Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelser

Behandlingstjenesten er et tilbud til barn med (medfødte) misdannelser og vekstforstyrrelser i kranium / ansikt. Kraniofacial kirurgi innebærer behandling av pasienter med sjeldne og komplekse anomalier (forandringer) som affiserer både hodeskalle, mellomansikt og underkjeve. Tilstandene er av ulik kompleksitet og alvorlighetsgrad. Enkelte grupper krever spesialisert behandling over en kortere periode, mens andre trenger behandling og oppfølging fra fødsel til voksen alder. Behandlingen gjennomføres av Kraniofacialt team, som er sammensatt av spesialister fra ulike helseprofesjoner. ICD-10: Q75.0, Q75.1, Q77.5, Q75.9, Q78.8, Q84.9, Q85.0, Q86.8, Q87.0, Q87.3, Q87.5, Q87.8, Q89.7, Q89.8, Q89.9, Q90.0, Q92.2, Q92.3, Q92.8, Q92.9, Q93.5, Q93.8, Q99.8, Q99.9, Z03.8, Z82.7 Denne behandlingstjenesten ivaretar ikke isolerte misdannelser i øyeregionen og leppe-kjeve-ganespalte da disse ivaretas av egne behandlingstjenester. Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Oppgaver og resultat
I hodeskallen og i ansiktsregionen hos barn kan det uvikle seg mange ulike misdannelser og vekstforstyrrelser. Tilstandene er sjeldne og alvorlighetsgraden ulik. Både i Norge og internasjonalt har man erfart at optimal utredning og eventuell behandling krever høyspesialisert og koordinert oppfølgning etter en "team- modell". Denne krever et forpliktende samarbeid mot flere fagmiljøer, profesjoner og spesialiserte funksjoner med en gjensidig avhengihet for å sikre optimal behandling og oppfølgning. Den første tverrfaglige behandlingstjenesten Craniofacialt Team ble dannet ved Rikshospitalet på midten av 1990 tallet med ansvar for behandlingen av henviste pasienter med kraniofaciale problemstillinger. Fra dette tidspunktet frem til siste forskrift omkring "Nasjonal behandlingstjeneste for behandling ved kraniofaciale misdannelser"er tjenesten tatt hånd om av Craniofacialt Team ved OUS-Rikshospitalet. De viktigste sykdommene som faller inn under den nasjonale behandlingstjenesten er kraniosynostose eller for tidlig lukning av kraniets sømmer/ vekstsoner. (Ved kraniosynostose deles tilstanden gjerne inn i enkle-, da påvirkes en søm eller vekstsone, ved komplekse former er det påvirkning av flere sømmer / vekstsoner. Ved syndromale kraniosynostoser finner man ofte i tillegg til en for tidlige lukning av sømmene i hodeskallen også misdannelser andre steder i kroppen.) Goldenhar syndrom (eller OAV) og Treacher Collins syndrom er eksempler på kranio-faciale misdannelser/ sykdommer hvor særlig ansiktsskjelettet og i mindre grad skallens generelle vekst er påvirket. Hos noen varer behandlingen over en kortere periode, mens andre må følges fra fødsel til voksen alder. Enkelte pasienter vil få deler av behandlingen i utlandet

Behandlingstjenesten er teamorganisert og sammensatt av flere spesialister fra ulike helseprofesjoner for å gi en målrettet og likeverdig behandling uansett vanskelighetsgrad eller bosted. Det innebærer både de ulike koordinerte kirurgiske inngrepene, men også planlegging av videre oppfølgning i lys av sykdommens alvorlighetsgrad/pasientens individuelle behov. For å å sikre en desentralisert virksomhet er aktiv rådgivning og opplæring av lokal helsetjeneste en viktig del av virksomheten. Dedikerte team- medlemmer har som sin oppgave å sørge for rådgivning og opplæring av ulikt fagpersonale som følger pasienten opp i nærmiljøet (primærhelsetjeneste, barnehage og skole).

Craniofacialt Team oppfyller definisjon og formål for nasjonale tjenester: Målsettingen for utøvelsen av behandlingstjenesten er en optimal funksjon og sosial tilpasning i hjem- og lokalmiljø både under og etter avsluttet behandling og om nødvendig i et livsløpsperspektiv. Det drives kompetansespredning til både helsepersonell, pasienter og pårørende. Craniofacialt Team samarbeider nært med Senter for sjeldne diagnoser ved OUS. De har en egen nasjonal kompetansetjenestefunksjon for denne pasientgruppen under "nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser". Det er sammenfall av ansvarsforholdet mellom disse to tjenestene i de aktuelle diagnosegruppene. Det er allerede siden opprettelsen av sentert vært et tett samarbeid hvor SSD har påtatt seg oppgaven med å sikre en desentralisert virksomhet, herunder rådgivning og opplæring av lokal helsetjeneste (og hjelpeapparat i skole og nærmiljø). Tilstandene er så sjeldne at spredning av forsknings- og behandlingsresultater neppe vil være et mål på kort sikt utover konkret individuell rådgivning og opplæring av lokal helsetjeneste (og hjelpeapparat i skole og nærmiljø). Det presiseres at Craniofacialt Team ved OUS er pålagt et ansvar for de nødvendige undersøkelser og behandling av tilstandene i Norge for denne pasientgruppen. Det er derfor utarbeidet egne henvisningsprosedyrer i NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok) og Legevakthåndboka. Er det mistanke om en avvikende skallefasong eller avvikende ansiktsform hos en nyfødt må barnet henvises og undersøkes så raskt som mulig, gjerne direkte til Craniofacialt Team, da det er svært viktig at behandlingen ikke kommer for sent i gang. Det arbeides derfor med råd og innspill omkring de nye retningslinjene for spedbarnskontroll som er under utarbeidelse for landets helsestasjoner. Resultatmålet til Craniofacialt Team gjenspeiles ved et optimalt funksjonsnivå og sosial tilpasning i hjem- og lokalmiljø både under og etter avsluttet behandling. Vi er innforstått med at dette vil være utfordrene med tanke på kvantifisering og definisjon av parametre, men vi oppfatter dette resultatmålet som helt vesentlig i forhold til vårt oppdrag.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
3 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
1 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
3 timer
Flere regioner: Utdanning av annet personell
1 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
2 timer
Utfyllende informasjon

Foredrag på Craniofacial kongress i Göteborg .x3 Foredrag om Tinningsbensradiologi for ØNH leger. Kurs for Spesialistkandidater i øyesykdommer i Tromsø Kurs for spesialistkandidater i plastisk og rekonstruktiv kirurgi i Tromsø Kurs for spesialistkandidater i øyesykdommer i Oslo Undervisning for legestudenter Undervisning for legespesialister i videreutdanning. Undervisning for sykepleieutdanning.

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
 • Helse Vest RHF - 6 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 37 pasienter
 • Helse Nord RHF - 5 pasienter
 • Helse Midt-Norge RHF - 4 pasienter
Utfyllende informasjon

Det er utført ca 50 operasjoner organisert fra Craniofacialt team til den nasjonale behandlingstjenesten Det er gjort 158 konsultasjoner fordelt på helseregioner: Helse Sør-Øst: 103 Helse Nord: 14 Helse Midt-Norge: 16 Helse Vest: 22

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Ungdomssamling - 5 dagers kurs for ungdom. (Kurs).
 • 2 dagers kurs for voksne med craniofacile lidelser. (Kurs).
 • 231 telefoner til SSD fra både pasienter, pårørende og fagpersoner. (Veiledning).
 • Konsultasjoner på SSD utenom Craniofacialt teams poliklinikk. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
 • Skolekurs, for personalet på skoler som jobber med pasienter med craniofaciale lidelser. (Kurs).
 • 7 utreiser fra SSD til lokale hjelpeapparat og familier. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Norsk Nevrokirurgisk forening. (Konferanse).
Utfyllende informasjon

Noen av kursene er for familier med sjeldne diagnoser herunder kraniofaciale diagnoser.

Kvalitetsverktøy

 • Craniofacialt pasientregister, Oppgraderes dagelig, 2003, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Skandinavisk Pasientregister (Raredus.eu). Oppdateres 2 x årlig, 2007, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
 • Norsk Elektronisk legehåndbok, 2015, Nasjonal henvisningsrutine
 • Oppfølgingsplan for Senteret for Sjeldne Diagnoser, 2005, Nasjonal retningslinje
 • Craniofacial behandlingsmål. Gjennomgått 2014, 2005, Nasjonal retningslinje
 • Kraniofacial kirurgi, gjennomgått 2014, 2005, Nasjonal retningslinje
Utfyllende informasjon

Skandinavisk Raredis.eu er viktig i forhold til internasjonal forskning.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Utfyllende informasjon

Fullstendig tittel på artikkel nr 2: Suspension surgery with autogenous fascia lata via a less invasive modification of the Crawford method on 85 patients with congenital severe eyelid ptosis

Jensen, Birgitte Strømme*1; Ramm-Pettersen, J.2; Moen, O.3; Krohn-Hansen, D. 4. 1 Ullevål sykehus/Nevrokirurgisk avdeling;2 Ullevål sykehus, nevrokirurgisk avdeling;3Ullevål sykehus, kjevekirurgisk avdeling;4 Ullevål sykehus, øyeavdelingen.

ORBITATRAUME MED INTRAKRANIELL, PENETRERENDE SKADE

Abstrakt: Nevrokirurgisk høstmøte, 22.-23. oktober 2015

Krohn-Hansen, Dag; Haaskjold, Erling; Nicolaissen, Bjørn.

Suspension surgery with autogenous fascia lata via a less invasive modification with congenital severe eyelid ptosis.

Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery 2015 ;Volum 49.(4) s. 214-219

Krohn-Hansen, Dag; Zhang, Lili; Haaskjold, Erling; Meling, Torstein Ragnar; Nicolaissen, Bjørn; Sjaastad, Ivar.

Surgical anatomy of the superior orbit on ultra-high-resolution MRI at 9.4 Tesla

Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery 2015 ;Volum 49.(5) s. 284-288

Forskningsprosjekter

Running title "OAV new classification protocol"

Hans Erik Høgevold, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Complex craniosynostosis in the Nordic countries

Bernt Johan Due-Tønnessen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Nordic scaphocefaly project

Bernt Johan Due-Tønnessen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2005 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Det er et tett samarbeid med Raredis.eu "The Nordic database for rare diseases has been developed in Denmark in accordance to the recommendation in the Danish report of rare diseases from 2001 and recommendations from a Nordic working group on cranio-facial diseases. The Nordic Council of Ministers has supported the development of the Nordic database. Centers of rare diseases in the Nordic countries use their local version for collecting clinical data on patients with a number different rare diagnoses, hereby collecting information with can be pooled and used for research projects and bench-marking on a Nordic level."

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingssjef Sissel Reinlie

Referansegruppen har i 2015 bestått av:
Erling Bjordal
Referansegruppens leder (HN)
Bernt Due-Tønnessen
Representant for tjenesten
Kari Storhaug
Representant Helse Sør-Øst
Nils Petter Fossland
Representant Helse Midt-Norge
Ruby Mahesparan
Representant Helse Vest
Sølvi Andrea Brun
Brukerrepresentant
Torstein Meling
Representant Helse Sør-Øst

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler