Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens

Gender Identity Klinikken ved OUS-Rikshospitalet har landsdekkende funksjon for utredning og behandling av transseksualisme i Norge. Pasientene henvises etter utredning i spesialisthelsetjenesten fra alle fylker. Behandlingen vil ofte skje i samarbeid mellom OUS-Rikshospitalet, spesialist- og primærhelsetjenesten i hjemmekommunen. Landsfunksjonen omfatter barn og vokse pasienter med en kjønnsidentitetskonflikt. Oppgaven består i å finne ut om endokrinologisk og kirurgisk kjønnskonvertering kan anbefales. Gender Identity Klinikken er en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av barneklinikken, barn og ungdomspsykiatrien, endokrinologien, gynekologien, plastisk kirurgi, psykiatri og logopedi. Transseksualisme forekommer sjeldent men har enorme helsemessige konsekvenser ved forsømt eller for sent behandling. Norge har i samarbeid med 4 europeiske land (Belgia, Nederland, Norge, Tyskland) utviklet et fremragende standardisert behandlingstilbud i løpet av de siste 3 årene.

Oppgaver og resultat
Produktiviteten i landsfunksjonen som omfatter barn og voksne pasienter betraktes som høy. Hver konsultasjon er faglig og tidsmessig krevende da det dreier seg om timer som innebærer kliniske vurderinger, samhandling med primær- og sekundærhelsetjenesten og vitenskapelig dokumentasjon. Gender Identity Klinikken ved OUS-Rikshospitalet er en tverrfaglig arbeidsgruppe som består av barneklinikken, barn og ungdomspsykiatrien, endokrinologien, gynekologien, plastisk kirurgi, psykiatri og logopedi. Dette ansees som uvanlig innen somatisk og psykisk helse organisasjonen i Norge og det har vist seg som en meget vellykket organisasjonsform. Pasienten vil uavhengig av sin alder få et helhetlig behandlingstilbud. Dette er spesiell viktig for denne pasientgruppen, da kjønnsidentitetskonflikter bare kan utredes over tid. Evalueringen vil potensielt innbære en nøye etisk vurdert behandlingsanbefaling til kirurgisk kjønnskonvertering som de facto er en varig kastrasjon hos et somatisk friskt menneske. Selv om transseksualisme forekommer sjeldent har tilstanden betraktelige helsemessige konsekvenser. Inntil slutten 1990 tallet har i Norge flertallet av pasientene hatt sosioøkonomiske utfordringer og falt overgjennomsnittlig ut av arbeidslivet allerede i ung alder. Landsfunksjonen kan vise til en bedring gjennom bedret behandlingstilbud, ikke minst pga bedret samarbeid med pasientorganisasjonen Harry Benjamin Ressurssenter. Likevel bør det understrekes at det sosiale, psykiske og somatiske funksjonsnivået fremdeles er redusert i denne pasientgruppen og vil kreve et høyspesialisert utrednings- og behandlingstilbud i Norge. Gjennom forskningsintensivering har pasientgruppen indirekte fått meget positiv oppmerksomhet i inn- og utland. Vi har standardisert den psykiatrisk/psykologiske utredningsfasen i 4 europeiske land. Fra 2010 vil våre prosedyrer overtas av flere europeiske og amerikanske sentre. Det ansees som meget viktig ved en lidelse med sjeldent forekomst. 10 internasjonale sentre vil standardisere de endokrinologiske behandlingsprosedyrene fra april 2010 og kirurgisk standardisering er under utarbeidelse. Intensiveringen i forskningsarbeidet i denne landsfunksjonen har ført til at den andre doktorgraden forventes forsvart i 2010. Landsfunksjonen anmerker at 126 personer fikk diagnosen transseksualisme og selv om ikke alle disse pasienter var aktuelle for kirurgisk intervensjon i 2009, fikk bare 20 nye pasienter et kirurgisk behandlingstilbud versus 30 sekundærinngrep. Landsfunksjonen kan dokumentere venteliste til kirurgisk behandling ved ferdig diagnostisert og sosial ”real life test” evaluerte pasienter. Videre anmerkes at landsfunksjonen til tross for sitt svært begrensede antall stillinger (n=3, 1 overlege, 1 psykolog og 1 sykepleier) skal etterkomme høykvalifisert klinisk-, forsknings- og informasjonsvirksomhet. I tillegg anmerkes det kritisk at et doktorgradsprosjektet (SOBER 1) vil avsluttes i 2010 og at HSØ i 2009 nedprioriterte et nytt humant prosjekt. Dette innbærer at pasientorientert forskningsarbeidet vil stagnere og derved også informasjon om behandlingseffektivitet og -kvalitet. De andre forskningsprosjektene er ekstern finansierte og har en basalmedisinsk forskningsprofil.

Gender Identity Klinikken er initiativtaker for et standardisert europeisk utrednings- og behandlingstilbud (European Network for the Investigation of Gender Incongruence). Internasjonaliseringsarbeidet med å sette nasjonale prosedyrer i en større sammenheng ved en sjelden lidelse bør fortsettes. Endokrinologiske og kirurgiske europeiske standardiserte prosedyrer vil etableres fra respektive april 2010 og 2011. Produktiviteten er høy. Forskningsprosjektene har oppnådd nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og finansiering. Ut fra et av de basalmedisinske prosjekter er det søkt om et internasjonalt patent (GNRHR BLOCKING EFFECTS ON COGNITIVE AND PHYSIOLOGICAL FUNCTION,No.: 61/289,0, BIRKE-31337/US-1/PRO). En endring etterlyses i forhold til den kritiske bemanningssituasjonen (n=3 fagstillinger) ved samtidig eksisterende krav om høykvalifisert klinisk-, forsknings- og informasjonsvirksomhet. Inntil i dag har bare HSØ tilført interne eller eksterne midler til landsfunksjonen.

Bemanning: Finansert av OUS: 1 seksjonsoverlege -en klinisk stilling men de facto i kombinasjon med forskningslederfunksjon, 1 psykolog, 1 sykepleier, og 1 sekretær. Ekstern finansert: 1 PhD i 2009 (HSØ). Vunnet ekstern finasering i 2009 for 2010: 1 Post-doc (NMS), 2 PhD (NVH, OUS, HIO).

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
1 dager
Andre regioner: Videreutdanning av helsepersonell
1 dager

Formidling

Pasienter og pårørende -flere regioner
  • World Professional Association for Transgender Health (WPATH) meeting Oslo 2009 - pasientorganisasjonssamarbeid. (Konferanse).
Spesialisthelsetjenesten
  • BIG 4 EU forskningsnettverkmøte. (Seminar).
  • Etablering av et standardisert Europeisk behandlingstilbud. (Nettmøte).
Helsepersonell - flere regioner
  • World Professional Association for Transgender Health (WPATH) meeting Oslo 2009 - pasientorganisasjonssamarbeid. (Konferanse).
Media
  • Kronikker og intervjuer i norske dagsaviser, magasiner, TV i forbindelsen med WPATH konferanse Oslo, Juni 2009. (Intervjuer/oppslag i media).

Kvalitetsverktøy

  • "SOBER - Hormoner og hjerneutvikling", 2007, Biobank
  • Prosedyrer i behandlingen av GID pasienter i Norge, 2007, Nasjonal retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Paap Muirne Caitlin Shonagh, Haraldsen Ira Ronit

Sex-based differences in answering strategy and the influence of cross-sex hormones.

Psychiatry Res 2010 Feb;175(3):266-70.

PMID:
20022122
Hansen TM, Haraldsen IR

Seven years of collaboration between the gender team at the National Hospital and the patient organization LFTS in Norway

Lecture 21st WPATH Biennial Symposium June 17 - 20, 2009 Oslo, Norway

Paap M, Haraldsen IR

A cross-cultural prospective study in applicants for sex reassignment. An European multicenter collaboration – Diagnostics.

Lecture 21st WPATH Biennial Symposium June 17 - 20, 2009 Oslo, Norway

Haraldsen IR

Gonadotropin Releasing Hormone action on brain development

Invited lecture 21st WPATH Biennial Symposium June 17 - 20, 2009 Oslo, Norway

Haraldsen IR, Cohen-Kettenis P, Paap M

Differences in diagnosis and relationship between DSM criteria and treatment decision between the countries.

Lecture, 21st WPATH Biennial Symposium June 17 - 20, 2009 Oslo, Norway

Forskningsprosjekter

SOBER 7 - PET - Development of a radioactive GnRHR tracer

Ira Haraldsen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2009 - 2014
Deltakende helseregion:
HSØ
SOBER 6 - GnRHR blockage effects on heart rate variability and cognition in adolencences

Ira Haraldsen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2009 - 2014
Deltakende helseregion:
HSØ
SOBER 5 - Follow up of post-surgical GID pasients

Ira Haraldsen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2009 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
SOBER 3 - fMRI - Sex differences in adolescence

Ira Haraldsen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2008 - 2011
Deltakende helseregion:
HSØ
SOBER 2 - GnRHR blockage on brain development - an animal model

Ira Haraldsen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2008 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
SOBER 1 - Hormoner og hjerneutvikling -

Ira Haraldsen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2007 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Klinikksjef Prof.dr.med Ulrik Malt

Referansegruppen har i 2009 bestått av:
Harry Benjamin RessursSenter
Annen tilhørighet

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler