Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer

Nyfødtscreeningen er et tilbud for alle nyfødte om undersøkelse for 25 alvorlige, arvelige sykdommer (21 medfødte stoffskiftesykdommer, to hormonsykdommer, cystisk fibrose, alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) og andre alvorlige T-celle defekter), samt behandling og oppfølging av pasienter med PKU (Føllings sykdom).

Tjenesten driver også avansert laboratoriediagnostikk for en rekke andre medfødte stoffskiftesykdommer. 

Screeningen gjøres på bakgrunn av en blodprøve som sendes tjenesten for analyse. Dette er dyre analyser som krever høy kompetanse og spesialisert analyseutstyr. I tillegg til analysevirksomhet, gis det rådgivning til helsepersonell og foreldre. Tjenesten er derfor sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

 

Oppgaver og resultat
Nyfødtscreeningen: Mål 1. 100% screening av nyfødte. Vi mottok 55499 ordinære prøver og 10 reservasjoner. Mål 2. Nyfødtscreening og behandling på høyt internasjonalt nivå. Tjenesten benytter avanserte biokjemiske og genetiske metoder for raske og sikre svar. Positiv prediktiv verdi er for SCID/T-celledefekter og CAH 100%, CF min 75% og metabolske sykdommer 73%. Fire leger tilgjengelig for medisinsk oppfølging. Mål 3. Videreutvikling og forbedring av tilbudet. Etablert team med spesialisert kompetanse innen biokjemiske og genetiske metoder, bioinformatikk, pediatri og genetikk. Ti har doktorgrad. Deltagelse i ERN for bedre behandling. Mål 4. Godt behandlingstilbud PKU pasienter. Behandlingen tilrettelegges individuelt for alle pasientene. Avansert lab:1.God kvalitet på analyser/besvarelser:Deltakelse kvalitetskontroll. 2.Utvide analyserepertoar:5-MTHF i CSF, økt antall aminosyreanalytter. 3.Effektiv drift: Median svartid 28 dager i 2018 mot 34 dager i 2019. Økt prøvemengde uten økte ressurser. Ø-hjelp ringes. Ny legestilling bevilget 2020. 4.Kompetansespredning,eget pkt. 5.Undersøke henvisningsfrekvens fra voksenmedisin. 21% av nye pasienter var voksne.70% fra HSØ. 6.Overvåkning kontrollprøver:Rekvirent kontaktes hvis vi ikke får kontrollprøve til transferrinmønster-analyse. Ba om 80 prøver, mottok 30. Vi har kontaktet rekvirenter (16 prøver) for klinisk informasjon/purring ny prøve, basert på graden av avvik og tid siden første prøve var tatt. Kost/nytte:Se tidl. rapporter.

Nyfødtscreeningen har egen nettside som beskriver mandat og formålet med nyfødtscreening, informasjonsbrosjyrer, retningslinjer for håndtering av prøver til nyfødtscreening, beskrivelse av sykdommene, detaljerte behandlingsprotokoller og prosedyrer for varslingsprotokoll ved avvikende screeningsvar samt video til opplæring av foreldre og helsepersonell. Utarbeidet plan for kompetansespredning og nylig investert i utstyr for videomøter. I forbindelse med Stortingets vedtak om varig prøvelagring ble mer enn 370 000 foreldrepar informert skriftlig om formålet med nyfødtscreening og varig prøvelagring til helsehjelp, kvalitetskontroll, metodeutvikling og forskning, samt mulighet til å kreve destruksjon av screeningprøver. Avansert lab: Oppdatert Kompetansespredningsplan. Nettsidene oppdatert mtp aminosyreanalyser, 5-MTHF og driftsmeldinger. Bidratt i nasjonale møter med formidling av diagnoser. Nasjonalt møte 10.5 og 8.11 omhandlet temaer aktuelle for barn og voksne. Foredrag StOlavs Hospital (HM) for barneleger. Utvikling av nevrotransmitteranalyser fortsetter. CSF 5-MTHF analyse i rutinen i 2019. Se eget pkt under Samarbeid. Har ikke utarbeidet egen pasientinformasjon fordi vi hovedsaklig må informere spesialisthelsetjenesten om henvisningskriterier, korrekt prøvebehandling og relevante analyser. Den kvantitativt viktigste formidlingsaktiviteten er besvarelse av prøver. Vi har mange telefonsamtaler med leger og voksenmedisinere, og spesielt hyppig ved akutte tilstander.

Nyfødtscreeningen: Årlig møte med referansegruppen for gjennomgang av aktivitet og evaluering av tilbudet. Referansegruppen støttet søknad om utvidelse av tilbudet med screening for spinal muskelatrofi. Bruk av screeningprøver til forskningsprosjekter forankres i referansegruppen. Overlege Tïne Tangeraas representer tjenesten i ERN - leder WP8 Continuty of care. Overlege Asbjørg Stray-Pedersen er representant i Fagråd for persontilpasset medisin i Helsedirektoratet. Avdelingsleder Rolf D. Pettersen er medlem i Helse Sør-Øst sitt regionalt fagnettverk innen persontilpasset medisin og arbedsgruppe for Nasjonalt anonymt frekvensregister for arvelige humane genvarianter. Samarbeid med Mayo clinic om tolkningsverktøy for screeninganalyser (CLIR). Avansert lab: Årlige møter med referansegruppen hver november, hvor aktuelle temaer diskuteres (13.12.19). Deltakelse i SSIEM og ERNDIM gir gode muligheter for internasjonalt samarbeid, som kan ytterligere bedres ved at vi er med i metabERN. Laboratoriet ved Karolinska Universitetssjukhuset hospiterte ved vår avdeling i april. Vi hospiterte ved et laboratorium i Rotterdam. Tett samarbeid med Heidelberg sykehus, Tyskland, og Mayo Clinic, USA. Vi deltar i Nasjonale videomøter om arvelige bevegelsesforstyrrelser (barn og voksne). Vi bidrar i forhold til metabolske myopatier (barn og voksne) i tverrfaglige muskelmøter lokalt og nasjonalt arrangert av EMAN ved OUS/NMK ved UNN, årlige NSHG samlinger, og nasjonale møter om mitokondriesykdommer.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
19 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
2 timer
Flere regioner: Utdanning av annet personell
5 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
2 timer

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
 • Helse Vest RHF - 411 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 1358 pasienter
 • Helse Nord RHF - 140 pasienter
 • Helse Midt-Norge RHF - 212 pasienter
 • Annen tilhørighet - 98 pasienter
Utfyllende informasjon

Nyfødtscreeningen. Alle nyfødte skal ha tilbud om testing for 25 alvorlige sykdommer. Sykdommene som er inkludert i tilbudet er fenylketonuri (PKU), medfødt hypotyreose (CH), propionsyreemi (PA), metylmalonsyreemi (MMA), isovaleriansyreemi (IVA), holokarboksylase syntasedefekt (HCS), biotinidasedefekt (BIOT), beta-ketothiolasedefekt (BKT), glurarsyreuri type 1 (GA1), mellomkjedet acyl-CoA- dehydrogenasedefekt (MCAD), langkjedet 3-hydroksyacyl-CoA-dehydrogenasedefekt (LCHAD), trifunksjonelt proteindefekt (TFP), meget langkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt (VLCAD), karnitin-transporterdefekt (CTD), karnitin- palmitoyltransferase I-defekt (CPT1), karnitin-palmitoyltransferase II-defekt (CPT2), karnitin acylkarnitin-translokasedefekt (CACT), glutarsyreuri type 2 (GA2), maple syrup urine disease (MSUD), homocystinuri/hypermetioninemi (HCU/MET), tyrosinemi type 1 (Tyr1), medfødt binyrebarkhyperplasi (CAH), cystisk fibrose (CF), alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) og andre alvorlige T-celle defekter, 3-OH 3-metylglutaryl-CoA lyasedefekt (HMG). Vi mottok prøver fra 55499 nyfødte samt informasjon om 10 reservasjoner mot testing. PKU pasienter følges ved OUS. CF oppfølging starter ved CF-senter på OUS eller Haukeland. De andre tilstandene har desentralisert oppfølging, men de fleste pasienter med metabolske sykdommer følges av leger ved Nyfødtscreeningen i samarbeid med lokal barneavdeling. Nyfødtscreeningen fører register over varslede funn, diagnostikk og behandlingsresultater for å overvåke kvaliteten av tjenesten. Resultater presenteres i fagmøter, årlige møter med referansegruppa og publikasjoner. Etter vedtak i Stortinget i 2018 skal screeningprøvene lagres varig i Nyfødtscreeningens diagnostiske biobank. Kvalitetskontroll av analyser utføres ved deltagelse i Newborn Screening Proficiency testing and Quality Assurance Program, CDC, USA. Mottak av ordinære screeningprøver i 2019 (med ekstraprøver): HELSE SØR-ØST: 31475 prøver (32059 prøver), HELSE VEST: 11664 prøver (11805 prøver), HELSE MIDT-NORGE: 7903 prøver (7998 prøver), HELSE NORD: 4457 prøver (4662 prøver). TOTALT: 55499 prøver (56524 prøver). Positive funn: Vi fant 8 barn med PKU (SØ:5, HV:2, HN:1) og 1 barn med mild HPA (HN:1). Medfødt hypotyreose (CH): 80 barn ble varslet med mistanke om CH (SØ:41, HV:17, HM:13, HN:9). Foreløpig har 26 fått bekreftet CH diagnosen (SØ:10, HV:6, HM:5, HN:5). Det er 25 falske positive og for 29 (SØ:19, HV:7, HM:3) avventer vi tilbakemelding. Medfødt binyrebarkhyperplasi (CAH): Varslet 3 barn (SØ) som fikk verifisert diagnose. Cystisk fibrose: Vi har varslet 8 (SØ:2, HV:3, HM:2, HN:1) med mistanke om CF til Norsk senter for cystisk fibrose OUS og Haukeland universitetssjukehus basert på funn av minst to sykdomsrelaterte CFTR varianter. Bekreftet 6 CF (SØ:1, HV:2, HM:2, HN:1), 1 uavklart CF (HSØ), 1 CFSPID (HV). SCID og andre alvorlige T-celle defekter: Varslet 3 SCID (SØ: 2, HM:1). To avklart med genetisk diagnose og en med T-celledefekt. For de andre (non-PKU) metabolske tilstandene ble følgende varslet med mistanke om medfødt sykdom: Totalt varslet 13 (hvorav 12 SØ): De 7 ekte positive er bekreftet genetisk ved hjelp av screeningprøve og har alle vært til oppfølging og informasjon ved OUS Rikshospitalet, 4 følges utelukkende ved OUS, 3 i samarbeid med lokalsykehus. Alle 6 falsk positive har vært til informasjon ved OUS, Rikshospitalet. CUD: 1 ekte pos (HM). MCADD: 2 ekte positive (SØ), 1 falsk positiv (SØ). LCHADD: 1 ekte positiv (SØ), TFP: 1 ekte positiv (SØ). Biotinidase: 2 ekte positive (SØ, <10% enzymaktivitet), MMA/PA: 1 ekte positiv (SØ, Cbl C), 4 falsk positive (alle SØ, 3 maternell B12 mangel). Oppfølging av PKU pasienter: Barn med PKU kontrolleres fire ganger av barnelege ved Nyfødtscreeningen og klinisk ernæringsfysiolog med spesialkompetanse innen medfødte metabolske sykdommer i løpet av det første leveår, to ganger andre leveår og deretter årlig. Voksne PKU-pasienter følges av overlege ved medisinsk poliklinikk og klinisk ernæringsfysiolog med spesialkompetanse innen medfødte metabolske sykdommer. Behandlingen krever stadige justeringer har de kliniske ernæringsfysiologene har tett telefonisk kontakt med pasientene. PKU teamets leger forholder seg til sykdommer som får innflytelse på pasientenes metabolske tilstand. Behandlingen er komplisert og tilrettelegges individuelt til hver pasient. Oppfølgingen av gravide kvinner med PKU krever særdeles nøye diettkontroll med blodprøver 2-3 ganger per uke. Nyfødtscreeningen analyserte 3805 (SØ:2495, HV:769, HM:247, HN:294) pasientprøver for fenylalaninkonsentrasjon i blod. Teamet følger PKU- og HPA pasienter fra hele landet, 140 barn (SØ:94, V:29, M:15, N:2) og 172 PKU voksne. PKU-pasientkonsultasjoner (polikliniske og dagpasienter): 191 polikliniske konsultasjoner og 41 inneliggende konsultasjoner med barn med PKU under 19 år og 84 polikliniske konsultasjoner med voksne PKU-pasienter. Gravide med PKU (MPKU): 8 ble kontrollert. 9 MPKU barn ble kontrollert. Det ble foretatt 3492 (foreldre til barn med PKU: 3124 + voksne med PKU: 368) registrerte telefonkonsultasjoner for kliniske ernæringsfysiologer av 10 – 45 min. varighet med pårørende og /eller pasienter. PKU teamets samtaler dreier seg om diettspørsmål, resepter, reiser, spiseproblemer, sykdom, barnehage, skolestart og lignende. Det ble gjennomført 7 PKU samlinger (dagsseminarer for foresatte og PKU pasienter under 19 år). I tillegg ble det analysert 114 prøver (SØ:94, HM: 4, N:16) fra tyrosinemipasienter. Avansert laboratoriediagnostikk påviser og utelukker metabolske diagnoser. Antall diagnoser er økende. Vi påviser mange hundre, altså mange flere enn tilstandene som er inkludert i NFS, men ikke alle. Av totalt 6198 rekvisisjoner i 2019 var antall nye pasienter vi har fått tilsendt prøver fra pga. mistenkt metabolsk sykdom, 2103. Andel utredninger fra HSØ (61 %) er noe høyere enn det andelen av folketallet skulle tilsi (57 %). Ulik forekomst av inngifte (risikofaktor, de fleste sykdommene arves autosomalt recessivt) i Norge er trolig en viktig årsak. Nyfødtscreeningen, som er landsomfattende, har flest funn fra HSØ. Relativt høy inngiftefrekvens kan tenkes å føre til lavere terskel for utredning generelt fra leger på Østlandet. Tilfeldig forekomst av spesielt interesserte leger kan også bidra. Vi har diskutert skjevfordelingen med referansegruppen og har et klart inntrykk av at tjenesten, som har vært lokalisert til Rikshospitalet i ca 50 år og hele tiden de facto vært det nasjonale metabolske laboratoriet, er vel kjent blant landets barneleger. Våre prøver er overveiende fra barn, dette er rimelig da symptomene oftest debuterer i barnealder. Men debut i voksen alder er velkjent for en rekke diagnoser, noe man er blitt mer oppmerksom på de siste årene. I 2019 var 21 % av prøvene til ny-henviste pasienter fra personer som fylte 18 år eller var eldre. Av dem var 70 % fra HSØ, mens det var 59 % for de under 18 år. Kontakt med voksenmedisinere viser at tjenesten er mindre kjent der, og kompetansespredning til voksenmedisinere er derfor viktig. For alle mottatte prøver vurderer vi klinisk problemstilling, velger analyser, utfører dem, rapporter funn og anbefaler ev. videre utredning og gir råd om behandling via skriftlig kommentar til prøvene og pr telefon med leger fra hele landet. Oppfølging og behandling er, som også beskrevet på nettsidene, rekvirentens ansvar. Pasienter kan henvises til kliniske avdelinger OUS. Merknad til ovenstående pkt. om antall nyhenviste pasienter som er behandlet: Tallene er en sammenslåing av varslede positive funn fra Nyfødtscreeningen og antall nye pasienter med tilsendte prøver til Avansert lab. diagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer.

Formidling

Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Persontilpasset medisin.Møte i Sjeldenkoalisjonen FFO. Asbjørg Stray-Pedersen. (Kurs/seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • "Genredigering embryo"- åpent møte med paneldebatt Litteraturhuset m streaming. Asbjørg Stray-Pedersen. (Kurs/seminar).
 • Nær 500 har trukket seg fra biobank etter lovendring. Rolf D. Pettersen. Dagens medisin. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Persontilpasset medisin og sjeldne sykdommer. Asbjørg Stray-Pedersen. DM arena om persontilpasset medisin. (Kurs/seminar).
 • Medfødt metabolsk sykdom og biomarkører, Grunnutd. medisinstudiet MED3062, CL Salvador. (Kurs/seminar).
 • Sjeldne og metabolske lipidsykdommer, Grunnutd. ernæringsfysiologer, B Woldseth, UiO (Seminar). (Kurs/seminar).
 • Untargeted metabolomics in body fluids for research and diagnostics KBP Elgstøen, Nordic Metabolomic Society Meeting. (Kurs/seminar).
 • Metabolsk rapport fra Seksjon for medfødt metabolsk sykdom, YT Bliksrud, Nasjonalt metabolsk møte, Oslo. (Kurs/seminar).
 • What's cool in Norway. Alexander D. Rowe. Presentasjon Mayo Clinic. (Kurs/seminar).
 • Undervisning videomøte med genetikere regionalt (Trondheim, Bergen, Oslo, Tromsø. Trine Tangeraas og Asbjørg Stray-Pedersen. (Kurs/seminar).
 • Undervisning "Persontilpasset medisin i helsetjenesten" og ekspertpanel. Asbjørg Stray-Pedersen NSH. (Kurs/seminar).
 • Undervisning nyfødtsykepleiere fra hele landet om nyfødtscreening. Trine Tangeraas. (Kurs/seminar).
 • SCID and next generation newborn screening. Asbjørg Stray-Pedersen OUS. (Kurs/seminar).
 • Genterapi i teori og praksis. Asbjørg Stray-Pedersen. Helsedirektoratet. (Kurs/seminar).
 • Hdirs sektorråd, innledning om persontilpasset medisin. Asbjørg Stray-Pedersen. (Kurs/seminar).
 • Genetikk - For mye eller for lite gentesting? Faglandsrådet Legeforeningen. Asbjørg Stray-Pedersen. Sundvollen. (Kurs/seminar).
 • Genetisk utrening ved cytopeni og annen benmargssvikt. ASbjørg Stray-Pedersen. Hematologisk høstmøte. (Kurs/seminar).
 • Genetisk utrening ved cytopeni og annen benmargssvikt. Asbjørg Stray-Pedersen. Hematologisk høstmøte. (Kurs/seminar).
 • Gentesting- for mye/for lite i forhold til benmargssykdommer. Asbjørg Stray-Pedersen. Hematologisk høstmøte. (Kurs/seminar).
 • Cytopenier, genetisk utredning. Asbjørg Stray-Pedersen. Oslo. (Kurs/seminar).
 • DNA-reparasjon på molekylnivå: naturens evigvarende leteaksjon Alexander D. Rowe. Pediaterdagene. (Konferanse).
 • Bioinformatikk CNV workshop (og digital genetikk paneldebatt). Alexander D. Rowe. NSHG Trondheim. (Konferanse).
 • GENetik och PID v/SLIPI: Skandinavisk legemøte for immunbrist. Asbjørg Stray-Pedersen. (Konferanse).
 • NGS i SCID screening. Asbjørg Stray-Pedersen. Fagmøte i genetikk. Trondheim. (Konferanse).
 • Introduksjon til medfødte metabolske sykdommer for medisinstudenter x 2, UiO. (Veiledning).
 • Fem barn reddet etter utvidet nyfødtscreening. Asbjørg Stray-Pedersen. Dagene Medisin. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer, for barneleger, L Mørkrid, St Olav Hospital. (Kurs/seminar).
 • Undervisning leger og annet personell ved Stavanger univ sykehus om nyfødtscreening. Trine tangeraas. (Kurs/seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • OMICs in medical research, UiO kurs MF9195, KBP Elgstøen, UiO. (Kurs/seminar).
 • Neste generasjons nyfødtscreening: genetikk. Janne Strand. Stabsmøte OUS. (Kurs/seminar).
 • Neste generasjowuns nyfødtscreening: bioinformatikk. Alexander D. Rowe. Stabsmøte OUS. (Kurs/seminar).
 • Undervisning av sykepleiere om nyfødtscreening. Trine Tangeraas. (Kurs/seminar).
 • Undervisning av nevropsykologer om nyfødtscreening. Trine Tangeraas. (Kurs/seminar).
 • Undervisning av nevropsykologer om nyfødtscreening. Trine Tangeraas. (Kurs/seminar).
 • Undervisning for LIS AMG om immunsvikt. Asbjørg Stray-Pedersen. (Kurs/seminar).
 • NGS i NBS. Asbjørg Stray-Pedersen. Lederseminar BAR OUS. (Kurs/seminar).
 • Hva gjør Nyfødtscreeningen? Rolf D. Pettersen. Lederseminar BAR OUS. (Kurs/seminar).
Utfyllende informasjon

Avansert laboratoriediagnostikk: Alkalisk fosfatase – referanseintervaller og hypofosfatasi, NSMB nasjonal nettundervisning, L Møllersen. Bidratt til oppdatering av kapittel om Nevrometabolske sykdommer i boken Nevrologi og nevrokirurgi – fra barn til voksen, 7.utg., kapittel om Medfødte stoffskiftesykdommer i boken Klinisk biokjemi og fysiologi, 6.utg. samt oppdatering av flere kapitler i Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Arbeid med oppdatering av nytt rekvisisjonsskjema, i samarbeid med rekvirenter, 2019, fullført januar 2020.

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Nyfødtscreeningen har ingen nye kvalitetsverktøy eller biobanker i 2019. Tidligere registrerte og rapporterte kvalitetsverktøy for prøvetaking samt varsling, diagnostikk og behandling av alle sykdommene, informasjonsvideo samt plan for kompetansespredning er tilgjengelig på Nyfødtscreeningens nettside. En diagnostisk biobank som tidligere rapportert med varig lagring av screeningprøver. Avansert laboratoriediagnostikk: Informasjon om tidligere registrerte kvalitetsverktøy er tilgjengelig via tidligere årsrapporter og vår nettside. Antall biobanker: 4. Oppdatert Kompetansespredningsplan for 2020, se nettside. Vi har utviklet matematiske modeller for å estimere kontinuerlige referansegrenser utfra laboratorieproduksjonen der det korrigeres for alder og kjønn. Dette krever store datamengder og er muliggjort ved hjelp av utstrakt internasjonalt samarbeid. Implementering i dagens laboratorieinformasjonssystemer har hittil vært vanskelig pga. at disse er beregnet for diskrete aldersintervaller, men er foreløpig løst ved å bruke et stort antall aldersintervaller særlig i barneårene. Etablert CDT aldersjusterte ref.grenser i 2019.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Ahmadi A, Till K, Hafting Y, Schüttpelz M, Bjørås M, Glette K, Tørresen J, Rowe AD, Dalhus B

Additive manufacturing of laminar flow cells for single-molecule experiments.

Sci Rep 2019 Nov 14;9(1):16784. Epub 2019 nov 14

PMID:
31727950
Aresvik DM, Øverland T, Lima K, Pettersen RD, Abrahamsen TG

Lymphocyte Apoptosis and FAS Expression in Patients with 22q11.2 Deletion Syndrome.

J Clin Immunol 2019 01;39(1):65-74. Epub 2018 des 19

PMID:
30569262
Artac H, Emsen A, Ucaryilmaz H, Emiroglu HH, Uygun V, Stray-Pedersen A

Infliximab therapy for inflammatory colitis in an infant with NEMO deficiency.

Immunol Res 2019 10;67(4-5):450-453.

PMID:
31713830
Knaus A, Kortüm F, Kleefstra T, Stray-Pedersen A, Ðukic D, Murakami Y, Gerstner T, van Bokhoven H, Iqbal Z, Horn D, Kinoshita T, Hempel M, Krawitz PM

Mutations in PIGU Impair the Function of the GPI Transamidase Complex, Causing Severe Intellectual Disability, Epilepsy, and Brain Anomalies.

Am J Hum Genet 2019 Aug 01;105(2):395-402. Epub 2019 jul 25

PMID:
31353022
Kellner ES, Krupski C, Kuehn HS, Rosenzweig SD, Yoshida N, Kojima S, Boutboul D, Latour S, Barlogis V, Galambrun C, Stray-Pedersen A, Erichsen HC, Marsh RA

Allogeneic hematopoietic stem cell transplant outcomes for patients with dominant negative IKZF1/IKAROS mutations.

J Allergy Clin Immunol 2019 Jul;144(1):339-342. Epub 2019 apr 6

PMID:
30965037
Cogné B, Ehresmann S, Beauregard-Lacroix E, Rousseau J, Besnard T, Garcia T, Petrovski S, Avni S, McWalter K, Blackburn PR, Sanders SJ, Uguen K, Harris J, Cohen JS, Blyth M, Lehman A, Berg J, Li MH, Kini U, Joss S, von der Lippe C, Gordon CT, Humberson JB, Robak L, Scott DA, Sutton VR, Skraban CM, Johnston JJ, Poduri A, Nordenskjöld M, Shashi V, Gerkes EH, Bongers EMHF, Gilissen C, Zarate YA, Kvarnung M, Lally KP, Kulch PA, Daniels B, Hernandez-Garcia A, Stong N, McGaughran J, Retterer K, Tveten K, Sullivan J, Geisheker MR, Stray-Pedersen A, Tarpinian JM, Klee EW, Sapp JC, Zyskind J, Holla ØL, Bedoukian E, Filippini F, Guimier A, Picard A, Busk ØL, Punetha J, Pfundt R, Lindstrand A, Nordgren A, Kalb F, Desai M, Ebanks AH, Jhangiani SN, Dewan T, Coban Akdemir ZH, Telegrafi A, Zackai EH, Begtrup A, Song X, Toutain A, Wentzensen IM, Odent S, Bonneau D, Latypova X, Deb W, , Redon S, Bilan F, Legendre M, Troyer C, Whitlock K, Caluseriu O, Murphree MI, Pichurin PN, Agre K, Gavrilova R, Rinne T, Park M, Shain C, Heinzen EL, Xiao R, Amiel J, Lyonnet S, Isidor B, Biesecker LG, Lowenstein D, Posey JE, Denommé-Pichon AS, , Férec C, Yang XJ, Rosenfeld JA, Gilbert-Dussardier B, Audebert-Bellanger S, Redon R, Stessman HAF, Nellaker C, Yang Y, Lupski JR, Goldstein DB, Eichler EE, Bolduc F, Bézieau S, Küry S, Campeau PM

Missense Variants in the Histone Acetyltransferase Complex Component Gene TRRAP Cause Autism and Syndromic Intellectual Disability.

Am J Hum Genet 2019 03 07;104(3):530-541. Epub 2019 feb 28

PMID:
30827496
Barone H, Bliksrud YT, Elgen IB, Szigetvari PD, Kleppe R, Ghorbani S, Hansen EV, Haavik J

Tyrosinemia Type 1 and symptoms of ADHD: Biochemical mechanisms and implications for treatment and prognosis.

Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2020 03;183(2):95-105. Epub 2019 okt 21

PMID:
31633311
Utfyllende informasjon

Skogvold HB, Østeby A, Sandås EM, Rootwelt H, Woldseth B, Wilson SRH, Ferrante Linda, Opdal SH, Rognum TO, Rønning PO, Elgstøen KBP. Effects of storage time on the dried blood spot metabolome. JIMD 42,S1, 2019. (Poster) Pinto A, .... Lilje R et al. Weaning practices in phenylketonuria vary between health professionals in Europe. Mol Genet Metab Rep. 2019 Mar; 18: 39–44.

Forskningsprosjekter

Medfødt stoffskiftesykdom og tumorutvikling

Yngve Thomas Bliksrud, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Metabolomics

Katja Elgstøen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2011 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
CDG-syndromes – mutations, protein structure and function

Lars Mørkrid, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Reference ranges

Lars Mørkrid, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Nyfødtscreening og Big Data

Alexander Dominic Rowe, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Improving rare disease diagnostics: Biomarker phenotyping of human genetic variants detected by Newborn Screening

Alexander Dominic Rowe, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Infant Vitamin B12 Deficiency

Trine Tangeraas og Sykehuset i Vestfold HF, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Genome sequencing to elucidate the causes and mechanism of mendelian

Asbjørg Stray-Pedersen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2011 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Genome sequencing to elucidate the causes and mechanism of mendelian

Asbjørg Stray-Pedersen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2011 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Identification of genetic causes of primary immunodeficiency using HTS and whole-genome CNV analysis

Asbjørg Stray-Pedersen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2010 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Evaluation of biochemical and genetic markers for expanded NBS,diagnostics and early treatment of severe metabolic disorders

Asbjørg Stray-Pedersen, Rolf D. Pettersen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Evaluation of the neonatal CH screening program in Norway

Trine Tangeraas, Jens Jørgensen, Claus Klingenberg , Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Evaluation and improvement of screening for cystic fibrosis

Rolf D. Pettersen, Olav Trond Storrøsten, Terje Rootwelt, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ
EryDel behandling for Ataxia Telangiectasia

Asbjørg Stray-Pedersen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Nyfødtscreening: Forskningssamarbeid med Dept of laboratory Medicine & Pathology, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, Minnesota, USA v/ professor P. Rinaldo, CLIR prosjektet er et stort internasjonalt samarbeidsprosjekt med bidrag fra over 70 nyfødtscreening tjenester i 28 land (totalt nesten 2 millioner NBS profiler). Prosjektet er styrt fra Mayo Clinic, MN, USA, i tett samarbeid med Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer, California Department of Public Health USA, Emory Genetics lab Georgia USA, og New York State Department of Health USA. Bioinformatiker Alexander D. Rowe har en sentral rolle i gruppen som styrer utvikling og design av systemet og har hovedansvar for statistisk analyse, metodeutvikling og hypotesetesting. Trine Tangeraas leder arbeidsgruppe (Workpackage 8) i MetabERN hvor et av hovedmålene er å bidra i arbeidet med å «harmonisere nyfødtscreening i Europa». Asbjørg Stray-Pedersen er PI på AT-prosjektets node i Norge REK2016/1113: EryDel behandling for Ataxia Telangiectasia. Avansert laboratoriediagnostikk: Forskningssamarbeid med følgende utenlandske sentre: Dept. of Laboratory Medicine & Pathology, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, Minnesota, USA v/ professor P. Rinaldo og Dept. of Neurology, Radbound University Medical Centre, Nijmegen, Nederland v/ professor D.J. Lefeber (PGM1-deficiency) og Dept. of Clinical Chemistry, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden v/dr. G. Kollberg. Deltakelse i forskningsgruppe ledet av J. Haavik ved Haukeland Universitetssykehus med tittel «Improved Monitoring and Treatment of Neurometabolic Disorders». Biokjemiske prosesser og mentale funksjoner studeres med utgangspunkt i pasientgrupper med medfødt metabolsk sykdom. Lars Mørkrid er statistisk redaktør i Journal of Inherited Metabolic Disease (JIMD). Yngve Thomas Bliksrud har deltatt i arbeid i MetabERN. Vi har 2 PhD studenter, hvorav 1 med bevilget penger fra OsloMet, samt 3 masterstudenter. Kliniske, biokjemiske og genetiske studier av arvelige nevrotransmittersykdommer hos barn. Mari Oppebøen, Barneavd OUS. Prosjektperiode 2018 - 2028. Vår tjeneste deltar aktivt i prosjektet. HSØ. Samarbeid internasjonalt iNTD register/Heidelberg sykehus, Tyskland.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Klinikksjef Terje Rootwelt

Referansegruppen har i 2019 bestått av:
Claus Klingenberg
Referansegruppens leder (HN)
Aasne Karine AArsand
Representant Helse Vest
Berit Woldseth
Representant for tjenesten
Cathrine Lund Myhre
Brukerrepresentant
Cathrine Lund Myhre
Brukerrepresentant
Erik Vangsøy Hansen
Representant Helse Vest
Ole Johan Borge
Andre
Rolf Dagfinn Pettersen
Representant for tjenesten
Rønnaug Ødegard
Representant Helse Midt-Norge
Siren Berland
Representant Helse Vest
Siren Berland
Representant Helse Vest
Siren Berland
Representant Helse Vest
Tine Prescott
Representant Helse Sør-Øst
Tine Prescott
Representant Helse Sør-Øst

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler