Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon

Behandlingstjenesten er et tilbud om organtransplantasjon ved svikt i vitale organer som nyre, hjerte, lunge, lever, bukspyttkjertel/øyceller. Tilbudet omfatter også transplantasjon av kunstig hjertepumpe (LVAD) på indikasjon alvorlig hjertesvikt.

Tjenesten dekker også transplantasjonsimmunologisk utredning ved allogene stamcelletransplantasjoner (se Flerregional behandlingstjeneste for allogen stamcelletransplantasjon), inklusive drift av Det norske benmargsgiverregisteret og søk etter ubeslektede HLA-identiske stamcellegivere.

Tjenesten bistår godkjente donorsykehus i hele landet ved uttak av organer fra avdød giver og fra levende giver ved OUS Rikshospitalet. Som ledd i dette arbeidet driver tjenesten kompetansespredning og iverksetter tiltak for å øke tilgang på organer.

På grunn av tjenestens kompleksitet og behov for bred spesialisert og samkjørt tverrfaglig kompetanse, er tjenesten lokalisert til Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Transplantasjonspasienter trenger oppfølging hele livet etter inngrepet, og oppfølgingen gjennomføres i tett samarbeid med sykehus i pasientens egen helseregion.

Det vises til egne henvisningskriterier.  

Oppgaver og resultat
Tjenesten har som mål å gi likeverdig tilbud til alle helseregioner. Kompetansespredning og protokoller for utredning og henvising tilrettelegger for lik henvisingspraksis fra helseregionene. For allokering av organer er det organspesifikke kriterier som benyttes. Det er tilfredsstillende måloppnåelse for likeverdig tilgang på behandling (tallene rapportert under aktivitet). Behandlingstilbudet begrenses av tilgang på organer. For 2021 var det 17,5 (Scandia 18,5) avdøde givere og 12,4 (Scandia 10,5) levende nyregivere per mill. innbyggere, altså sammenlignbart. For å dekke behovet for transplantasjon bør vi nå 22 avdøde givere og 16 levende nyregivere per mill innbyggere. Dette krever langsiktig arbeid. Metoden donasjon etter sirkulatorisk død (cDCD) ble godkjent i 2021, som kan gi økt antall avdøde givere i 2022. Overlevelse er kvalitetsmål. Norske resultater er på nivå med resultatene i Scandiatransplant, som er vårt kvalitetsmål. Data under fanen Aktivitet.

Spesifikk pasientinformasjon om tjenestens innhold og ansvarsområde: Organspesifikk informasjon for pasienter og pårørende om transplantasjon, tiden før og forberedelse til transplantasjon er tilgjengelig. Videre finnes informasjon om behandling og oppfølging etter transplantasjon. Informasjons materialet blir jevnlig oppdatert. Vi arbeider med oversettelse av informasjon til andre språk. Pandemien har medført at Lærings og mestringskurs for pasienter og pårørende har blitt nettbaserte. Dette gjør kursene mer tilgjengelige, men toveis kommunikasjon blir dårligere. Kompetansespredning gjennomføres nå etter planen med fysiske møter, nettmøter og hybrid møter. Vi har årsplan for kompetansespredning generelt og følger denne.

Innen hjerte- , lunge-, lever, nyre og pancreas transplantasjon er det fagspesifikke, sterke, nasjonale nettverk. Disse er forankret i et samarbeid mellom den nasjonale behandlingstjenesten og spesialisthelsetjenesten i regionene. Nettverkene baserer seg på personlig kontakt om problemstillinger og pasienter (utstrakt veiledning), kontaktpersoner ved sykehusene, seminarer, kurs og samarbeidsmøter. Samarbeid mellom sterke fagmiljøer i helseregionene og hos behandlingstjenesten er en styrke for organtransplantasjon. Når det gjelder organdonasjon fra avdøde givere er det intensiv miljøene på donorsykehusene som står sentralt som tjenestens samarbeidspartnere. Norsk ressursgruppe for organdonasjon (norod.no) er et nettverk som står for et utdanningsprogram. Referansegruppen for den nasjonale behandlingstjenesten organdonasjon har hatt to nettbaserte møter for 2021. Vi ser at kommunikasjonen på disse møtene er verdifull og kan brukes aktivt i utvikling av tjenesten.

Kvalitet på behandlingsresultatene - overvåking og formidling

Tjenesten er basert på den norske Transplantasjonsloven og EU regelverk. Vi følger regelverk og prosedyrer i Scandiatransplant (www:scandiatransplant.org). Uønskede hendelser rapporteres til Helsetilsynet. Tjenesten har organ spesifikke kvalitetsregistre som rapporterer videre til Scandiatransplant. Resultater sammenlignes mellom Norge og samlede resultater for Scandiatransplant. Informasjon og data er tilgjengelige på Scandiatransplant sine hjemmesider. Registrene rapporterer også til europeiske registre, der det også foretas sammenligninger. Tjenesten publiserer kvalitetsdata i pasientforeningenes publikasjoner og i internasjonale fagtidskrifter. Norsk Nyreregister er et Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Resultater blir publisert på kvalitetsregistre.no og presentert på nasjonalt Samarbeidsmøte og Kvalitetsdag. Data blir overført til det europeiske registeret ERA og resultater per land/region publisert på deres hjemmesider og i artikler.

Likeverdig tilgang for pasienter fra alle regioner

Grunnleggende for likeverdige tjenester er at henvisingspraksis følger nasjonale retningslinjer og prosedyrer. Tjenesten lager prosedyrer, og disse blir diskutert bredt i fagmiljøene. I tillegg er diskusjon i de nasjonale organspesifikke nettverkene, undervisning og formidling viktig for å sikre like henvising rutiner. Dette er et kontinuerlig arbeid fra tjenesten sin side. Vi har klare prosedyrer og verktøy for allokering av organer, som beskrevet under Aktivitet. I denne rapporten ser vi på antall transplantasjoner per helseregion for hvert år. For organer med små tall vil det være noe årlige variasjoner.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
59 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
48 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
10 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
507 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
1 timer
Utfyllende informasjon

Den nasjonale behandlingstjenesten gir grunn, videre og etterutdanning til flere kategorier helsepersonell (sykepleiere, leger, sosionomer, bioingeniører). Utdanningen er konsentrert rundt de ulike fag og behandlings-områdene (alle typer organtransplantasjon, organdonasjon og transplantasjonsimmunologi). Undervisningen er rettet mot fagpersoner i egen region samt landet for øvrig. Vi har kontinuerlig Masterstudenter fra flere profesjoner (sykepleie, farmasi). Vi har hospitanter fra flere profesjoner (sykepleie, leger, farmasi, bioingeniører). Som ledd i videreutdanning for nyresykepleiere har vi hospitanter fra hele landet. Som ledd i spesialistutdanningen for leger er 3 uker hospitering hos oss obligatorisk for hele landet. Vi holder videreutdanningskurs for leger og vi underviser på slike kurs andre steder. Det meste av vår undervisning inngår i overordnet plan i henhold til oppdraget som nasjonal behandlingstjeneste.

Klinisk aktivitet

Behandlinger
 • Helse Vest RHF - 65 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 221 pasienter
 • Helse Nord RHF - 36 pasienter
 • Helse Midt-Norge RHF - 52 pasienter
Utfyllende informasjon

Resultatmål: Likeverdig tilgang til organtransplantasjon Kvalitetsmål: Tilsvarende resultater for pasient og organ overlevelse som i Scandiatransplant Resultatmål. Organtransplantasjon er livreddende medisinsk behandling, og det er et overordnet mål at den nasjonale behandlingstjenesten sikrer et mest mulig likt tilbud, uavhengig av pasientenes helseregion. Likeverdig henvising fra regionene til transplantasjon er nødvendig og kompetansespredning er viktig verktøy. Videre bygger tildeling (allokering) av organer til mottakere på veldefinerte objektive medisinske kriterier som framgår av tjenestens protokoller og e-Håndboks dokumenter. Likeverdig tilgang på organtransplantasjon måles ved antall transplantasjoner per helseregion relatert til befolkning. Delvis er det små tall og det er årlige variasjoner. Det er ulikhet mellom helseregionenes insidens av sykdommer som leder til organsvikt. For insidens av pasienter tatt i behandling for endestadie nyresvikt tilsvarer dette en faktor som følger: HSØ 1,091, HV 0,856, HM 1,025, HN 1,095. Det er særlig HV som peker seg ut med lav insidens. I 2021 fikk totalt 374 pasienter organtransplantasjon med 381 organer, dvs. at 7 pasienter fikk dobbeltransplantasjon, 3 kombinert lever og nyre og 4 kombinert nyre og pancreas. Transplanterte pasienter per organ og helseregion for 2021: Nyre: HSØ 144, HV 35, HM 22, HN 23. Nyre og pancreas: HSØ 1, HV 1, HM 2, HN 0. Pancreas: HSØ 0, HV 1, HM 0, HN 0. Lever: HSØ 50, HV 17, HM 18, HN 10. Lever og Nyre: HSØ 1, HV 1, HM 1, HN 0. Hjerte: HSØ 14, HV 3, HM 6, HN 0. Lunge: HSØ 11, HV 7, HM 3, HN 3. Transplantasjon av barn inngår i total tallene: Nyre 10, lever 13, hjerte 3 og lunger 1. For de fleste organer er det et lavt antall transplantasjoner årlig og det vil være variasjon fra år til år. Antall nyretransplantasjoner er så høyt at det kan gi mening å se på dette per år. Ved å se på antall nyretransplantasjoner per mill innbyggere (PMP) og korrigere for insidens med faktoren som står over kommer vi fram til følgende: HSØ antall tx 46,5 PMP, korrigert 50,6. HV antall tx 31,8 PMP, korrigert 27,2. HM antall tx 31,4 PMP, korrigert 32,2. HN antall tx 46 PMP, korrigert 50,4. I HV er det transplantert noe over forventet, i HM som forventet og HSØ og HN noe under forventet. Organene skal passe for resipienten både immunologisk, størrelsesmessig og medisinsk, og dette må ivaretas ved fordeling av organer. Alt i alt er det likeverdig fordeling av nyretransplantasjon for helseregionene. Grunnlaget for transplantasjon er organdonasjon. Dette er den viktigste begrensende faktor for organtransplantasjon i Norge. Det er personalet ved intensiv avdelingene ved donorsykehusene som identifiserer og har hånd om prosessen rundt donasjon fra avdød giver. Levende nyregivere blir utredet ved samarbeidende nyreavdelinger. OUS samarbeider tett med donorsykehus og nyremiljøet i Norge. Det primære mål er at alle som har behov for tjenesten skal få tilgang til et godt behandlingstilbud, og derfor har man følgende resultatmål: 1) Antall avdøde givere bør være over 22/mill innbyggere. På grunn av kvalitet på organer er det kun rundt 30 % av givere der hjerte og lunger kan benyttes. Det er nødvendig med høy donasjonsrate for å unngå at pasienter dør på venteliste for hjerte og lungetransplantasjon. I 2021 var det 95 realiserte organdonasjoner fra avdød giver, og dette gir en donasjonsrate på 17,5 donasjoner/mill.innb. Over tid har det vært tydelig forskjell mellom helseregionene på antall avdøde givere per million innbyggere (PMP), for 2021: HSØ 18,3, HV 9,3, HM 27,2 og HN 16,6. For å oppnå mål for organdonasjon må alle regioner bidra, HV ligger langt under dette målet. I flere år har miljøene ved OUS arbeidet med å utvikle tilbud om donasjon ved sirkulasjonsstans (DCD donasjon). Denne metoden er nå endelig godkjent og vil bli tatt i bruk i 2022. Antall potensielle DCD donorer har blitt evaluert og det er potensiale for å øke donasjonsraten med 10 %. 2) For nyretransplantasjon brukes også organer fra levende givere. Vårt mål er 90 levende nyregivere årlig, dette er høyt, men vi ønsker å arbeide mot dette. Tallet har de siste årene har variert rundt 70. For 2021 var tallet 67 gjennomførte nyretransplantasjoner med levende giver. Også i 2021 ble aktiviteten påvirket av Covid pandemien med reduksjon i elektiv virksomhet. For å øke antall nyredonasjoner fra levende givere inngår informasjon og kompetansespredning til pasienter, pårørende og helsepersonell (nyresykepleiere, nyreleger og sosionomer). Vi arbeider med økt informasjon for pasienter og pårørende tilpasset andre språk og kulturer. Dette er viktig i arbeidet for likeverdige tjenester. Kvalitetsmål: Overlevelse etter transplantasjon er det mest robuste kvalitetsmålet. Det er ønskelig å sammenligne med andre, for Norge er det naturlig å sammenligne med Scandiatransplant, som vi er en del av. Men selv innen Skandinavia er det variasjoner mellom landene på alder, komorbiditet og prognose for pasienter som får transplantasjon. Det kan gjøre utslag for resultatene. For organer der det gjøres retransplantasjoner, som nyre og lever, vil overlevelse av transplantatet gi verdifull informasjon. For hjerte og lunge, der retransplantasjon av medisinske årsaker er svært sjelden, vil overlevelse for pasient og organ være tilnærmet den samme. For nyretransplantasjon er transplantatoverlevelse for 1 og 5 år henholdsvis 95 % og 84 %, helt likt for Norge og Scandiatransplant. For levertransplantasjon er 1 år og 5 år transplantatoverlevelse henholdsvis, 93 % og 81 % for Norge og 93 % og 84 % for Scandiatransplant. Det er bredere indikasjon for lever transplantasjon av kreft pasienter i Norge. For lungetransplantasjon er 1 og 5 års overlevelse henholdsvis 90 % og 72 % i Norge. For hjertetransplantasjon er 1 og 5 år overlevelse henholdsvis overlevelse 91 % og 84 %. Vi har ikke hatt tilgjengelige tall for sammenligning. Alt i alt er resultater etter transplantasjon i Norge på nivå med Scandiatransplant. Aktivitet: Antallet nyhenviste pasienter i 2021 består av transplanterte resipienter (374), avdøde (95) og levende (67 nyre og 1 lever) givere, 8 pasienter som ble transplantert med nyre autograft og 4 VAD (ventricular assist device) implantasjoner. I tillegg kommer behandling og vurdering utenom ren organtransplantasjon (onkologisk kirurgi og abdominal karkirurgi med tx teknikk). Behandlingsvurderinger innenfor alle fagområdene som behandlingstjenesten omfatter (inklusive transplantasjonsimmunologiske undersøkelser) er ikke inkludert i oversikten over nyhenviste behandlede pr helseregion. Antallet vevstypeundersøkelser er erfaringsmessig minst 4-6 ganger antallet organtransplantasjoner, i tillegg kommer et stort antall transplantasjonsimmunologiske undersøkelse i forbindelse med benmargs transplantasjoner og undersøkelser med hensyn på HLA-spesifikke antistoffer hos transplanterte pasienter. I løpet av året 2021 ble det meldt 304 potensielle organgivere til OUS, av disse ble 95 realisert. Avslag til donasjon fra pårørende var 30%, som er vesentlig høyere enn i 2020 med 22%. For øvrig kunne ikke donasjon realiseres pga. medisinske eller tekniske årsaker. Intensivavdelingene har vært hardt belastet pga pandemien, som kan ha påvirket arbeidet med organdonasjon. Alle medisinsk forsvarlige organtilbud som kom i løpet av året ble benyttet, og ingen transplantasjoner eller organer gikk ut på grunn av manglende kapasitet ved behandlingstjenesten ved Rikshospitalet. Allokering av organer for transplantasjon gjøres etter følgende retningslinjer: 1) På inter-nordisk nivå utveksles organer etter fastlagte kriterier (vevstypelikhet og hastegrad) gjennom Norges deltakelse i Scandiatransplant 2) nasjonal allokering etter Norske allokeringsprinsipper slik de fremkommer i protokollene. Regler for prioritering av pasienter og allokering av organer er organspesifikke. Reglene for de ulike organene er basert på følgende prinsipper 1) rettferdig fordeling (tid på venteliste) 2) medisinsk vurdering av behov (urgency) 3) immunologiske forhold 4) optimal bruk av organer mtp organfunksjon, graftoverlevelse, pasientoverlevelse og bruk av helsevesenets ressurser. Det er vakthavende transplantasjonskirurg som er ansvarlig for utvelgelse av pasienter. Til grunn for immunologisk matching ligger vevstype undersøkelsene som foretas ved Immunologisk institutt 24/7/365. For allokering av nyrer, benyttes et dataprogram med en algoritme som inkorporerer de ovenfor nevnte kriteriene. For de øvrige organene gjøres i prinsippet de samme prioriteringene, men her betyr vevstype likhet mindre i kriteriene for utvelgelse. De siste årene har det vært en betydelig utvikling i insulinbehandling hos pasienter med diabetes med elektronisk utstyr for måling av blodsukker og dosering av insulin. Dette er medvirkende årsak til nedgang i antall henvisinger til pankreas transplantasjon. Det ble utført en slik transplantasjon i 2021. Det er også nedgang i antall kombinerte nyre og pancreas transplantasjoner til 4 Kompetansespredning: Mål med kompetansespredning er kunnskap om transplantasjon i befolkningen og motivasjon for organdonasjon. Tjenesten ønsker å nå politikere og styrende organer med korrekt og relevant informasjon for å øke forståelsen for organtransplantasjon. Vi skal sørge for utdanning og veiledning, først og fremst for spesialisthelsetjenesten. Pasienter og pårørende skal få økt kunnskap og forståelse for sykdom og behandling. Kanaler for vår kompetansespredning er media, OUS hjemmesider, pasientforeninger, egen organisasjon, nasjonale nettverk med behandlingstjenesten og spesialisthelsetjeneste i regionene, videre- og etterutdanning av helsepersonell fra hele landet, lærings og mestringskurs for pasienter og pårørende fra hele landet, seminarer, podcast og Apper. Kompetansespredning bygger på fysiske kurs og møter og nettmøter. Formidling er i utvikling og det utvikles Apper for å støtte pasienter med medikamentell behandling, podcast med tranplantasjons relaterte emner, særlig rettet mot yngre pasienter. Store deler av programmet for kompetansespredning gjentas regelmessig og er organisert i års hjul. For nærmere beskrivelse av aktivitet vises til fanene Undervisning og Formidling.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Lærings og mestringskurs nyretransplanterte pas. (Kurs/seminar).
 • Læring og mestringskurs for levertransplanterte og pårørende over 2 dager. (Kurs/seminar).
 • Infobrev alle levertransplanterte pasienter om Covid-19 vaksinasjon. (Veiledning).
 • Mail til alle gastroenterologer med info om rett til 4 vaksinedose. (Veiledning).
 • Innlegg/råd medlemdsblad Landforeningen for nyresyke og transplanterte. Spesielt med henblikk på Covid-19/risiko/vaksine. (Oppslag i media).
 • Flere innlegg og råd i medlemsbladet LNT. (Oppslag i media).
 • 3 Lærings- og mestringskurs for levertransplanterte (mars, juni, november) 28 pasienter/8 pårørende. (Digital undervisning).
 • 2 Lærings- og mestringskurs for nyre/pancreastransplantert, 19 deltagere. (Digital undervisning).
Allmennheten - alle regioner
 • Should we treat osteoporosis, hyperparathyroidism and hypercalcemia after kidney transplantation?. (Konferanse).
 • "Råd om tredje dose, myndighetene bør handle raskt." Aftenposten artikkel. (Oppslag i media).
 • Innlegg Telemarksavisa, Covid, transplanterte, og vaksiner. (Oppslag i media).
 • Innlegg Romerikes blad , Covid, transplanterte, og vaksiner. (Oppslag i media).
 • Intervju NRK M&R, Covid, transplanterte, og vaksiner. (Oppslag i media).
 • Intervju NRK, Covid, transplanterte, og vaksiner. (Oppslag i media).
 • Web forelesninger om hjertesvikt, transplantasjon og LVAD. (Digital undervisning).
 • Etablering av Senter for helsefagsforskning januar 2021, nettside https://ous-research.no/protx. (Sosiale media).
Allmennheten - flere regioner
 • Should we treat osteoporosis, hyperparathyroidism and hypercalcemia after kidney transplan- tation? Hege Kampen Pihlstrøm. (Konferanse).
Allmennheten - egen region
 • Om Post transplantasjonsdiabetes på LNT Oslo & Akershus. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • «Hjertetransplantasjon – bakgrunn, utredning og resultater» v/ Andreassen AK, »LVAD og veien videre» v/Einar Gude. (Kurs/seminar).
 • Advanced Heart Failure Academy. Kurs i avansert hjertesvikt, transplantasjon og LVAD. (Kurs/seminar).
 • Nasjonalt kurs i leversykdommer for LIS 2-4 mars. (Kurs/seminar).
 • Samarbeidsmøte om levertransplanterte pasienter 16.09. (Kurs/seminar).
 • Nasjonalt levermøte 17.09. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av Annual report 2020 for fellemøtet Nordic Livertransplantation Group. (Kurs/seminar).
 • Kurs i barnekardiologi (spesialistutdanning) 04.11.21: Hjertetransplantasjon hos barn. (Kurs/seminar).
 • Hjertetransplantasjon – bakgrunn, utredning og resultat. (Kurs/seminar).
 • Living donorkurs. (Kurs/seminar).
 • LD gruppemøte. (Kurs/seminar).
 • Videreutdanning nefrologisk sykepleiere VID. (Kurs/seminar).
 • Autolog øycelletransplantasjon ved total pankreatektomi - hvorfor og hvordan. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av Espen Melum "Annual report 2020" fellesmøte Nordic Livertransplantation Group. (Konferanse).
 • - Samarbeidsmøte med Norsk senter for cystisk fibrose. (Konferanse).
 • - Samarbeidsmøte med lungespesialister. (Konferanse).
 • - Scandiatransplant Heart and Lung Group COVID-videoconference. (Konferanse).
 • - International Society of Heart and Lung Transplantation COVID-19 task force. (Konferanse).
 • International Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT) årlig møte april 2021; 2 oral abstract. (Konferanse).
 • SPHLG møte 16.04.21: Status for endomyocard biopsies after pediatric hearet transplantation in Norway. (Konferanse).
 • Risikofaktorer, diagnostikk og behandling ved cholangiocarcinom. (Konferanse).
 • NOROD styremøte 15.11.21: Hjertetransplantasjon i første leveår. (Konferanse).
 • Scandiatransplant Pediatric Heart Lung Group møte 16.04.21:. (Konferanse).
 • Optimal information of living kidney donor candidates Clinical transplantation day. (Konferanse).
 • ‘Post Transplantation Diabetes Mellitus (PTDM)- Novel Aspects of An Old Disease’. (Konferanse).
 • Artikkel i fagtidskrift for Norsk Gastroenterologisk forening: NGF-nytt, nr 3 2021: NAFLD / NASH og levertransplantasjon. (Veiledning).
 • - International Society of Heart and Lung Transplantation Ethics Commitee, ledet av AM Holm. (Veiledning).
 • - Foredrag Nordic Society for Pulmonary Hypertension om lungetransplantasjon for pulmonal hypertensjon. (Veiledning).
 • 6 nyhetsbrev om Covid-19 og tx til alle landets sykehus. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte nyretx, hybrid. (Veiledning).
 • Praksis studenter vid.utd. i nefrologisk spl. (Veiledning).
 • Nyhetsbrev betacelleerstattende transplantasjon til endokrinologer og nefrologer og tx spl. (Veiledning).
 • 3 innlegg i LNT. (Oppslag i media).
 • Nettverksmøte for CF og PGD-leger. (Digital undervisning).
 • Presentert oppbygging helsefagsforskning v ATX på NSF konferanse. (Digital undervisning).
 • Optimal information of living kidney donor candidates ERA EDTA nettforedrag. (Digital undervisning).
 • Post-transplant diabetes mellitus in 2020 ERA-EDTA webinar. (Digital undervisning).
 • Redaktør på www.nephro.no. (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Scandiatransplant: endomyocard biopsies after pediatric hearet transplantation in Norway. (Kurs/seminar).
 • Forelesninger for kardiologisk avdeling Kalnes og Tønsberg om hjertetransplantasjon. (Kurs/seminar).
 • Hva bør en indremedisiner vite om donasjon og transplantasjon. Kurs i nyresykdommer , Tromsø og Bergen. (Kurs/seminar).
 • Immundempende behandling, Tromsø og Bergen. (Kurs/seminar).
 • Info til gastroenterologer vedr. rett til 4 dose for alle levertransplantert pasienter. (Veiledning).
 • Sykepleiere ved ulike nyreavd. nasjonalt. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • PROM forskningsseminar HSØ. (Kurs/seminar).
 • Internundervisning Gastromed. seksjon. Frailty ved levertransplantasjon. (Kurs/seminar).
 • Internundervisning HPB-kirurgene, levertransplantasjon ved hepatocellulært karsinom. (Kurs/seminar).
 • Internundervisning Med. avd. Frailty ved levertransplantasjon. (Kurs/seminar).
 • Internundervisning Diakonhjemmet - Levertransplantasjon. Med. avd. (Kurs/seminar).
 • TKA sykepleierfagmøte 07.06.21: Hjertetransplantasjon i første leveår. (Kurs/seminar).
 • Rikshospitalet stabsmøte 27.08.21: Hjertetransplantasjon i første leveår. (Kurs/seminar).
 • BAR Trainee-dag 30.09.21: Hjertetransplantasjon hos barn. (Kurs/seminar).
 • BKA (intern) 28.10.21: Mekanisk sirkulasjonsstøtte hos barn. (Kurs/seminar).
 • Fagmøte IMMI 08.11.21: Hjertetransplantasjon hos barn. (Kurs/seminar).
 • Presentert oppbygging helsefagsforskning v ATX på NSF konferanse 500 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Innlegg "Levertransplantasjon" internundervisning Diakonhjemmet. (Veiledning).
 • 4 Masterstudenter til sammen 40 timer + 4 PhD-studenter til sammen 60 timer. (Veiledning).
 • BKA internt, Oppdatering om hjertetransplantasjon hos barn. (Veiledning).
 • 2 masterstudenter veiledning ca. 40 timer. (Veiledning).
 • 2 forelesninger for 4.års studenter. (Veiledning).
 • Masterstudenter UiO Analysekurs kvantitative data, vår + høst. (Digital undervisning).
 • Digital internundervisning sykepleiere Sykehuset Innlandet. (Digital undervisning).
Utfyllende informasjon

Tjenesten formidler bredt til allmenhet, pasienter og pårørende og helsepersonell. Det formidles via media, konferanser, lærings og mestringskurs, besøk ved andre sykehus og utdannings institusjoner, informasjon på nett, podcast, brosjyrer utdelt og på nett og via pasientforeningene. Tjenesten arrangerer årlige samarbeidsmøter og seminarer for de nasjonale nettverkene innen spesialisthelsetjenesten.

Kvalitetsverktøy

 • Barne transplantasjons protokoll nyre, 2021, Ny retningslinje
 • TRANSPLANTASJON: MOTTAK AV BARN SOM SKAL TIL HJERTETRANSPLANTASJON., 2021, Ny retningslinje
 • HJERTETRANSPLANTASJON HOS BARN: VENTELISTE, RESIPIENT- OG DONORLOGISTIKK, INNKALLING TIL TX, 2021, Ny retningslinje
 • HJERTETRANSPLANTASJON HOS BARN: INDIKASJONER, UTREDNINGS- OG BESLUTNINGSPROSESS, 2021, Ny retningslinje
Utfyllende informasjon

Det er en kontinuerlig prosess å oppgradere eksisterende prosedyrer. Det er også arbeid med nyre prosedyrer. Oppgraderinger og nye prosedyrer blir formidlet til de nasjonale nettverkene på samarbeidsmøter og til senterkontakter på samarbeidende sykehus. De er tilgjengelige på Internett.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Abadpour S, Niemi EM, Strid Orrhult L, Nogueira LP, Haugen HJ, Josefsen D, Kvalheim G, Krauss S, Gatenholm P, Scholz H

307.7: 3D Bioprinting of Functional Islets With Adipose-derived Stromal Cells in an Alginate/Nanocellulose Scaffold.

Transplantation 2021 Dec 01;105(12S1):S25.

PMID:
34908333
Andersen MH, Urstad KH, Larsen MH, Henrichsen GF, Engebretsen E, Ødemark J, Stenehjem AE, Reisaeter AV, Nordlie A, Wahl AK

Intervening on health literacy by knowledge translation processes in kidney transplantation: A feasibility study.

J Ren Care 2022 Mar;48(1):60. Epub 2021 mai 30

PMID:
34053202
Berenguer M, Di Maira T, Baumann U, Mirza DF, Heneghan MA, Klempnauer JL, Bennet W, Ericzon BG, Line PD, Lodge PA, Zieniewicz K, Watson CJE, Metselaar HJ, Adam R, Karam V, Aguilera V,

Characteristics, Trends, and Outcomes of Liver Transplantation for Primary Sclerosing Cholangitis in Female Versus Male Patients: An Analysis From the European Liver Transplant Registry.

Transplantation 2021 10 01;105(10):2255-2262.

PMID:
33196626
Berishvili E, Casiraghi F, Amarelli C, Scholz H, Piemonti L, Berney T, Montserrat N

Mini-organs forum: how to advance organoid technology to organ transplant community.

Transpl Int 2021 Sep;34(9):1588-1593.

PMID:
34448263
Bleskestad KB, Nordheim E, Lindahl JP, Midtvedt K, Pihlstrøm HK, Horneland R, Lee S, Åsberg A, Jenssen TG, Birkeland KI

Insulin secretion and action after pancreas transplantation. A retrospective single-center study.

Scand J Clin Lab Invest 2021 Sep;81(5):365-370. Epub 2021 jun 2

PMID:
34075856
Chan J, Eide IA, Tannæs TM, Waldum-Grevbo B, Jenssen T, Svensson M

Marine n-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Cellular Senescence Markers in Incident Kidney Transplant Recipients: The Omega-3 Fatty Acids in Renal Transplantation (ORENTRA) Randomized Clinical Trial.

Kidney Med 2021 Nov-Dec;3(6):1041-1049. Epub 2021 okt 4

PMID:
34939013
Chellappa S, Kushekhar K, Hagness M, Horneland R, Taskén K, Aandahl EM

The Presence of Activated T Cell Subsets prior to Transplantation Is Associated with Increased Rejection Risk in Pancreas Transplant Recipients.

J Immunol 2021 11 15;207(10):2501-2511. Epub 2021 okt 4

PMID:
34607938
Dahl KG, Wahl AK, Urstad KH, Falk RS, Andersen MH

Changes in Health Literacy during the first year following a kidney transplantation: Using the Health Literacy Questionnaire.

Patient Educ Couns 2021 07;104(7):1814-1822. Epub 2021 jan 2

PMID:
33454146
Delanaye P, Gaillard F, van der Weijden J, Mjøen G, Ferhman-Ekholm I, Dubourg L, Ebert N, Schaeffner E, Åkerfeldt T, Goffin K, Couzi L, Garrouste C, Rostaing L, Courbebaisse M, Legendre C, Hourmant M, Kamar N, Cavalier E, Weekers L, Bouquegneau A, de Borst MH, Mariat C, Pottel H, van Londen M

Age-adapted percentiles of measured glomerular filtration in healthy individuals: extrapolation to living kidney donors over 65 years.

Clin Chem Lab Med 2021 Oct 21. Epub 2021 okt 21

PMID:
34670031
Destere A, Salmon Gandonnière C, Åsberg A, Loustaud-Ratti V, Carrier P, Ehrmann S, Barin-Le Guellec C, Marquet P, Woillard JB

A single Bayesian estimator for iohexol clearance estimation in ICU, liver failure and renal transplant patients.

Br J Clin Pharmacol 2022 Jun;88(6):2793. Epub 2022 jan 26

PMID:
34951499
Dueland S, Smedman TM, Røsok B, Grut H, Syversveen T, Jørgensen LH, Line PD

Treatment of relapse and survival outcomes after liver transplantation in patients with colorectal liver metastases.

Transpl Int 2021 Nov;34(11):2205-2213.

PMID:
34792825
Dueland S, Syversveen T, Hagness M, Grut H, Line PD

Liver transplantation for advanced liver-only colorectal metastases.

Br J Surg 2021 12 01;108(12):1402-1405.

PMID:
34117498
Dueland S, Yaqub S, Syversveen T, Carling U, Hagness M, Brudvik KW, Line PD

Survival Outcomes After Portal Vein Embolization and Liver Resection Compared With Liver Transplant for Patients With Extensive Colorectal Cancer Liver Metastases.

JAMA Surg 2021 06 01;156(6):550-557.

PMID:
33787838
Fodor M, Zoller H, Oberhuber R, Sucher R, Seehofer D, Cillo U, Line PD, Tilg H, Schneeberger S

The Need to Update Endpoints and Outcome Analysis in the Rapidly Changing Field of Liver Transplantation.

Transplantation 2021 Nov 09. Epub 2021 nov 9

PMID:
34753893
Franck B, Autmizguine J, Åsberg A, Théorêt Y, Marquet P, Ovetchkine P, Woillard JB

Thoroughly Validated Bayesian Estimator and Limited Sampling Strategy for Dose Individualization of Ganciclovir and Valganciclovir in Pediatric Transplant Recipients.

Clin Pharmacokinet 2021 11;60(11):1449-1462. Epub 2021 mai 29

PMID:
34050910
Grut H, Line PD, Labori KJ, Schulz A, Dueland S

Survival after liver resection and liver transplantation for colorectal liver metastases: a comparative analysis stratified by metabolic tumor volume assessed by

HPB (Oxford) 2022 Jul;24(7):1055. Epub 2021 des 2

PMID:
34924292
Haugen AJ, Hallan S, Langberg NE, Dahle DO, Pihlstrøm H, Birkeland KI, Reisæter AV, Midtvedt K, Hartmann A, Holdaas H, Mjøen G

Increased risk of ischaemic heart disease after kidney donation.

Nephrol Dial Transplant 2022 Apr 25;37(5):928.

PMID:
33624826
Hausken J, Haugaa H, Hagness M, Line PD, Melum E, Tønnessen TI

Thoracic Epidural Analgesia for Postoperative Pain Management in Liver Transplantation: A 10-year Study on 685 Liver Transplant Recipients.

Transplant Direct 2021 Feb;7(2):e648. Epub 2021 jan 7

PMID:
33437863
Haugen AJ, Mjøen G

Living donation - any news on the donor?

Curr Opin Organ Transplant 2021 02 01;26(1):85-90.

PMID:
33278148
Jager KJ, Åsberg A, Collart F, Couchoud C, Evans M, Finne P, Peride I, Rychlik I, Massy ZA

A snapshot of European registries on chronic kidney disease patients not on kidney replacement therapy.

Nephrol Dial Transplant 2021 Dec 31;37(1):8-13.

PMID:
34459923
Jørgensen HS, Eide IA, Jenssen T, Åsberg A, Bollerslev J, Godang K, Hartmann A, Schmidt EB, Svensson M

Marine n-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Bone Mineral Density in Kidney Transplant Recipients: A Randomized, Placebo-Controlled Trial.

Nutrients 2021 Jul 10;13(7). Epub 2021 jul 10

PMID:
34371870
Kirkeskov L, Carlsen RK, Lund T, Buus NH

Employment of patients with kidney failure treated with dialysis or kidney transplantation-a systematic review and meta-analysis.

BMC Nephrol 2021 Oct 22;22(1):348. Epub 2021 okt 22

PMID:
34686138
Kjøsen G, Rydenfelt K, Horneland R, Aandahl EM, Line PD, Dorenberg E, Berstad AE, Brabrand K, Hagen G, Pischke SE, Bergmann GB, Nordheim E, Jenssen TG, Tønnessen TI, Haugaa H

Early detection of complications in pancreas transplants by microdialysis catheters, an observational feasibility study.

PLoS One 2021;16(3):e0247615. Epub 2021 mar 11

PMID:
33705460
Lanari J, Hagness M, Sartori A, Rosso E, Gringeri E, Dueland S, Cillo U, Line PD

Liver transplantation versus liver resection for colorectal liver metastasis: a survival benefit analysis in patients stratified according to tumor burden score.

Transpl Int 2021 Sep;34(9):1722-1732.

PMID:
34448271
Mariat C, Mjøen G, Watschinger B, Sever MS, Crespo M, Peruzzi L, Oniscu GC, Abramowicz D, Hilbrands L, Maggiore U

Assessment of pre-donation glomerular filtration rate: going back to basics.

Nephrol Dial Transplant 2022 Feb 25;37(3):430.

PMID:
34519827
Mjøen G, Maggiore U, Kessaris N, Kimenai D, Watschinger B, Mariat C, Sever MS, Crespo M, Peruzzi L, Spasovski G, Sørensen SS, Heemann U, Pascual J, Viklicky O, Courtney AE, Hadaya K, Wagner L, Nistor I, Hadjianastassiou V, Durlik M, Helanterä I, Oberbauer R, Oniscu G, Hilbrands L, Abramowicz D

Long-term risks after kidney donation: how do we inform potential donors? A survey from DESCARTES and EKITA transplantation working groups.

Nephrol Dial Transplant 2021 08 27;36(9):1742-1753.

PMID:
33585931
Nordheim E, Lindahl JP, Carlsen RK, Åsberg A, Birkeland KI, Horneland R, Boye B, Scholz H, Jenssen TG

Patient selection for islet or solid organ pancreas transplantation: experiences from a multidisciplinary outpatient-clinic approach.

Endocr Connect 2021 Feb;10(2):230-239.

PMID:
33544090
Onsøien MO, Midtvedt K, Reisæter AV, Aasarød K, Waldum-Grevbo B, Vikse BE, Eriksen BO, Åsberg A

Blood Pressure Treatment in Kidney Transplant Recipients-Can We Improve?

Transplant Direct 2021 Apr;7(4):e688. Epub 2021 mar 25

PMID:
33786373
Østensen AB, Skarbø AB, Sanengen T, Line PD, Almaas R

Impaired Neurocognitive Performance in Children After Liver Transplantation.

J Pediatr 2021 Dec 22. Epub 2021 des 22

PMID:
34953814
Pippias M, Stel VS, Arnol M, Bemelman F, Berger SP, Buturovic Ponikvar JB, Kramar R, Magaz Á, Nordio M, Peters-Sengers H, Reisæter AV, Sørensen SS, Massy ZA, Jager KJ

Temporal trends in the quality of deceased donor kidneys and kidney transplant outcomes in Europe: an analysis by the ERA-EDTA Registry.

Nephrol Dial Transplant 2021 Dec 31;37(1):175-186.

PMID:
33848355
Skauby RH, Gustavsen MT, Andersen AM, Bjerre A, Åsberg A, Midtvedt K, Vethe NT, Bergan S

Prednisolone and Prednisone Pharmacokinetics in Adult Renal Transplant Recipients.

Ther Drug Monit 2021 04 01;43(2):247-255.

PMID:
33181621
Tsarpali V, Midtvedt K, Lønning K, Bernklev T, Lippe NV, Reisæter AV, Brunborg C, Heldal K

Health-Related Quality of Life in Older Kidney Transplant Recipients: A National Cohort Study of Short- and Longer-Term Outcomes.

Kidney Med 2021 Nov-Dec;3(6):974-983.e1. Epub 2021 jul 22

PMID:
34939006
Ville S, Lorent M, Kerleau C, Asberg A, Legendre C, Morelon E, Buron F, Garrigue V, Le Quintrec M, Girerd S, Ladrière M, Albano L, Sicard A, Glotz D, Lefaucheur C, Branchereau J, Jacobi D, Giral M,

Timing of Kidney Clamping and Deceased Donor Kidney Transplant Outcomes.

Clin J Am Soc Nephrol 2021 11;16(11):1704-1714. Epub 2021 okt 8

PMID:
34625421
Witczak BJ, Pischke SE, Reisæter AV, Midtvedt K, Ludviksen JK, Heldal K, Jenssen T, Hartmann A, Åsberg A, Mollnes TE

Elevated Terminal C5b-9 Complement Complex 10 Weeks Post Kidney Transplantation Was Associated With Reduced Long-Term Patient and Kidney Graft Survival.

Front Immunol 2021;12():738927. Epub 2021 okt 25

PMID:
34759922
Vesterhus M, Wiencke K, Haukeland JW, Frigstad SO, Karlsen LN, Jørgensen KK, Folseraas T

Diagnosis and treatment of autoimmune hepatitis.

Tidsskr Nor Laegeforen 2021 06 29;141(10). Epub 2021 jun 22

PMID:
34182737
Kristoffersen AW, Knudsen PK, Møller T

SARS-CoV-2 infection in an infant with severe dilated cardiomyopathy.

Cardiol Young 2021 Mar;31(3):485-487. Epub 2020 okt 29

PMID:
33118485
Wyller VBB, Nygaard S, Christensen AH, Rolid K, Nytrøen K, Gullestad L, Fiane A, Thaulow E, Døhlen G, Saul JP

Functional evidence of low-pressure cardiopulmonary baroreceptor reinnervation 1 year after heart transplantation.

Eur J Appl Physiol 2021 Mar;121(3):915-927. Epub 2021 jan 3

PMID:
33389144
Christensen AH, Nygaard S, Rolid K, Nytrøen K, Gullestad L, Fiane A, Thaulow E, Døhlen G, Saul JP, Wyller VBB

Early Signs of Sinoatrial Reinnervation in the Transplanted Heart.

Transplantation 2021 09 01;105(9):2086-2096.

PMID:
33323767
Christensen AH, Nygaard S, Rolid K, Nytrøen K, Gullestad L, Fiane A, Thaulow E, Døhlen G, Saul JP, Wyller VBB

Strong evidence for parasympathetic sinoatrial reinnervation after heart transplantation.

J Heart Lung Transplant 2022 Jul;41(7):898. Epub 2021 nov 15

PMID:
34924265
Utfyllende informasjon

Det er høy faglig aktivitet med forskning i miljøet rundt organtransplantasjon ved OUS, som det framgår av publikasjonslisten.

Dag Olav Dahle, Morten Skauby, Carl Wilhelm Langberg, Knut Brabrand, Nicolai Wessel, Karsten Midtvedt

Renal Cell Carcinoma and Kidney Transplantation: A Narrative Review

Transplantation 2022 Jan 1;106(1):e52-e63. doi: 10.1097/TP.0000000000003762.(ePub March 19th 2021)

Dag Olav Dahle, Geir Mjøen

Hypertensive Living Kidney Donor Candidates: What's the Risk?

Kidney Int Rep 2021 Apr 3;6(5):1208-1210. doi: 10.1016/j.ekir.2021.03.891. eCollection 2021 May.

Nina Elisabeth Langberg, Trond G Jenssen, Anders J Haugen, Geir Mjøen, Kåre I Birkeland, Anders Åsberg, Anders Hartmann, Dag Olav Dahle

Endothelial Dysfunction and 6-Year Risk of Mortality in Kidney Transplant Recipients

Transplant Direct 2021 Dec 13;8(1):e1262. doi: 10.1097/TXD.0000000000001262. eCollection 2022 Jan.

Anders J Haugen, Stein Hallan, Nina E Langberg, Dag Olav Dahle, Hege Pihlstrøm, Kåre I Birkeland, Anna V Reisæter, Karsten Midtvedt, Anders Hartmann, Hallvard Holdaas, Geir Mjøen

Increased risk of ischemic heart disease after kidney donation

Nephrol Dial Transplant 2021 Feb 24;gfab054. doi: 10.1093/ndt/gfab054. Online ahead of print.

Lissing M, Nowak G, Adam R, Karam V, Boyd A, Gouya L, Meersseman W, Melum E, Ołdakowska-Jedynak U, Reiter FP, Colmenero J, Sanchez R, Herden U, Langendonk J, Ventura P, Isoniemi H, Boillot O, Braun F, Perrodin S, Mowlem E, Wahlin S

Liver Transplantation for Acute Intermittent Porphyria

Liver Transpl. 2021 Apr;27(4):491-501. doi: 10.1002/lt.25959. Epub 2021 Jan 29.

Bonthuis M, Vidal E, Bjerre A, Aydoğ Ö, Baiko S, Garneata L, Guzzo I, Heaf JG, Jahnukainen T, Lilien M, Mallett T, Mirescu G, Mochanova EA, Nüsken E, Rascher K, Roussinov D, Szczepanska M, Tsimaratos M,

Ten-year trends in epidemiology and outcomes of pediatric kidney replacement therapy in Europe

Pediatr Nephrol . 2021 Aug;36(8):2337-2348. doi: 10.1007/s00467-021-04928-w. Epub 2021 Jan 22.

Kindem IA, Bjerre A, Åsberg A, Midtvedt K, Bergan S, Vethe NT.

Tacrolimus Measured in Capillary Volumetric Microsamples in Pediatric Patients-A Cross-Validation Study. Ther Drug Monit

2021 Jun 1;43(3):371-375. doi: 10.1097/FTD.0000000000000873.

Boehm M, Bonthuis M, Aufricht C, Battelino N, Bjerre A, Edvardsson VO, Herthelius M, Hubmann H, Jahnukainen T, de Jong H, Laube GF, Mattozzi F, Molchanova EA, Muñoz M, Noyan A, Pape L,

Kidney Transplantation in Small Children: Association Between Body Weight and Outcome - A Report From the ESPN/ERA-EDTA Registry. Transplantation .

2021 Mar 26. doi: 10.1097/TP.0000000000003771.

Skauby RH, Gustavsen MT, Andersen AM, Bjerre A, Åsberg A, Midtvedt K, Vethe NT, Bergan S.

Prednisolone and Prednisone Pharmacokinetics in Adult Renal Transplant Recipients. Ther Drug Monit .

2021 Apr 1;43(2):247-255.

Sikkeland LIB, Durheim MT, Riste TB, Kongerud J, Alexis NE, Holm AM

Relation of sputum neutrophilia to the development of chronic lung allograft dysfunction after lung transplantation.

Clin Transplant. 2021;35(3):e14188.

Leard LE, Holm AM, Valapour M, et al

Consensus document for the selection of lung transplant candidates: An update from the International Society for Heart and Lung Transplantation.

J Heart Lung Transplant. 2021;40(11):1349-1379.

Le Pavec J, Valeyre D, Gazengel P, Holm AM et al

Lung transplantation for sarcoidosis: outcome and prognostic factors.

Eur Respir J. 2021;58(2).

Crespo MM, Lease ED, Sole A, Holm AM et al.

ISHLT consensus document on lung transplantation in patients with connective tissue disease: Part I: Epidemiology, assessment of extrapulmonary conditions, candidate evaluation, selection criteria, and pathology statements.

J Heart Lung Transplant. 2021;40(11):1251-1266.

Olsen JE, Auraen H, Durheim MT, Fiane AE, Holm AM

Predictors of long intensive care need after lung transplantation.

Clin Transplant. 2021;35(1):e14152.

Ulvestad M, Godang K, Durheim MT, Kongerud JS, Brit Lund M, Bollerslev J, Edvardsen E.

Effect of high-intensity training on bone health and body composition in lung transplant recipients: A secondary analysis of a randomized controlled trial.

2021;35(8),e14375

Brautaset KV, Andreassen AK, Gude E, Gullestad L, Broch K.

Intravenous Iron supplement for Iron deficiency in Cardiac transplant recipients (IronIC): A randomized clinical trial.

J Heart Lung Transplant 2021

Broch K, Brautaset Englund KV, Gullestad L.

Reply: Safety of intravenous iron in heart transplant patients: Comment to paper by Brautaset Englund et al

.J Heart Lung Transplant. 2021

Brautaset Englund KV, Østby CM, Tjønnås G, Gude E, Andreassen AK, Gullestad L, Broch K

Prevalence of Iron Deficiency in Heart Transplant Recipients

Clin Transplant 2021;35: e14346

Gude E, Fiane AE.

Can mechanical circulatory support be an effective treatment for HFpEF patients?

Heart failure review. 2021

Britta S Bürker 1 2, Ulrik F Malt 3 4, Einar Gude 1, Ingelin Grov 1, Anne Relbo Authen 1, Mary Amanda Dew 5, Lars Gullestad.

Symptoms of anxiety after heart transplantation and their association with mortality: A secondary analysis.

Clin.Transpl.Rev. 2021

Anders H Christensen 1, Sissel Nygaard 2, Katrine Rolid 3, Kari Nytrøen 4, Lars Gullestad 3, Arnt Fiane 5, Erik Thaulow 2, Gaute Døhlen 6, Jerome Philip Saul 7, Vegard B B Wyller 8

Strong evidence for parasympathetic sinoatrial reinnervation after heart transplantation

8J Heart Lung Transplant. 2021

Anders Haugom Christensen 1 2 3, Sissel Nygaard 1 2, Katrine Rolid 2 4 5, Kari Nytrøen 2 4, Lars Gullestad 2 4 5, Arnt Fiane 2 6, Erik Thaulow 1 2, Gaute Døhlen 1, J Philip Saul 7, Vegard B B Wyller

Early Signs of Sinoatrial Reinnervation in the Transplanted Heart.

Transplantation . 2021

VBB, Nygaard S, Christensen AH, Rolid K, Nytrøen K, Gullestad L, Fiane A, Thaulow E, Døhlen G, Saul JP.Eur

Functional evidence of low-pressure cardiopulmonary baroreceptor reinnervation 1 year after heart transplantationWyller

J Appl Physiol. 2021

Ahn JM, Zimmermann FM, Gullestad L, Angerås O, Karason K, Russell K, Lunde K, Okada K, Luikart H, Khush KK, Honda Y, Pijls NHJ, Lee SE, Kim JJ, Park SJ, Solberg OG, Fearon WF.

Microcirculatory Resistance Predicts Allograft Rejection and Cardiac Events After Heart Transplantation

J Am Coll Cardiol. 2021 Dec

Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug; Larsen, Marie Hamilton; Henrichsen, Gina Fraas; Engebretsen, Eivind; Ødemark, John; Stenehjem, Aud Eldrid; Reisæter, Anna Varberg; Nordlie, Arve; Wahl, Astrid Klopstad.

Intervening on health literacy by knowledge translation processes in kidney transplantation: A feasibility study.

 Journal of Renal Care 2021 s. 1-9

Dahl, Kari Gire; Wahl, Astrid Klopstad; Urstad, Kristin Hjorthaug; Falk, Ragnhild Sørum; Andersen, Marit Helen.

Changes in Health Literacy during the first year following a kidney transplantation: Using the Health Literacy Questionn

Patient Education and Counseling 2021 s. 1-9

Urstad, Kristin Hjorthaug; Wahl, Astrid Klopstad; Moum, Torbjørn Åge; Engebretsen, Eivind; Andersen, Marit Helen.

Renal recipients’ knowledge and self efficacy during first year after implementing an evidence based educational intervention as routine care at the transplantation clinic.

 BMC Nephrology 2021 ;Volum 22. s. -

Kristoffersen AW, Knudsen PK, Møller T

SARS-CoV-2 infection in an infant with severe dilated cardiomyopathy.

Cardiol Young. 2021 Mar;31(3):485-487. doi: 10.1017/S1047951120004060. Epub 2020 Oct 29.

Avlagte doktorgrader

Anders Johan Haugen

Cardiovascular outcomes in living kidney donors

Disputert:
Januar 2021
Hovedveileder:
Geir Mjøen
Hjørdis Thorsteinsdottir

Lipids, biomarkers and cardiorespiratory fitness after kidney transplantation in childhood Experiences from the HENT study

Disputert:
Mars 2021
Hovedveileder:
Anna Kristina Bjerre
Katrine Rolid

High-intensity interval training in de novo heart transplant recipients with long term follow-up.

Disputert:
Oktober 2021
Hovedveileder:
Kari Nytrøen

Forskningsprosjekter

Tac-Pat

Geir Mjøen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2021 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Long term skeletal health in kidney transplant recipients

Hege Kampen Pihlstrøm, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2021 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ
Study to Evaluate Safety and Efficacy of IBsolvMIR® in Islet Transplantation.

Trond Jensen. Svensk/ norsk studie (Karolinska og Uppsala)", Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2021 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Studentoppgave Donor criteria for lung transplantation

Øystein Kippersund og Aina Ghanizadeh, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2021 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Vaksineeffekt hos levertransplanterte pasienter

Tone Lise Åvitsland, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2021 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Studentoppgave Emma Eide: Prediktive faktorer og utfall etter levertransplantasjon hos PSC-pasienter|

Trine Folseraas, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2021 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
EVOLVD

Lars Gunnesdal, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2020 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
SCHEDULE 10 år. Prosjektperiode

Lars Gunnesdal, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Equipotency in immunosuppression after lung transplantation

Are Martin Holm, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
ScanCLAD studien

Inga Leuckfeld, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2026
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Outcome of paediatric heart transplantation in Nordic countries

Thomas Erma Møller, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Risk Factors for Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome after Pediatric Heart Transplantation: a multi-center study.

Thomas Møller, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Transplantation or Resection for Neuroendocrine Liver Metastasis

Kuno Lehmann, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Liver Transplantation (Tx) cohort at Oslo University Hospital

Tone Lise Åvitsland, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2021 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Recurrent disease in the liver transplant: establishing a human model of autoimmunity

Johannes Espolin Roksund Hov, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ
Recurrent disease in the liver transplant: window to identify and stop gut signals driving autoimmunity (StopAutoimmunity)

Johannes Espolin Roksund Hov, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ
Clinical impact of the gut microbiota after liver transplantation

Johannes Espolin Roksund Hov, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ
Cholesterol lowering with EVOLocumab to prevent cardiac allograft Vasculopathy in De-novo heart transplant recipients

Arne K. Andreassen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
SECA 3: Randomization between liver transplantation and chemotherapy for CRLM utilizing extended criteria donor grafts

Svein Dueland, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2027
Deltakende helseregion:
HSØ
SECA2 Study (Liver transplantation for secondary liver tumors)

Svein Dueland, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
YOTAC: mproved precision medicine by increasing self-management and medication control in adolescents

Karsten Midtvedt, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2020 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ
Question 65 ; Does kidney transplantation in older patients add life to years?

Kristian Heldal, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2026
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
MicrobioTac-MPA:Gut microbial effect on immunosuppresive drugs in renal transplant recipients

Karsten Midtvedt, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ
CIRRUS 1: A 12 month, partially-blinded, active-controlled, multicenter,

Karsten Midtvedt, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ
SARS-CoV-2 Immune KTx-study

Karsten Midtvedt, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
SIMPLIFY: Simplification of plasma clearance of iohexol (mGFR)

Anders Åsberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2020 - 2027
Deltakende helseregion:
HSØ
AL-DON

Dag-Olav Dahle, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Strategies and outcome in beta cell replacement transplantation for type 1 diabetes

Trond Geir Jenssen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Proteomics in kidney transplanted organs exposed to hyperglycemia

Trond Geir Jenssen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Magnesium and hyperglycemia after kidney transplantation: A new target for treatment?

Trond Geir Jenssen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
LD-risk: Cardiovascular outcomes after living kidney donation

Geir Mjøen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
HATTRICK: Heart transplantation . in inflammatory cardiomyopathy

Arne K. Andreassen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
SCHEDULE studien 10 års oppfølging

Arne K. Andreassen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2011 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Cholesterol lowering with EVOLocumab to prevent cardiac allograft Vasculopathy in De-novo heart transplant recipients

Arne K. Andreassen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Cardiovascular remodelling in living kidney donors with reduces glomerular filtration rate

Bård Endre Waldum-Grevbo, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
RAPID study (Liver resection and partial liver transplantation for colorectal liver metastasis)

Pål-Dag Line, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ
Testing the effect of a new health communication intervention for renal transplant recipients. A randomized controlled study

Marit Helen Andersen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Health literacy (HL) challenges and strengths in patients treated at OUS, at week 18, 2021

Astrid Klopstad Wahl, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
SARS-CoV2 IgG-KTx-study

Karsten Midtvedt, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2020 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN
Clinical impact of the gut microbiome after liver transplantation

Johannes Espolin Roksund Hov, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
BONTRAX: BONVIVA-studien 10-års oppfølging (benhelse)

Trond Geir Jenssen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2020 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
EVITA studien: Epstein-Barr virus infection monitoring in renal transplant recipients

Anna Varberg Reisæter, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2020 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ
Physical fitness and the effects of high-intensity training after lung transplantation

Michael Durheim, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Equipotency in immunosuppression after lung transplantation

Are Martin Holm, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingssjef Pål-Dag Line

Referansegruppen har i 2021 bestått av:
Lasse Gøransson
Referansegruppens leder (HV)
Anna Varberg Reisæter
Representant for tjenesten
Arnt E Fiane
Representant for tjenesten
June-Cathrine Berge
Brukerrepresentant
Kristine Wiencke
Representant for tjenesten
Marit Bjørnå Wilskow
Representant Helse Nord
Marius Altern Øvrehus
Representant Helse Midt-Norge
Morten Reier-Nilsen
Representant Helse Sør-Øst
Pål-Dag Line
Representant for tjenesten

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler