bollerslev J, Åsberg A, Godang K, Eide IA, Dahle DO, Hartmann A

Visceral fat is better related to impaired glucose metabolism than body mass index after kidney transplantation.

Transpl Int 2015 Oct;28(10):1162-71. Epub 2015 jun 2

PMID:
25970153
Dörje C, Mjøen G, Strøm EH, Holdaas H, Jenssen T, Øyen O, Akkök ÇA, Cvancarova M, Midtvedt K, Reisaeter AV

One-year protocol biopsies from ABO-incompatible renal allografts compared with a matched cohort of ABO-compatible allografts.

Clin Transplant 2015 Mar;29(3):268-76. Epub 2015 feb 6

PMID:
25644963
Drechsler C, Pihlstrøm H, Meinitzer A, Pilz S, Tomaschitz A, Abedini S, Fellstrom B, Jardine AG, Wanner C, März W, Holdaas H

Homoarginine and Clinical Outcomes in Renal Transplant Recipients: Results From the Assessment of Lescol in Renal Transplantation Study.

Transplantation 2015 Jul;99(7):1470-6.

PMID:
25675199
Holdaas H, Potena L, Saliba F

mTOR inhibitors and dyslipidemia in transplant recipients: a cause for concern?

Transplant Rev (Orlando) 2015 Apr;29(2):93-102. Epub 2014 aug 27

PMID:
25227328
Mjörnstedt L, Schwartz Sørensen S, von Zur Mühlen B, Jespersen B, Hansen JM, Bistrup C, Andersson H, Gustafsson B, Solbu D, Holdaas H

Renal function three years after early conversion from a calcineurin inhibitor to everolimus: results from a randomized trial in kidney transplantation.

Transpl Int 2015 Jan;28(1):42-51. Epub 2014 sep 30

PMID:
25176389
Murbraech K, Massey R, Undset LH, Midtvedt K, Holdaas H, Aakhus S

Cardiac response to early conversion from calcineurin inhibitor to everolimus in renal transplant recipients--a three-yr serial echocardiographic substudy of the randomized controlled CENTRAL trial.

Clin Transplant 2015 Aug;29(8):678-84. Epub 2015 jun 17

PMID:
25982053
Pihlstrøm H, Dahle DO, Mjøen G, Pilz S, März W, Abedini S, Holme I, Fellström B, Jardine AG, Holdaas H

Increased risk of all-cause mortality and renal graft loss in stable renal transplant recipients with hyperparathyroidism.

Transplantation 2015 Feb;99(2):351-9.

PMID:
25594550
Eide IA, Halden TA, Jenssen T

The Authors' Reply: HbA1c Is Insensitive at Month 3 After Kidney Transplantation.

Transplantation 2015 May;99(5):e38.

PMID:
25943237
Kolseth IB, Reine TM, Vuong TT, Meen AJ, Fan Q, Jenssen TG, Grønning-Wang LM, Kolset SO

Serglycin is part of the secretory repertoire of LPS-activated monocytes.

Immun Inflamm Dis 2015 Mar;3(1):23-31. Epub 2015 feb 11

PMID:
25866637
Melsom T, Fuskevåg OM, Mathisen UD, Strand H, Schei J, Jenssen T, Solbu M, Eriksen BO

Estimated GFR is biased by non-traditional cardiovascular risk factors.

Am J Nephrol 2015;41(1):7-15. Epub 2015 jan 23

PMID:
25612475
Schive SW, Scholz H, Sahraoui A, Kloster-Jensen K, Hafsahl G, Korsgren O, Foss A, Jenssen TG

Graft function 1 year after pregnancy in an islet-transplanted patient.

Transpl Int 2015 Oct;28(10):1235-9. Epub 2015 mai 11

PMID:
25903157
Vuong TT, Reine TM, Sudworth A, Jenssen TG, Kolset SO

Syndecan-4 is a major syndecan in primary human endothelial cells in vitro, modulated by inflammatory stimuli and involved in wound healing.

J Histochem Cytochem 2015 Apr;63(4):280-92. Epub 2015 jan 9

PMID:
25575567
Robertsen I, Vethe NT, Midtvedt K, Falck P, Christensen H, Åsberg A

Closer to the Site of Action: Everolimus Concentrations in Peripheral Blood Mononuclear Cells Correlate Well With Whole Blood Concentrations.

Ther Drug Monit 2015 Oct;37(5):675-80.

PMID:
25565673
Robertsen I, Åsberg A, Ingerø AO, Vethe NT, Bremer S, Bergan S, Midtvedt K

Use of generic tacrolimus in elderly renal transplant recipients: precaution is needed.

Transplantation 2015 Mar;99(3):528-32.

PMID:
25148382
Størset E, Åsberg A, Skauby M, Neely M, Bergan S, Bremer S, Midtvedt K

Improved Tacrolimus Target Concentration Achievement Using Computerized Dosing in Renal Transplant Recipients--A Prospective, Randomized Study.

Transplantation 2015 Oct;99(10):2158-66.

PMID:
25886918
Marti HP, Dörje C, Strøm EH

[In Process Citation].

Ther Umsch 2015 Mar;72(3):199-206.

PMID:
25722314
Knoop T, Vågane AM, Vikse BE, Svarstad E, Magnúsdóttir BT, Leh S, Varberg Reisæter A, Bjørneklett R

Addition of eGFR and Age Improves the Prognostic Absolute Renal Risk-Model in 1,134 Norwegian Patients with IgA Nephropathy.

Am J Nephrol 2015;41(3):210-9. Epub 2015 apr 9

PMID:
25872002
Morken NH, Diaz-Garcia C, Reisaeter AV, Foss A, Leivestad T, Geiran O, Hervás D, Brännström M

Obstetric and neonatal outcome of pregnancies fathered by males on immunosuppression after solid organ transplantation.

Am J Transplant 2015 Jun;15(6):1666-73. Epub 2015 apr 13

PMID:
25868657
Norum J, Leivestad T, Eriksen BO, Skår S, Fagerheim A, Reisæter AV

Regional differences in renal replacement therapy in northern Norway 2000-2012.

Int J Circumpolar Health 2015;74():24298. Epub 2015 feb 10

PMID:
25672881
Pippias M, Stel VS, Aresté-Fosalba N, Couchoud C, Fernandez-Fresnedo G, Finne P, Heaf JG, Hoitsma A, De Meester J, Pálsson R, Ravani P, Segelmark M, Traynor JP, Reisæter AV, Caskey FJ, Jager KJ

Long-term Kidney Transplant Outcomes in Primary Glomerulonephritis: Analysis From the ERA-EDTA Registry.

Transplantation 2016 Sep;100(9):1955-62.

PMID:
26588008
Waldum-Grevbo B, Leivestad T, Reisæter AV, Os I

Impact of initial dialysis modality on mortality: a propensity-matched study.

BMC Nephrol 2015;16():179. Epub 2015 okt 30

PMID:
26519164
Sriskandarajah S, Aasarød K, Skrede S, Knoop T, Reisæter AV, Bjørneklett R

Improved prognosis in Norwegian patients with glomerulonephritis associated with anti-neutrophil cytoplasmic antibodies.

Nephrol Dial Transplant 2015 Apr;30 Suppl 1():i67-75. Epub 2015 feb 17

PMID:
25694535
Almaas R, Jensen U, Loennecken MC, Tveter AT, Sanengen T, Scholz T, Holm I

Impaired motor competence in children with transplanted liver.

J Pediatr Gastroenterol Nutr 2015 Jun;60(6):723-8.

PMID:
25658058
Andresen K, Boberg KM, Vedeld HM, Honne H, Jebsen P, Hektoen M, Wadsworth CA, Clausen OP, Lundin KE, Paulsen V, Foss A, Mathisen Ø, Aabakken L, Schrumpf E, Lothe RA, Lind GE

Four DNA methylation biomarkers in biliary brush samples accurately identify the presence of cholangiocarcinoma.

Hepatology 2015 May;61(5):1651-9. Epub 2015 feb 24

PMID:
25644509
Berntsen NL, Klingenberg O, Juran BD, Benito de Valle M, Lindkvist B, Lazaridis KN, Boberg KM, Karlsen TH, Hov JR

Association Between HLA Haplotypes and Increased Serum Levels of IgG4 in Patients With Primary Sclerosing Cholangitis.

Gastroenterology 2015 May;148(5):924-927.e2. Epub 2015 feb 2

PMID:
25655558
Chellappa S, Lieske NV, Hagness M, Line PD, Taskén K, Aandahl EM

Human regulatory T cells control TCR signaling and susceptibility to suppression in CD4+ T cells.

J Leukoc Biol 2016 Jul;100(1):5-16. Epub 2015 des 29

PMID:
26715685
Dueland S, Guren TK, Hagness M, Glimelius B, Line PD, Pfeiffer P, Foss A, Tveit KM

Chemotherapy or liver transplantation for nonresectable liver metastases from colorectal cancer?

Ann Surg 2015 May;261(5):956-60.

PMID:
24950280
Folseraas T, Liaskou E, Anderson CA, Karlsen TH

Genetics in PSC: what do the "risk genes" teach us?

Clin Rev Allergy Immunol 2015 Jun;48(2-3):154-64.

PMID:
24736995
Isaksen K, Aabakken L, Grimstad T, Karlsen L, Sandvei PK, Dalgard O

Hepatitis C treatment at three Norwegian hospitals 2000-2011.

Tidsskr Nor Laegeforen 2015 Dec 1;135(22):2052-8. Epub 2015 des 1

PMID:
26627293
Karlsen TH, Chung BK

Genetic Risk and the Development of Autoimmune Liver Disease.

Dig Dis 2015;33 Suppl 2():13-24. Epub 2015 des 7

PMID:
26641277
Karlsen TH, Lammert F, Thompson RJ

Genetics of liver disease: From pathophysiology to clinical practice.

J Hepatol 2015 Apr;62(1 Suppl):S6-S14.

PMID:
25920091
Kloster-Jensen K, Vethe NT, Bremer S, Abadpour S, Korsgren O, Foss A, Bergan S, Scholz H

Intracellular sirolimus concentration is reduced by tacrolimus in human pancreatic islets in vitro.

Transpl Int 2015 Oct;28(10):1152-61. Epub 2015 jun 23

PMID:
26046470
Liaskou E, Klemsdal Henriksen EK, Holm K, Kaveh F, Hamm D, Fear J, Viken MK, Hov JR, Melum E, Robins H, Olweus J, Karlsen TH, Hirschfield GM

High-throughput T-cell receptor sequencing across chronic liver diseases reveals distinct disease-associated repertoires.

Hepatology 2016 May;63(5):1608-19. Epub 2015 sep 30

PMID:
26257205
Line PD, Hagness M, Berstad AE, Foss A, Dueland S

A Novel Concept for Partial Liver Transplantation in Nonresectable Colorectal Liver Metastases: The RAPID Concept.

Ann Surg 2015 Jul;262(1):e5-9.

PMID:
25692361
Olin P, Hausken J, Foss A, Karlsen TH, Melum E, Haugaa H

Continuous molecular adsorbent recirculating system treatment in 69 patients listed for liver transplantation.

Scand J Gastroenterol 2015;50(9):1127-34. Epub 2015 apr 11

PMID:
25865318
Ponsioen CY, Chapman RW, Chazouillères O, Hirschfield GM, Karlsen TH, Lohse AW, Pinzani M, Schrumpf E, Trauner M, Gores GJ

Surrogate endpoints for clinical trials in primary sclerosing cholangitis; review and results from an International PSC Study Group consensus process.

Hepatology 2015 Sep 29. Epub 2015 sep 29

PMID:
26418478
Sahraoui A, Winzell MS, Gorman T, Smith DM, Skrtic S, Hoeyem M, Abadpour S, Johansson L, Korsgren O, Foss A, Scholz H

The effects of exendin-4 treatment on graft failure: an animal study using a novel re-vascularized minimal human islet transplant model.

PLoS One 2015;10(3):e0121204. Epub 2015 mar 20

PMID:
25793295
Sandvik LF, Skarstein K, Krynitz B, Volchenkov R, Sviland L, Leivestad T, Jonsson R, Appel S

Peritumoral dermis of squamous cell carcinomas in renal transplant recipients contains less CD11c+ myeloid dendritic cells and FoxP3+ T cells compared to immunocompetent controls.

J Eur Acad Dermatol Venereol 2015 Nov;29(11):2128-35. Epub 2015 apr 6

PMID:
25845701
Schrumpf E, Boberg KM, Karlsen TH

Primary sclerosing cholangitis - the Norwegian experience.

Scand J Gastroenterol 2015 Jun;50(6):781-96. Epub 2015 apr 12

PMID:
25866138
Schrumpf E, Tan C, Karlsen TH, Sponheim J, Björkström NK, Sundnes O, Alfsnes K, Kaser A, Jefferson DM, Ueno Y, Eide TJ, Haraldsen G, Zeissig S, Exley MA, Blumberg RS, Melum E

The biliary epithelium presents antigens to and activates natural killer T cells.

Hepatology 2015 Oct;62(4):1249-59. Epub 2015 mai 20

PMID:
25855031
Thorsen T, Dahlgren US, Aandahl EM, Grzyb K, Karlsen TH, Boberg KM, Rydberg L, Naper C, Foss A, Bennet W

Liver transplantation with deceased ABO-incompatible donors is life-saving but associated with increased risk of rejection and post-transplant complications.

Transpl Int 2015 Jul;28(7):800-12.

PMID:
25736519
Thorsen T, Aandahl EM, Bennet W, Olausson M, Ericzon BG, Nowak G, Duraj F, Isoniemi H, Rasmussen A, Karlsen TH, Foss A

Transplantation With Livers From Deceased Donors Older Than 75 Years.

Transplantation 2015 Dec;99(12):2534-42.

PMID:
25909464
Varkey J, Simrén M, Jalanko H, Oltean M, Saalman R, Gudjonsdottir A, Gäbel M, Borg H, Edenholm M, Bentdal O, Husby S, Staun M, Mäkisalo H, Bosaeus I, Olausson M, Pakarinen M, Herlenius G

Fifteen years' experience of intestinal and multivisceral transplantation in the Nordic countries.

Scand J Gastroenterol 2015 Mar;50(3):278-90. Epub 2015 jan 16

PMID:
25592555
Vogelzang JL, van Stralen KJ, Noordzij M, Diez JA, Carrero JJ, Couchoud C, Dekker FW, Finne P, Fouque D, Heaf JG, Hoitsma A, Leivestad T, De Meester J, Metcalfe W, Palsson R, Postorino M, Ravani P, Vanholder R, Wallner M, Wanner C, Groothoff JW, Jager KJ

Mortality from infections and malignancies in patients treated with renal replacement therapy: data from the ERA-EDTA registry.

Nephrol Dial Transplant 2015 Jun;30(6):1028-37. Epub 2015 jan 29

PMID:
25637641
Wannhoff A, Rupp C, Friedrich K, Brune M, Knierim J, Flechtenmacher C, Sauer P, Stremmel W, Hov JR, Schirmacher P, Weiss KH, Gotthardt DN

Inflammation But Not Biliary Obstruction Is Associated With Carbohydrate Antigen 19-9 Levels in Patients With Primary Sclerosing Cholangitis.

Clin Gastroenterol Hepatol 2015 Dec;13(13):2372-9. Epub 2015 jul 17

PMID:
26192140
Åberg F, Gissler M, Karlsen TH, Ericzon BG, Foss A, Rasmussen A, Bennet W, Olausson M, Line PD, Nordin A, Bergquist A, Boberg KM, Castedal M, Pedersen CR, Isoniemi H

Differences in long-term survival among liver transplant recipients and the general population: a population-based Nordic study.

Hepatology 2015 Feb;61(2):668-77. Epub 2015 jan 5

PMID:
25266201
Arrigoni SC, van den Heuvel F, Willems TP, Hillege H, Lindberg HL, Berger RM, Ebels T

Off-pump hepatic to azygos connection via thoracotomy for relief of fistulas after a Kawashima procedure: Ten-year results.

J Thorac Cardiovasc Surg 2015 Jun;149(6):1524-30. Epub 2015 feb 28

PMID:
25816952
Hein E, Munthe-Fog L, Thiara AS, Fiane AE, Mollnes TE, Garred P

Heparin-coated cardiopulmonary bypass circuits selectively deplete the pattern recognition molecule ficolin-2 of the lectin complement pathway in vivo.

Clin Exp Immunol 2015 Feb;179(2):294-9.

PMID:
25174443
Jortveit J, Eskedal L, Hirth A, Fomina T, Døhlen G, Hagemo P, Tell GS, Birkeland S, Øyen N, Holmstrøm H

Sudden unexpected death in children with congenital heart defects.

Eur Heart J 2016 Feb 14;37(7):621-6. Epub 2015 sep 4

PMID:
26341891
Jortveit J, Øyen N, Leirgul E, Fomina T, Tell GS, Vollset SE, Eskedal L, Døhlen G, Birkeland S, Holmstrøm H

Trends in Mortality of Congenital Heart Defects.

Congenit Heart Dis 2016 Mar-Apr;11(2):160-8. Epub 2015 nov 11

PMID:
26559783
Lindstedt S, Dellgren G, Iversen M, Riise GC, Bjørtuft Ø, Hämmäinen P, Skog I, Fiane A, Wierup P,

Pulmonary retransplantation in the Nordic countries.

Ann Thorac Surg 2015 May;99(5):1781-7. Epub 2015 mar 29

PMID:
25827676
Arora S, Andreassen AK, Andersson B, Gustafsson F, Eiskjaer H, Bøtker HE, Rådegran G, Gude E, Ioanes D, Solbu D, Sigurdardottir V, Dellgren G, Erikstad I, Solberg OG, Ueland T, Aukrust P, Gullestad L,

The Effect of Everolimus Initiation and Calcineurin Inhibitor Elimination on Cardiac Allograft Vasculopathy in De Novo Recipients: One-Year Results of a Scandinavian Randomized Trial.

Am J Transplant 2015 Jul;15(7):1967-75. Epub 2015 mar 17

PMID:
25783974
Badano LP, Miglioranza Mh, Edvardsen T, Colafranceschi AS, Muraru D, Bacal F, Nieman K, Zoppellaro G, Marcondes Braga FG, Binder T, Habib G, Lancellotti P,

European Association of Cardiovascular Imaging/Cardiovascular Imaging Department of the Brazilian Society of Cardiology recommendations for the use of cardiac imaging to assess and follow patients after heart transplantation.

Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2015 Sep;16(9):919-48. Epub 2015 jul 2

PMID:
26139361
Cardim N, Galderisi M, Edvardsen T, Plein S, Popescu Ba, D'Andrea A, Bruder O, Cosyns B, Davin L, Donal E, Freitas A, Habib G, Kitsiou A, Petersen SE, Schroeder S, Lancellotti P, Camici P, Dulgheru R, Hagendorff A, Lombardi M, Muraru D, Sicari R

Role of multimodality cardiac imaging in the management of patients with hypertrophic cardiomyopathy: an expert consensus of the European Association of Cardiovascular Imaging Endorsed by the Saudi Heart Association.

Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2015 Mar;16(3):280. Epub 2015 feb 3

PMID:
25650407
Geir Solberg O, Aaberge L, Ragnarsson A, Aas M, Endresen K, Šaltyte Benth J, Gullestad L, Stavem K

Comparison of simplified and comprehensive methods for assessing the index of microvascular resistance in heart transplant recipients.

Catheter Cardiovasc Interv 2016 Feb 01;87(2):283-90. Epub 2015 nov 3

PMID:
26525162
Grymyr OJ, Nguyen AT, Tjulkins F, Espinoza A, Remme EW, Skulstad H, Fosse E, Imenes K, Halvorsen PS

Continuous monitoring of cardiac function by 3-dimensional accelerometers in a closed-chest pig model.

Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015 Nov;21(5):573-82. Epub 2015 aug 8

PMID:
26254463
Lindahl JP, Hartmann A, Aakhus S, Endresen K, Midtvedt K, Holdaas H, Leivestad T, Horneland R, Øyen O, Jenssen T

Long-term cardiovascular outcomes in type 1 diabetic patients after simultaneous pancreas and kidney transplantation compared with living donor kidney transplantation.

Diabetologia 2015 Dec 28. Epub 2015 des 28

PMID:
26713324
Zahid W, Bergestuen D, Haugaa KH, Ueland T, Thiis-Evensen E, Aukrust P, Fosse E, Edvardsen T

Myocardial Function by Two-Dimensional Speckle Tracking Echocardiography and Activin A May Predict Mortality in Patients with Carcinoid Intestinal Disease.

Cardiology 2015 Jun 25;132(2):81-90. Epub 2015 jun 25

PMID:
26111973

Avlagte doktorgrader

Dag Olav Dahle

Vascular function, calcification and clinical outcomes in kidney transplantation

Disputert:
Juni 2015
Hovedveileder:
Hallvard Holdaas
Sigrid Næss

The major histocompatibility complex association in primary sclerosing cholangitis

Disputert:
Desember 2015
Hovedveileder:
Professor Tom Hemming Karlsen

Forskningsprosjekter

Novel Immunotherapeutic principle for primary and secondary liver tumours – From bench to bedside

Pål Dag Line, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

Liver transplantation for malignant tumors

Morten Hagness, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Calcification and vascular disease

Andreas Pasch, Bern, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Risk factor for CVD in hemodialysis patients

Hallvard Holdaas, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2010 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

GWAS in renal transplant patients

Hallvard Holdaas, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Individualized dose adaption in transplanted patients

Michael Neely, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2012 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Victor studien

Anders årberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2010 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Utfyllende informasjon

Victor studien: Internasjonal multicenterundersøkelse vedrørende behandling av cytomegalovirus infeksjon hos transplanterte Michael Neely, Childrens Hospital Los Angeles

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Direktør Terje Rootwelt

Referansegruppen har i 2015 bestått av:
Lasse Gunnar Gjøransson
Referansegruppens leder (HV)
June-Cathrine Berge
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler