Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling med eggstokkvev

Fertilitetsbevarende behandling er et tilbud til kvinner som skal gjennomgå en behandling som kan skade fruktbarheten. Den nasjonale behandlingstjenesten tilbyr vurdering, utredning og fertilitetsbehandling.  Før kreftbehandling kan det være aktuelt med nedfrysing av ovarialvev, ubefruktede eller befruktede egg. Infertile kvinner som er friskmeldt av kreftsykdom kan gjennomgå transplantasjon av autologt ovarialvev eller få assistert befruktning med tanke på å bli gravid.

Denne behandlingen krever spesialisert kompetanse og er derfor sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste. Det vises til egne henvisningskriterier. 

ICD-10: C50; C81; C82; C40; C41; G35.

Behandlingstjenesten er tilknyttet Reproduksjonsmedisinsk seksjon ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Oppgaver og resultat
RESULTATMÅL 1. kontinuerlig utvikling av behandlingstilbud med enhver tid fremragende teknologi; 2. god tilgjengelighet; 3. oppfølging av pasienter som er re-transplantert. KONTINUERLIG UTVIKLING AV BEHANDLINGSTILBUD Resultater ved fertilitetsbevarende behandling kan ikke vurderes i sanntid. Det tar flere år etter nedfrysing av eggstokkvev at kvinnen ønsker tilbakesetting av vev, og pasientene trenger lang oppfølging etter transplantasjon. Samlede data fra vår tjeneste viser god kvalitet på høyde med internasjonale resultater: Til og med 2020, har 236 kvinner gjennomgått nedfrysing av eggstokkvev, hvorav 27 kvinner ønsket tilbakesetting av vev. Totalt 30 operasjoner ble gjennomført. Syv av 23 pasienter (30%) som fikk transplantert eggstokkvev til og med 2019 fødte ett eller flere barn etter behandlingen (internasjonale sentra oppgir ~ 29% suksessrate). Etter 4 operasjoner utført i 2020, opplever flere kvinner bedring av eggstokkfunksjon, men det tar lengre tid før vi kan vurdere varig behandlingseffekt og graviditet. I 2020 publiserte vi en studie om kvantitativ vurdering av eggstokkvev med stereologiske teknikker. Basert på funnene har vi endret metode for bearbeidelse av vev før tilbakesetting. Status delmål 2020: 1. Desentralisering av nedfrysing av ubefruktede egg Fagmiljøet ønsker å desentralisere fertilitetsbevarende behandling med nedfrysing av ubefruktede egg til regionale fertilitetsavdelinger, slik at pasientene får tilbud nærmere hjemmet. Søknaden ble innlevert våren 2020 men fremdeles ubehandlet, og pasientene venter på behandlingstilbud der de bor. 2. Påvirke OUS for å prioritere utbedring av tekniske anlegg ved biobank. I 2019 gjennomførte Kvinneklinikken OUS internrevisjon ved Reproduksjonsmedisink biobank, hvor også eggstokkvev, egg og embryo lagres. Revisjonen avdekket en rekke risikofaktorer og særskilt sårbarhet knyttet til teknisk anlegg. Ekstern risikovurdering bekreftet alvorlige risiko ved forsyning av kjølemedium til biobank. OUS har ikke behandlet søknad om utbedring av anlegg. Anlegg ble ikke utbedret og risikobilde er uendret. Delmål for neste periode: - Fertilitetsbevarende behandling ved kjønnsinkongruens - metodevurdering Endringer i bioteknologiloven mai 2020 åpner for partnerdonasjon av egg, som gir blant annet mulighet for transmenn til å donere egg til kvinnelig partner. Pasienter som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling kan dermed ha behov for nedfrysing av kjønnsceller. Indikasjoner, kontraindikasjoner og forsvarlig organisering av fertilitetsbevarende behandling ved kjønnsinkongruens er omdiskutert. Vi ønsker å etablere en faggruppe sammen med Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens for å utføre metodevurdering, og evt etablere tilbud for pasientgruppen. - Samvalgsverktøy Fertilitetsbevarende behandling (FB) med nedfrysing av egg, embryo eller eggstokkvev er et viktig tilbud for unge kreftpasienter. FB brukes imidlertid for lite i Norge og det er betydelige regionale forskjeller, dels fordi pasientene mangler enhetlig, tilpasset, og bredt tilgjengelig informasjon om ulike behandlingsalternativ. Samvalgsverktøy er kunnskapsbaserte hjelpemidler utviklet for å støtte pasienter med å delta i beslutninger om egen helse og gjøre dem i stand til å ta informerte valg. Verktøy bidrar til at pasient og behandler får informasjon om fordeler, ulemper og nytteeffekt ved ulike behandlingsalternativer. Vi ønsker å utvikle, innføre i klinikken og evaluere et samvalgsverktøy for FB. Verktøyet skal utvikles sammen med brukere, valideres for kvalitet og lesbarhet, og publiseres gjennom helsenorge.no. Vår hypothese er at verktøyet bidrar til bedre helsekompetanse, økt pasientinvolvering, bedre kvalitet på beslutninger mellom behandlingsalternativer (tilfredshet, anger, beslutningskonflikt), og mindre uønsket variasjon ved bruk av FB. - Etablere samarbeid med patologimijøet for å vurdere mikrometastaser i uttatt vev - Videreføre samarbeid med gynekologiske fagmiljø om utvikling av operasjonsteknikker. GOD TILGJENGELIGHET Behandlingstjenesten legger stor vekt på å være kontinuerlig tilgjengelig for henvendelser, slik at aktuelle pasienter kan vurderes uten ytterlige forsinkelser i behandlingen. Vi opplever at mange kvinner henvises relativt sent i behandlingsforløp, slik at det er ofte kort tid igjen til fertilitetsbevarende tiltak. Behandlingstjenesten er åpent 365 dager i året, også i fellesferien. I 2020 har vi vært kontinuerlig åpent og ingen pasienter har opplevd forsinkelse på tross av pandemien. Behandlingstjenesten jobber for å bryte ned barrierer til tilgjengelighet, slik som høye medisinkostnader. Vi bidro til at foreningen Ungkreft fikk endre refusjonsreglene, slik at pasienter ikke lenger betaler høye egenandel for medisiner som brukes i forbindelse med fertilitetsbevarende behandling. Økt antall henvisninger til nedfrysing av egg og embryo viser effekt av tiltaket. Vi merker imidlertid at ordningen ikke er godt kjent ved alle sykehus og saksbehandling kan ta lang tid. Helsedirektoratet bør informere sykehusene mer tydelig om reglene og kontrollere at disse praktiseres likt ved alle RHF. Delmål for neste periode: - Utrede muligheten for at fertilitetsbevarende behandling får plass i pakkeforløp for kreft. - Innføre egen brukerundersøkelse for fertilitetsbevarende behandling.

FORSLAG TIL OPPFØLGING AV TJENESTEN - Vi ber om tilbakemelding på forhold vi bemerker i rapporten. Årlige systemsrevisjoner gir stadig avtagende utbytte og bidrar lite til videreutvikling av tjenestene hvis rapporten blir en enveiskommunikasjon. - Vi etterlyser tettere oppfølging fra helseforetak, spesielt fra øverste beslutningsnivå (N1-N2). Tjenestene må komme på agenda på ledermøter og må inkluderes i fremtidsplaner. Organisasjonsnivå som disponerer budsjett bør få oversikt over tjenestene og ta ansvar for at disse tildeles riktige ressurser og at det ytes tjenester av god kvalitet og tilgjengelighet. Som mulig tiltak, bør rapportering pålegges administrerende direktør, ikke den enkelte tjeneste. Det kan være vanskelig å få oversikt over drift av tjenestene når årsrapport er delegert til det laveste organisasjonsnivå. - Regionale helseforetak bør pålegges egen strategi for kontinuerlig utvikling av nasjonale behandlingstjenester. Typisk har nasjonale behandlingstjenester små pasientgrupper og yter ressurskrevende behandlinger. Tjenestene har derfor sjelden mulighet til å finansiere fagutvikling og forskning som del av drift. Tjenestene har nødvendigvis en smal fokus som utelukker dem fra regionale forskningssatsinger. Helseregioner fremmer ikke nasjonale behandlingstjenester som del av sin strategi for forskning og innovasjon. Det er derfor fare for at etablerte tjenester mister faglig perspektiv, ikke klarer å tiltrekke høykvalifiserte personell, og på sikt ikke leverer tjenester med god kvalitet og tilgjengelighet. - Begrepet "likeverdig tilgjengelighet" bør utvides, siden det er en rekke faktorer utover geografi som påvirker tilgang til helsehjelp, f eks regionalt varierende systemer for refusjon av medisinkostnader, osv. Behandlingstjenesten har utarbeidet plan for kompetansespredning og følger planen, se også under formidling mm.

Vi ønsker spesielt å fremheve vårt utmerket samarbeid med Ung kreft, som bistår oss blant annet med oppdatering av informasjonsmaterialer, utforming av søknad om forskningsmidler, råd om videreutvikling av tjenesten. Behandlingstjenesten har meget tett samarbeid med alle offentlige IVF-klinikker ved regionsykehusene, som også tar på seg deler av utredning og behandling når mulig, f eks ultralydundersøkelser under hormonstimulering. Tjenesten har et utmerket, tett samarbeid med Gynekologisk avdeling, med Intervensjonssenteret, og med landets onkologiske fagmiljø. Tjenesten har planlagt opplæring av leger ved Genesis klinikken i Aten i kirurgiske metoder for vevstransplantation og prosedyrer for oppfølging av pasienter. Opplæringen ble ikke gjennomført pga pandemien.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
1 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
4 timer
Utfyllende informasjon

Seminar og klinisk smågruppeundervisning for medisinstudenter ved UiO, 9. semester. Webinar ved Norsk gynekologisk forening, 22. oktober 2020. Flere planlagte kurs for helsepersonell ble avlyst på grunn av pandemien.

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
  • Helse Vest RHF - 5 pasienter
  • Helse Sør-Øst RHF - 25 pasienter
  • Helse Nord RHF - 2 pasienter
  • Helse Midt-Norge RHF - 1 pasienter
Utfyllende informasjon

Antall henvisninger mottatt for fertilitetsbevarende behandling: Helse Nord, 2 Helse MN, 1 Helse Vest, 5 Helse Sør-Øst, 25 Antall kvinner som har fått frosset ned eggstokkvev, 9 Helse Nord, 1 Helse Midt Norge, 1 Helse Vest 2, Helse Sør-Øst, 5 Antall kvinner som har fått frosset ned ubefruktede egg, 25 Antall kvinner som har fått frosset ned befruktede egg, 3 VEDRØRENDE REGIONAL FORDELING AV PASIENTER Pandemien har sannsynligvis påvirket regional fordeling av pasienter i 2020, fordi flere kan ha valgt bort eller ble forhindret til å reise. Videre kan fordeling av henvisninger påvirkes av regional tilgang til infertilitetsbehandling i Norge, tilfeldige variasjoner ved forekomst av kreftsykdom, og lokale faktorer som påvirker likeverdig tilgjengelighet. Helseatlas for gynekologi 2019 har dokumentert ulik tilgang til infertilitetsbehandling ved forskjellige sykehus, som trolig også gjenspeiler bruk av fertilitetsbevarende behandling. Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling med autologt ovarialvev tilbyr utredning og hensiktmessig fertilitetsbevarende behandling til kvinner som skal motta behandling som kan skade befruktningsevne, f eks cellgift. Pasienter kan tilbys nedfrysing av ubefruktede egg eller befruktede egg, hvis nødvendig nedfrysing av eggstokkvev, ut fra individuell vurdering. Tjenesten er landsdekkende gjennom uttaksvirksomhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Haukeland universitetssykehus, samt St Olavs hospital. Alle pasienter som trenger nedfrysing av eggstokkvev i Norge blir henvist til nasjonal behandlingstjeneste. Pasienter som trenger nedfrysing av befruktede egg (embryo) behandles som regel ved eget regionsykehus og blir ikke henvist videre. Pasienter som trenger nedfrysing av ubefruktede egg henvises til OUS fra HSØ, HV og HN, imens pasienter fra HMN behandles ved St Olavs hospital. Vi har søkt om desentralisering av nedfrysing av ubefruktede egg til regionsykehusene. Nedfrysing av eggstokkvev er kun aktuelt for en veldig liten pasientgruppe. Geografisk forekomst av slike sjeldne tilfeller er forventet å følge en skjev distribusjon med betydelige variasjoner fra år til år. Vi har søkt om forskningsmidler for å sammenligne regional forekomst av kreft med regionalt bruk av fertilitetsbevarende behandling. Søknaden ble avslått av Helse Sør-Øst.

Kvalitetsverktøy

  • Fertilitetsbevarende behandling - Veiledning i gynekologi, 2020, Ny retningslinje
Utfyllende informasjon

Tidligere etablerte kvalitetsverktøy som videreføres: Donasjonsregister for ovarialvevsbanken, 2004, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister Plan for kompetansespredning - revidert, 2016, Kompetansespredningsplan Prosedyre for nedfrysing av ubefruktede egg ved vitrifisering, 2015, Nasjonal retningslinje Register for behandlingsbiobank - ovarialvevsbank, 2004, Register med nasjonal dekningsgrad Henvisningsinformasjon ved www.oslo-universitetssykehus.no, 2015, Nasjonal henvisningsrutine Fertilitetsbevarende tilbud ved brystkreft, 2016, Nasjonal retningslinje Ovarialvevsbank, 2004, Biobank

Forskning

Vitenskapelige artikler

Schenck A, Vera-Rodriguez M, Greggains G, Davidson B, Fedorcsák P

Spatial and temporal changes in follicle distribution in the human ovarian cortex.

Reprod Biomed Online 2021 Feb;42(2):375-383. Epub 2020 okt 25

PMID:
33309389

Forskningsprosjekter

Epigenetic landscape of primordial follicle development

Maria Vera-Rodriguez, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Heterotopic ovarian tissue transplantation

Nadine Massiah, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Oppfølging av pasienter etter fertilitetsbevarende behandling (INCIP)

Nadine Massiah, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Utfyllende informasjon

Ansatte ved behandlingstjenesten er også tilknyttet Reproduksjonsmedisinsk forskningsgruppe (www.ous-research.no/reproduction). Forskningsgruppens hovedinteresse er reproduktiv aldring, epigenetiske endringer under embryoutvikling, samt problemstillinger knyttet til fertilitetsbevarende behandling. Pågående forskning er avgjørende for å opprettholde og utvide laboratoriekompetansen, og viktig for å beholde og utvide vårt kliniske og vitenskapelige nettverk. Våre viktigste norske og internasjonale samarbeidspartnere: - Universitetet i Oslo ved Arne Klungland, Anna Smajdor og Kari Nyheim Solbrække gjennom forskningsmiljøet "Epigenetics and bioethics of human embryonic development"; - Karolinska Institutet ved Kenny Rodriguez-Wallberg (Tom Tanbo); - University of Newcastle ved Mary Herbert (Gareth Greggains).

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus, ved Klinikksjef Marit Lieng

Referansegruppen har i 2020 bestått av:
Line Bjørge
Referansegruppens leder (HV)
Anna Barbro Sætersdal
Representant Helse Sør-Øst
Anniken Golf Rokseth
Brukerrepresentant
Ellen Brodin
Representant Helse Nord
Gareth Greggains
Representant for tjenesten
Sigrun Kjøtrød
Representant Helse Midt-Norge

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler