Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandling

Behandlingstjenesten tilbyr utredning og behandling av pasienter med epilepsi som får anfall på grunn av manglende effekt av legemidler og som har tilleggsproblemer av nevrologisk, kognitiv og/eller psykososial art. Tjenesten er også for pasienter som skal utredes for epilepsikirurgi. Tjenesten gjennomfører også utredning og behandling av pasienter med psykogene non-epileptiske anfall, medisinsk-pedagogisk-psykologisk utredning, utredning og behandling av pasienter med epilepsi og utviklingshemning, epilepsi og autisme, behandling med ketogen diett, og utredning av pasienter med sjeldne diagnoser assosiert med epilepsi; tuberøs sklerose, Aicardi syndrom, Landau-Kleffner syndrom og Sturge-Weber syndrom. Det vises til egne henvisningskriterier ICD-10: G40-G41, R44.5, R56.8 Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE).

Oppgaver og resultat
Avdeling for kompleks epilepsi/Spesialsykehuset for epilepsi (heretter betegnet SSE) behandler den delen av epilepsipopulasjonen i Norge som har farmakoresistente anfall og som har tilleggsproblemer av nevrologisk, kognitiv og/eller psykososial art, eller som skal utredes med spørsmål om epilepsikirurgi. SSE driver utredning av kompleks epilepsi i forhold til årsak, klassifikasjon og differensialdiagnostikk. Igangsetting og oppfølging av medikamentell behandling ut ifra epilepsidiagnose. Preoperativ utredning og postoperativ oppfølging av epilepsikirurgi. Utredning og oppfølging av ketogen eller modifisert ketogen diett. Det gjøres en bredt anlagt epileptologisk utredning, og i tillegg til diagnostisering og optimal behandling av epilepsi- og anfallstype, gjøres en vurdering av ev. uheldige konsekvenser for yrke, skole og sosial fungering. Pasienter henvises fra nevrologer og pediatere, fortrinnsvis fra nevrologiske avdelinger og barneavdelinger, og psykologer over hele landet. Ivaretakelsen av denne pasientgruppens behov, hva gjelder diagnostikk, behandling og forskning, nødvendiggjør en kombinasjon av spiss- og breddekompetanse, tilgang til avansert diagnostisk medisinsk-teknisk utstyr, bredt sammensatte tverrfaglige team, forskningsfasiliteter og ikke minst en mulighet til å følge opp et stort antall pasienter over tid – ikke sjeldent livslangt. Det har vært høy aktivitet ved SSE gjennom hele året. Mål for 2015 har vært å korte ned ventelistene på Kirurgiutredning, å korte ned ventelistene på tverrfaglig utredning på barn, fokus på diettbehandling hos voksne og etablering av PNES-tema på SSE.

Vi har stort fokus på vårt ansvar for å spre kompetanse. Målet for 2015 var å bidra til dette gjennom kurs, seminarer, videomøter, avisoppslag og opptredener i media. Vi har hatt god aktivitet på dette området. Vi har ingen detaljert plan for kompetansespredning, dette fordi omfanget allerede i dag er svært høyt. Vi har i 2015 i samarbeid med Norsk epilepsiforbund (NEF) utarbeidet pasientinformasjon om tjenestens innhold.

Tjenestens resultatmål for 2015 var spesielt knyttet opp mot følgende områder; redusert ventetid på tverrfaglig utredning på Barn og redusert tid for pasienter til kirurgiutredning. Vi har nå etablert en plan for dette, og nyhenviste til utredning vil nå omfattes av de nye pasientforløpene.På tverrfaglig utredning for barn er ventetiden kortet ned til ca 4 mnd. Utfordringen for pasientene i kirurgiforløpet ligger fortsatt på manglende sengekapasietet på Nevrokirurgisk avdeling på RH. Men vi håper også nå at det nærmer seg en løsning på dette. Videre så har vi utarbeidet en felles prosedyre sammen med Nevrokirurgisk avdeling på RH for kirurgipasientene, og er nå i ferd med å etablere ”pakkeforløpskoordinator” for å bistå pårørende og pasienter som er i ”kirurgiløpet” - hele veien fra utredning til etter kirurgi. Vi har også etablert en Forskning og fagutvikling er et prioritert mål. Det drives forskning innenfor klinisk epileptologi – med særlig vekt på farmakologisk behandling, genetikk, psykiatrisk komorbiditet, diettbehandling, m.m. Fire PhD prosjekter utgår direkte fra avdelingen og avdelingen er tungt engasjert i to øvrige PhD prosjekter. ytterligere 6 prosjekter er i arbeid, men foreløpig ikke i UiO Phd-progam. Utover dette pågår mange mindre forskningsprosjekter innen bl.a medikamenthåndtering, diettbehandling på Barn, epilepsi og eldre, epilepsi og sudep, epilepsikirurgi, bivirkninger og spill (robomemo). I tillegg er avdelingen engasjert i internasjonale forskningsprosjekter i Europa og USA. Det er pt fire ansatte som holder på med masterutdanning, tre sykepleiere og en fysioterapeut. Vi har et eget mål om samhandling med pasientorganisasjonen og brukermedvirkning i behandlingen. Vi har faste møter med brukerorganisasjonen, Norsk epilepsiforbund (NEF) minst to ganger årlig, og ellers konsulterer vi hverandre ved behov. Videre har vi etablert brukerundersøkelsen i OUS, og vi evaluerer og følger opp disse satt i et system. Vi har fått mange viktige tilbakemeldinger som vi har tatt til oss og som også har ført til endring i vår drift. Vi arbeider med å ytterligere tydeliggjøre tjenestens resultatmål, og vil komme tilbake til dette etter diskusjoner i referansegruppen

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
240 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
20 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
20 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
38 timer
Utfyllende informasjon

Vi har vært ansvarlig for et prosjekt sammen med Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om studenttett post. For 2015 har vi derfor økt betydelig antall sykepleierstudenter på SSE. Prosjektet er oppsummert og evaluert og vil fortsette inn i drift for 2016. Vi opprettholder samarbeid med Videreutdanningen i HiOA om felles videreutdanning. For 2015 hadde vi ingen studiepoenggivende videreutdanning, da denne er under revisjon i HiOA i samarbeid med SSE. Vi har stor kurs og undervisningsaktivitet, og har kurs både på SSE, i OUS og eksternt rundt i landet

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
 • Helse Vest RHF - 357 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 1773 pasienter
 • Helse Nord RHF - 235 pasienter
 • Helse Midt-Norge RHF - 216 pasienter
Utfyllende informasjon

Det er stabilt antall behandlede pasienter i 2015 i forhold til 2014. (økning på 47 pasienter) Det er fortsatt lavere antall henviste pasienter fra alle regionene unntatt fra HSØ, som er stabil. Dette i hht populasjon.. Vi hadde 2581 henviste i 2015. Region: Populasjon. Skulle hatt 2015 (hvis = populasjon): 2015: HSØ 54,2 1398 1773 HN 9,7 250 235 HV 22,1 570 357 HM 14 361 216 Vi har i 2015 iverksatt følgende tiltak for å sikre likeverdig tilgjengelig tjeneste: • Vi får tilbakemelding at flere HF velger å begrense henvisning av pasienter til SSE med bakgrunn i økonomi. Dette har vi fått direkte tilbakemeldinger på fra flere helseforetak fra alle regioner; om at henvisninger til SSE skal vurderes ekstra nøye. Som tiltak på dette punktet har vi hatt møter med flere instanser, både pasientorganisasjon og representanter i Helse- og Sosialdepatrementet for å diskutere mulige løsninger på problemstillingene. Vi har nå utformet et brev til HSØ om saken. • Vi har diskutert problemstillingen om skjevhet i henvisninger fra regionene i referansegruppen. Der ble vi anbefalt å invitere fagpersoner fra SSE for å holde foredrag om tilbudet på fagmøter på de enkelte sykehus i regionene. Dette har vi iverksatt • Vi har også bevisst brukt media gjennom allmennopplysning for å informere om tilbudet på SSE. Dette både på TV (Flere ganger i 2015 på frokost-tv sammen med NEF), på radiointervju i NRK og ved å publisere artikler i hhv Aftenposten og Dagbladet i 2015 • Vi driver også en utreisepoliklinikk (fagdiskusjoner, opplæring og veiledning) fra barneleger hos SSE til barneavdelinger rundt om i landet

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Undervisning til studenter ved Os videregående skole. (Kurs).
 • Epilepsi - for NEF på Soria Moria. (Kurs).
 • Om epilepsi - NEF lokallag Haugesund, Bærum, Hadeland, Oslo. (Seminar).
 • Brosjyrer - epilepsikirurgi for voksne. (Veiledning).
 • Brosjyrer - epilepsikirurgi for barn. (Veiledning).
Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Heldags undervisning om eldre og epilepsi. (Seminar).
 • Møte med somaliske mødre om epilepsi. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
 • Artikler i aviser, intervju i radio og TV. To bidrag i frokost-Tv om diett og kirurgi. (Intervjuer/oppslag i media).
 • SSE og nasjonale tjenester - debatt og innlegg med politikere fra Oslo og Akershus. Regi NEF. (Intervjuer/oppslag i media).
 • NRK radio om bruk av p-piller og epilepsi. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Norsk Tidsskrift for ernæring med tittelen: Lavkarbodietter har kommet for å bli, men hører hjemme i klinikken. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • Om epilepsi. (Kurs).
Allmennheten - egen region
 • Foredrag om kirurgiutredning. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Forfatterverktøy. (Kurs).
 • Når det ikke er epilepsi - hva da?. (Kurs).
 • Epilepsi og utviklingshemming. (Kurs).
 • Epilepsi og autismespekterforstyrrelser. (Konferanse).
 • Psychiatric comorbidity in children and youth with epilepsy. (Konferanse).
 • Hvor farlig er gjentatte anfall (for kognisjon)?. (Konferanse).
 • Accidents and injuries in patients with epilepsy. (Konferanse).
 • Anfallsvarsling. (Konferanse).
 • Flere forlesinger om PNES bla under Psykiatriveka i Stavanger. (Konferanse).
 • Psychogenic non-epileptic seizures Treatment, outcome and prognoses. (Konferanse).
 • Foredrag : Psykisk helse hos personer med anfallslidelser. (Konferanse).
 • Foredrag: Kliniske ernæringsfysiologer årskonferanse. (Konferanse).
 • Foredrag: Nordisk ketogen diett møte i Sorø, Danmark. (Konferanse).
 • Psykiatrisk komorbiditet hos barn og unge med refraktær epilepsi. (Seminar).
 • Forelesninger på fagmøter for nevrologer, Lillehammer, Ullevål, almennpraktiserende legers årsmøte. (Seminar).
 • Foredrag : Leseepilepsi - en kasuistikk med video. (Seminar).
 • Foredrag Nevrodagene 2015: "Effekt av modifisert diett hos voksne med terapiresistent generalisert epilepsi". (Seminar).
 • Kompetanseoverføring, fagmøter. (Nettmøte).
 • Videoseminar om epileptiske anfall: semiologi og differensialdiagnose. (Nettmøte).
 • E-læring i epilepsi (157 brukere i 2015). (Nettmøte).
 • Brosjyrer - epilepsi og fysisk aktivitet. (Veiledning).
 • Brosjyrer - epilepsikirurgi for voksne. (Veiledning).
 • Brosjyrer - epilepsikirurgi for barn. (Veiledning).
 • Utreiseundervisning for boligpersonell ( 6 ggr/2015). (Veiledning).
 • Hospitanter, tilsammen 10 (leger/sykepleiere/psyk). (Veiledning).
 • Kompetanseoverføring ved utreise tilsammen 13 reiseoppdrag og 193 møter på Barn. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Om epilepsi. (Kurs).
 • om epilepsi - tilsammen 15 kurs i alle regioner. (Kurs).
 • Primærgeneraliserte anfall – oppdatering om nyere antiepileptika, kveldsmøte. (Seminar).
 • Basal Nevrofysiologi - for legeforeningen i Tromsø. (Seminar).
 • Foredrag om Søvn og søvnutredninger. (Seminar).
 • Foredrag om vår erfaring med VNS -. (Seminar).
 • Forlesing om epilepsikirurgi - Ålsesund sykehus. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Helsepedagogikk. (Kurs).
 • om epilepsi - sogn bydel. (Kurs).
 • Epilepsi hos barn. (Kurs).
 • Epilepsi, ketogen diett og Glut 1. (Kurs).
 • Foredrag "utvikling av praksismodell med integrering av KBP. (Konferanse).
 • Epilepsi og Psykiatri - ahus. (Konferanse).
 • Om epilepsi - på NSF fagmøte på Ullevpl 2015. (Seminar).
 • Flere forelesninger internt i eget HF. (Seminar).
 • Om epilepsi - Workshop. (Veiledning).
 • Seksjon for likeverdig helsetilbud - om epilepsi. (Veiledning).
 • Kunstneren Bernt Notkes sykdom - forelesning Universitetet i Tartu, Estland. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

SSE har hatt flere poster-presentasjoner i 2015. Poster Nevrodagene 2015: "Retensjsonsrate av zonisamid etter ett års behandling hos pasienter med intraktabel epilepsi",Poster Nevrodagene 2015: "Resultater av epilepsikirurgi i Norge i perioden 2003-2012", Poster Nevrodagene 2015: "Høy retensjonsrate hos refraaktære epilepsipasienter behandlet med eslikarbazepinacetat", Poster AES (American Epilepsy Society)2015, Poster Nevrodagene 2015: "Foreløbige kliniske erfaringer med perampanel", Abstract til ILAE kongressen, Istanbul, Poster ved UiO, Avdeling for ernæringsvitenskaps Throne Holst festaften i juni : "Dietary therapy for adults with pharmacoresistant generalized epilepsy ", Depression in persons with epilepsy: related to perception of adverse effects and adherence? Oliver Henning, Morten A Mevåg, Antonia Villagran, Svein I. Johannessen, Cecilie Johannessen Landmark ILAE, Istabul , Polypharmacy aspects in elderly vs younger patients with epilepsy in a population based study Arton Baftiu, Silje Andrea Feet, Pål G. Larsson, Oliver Henning, Erik Sætre, Svein I Johannessen, Cecilie Johannessen Landmark AES, Philadelphia , The patients’ perception of adverse effects, adherence, and quality of life to antiepileptic drug treatment Morten Mevaag, Oliver Henning, Svein I. Johannessen, Cecilie Johannessen Landmark, AES, Philadelphia, The importance of a therapeutic drug monitoring (TDM) service for patients with refractory epilepsy based on the patients’ opinion Cecilie Johannessen Landmark , Morten A Mevåg, Oliver Henning, Margrete Larsen Burns, Arton Baftiu, Svein I Johannessen ILAE, Istanbul , Forskningskonferanse NSF, med poster, tema: Språk/innkalling til sykehus for fremmedkulturelle, • Poster på Konferansen Sykepleieforskning i tiden - betydning for fremtidens helsetjeneste, Oslo, juni 2015, " Når det enkle er komplisert - språkproblemer ved innkalling til sykehus"

Kvalitetsverktøy

 • Kunnskapsbasert retninglinje om epilepsi og fysisk aktivitet, 2015, Nasjonal retningslinje
 • Kunnskapsbasert nasjonal retningslinje om behandling av epilepsi, 2016, Kompetansespredningsplan
 • Kvalitetsregister, Medinsight , 2014, Register med nasjonal dekningsgrad
Utfyllende informasjon

Det pågår et stort arbeid med å utarbeide en prosedyre om utredning, behandling, oppfølging og re/habilitering av pasienter med epilepsi (I samarbeid med behandlere ved alle regioner i Norge, og i samarbeid med Norsk epilepsiforbund og Helsedirektoratet, forventes ferdig juni 2016). Vi er i prosess med Helsedirektoratet om å gjøre denne om til Nasjonal retningslinje for behandling av epilespi Vi har etablert et kvalitetsregister i OUS, Medinsight. Det har tatt lengre tid å få dette etablert og i god drift enn vi har forutsett. En av hovedårsakene til dette har vært at det har tatt tid å få nødvendige godkjenninger fra personvernombudet i OUS. Dette er nå på plass. Vi planlegger å legge årsrapport fra kvalitetsregisteret tilgjengelig på nettsidene i OUS da Medinsight ikke er et nasjonalt register. Vi har opprettet en arbeidsgruppe med mandat å lage et system for hvordan dataene skal være tilgjengelig. Vi har etablert system for å overvåke egne behandlingsresultater for alle pasienter som er operert for epilepsi. Dataene vil bli offentliggjort årlig gjennom denne årsrapport. RESULTATMÅL for 2015: Utredningstid: • Det er mål om 1 år fra henvisning er mottatt til operasjon er gjennomført, ev. avgjørelse om at kirurgi ikke kan tilbys. Utredningstiden på ikke-invasiv utredning er nå betydelig forkortet gjennom endringer i plan/prosedyre. For nyhenviste siste år er den på 5-7 måneder. Et unntak er de pasientene som henvises til MEG (Helsinki, Finland), hvor total ventetid (fra henvisningstidspunkt til svar foreligger) strekker seg til rundt et halvt år. Denne bekymringen er formidlet til vår behandlingskontakt, men ressursmangel gjør at dette har vært vanskelig. Henvisning til annen instans (Aarhus) har vært forsøkt, men man tilbyr der i hovedsak interiktal MEG. Iktal MEG (som Helsinki tilbyr) er ønskelig hos mange pasienter. Utredningstid for de som trenger invasiv utredning (intrakraniell EEG-registrering) er fremdeles for lang. Det har vært jobbet intensivt også med dette i året som er gått. Det har på nyåret 2016 vært møte med ny klinikkleder hvor det er gitt løfte om økte ressurser til NKI. Dette gir mulighet for å korte ned ventetiden her, og målet om totalt 1 års utredningstid vil være innen rekkevidde. Oversikt over avholdte kirurgimøter i 2015: Alle som ble henvist til SSE i 2015 til kirurgiutredning har vært diskutert på et eller flere møter, med 1 unntak, der pasienten selv ikke var motivert for operasjon. 114 pasienter har vært oppe til diskusjon, en eller flere ganger. Av disse 114 har: 6 pasienter har fått utført reseksjon (av de som er tatt opp på møter i 2015) 8 står på venteliste til reseksjon 8 står på venteliste til intrakraniell EEG-registrering 52 pasienter er funnet ikke egnet for kirurgi og har avsluttet utredning 45 av disse er funnet ikke egnet etter diskusjon på internmøte (kun SSE) 7 av er funnet ikke egnet etter diskusjon på fellesmøte (SSE og NKI) 1 mors 39 pasienter er under fortsatt utredning Uønskede hendelser (ikke-invasiv utredning): • Det er i løpet av 2015 registrert følgende uønskede hendelser/skader/nær-uhell under utredning på SSE o 2 episoder (2 pasienter) med fall under anfall, nedtrappet på AED, uten skade o 1 pasient med skulderluxasjon under anfall, nedtrappet på AED, ikke varig skade o 1 pasient med serieanfall/SE, nedtrappet på AED, raskt overflyttet RH og fikk behandling med i.v. AED, restituert o 1 pasient med psykotiske symptomer under nedtrapping av AED, restituert

Forskning

Vitenskapelige artikler

Baftiu A, Johannessen Landmark C, Nikaj V, Neslein IL, Johannessen SI, Perucca E

Availability of antiepileptic drugs across Europe.

Epilepsia 2015 Dec;56(12):e191-7. Epub 2015 okt 19

PMID:
26477534
Bakken IJ, Aaberg KM, Ghaderi S, Gunnes N, Trogstad L, Magnus P, Håberg SE

Febrile seizures after 2009 influenza A (H1N1) vaccination and infection: a nationwide registry-based study.

BMC Infect Dis 2015;15():506. Epub 2015 nov 9

PMID:
26553258
Beiske GA, Holmøy T, Beiske AG, Johannessen SI, Johannessen Landmark C

Antiepileptic and Antidepressive Polypharmacy in Patients with Multiple Sclerosis.

Mult Scler Int 2015;2015():317859. Epub 2015 jun 29

PMID:
26221541
Bialer M, Johannessen SI, Levy RH, Perucca E, Tomson T, White HS

Progress report on new antiepileptic drugs: A summary of the Twelfth Eilat Conference (EILAT XII).

Epilepsy Res 2015 Mar;111():85-141. Epub 2015 jan 19

PMID:
25769377
Brodtkorb E, Nakken KO

The relationship between epilepsy and religiosity illustrated by the story of the visionary mystic Wise-Knut.

Epilepsy Behav 2015 May;46():99-102. Epub 2015 apr 29

PMID:
25934587
Farmen AH, Grundt J, Tomson T, Nakken KO, Nakling J, Mowinchel P, Lossius M

Intrauterine growth retardation in foetuses of women with epilepsy.

Seizure 2015 May;28():76-80. Epub 2015 feb 28

PMID:
25797889
Johannessen Landmark C, Beiske G, Baftiu A, Burns ML, Johannessen SI

Experience from therapeutic drug monitoring and gender aspects of gabapentin and pregabalin in clinical practice.

Seizure 2015 May;28():88-91. Epub 2015 feb 21

PMID:
25758302
Kverneland M, Selmer KK, Nakken KO, Iversen PO, Taubøll E

A prospective study of the modified Atkins diet for adults with idiopathic generalized epilepsy.

Epilepsy Behav 2015 Dec;53():197-201. Epub 2015 nov 14

PMID:
26588588
Lossius MI, Nakken KO, Mowinckel P, Taubøll E, Gjerstad L

Favorable change of lipid profile after carbamazepine withdrawal.

Acta Neurol Scand 2016 Sep;134(3):219-23. Epub 2015 nov 23

PMID:
26592200
Nakken KO

A unique case of nontraumatic femoral neck fracture following epilepsia partialis continua.

Epilepsy Behav Case Rep 2015;4():33-4. Epub 2015 jun 22

PMID:
26150925
Nakken KO, Lindstrøm P, Andersen H

Retention rate of zonisamide in intractable epilepsy.

Acta Neurol Scand 2015 May;131(5):268-74. Epub 2015 feb 3

PMID:
25644477
Realfsen MS, Bø SM, Lossius MI, Nakken KO

[First generalized tonic-clonic seizure].

Tidsskr Nor Laegeforen 2015 Aug 11;135(14):1256-8. Epub 2015 aug 11

PMID:
26269067
Stanišic M, Coello C, Ivanovic J, Egge A, Danfors T, Hald J, Heminghyt E, Mikkelsen MM, Krossnes BK, Pripp AH, Larsson PG

Seizure outcomes in relation to the extent of resection of the perifocal fluorodeoxyglucose and flumazenil PET abnormalities in anteromedial temporal lobectomy.

Acta Neurochir (Wien) 2015 Nov;157(11):1905-16. Epub 2015 sep 8

PMID:
26350516
Syvertsen M, Koht J, Nakken KO

Prevalence and incidence of epilepsy in the Nordic countries.

Tidsskr Nor Laegeforen 2015 Oct 6;135(18):1641-5. Epub 2015 okt 6

PMID:
26442732
Syvertsen M, Nakken KO, Edland A, Hansen G, Hellum MK, Koht J

Prevalence and etiology of epilepsy in a Norwegian county-A population based study.

Epilepsia 2015 May;56(5):699-706. Epub 2015 mar 25

PMID:
25810072
Tuft M, Gjelsvik B, Nakken KO

Ian Curtis: Punk rock, epilepsy, and suicide.

Epilepsy Behav 2015 Nov;52(Pt A):218-21. Epub 2015 nov 6

PMID:
26496010
Tuft M, Gjelsvik B, Nakken KO

Epilepsy is Dancing.

Epilepsy Behav 2015 Oct;51():329-31. Epub 2015 sep 20

PMID:
26398488

Avlagte doktorgrader

Anette Ramm-Pettersen

GLUT-1 Deficiency Syndrome - an underdiagnosed cause of difficult-to-treat epilepsy?

Disputert:
Juni 2015
Hovedveileder:
Kaja Kristine Selmer

Forskningsprosjekter

Nocturnal epileptiform activity in EEG and language skills

Silje Syrstad, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Effect of epilepsy and antiepileptic drugs in pregnancy: cognition, neurodevelopmental ......

Anette Huuse Farmen, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Neuropsychological functioning among children and adolescents with different....

Halvor S. Torgersen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Predictors for Sudden unexpected Death in epilepsy and the ..

Trude Rath Olsen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Effect oo a modified Atkin's diet in adult patients whit pharmacoresistant focal epilepsy

Magnhild Kverneland, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Medically unexsplained seizures : a qualitative study.....

Hilde Karterud, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2011 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Epilepsy in young children

Kari Modalsli Aaberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
"Prevalence of psyciatric symptoms....."

Kristin Åshild Alfstad, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2011 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Psychiatric comorbidity in patients with psychogenic non-epileptic seizures (PNES)

Antonia Villagran. , Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Could Computerized Working ...... ,

Charlotte Lunde, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Charlotte Lunde, Antonia Villagran, Trude Rath Olsen og Halvor Thorgersen er foreløpig ikke tatt inn i UiO Phd-programmet Anette Huuse Farmen og Silje Syrstad er assosierte medlemmer i SSE sin epilepsigruppe, veiledet av overleger ved SSE International projects: • EURAP study. An International Antiepileptic Drugs and Pregnancy Registry (http://www.eurapinternational.org/) Karl Otto Nakken, National coordinator • Twin study. An international genetic study of twins with epilepsy. Karl Otto Nakken, co-reseacher • E-PILEPSY is a pan European project, with the primary aim of improving awareness and accessibility of surgery for epilepsy across different countries. Epilepsy surgery is an established treatment in the management of individuals with drug resistant focal epilepsy (http://www.e-pilepsy.eu/). Morten I. Lossius, associated partner

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus, ved Klinikksjef Eva Bjørstad

Referansegruppen har i 2015 bestått av:
Torleiv Svendsen
Referansegruppens leder (HMN)
Arild Egge
Representant for tjenesten
Claus Albretsen
Representant Helse Nord
Dag Aurlien
Representant Helse Vest
Eylert Brodtkorb
Representant Helse Midt-Norge
Frode Herman Svendsen
Representant Helse Vest
Henrik Peersen
Brukerrepresentant
Inger Sandvig
Representant Helse Sør-Øst
Jan Jørgensen
Representant Helse Midt-Norge
Viggo Lutcherath
Representant Helse Sør-Øst

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler