Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling med autologt ovarialvev

Fertilitetsbevarende behandling er et tilbud til kvinner som skal gjennomgå en behandling som kan skade fruktbarheten. Den nasjonale behandlingstjenesten tilbyr vurdering, utredning og fertilitetsbehandling. Før kreftbehandling kan det være aktuelt med nedfrysing av ovarialvev, ubefruktede eller befruktede egg. Infertile kvinner som er friskmeldt av kreftsykdom kan gjennomgå transplantasjon av autologt ovarialvev eller få assistert befruktning med tanke på å bli gravid. Denne behandlingen krever spesialisert kompetanse og er derfor sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste. Det vises til egne henvisningskriterier. ICD-10: C50; C81; C82; C40; C41; G35. Behandlingstjenesten er tilknyttet Reproduksjonsmedisinsk seksjon ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Oppgaver og resultat
Undervisning Ansatte tilknyttet behandlingstjenesten underviser regelmessig på seminaret for medisinstudenter, 9. semester, samt underviser kliniske smågrupper hvor fertilitetsbevarende behandling også inngår. Veiledning Ansatte tilknyttet behandlingstjenesten holder regelemessig innlegg på internundervisning av helsepersonell ved OUS. Behandlingstjenesten er kontinuerlig tilgjengelig for veiledning og second opinion i kliniske problemstillinger. Likeverdig tilgang Behandlingstjenesten er kontinuerlig tilgjengelig for eksterne henvendelser og har beredskap i ferieperiodene. Nasjonale retningslinjer Behandlingstjenesten har oppgradert og utvidet sine kliniske og laboratorieprosedyrer i 2015 og bidro til nasjonale retningslinjer for fertilitetsbevarende behandling i siste utgave av Veileder i gynekologi. Arbeidet med nasjonale anbefalinger for brystkreftpasienter pågår. Referansegruppe Prof Line Bjørge fra Universitetet i Bergen, Prof Erik Wist fra Oslo universitetssykehus, og Dr. Liv Bente Romundstad fra St Olav hospital har vært medlemmer av referansegruppen i 2015. Dr. Ellen Brodin er utnevnt som representant for Helse Nord-Norge. Brukerrepresentant fra 2015 er Anniken Golf Rokseth. Årsrapport Behandlingstjenesten rapporterer årlig til Helsedirektoratet i henhold til celle- og vevsforskriften. Leder av behandlingstjenesten er også medlem av Helsedirektoratets bioreferansegruppe og redegjør regelmessig om status ved nedfrysing av eggstokkvev. Informasjon for pasienter og brukere Behandlingstjenesten har egen informasjonsskriv for pasienter som er tilgjengelig ved henvisende onkologiske og kirurgiske avdelinger. Det ble opprettet egen hjemmeside for tjenesten ved http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/Nasjonal-behandlingstjeneste-for-fertilitetsbevarende-behandling-med-autologt-ovarialvev_. Kontaktinformasjon, veiledning for henvisende leger og pasientinformasjon er tilgjengelig på sidene. Samarbeid med henvisende leger Tilbud om fertilitetsbevarende behandling har i tidligere år ble omtalt i flere artikler i Tidsskrift for Den norske lægeforening, samt innlegg på onkologiske fagmøter, stabsmøter på OUS, mfl. Vi opplever at tilbudet er kjent i henvisende miljøene. Samarbeid med fagmiljøet Vi har inngått samarbeid med Norsk brystkreftgruppen (NBCG) om nasjonale retningslinjer for fertilitetsbevarende behandling ved brystkreft. Dette arbeidet pågår. Behandlingstjenesten følger opp utvikling i det nordiske nettverk for fertilitetsbevarende behandling.

Vi mener at videre kompetansespredning er best kunne oppnåes ved god tilgjengelighet og en rask, grundig, og individuell vurdering av henviste pasienter. Vi har erfart at henviste saker er ofte veldig komplekse og kan sjelden skjematiseres. Behandlingstjenesten har utvidet sitt nettverk av uttakssentre. Per tiden har ovarialvevsbanken samarbeid med Haukeland universitetssykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge og St Olav hospital om uttak av eggstokkvev og frakt med kurier til Oslo.

Resultatmål for 2015 1. kontinuerlig utvikling av behandlingstilbud med enhver tid fremragende metodikk; 2. tilgjengelighet 365 dager i året; 3. gjennomgang av tjenesten for periode 2004-2013; 4. oppfølging av pasienter som er re-transplantert; 5. uttakssenter i Trondheim. Vurdering Ad 1. Teknikkene for nedfrysing av celler og vev er i kontinuerlig utvikling. I senere år har spesielt hurtig nedfrysing, vitrifisering, vist seg til å frembringe gode resultater. Vitrifisering synes å være særdeles effektiv ved nedfrysing av ubefruktede egg og er spesielt aktuelt for kreftpasienter som - har høy sannsynlighet for å bevare spontan fruktbarhet og dermed ikke ønsker å fjerne en hel eggstokk; - ikke har partner, slik at nedfrysing av befruktede egg ikke er aktuelt; - har lengre oppbevaringsbehov enn 5 år som bioteknologiloven tillater for befruktede egg. Etter grundig opplæring og kvalitetssikring, innførte vi vitrifiseringsmetoden ved OUS i 2014. Vi oppnår 85 - 100% overlevelse av opptinte egg under kvalitetskontroll. I 2015 ble vitrifisering av ubefruktede egg allerede brukt hos en kreftpasient forut for kjemoterapi. Som del av tilbudet, adapterte vi internasjonalt anerkjente stimuleringsregimer for hormonsensitive svulst. Delmål for neste periode: - Fullføre arbeidet med retningslinjer for fertilitetsbevarende behandling ved brystkreft i samarbeid med NBCG. - Videreføre vitrifisering av ubefruktede egg, oppnå graviditet etter tilbakesetting av vitrifiserte egg. - Etablere samarbeid med patologimijøet med tanke på vurdering av mikrometastaser i uttatt vev. Problemstillinger er aktuelt hos kvinner som gjennomgår behandling for disseminert sykdom (f eks leukemi og enkelte lymfomer), hvor det er fare for spredning av mikrometastaser til eggstokk. Ad 2. Behandlingstjenesten legger stor vekt på å være kontinuerlig tilgjengelig for henvendelser, slik at aktuelle pasienter kan vurderes uten ytterlige forsinkelser i behandlingen. Vi opplever at mange kvinner henvises relativt sent i behandlingsforløp, slik at det er ofte kort tid igjen til fertilitetsbevarende tiltak. Behandlingstjenesten er åpen 365 dager i året og bygger på beredskap ved Reproduksmedisinsk seksjon, OUS. Tilgjengeligheten har økt betydelig etter åpning av uttakssenter i Helse Midt-Norge. Delmål for neste periode: - Tilgjengelighet i fellesferien selv om laboratoriet er stenget. Ad 3. Vi arbeider med en kvalitetsstudie om oppfølging av behandlede pasienter i perioden 2004-2014. Hensikten med prosjektet er å bedre forstå hvorfor pasienter ikke velger re-transplantasjon (f eks spontan graviditet, ingen barneønske, mv), slik at tilbudet kan fokuseres bedre. Delmål for neste periode: - Fullføre kvalitetsstudien. Ad 4. To pasienter har blitt autotransplantert i 2015. Delmål for neste periode: - Oppfølging av nye pasienter som ønsker re-transplantasjon. Ad 5. Uttakssenter er etablert ved St Olavs hospital.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
4 timer
Utfyllende informasjon

Seminar og klinisk smågruppeundervisning for medisinstudenter ved UiO, 9. semester.

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
 • Helse Vest RHF - 4 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 9 pasienter
 • Helse Midt-Norge RHF - 1 pasienter
Utfyllende informasjon

Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling med autologt ovarialvev sørger for et landsdekkende tilbud gjennom uttaksvirksomheter ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Haukeland universitetssykehus, samt St Olavs hospital. Behandlingstjenesten opprettet egen hjemmeside med entydig henvisningsinformasjon, se http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/Nasjonal-behandlingstjeneste-for-fertilitetsbevarende-behandling-med-autologt-ovarialvev_. I 2015 ble det gjennomført autotransplantasjon av ovarialvev hos to friskmeldte kvinner med barneønske etter kreftbehandling.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • NRK, 04.08.15, Nytt håp for kreftsjuke i Noreg: Fekk barn frå nedfryst eggstokk. (Intervjuer/oppslag i media).
 • forskning.no, Første norske fødsler med egg fra nedfryst eggstokk, 20.07.15. (Intervjuer/oppslag i media).
 • kreftforeningen.no, Bedre info om nedfrysing av eggstokk, 06.08.15. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Årsmøtet for Norsk forening for assistert befruktning, 30.10.15. (Konferanse).
 • Årsmøtet for Norsk gynekologisk forening, 22.10.15. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Årsmøtet for Norsk Breast Cancer Group, 12.06.15. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Stabsmøtene ved Ullevål universitetssykehus og ved Rikshospitalet. (Seminar).
Utfyllende informasjon

Fødsel av to barn etter autotransplantasjon av ovarialvev har skapt en naturlig anledning til å gjøre behandlingstjenesten kjent for allmenheten og i det norske medisinske miljø. Representanter for behandlingstjenesten har holdt innlegg på flere seminarer og nasjonale konferanser for å spre informasjon om våre behandlingstilbud og resultater. Det er spesielt viktig å fremheve konferansen for Norsk brystkreftgruppe (NBCG). Som oppfølging til møtet, har NBCG etablert en egen prosjektgruppe bestående av onkologer og gynekologer for å utarbeide nye nasjonale retningslinjer for fertilitetsbevarende tilbud ved brystkreft. Dette arbeidet pågår. Behandlingstjenesten ble utfordret til å utarbeide egen plan for kompetansespredning, dvs en plan for å beskrive hvordan kunnskap om tjenestens innhold og henvisningskriterier gjøres kjent nasjonalt. Vi fremhever at behandlingstjenesen allerede benytter rimelige anledninger til å spre informasjon om tjenesten og deltar i relevante faglige nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

Kvalitetsverktøy

 • Fertilitetsbevarende tiltak hos kvinner med kreft -- Veileder i gynekologi 2015, 2015, Nasjonal retningslinje
 • Henvisningsinformasjon ved www.oslo-universitetssykehus.no, 2015, Nasjonal henvisningsrutine
 • Ovarialvevsbank, 2004, Biobank
 • Register for behandlingsbiobank - ovarialvevsbank, 2004, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
 • Oppdatert prosedyre for nedfrysing av ubefruktede egg ved vitrifisering, 2015, Regional retningslinje
 • Oppdaterte kliniske og laboratorieprosedyrer ved nedfrysing av ovarialvev, 2015, Regional retningslinje
Utfyllende informasjon

Behandlingstjenesten er i gang med en egen kvalitetsstudie for å følge opp pasienter som har vært gjennom nedfrysing av ovarialvev. Hensiktet med studien er å undersøke hvilke pasienter har behov for evt tilbakesetting av ovarialvev. Behandlingstjenesten har også etablert prosedyre for oppfølging av pasienter som har gjennomgått tilbakesetting av ovarialvev.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Asadi Azarbaijani B, Sheikhi M, Oskam IC, Nurmio M, Laine T, Tinkanen H, Mäkinen S, Tanbo TG, Hovatta O, Jahnukainen K

Effect of Previous Chemotherapy on the Quality of Cryopreserved Human Ovarian Tissue In Vitro.

PLoS One 2015;10(7):e0133985. Epub 2015 jul 30

PMID:
26226487
Helgesen AL, Warloe T, Pripp AH, Kirschner R, Peng Q, Tanbo T, Gjersvik P

Vulvovaginal photodynamic therapy vs. topical corticosteroids in genital erosive lichen planus: a randomized controlled trial.

Br J Dermatol 2015 Nov;173(5):1156-62. Epub 2015 okt 16

PMID:
26189484
Johnson LK, Holven KB, Nordstrand N, Mellembakken JR, Tanbo T, Hjelmesæth J

Fructose content of low calorie diets: effect on cardiometabolic risk factors in obese women with polycystic ovarian syndrome: a randomized controlled trial.

Endocr Connect 2015 Sep;4(3):144-54.

PMID:
26138702
Reigstad MM, Larsen IK, Myklebust TÅ, Robsahm TE, Oldereid NB, Omland AK, Vangen S, Brinton LA, Storeng R

Cancer risk among parous women following assisted reproductive technology.

Hum Reprod 2015 Aug;30(8):1952-63. Epub 2015 jun 24

PMID:
26113657
Tanbo TG, Eskild A

Maternal hCG concentrations in early IVF pregnancies: associations with number of cells in the Day 2 embryo and oocytes retrieved.

Hum Reprod 2015 Dec;30(12):2758-63. Epub 2015 okt 27

PMID:
26508733
Tiller H, Fedorcsak P, Skogen BR

Old tools revisited give hope - new treatment option for families with a history of severe FNAIT complications.

Acta Obstet Gynecol Scand 2016 Apr;95(4):486-7. Epub 2016 jan 14

PMID:
26669518
Tanbo T, Greggains G, Storeng R, Busund B, Langebrekke A, Fedorcsak P

Autotransplantation of cryopreserved ovarian tissue after treatment for malignant disease - the first Norwegian results.

Acta Obstet Gynecol Scand 2015 Sep;94(9):937-41. Epub 2015 jul 14

PMID:
26095872

Forskningsprosjekter

Oppfølging av pasienter etter fertilitetsbevarende behandling

Tom Gunnar Tanbo, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN
Fertilitet og unilateral ooforektomi

Tom Gunnar Tanbo, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Meiose, befruktning og aktivering av zygotisk genom

Gareth Greggains, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Cellebiologiske studier på reproduktiv aldring

Péter Fedorcsák, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2011 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Systembiologisk forståelse av endometriose

Erik Qvigstad, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Ansatte ved behandlingstjenesten er også tilknyttet Reproduksjonsmedisinsk forskningsgruppe ved Gynekologisk avdeling (www.ous-research.no/reproduction). Forskningsgruppens hovedinteresse er reproduktiv aldring, og gruppen arbeider med flere problemstillinger som er direkte relevant for fertilitetsbevarende behandling. Pågående forskning er også avgjørende for å opprettholde og utvide laboratoriekompetansen, og viktig for å beholde og utvide vårt klinisk og vitenskapelig nettverk. Våre norske og internasjonale samarbeidspartnere: - Akershus universitetssykehus ved Anne Eskild; - Karolinska Institutet ved Kenny Rodriguez-Wallberg; - Universitetet i Oslo ved Arne Klungland; - Kreftregistreret ved Steinar Tretli; - University of Newcastle ved Mary Herbert; - MIT ved Linda Griffith.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus, ved Avdelingssjef Marit Lieng

Referansegruppen har i 2015 bestått av:
Line Bjørge, prof dr. med.
Referansegruppens leder (HV)
Anniken Golf Rokseth
Brukerrepresentant
Ellen Brodin, dr. med.
Representant Helse Nord
Erik Wist, prof. dr. med.
Representant Helse Sør-Øst
Liv Bente Romundstad, dr. med.
Representant Helse Midt-Norge
Tom Tanbo, prof. dr. med.
Representant for tjenesten

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler