Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader

Den nasjonale behandlingstjenesten tilbyr høyspesialisert utredning og behandling av pasienter med alvorlige og komplekse bekkenbruddskader. Tjenesten omfatter åpne bekkenbrudd og bekkenbrudd kombinert med større bløtdelsskader som krever sekundære bløtdelsrekonstruksjoner. Behandling tilbys også ved bekkenbrudd hos barn, komplekse brudd i bakre bekkenring med nevrologiske utfall, og operasjonstrengende sekveler etter brudd i bakre bekkenring.

Det vises til egne henvisningskriterier.

ICD-10: S32.1, S32.2, S32.3, S32.4, S32.5, S32.7, S32.8, S33.2, S33.3, S33.4, S33.6, S33.7, S34.4, S34.6, S34.7, S35.5, S35.7, S35.8, S35.9, S37.2, S37.3, S39.0, S39.7, S39.8, S39.9, M84.0, M84.1, M84.2, M84.3, M84.4, M84.8, M84.9  T84.0, T84.1, T84.2, T84.3, T84.5, T84.6, T84.7, T84.8, T84.9

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.

Oppgaver og resultat
Tjenestens innhold Det opereres rundt 150-200 bekkenbrudd i Norge årlig. En mindre andel av disse er komplekse høyenergiskader med høy morbiditet og mortalitet. Nasjonal behandlingstjenesten for særlig avanserte bekkenskader ble opprettet i 2012 for å gi de mest alvorlig skadde bekkenbruddpasientene et høyspesialisert tilbud. Pasientene henvises fra primærmottagende sykehus, basert på spesifikke henvisningskriterier (beskrevet under), og tilbakeføres etter kirurgisk behandling. Oppfølgingen skjer hovedsakelig ved hjemsykehuset, mens de mest komplekse skadene følges opp ved Oslo universitetssykehus (OUS) med polikliniske kontroller (3 måneder, 1 år, 2 år, 5 år, 10 år, 15 år og 20 år postoperativt). Følgende henvisningskriterier ble utarbeidet av behandlingstjenesten i samarbeid med referansegruppen i 2014 (revidert høsten 2016): • Bekkenfrakturer kombinert med degloverende/ større bløtdelsskader som krever sekundære bløtdelsrekonstruksjoner • Åpne bekkenskader hvor hud-/ bløtdelsskadene rammer perinealregionen • Malunions/ nonunions i bakre bekkenring • Knusningspregede sacrumfrakturer (C3/ VS) med nevrologiske utfall som indikerer neural dekompresjon og osteosyntese • Barn (før vekststopp) med operasjonstrengende bekkenbrudd • Bilaterale kombinerte skader gjennom bakre bekkenring og acetabulum • Alvorlige kirurgiske komplikasjoner etter bekkenkirurgi • Særlig teknisk komplekse acatabulumfrakturer med dårlig prognose • Acetabulumfrakturer som skal ha primær protesekirurgi, kan henvises fritt etter behov Tjenestens organisering og referansegruppe Behandlingstjenesten ledes av overlege og professor Jan Erik Madsen og har en lokal styringsgruppe bestående av 3 overleger og kirurger ved OUS Ullevål Ortopedisk klinikk og traumeseksjon. Disse utfører daglig oppgaver innenfor tjenestens ansvarsområde, men det er ikke eksplisitt definert noen prosentandel av deres stillinger inn i tjenestens årsverk. Det er også tilknyttet intensivleger, traumekirurger, urologer, plastikkirurger, og radiologer fra de respektive avdelinger. I tillegg har behandlingstjenesten en koordinator (fysioterapeut) ansatt i 100%-stilling og en ekstern faglig referansegruppe bestående av representanter fra alle fire helseregioner. Behandlingstjenesten har hatt økt fokus på brukermedvirkning i 2017, og referansegruppen er nå utvidet med en brukerrepresentant. Grunnet tjenestens form, som øyeblikkelig hjelp til svært alvorlig skadde pasienter, ansees det ikke hensiktsmessig med andre/flere aktører i referansegruppen. Oppgaver og resultat Det overordnede målet for behandlingstjenesten er å sørge for god overvåking, oppfølging og videreutvikling av behandlingstilbudet, slik at pasienter med særlig avanserte bekkenskader, og sekveler av disse, får et spesialisert tjenestetilbud av høy kvalitet med likeverdig tilgang. De spesifikke resultatmålene for 2017, og vurderingen av disse, er beskrevet under de aktuelle avsnittene i denne rapporten. Her presenter vi også nye resultatmål for 2018. Tilgjengelighet Behandlingstjenesten har i løpet av 2017 behandlet totalt 22 nye pasienter fra både egen og øvrige helseregioner. Dette gjelder pasienter som har fått operativ behandling for akutte bekkenbrudd (15), pseudoartrose (5) eller sekvele/komplikasjoner etter brudd i acetabulum (2). Antall pasienter henvist fra andre regioner enn Helse Sør-Øst, er fremdeles lavt i forhold til pasientgrunnlaget for disse regionene. De spesifikke tallene for 2017 er presentert under fanen Aktivitet – Klinisk aktivitet. Den skjeve fordelingen av pasienter har vi tidligere antatt skyldes ulik henvisningspraksis i helsetjenesten og eventuelt manglende kunnskap om hvilke pasienter som skal henvises. Etter å ha diskutert dette med referansegruppen i flere anledninger, viser det seg derimot at alle aktuelle pasienter henvises (tallene fra de ulike helseregionene er reelle), noe som kan skyldes generelt færre alvorlige traumesituasjoner. Et resultatmål for 2017 var derfor å fortsette en grundig registrering av alle behandlede pasienter, for å følge med på hvordan trenden utvikler seg. Denne registreringen er nærmere beskrevet i avsnittet under.

Kvalitetsregister og kvalitetssystem Vi utarbeidet et godt kvalitetsregister (i samarbeid med Medinsight) i 2015, som inkluderer alle pasienter som behandles operativt for bekkenbrudd ved OUS. Pasienter som oppfyller de spesifikke henvisningskravene for tjenesten, vil derfor alltid bli inkludert i dette registeret, som fungerer som et kvalitetssystem for behandlingstjenesten. Data som innhentes dekker hele pasientforløpet, fra akutt fase til langtidsoppfølging. I likhet med 2016, har vi dette året gjennomført en kvalitetssikring av registeret og oppnådd en komplett registrering av alle behandlede pasienter. Vi har også gjort jevnlige uttrekk fra databasen for analysering av data. Både insidenstall og skademønsteret for 2017 samsvarer med tidligere år. Oppdatert rapport er tilgjengelig på behandlingstjenesten sin OUS-nettside: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-serlig-avanserte-bekkenskader Et annet resultatmål for 2017 var å implementere et elektronisk system for innhenting av pasientrapporterte data (PROMS) via en nettbasertløsning fra Infopad, hvor pasienter fyller ut spørreskjema (Eq-5d og HOOS/WOMAC) på iPads ved oppfølgingskontroller. Dette systemet er nå i bruk og godt implementert, men foreløpig er tallmaterialet for lite til å skulle gi en hensiktsmessig presentasjon av innhentet data. Dette vil bli mer aktuelt etter hvert som behandlingstjenesten gjennomfører flere oppfølgingskontroller. Et resultatmål for 2017 var også å jobbe videre med utviklingen av kvalitetsregisteret til et nasjonalt register, som vil kunne bli et av de viktigste bidragene til kvalitetssikring og kompetanseheving innen behandling av bekkenbrudd i Norge. Siden det foreløpig er stopp i godkjenningen av nye nasjonale kvalitetsregistre, jobber vi nå heller med å samordne registeret med tre andre interne bruddregistre ved OUS Ullevål, som vil gjøre den totale registreringen av bruddskader mer hensiktsmessig og effektiv. Vi fikk i 2017 tildelt interne midler (kr 190 000) til finansiering av dette arbeidet, og et resultatmål for 2018 er å ferdigstille et slikt samordnet kvalitetsregister, i tillegg til å fortsette en grundig registrering av alle behandlede pasienter. Vi har også i løpet av 2017 definert kvalitetsmål for behandlingstjenesten med fokus på forekomst av komplikasjoner (for alle nye pasienter med akutte bekkenbrudd) og funksjonsscore 1 år postoperativt (for alle pasienter som følges opp av tjenesten). Tabellen under viser de spesifikke utfallsmålene med tall fra 2015-2017, basert på alle nye akutte bekkenbrudd (n=45) i denne perioden. Det finnes ikke stort sammenligningsgrunnlag med andre/internasjonale miljø, men basert på de få data som er tilgjengelig, er våre tall svært lave. Når det gjelder funksjonsscore ved 1-års oppfølging, er tallene foreløpig for små til å kunne analyseres hensiktsmessig (kun 6 pasienter). Dette vil bli mer aktuelt etter hvert som behandlingstjenesten gjennomfører flere 1-års kontroller. Et resultatmål for 2018, er fortsatt å kunne dokumentere lav forekomst av komplikasjoner, samt gode funksjonsscore ved 1-års oppfølging. Kvalitetsmål 2015-2017 (n=45) Utfallsmål ved acetabulumfakturer - Antall reoperasjoner innen 30 dager (med årsak): 0 - Antall innsatt sekundær protese innen 2 år (med årsak): 1 (osteosyntesesvikt) - Fysisk funksjon 1 år postoperativt, Harris Hip Score: - Utfallsmål ved bekkenringfakturer - Antall reoperasjon innen 30 dager (med årsak): 1 (metallfjerning) - Antall mortalitet innen 30 dager (med årsak): 1 (multiorgansvikt) - Fysisk funksjon 1 år postoperativt, Majeed-score: - Kompetansespredning Kompetansespredningen i form av undervisning, veiledning og formidling, er en del av tjenestens virksomhet. Behandlingstjenesten bidrar til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis. Hensikten er å spre kunnskap om diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter innenfor tjenestens ansvarsområde, samt hvordan helsetjenesten i alle helseregioner kan dra nytte av den nasjonale tjenesten. Det er viktig at helsepersonell kjenner til henvisningskriteriene for behandling og kan delta i oppfølgingen etter behandling. Innholdet i planen for kompetansespredning for 2017 er nærmere beskrevet i avsnittene under. Planene er oppdatert for 2018.

Personer tilknyttet tjenesten bidrar som kursledere for leger, legestudenter og sykepleiere på grunn- og videreutdanningsnivå og personell tilknyttet AMK-tjenesten. Personer tilknyttet tjenesten er i tillegg involvert i undervisning/veiledning av master- og doktorgradsstudenter. Tjenesten bistår også ukentlig med vurdering av tilsendte røntgen- og eller CT-bilder, og gir oppfølging per telefon til kolleger ved andre sykehus fra hele landet. Pasienter og pårørende veiledes og informeres daglig. Se detaljert informasjon for året 2017 under fanen Aktivitet. Personer tilknyttet tjenesten deltar også jevnlig på nasjonale og internasjonale kurs og seminarer, både som foredragsholdere og deltagere. Resultater fra forskningsprosjekt presenteres i vitenskapelige artikler, som publiseres i internasjonale tidsskrift. Se detaljert informasjon for året 2017 under fanen Forskning. For å synliggjøre behandlingstilbudet og tjenestens oppgaver, har vi lagt ut informasjon om tjenestens innhold og ansvarsområde på OUS sin nettside (https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-serlig-avanserte-bekkenskader). Denne informasjonen er oppdatert i 2017. Teksten er rettet mot både fagpersonell/samarbeidspartnere og pasienter og er i tråd med retningslinjene for informasjon om de nasjonale tjenestene. Forskningsaktivitet og forskningsnettverk I tillegg til driften av kvalitetsregisteret, som systematisk kartlegger utredning, behandling og resultater for pasientene som inngår i landsfunksjonen, driver behandlingstjenesten forskningsaktivitet. Pasienter med særlig avanserte bekkenskader, har i tillegg til traumatiske bekkenbrudd, ofte assosierte bløtdelsskader med nevrologiske og urologiske utfall. Økt kunnskap om kort- og langtidseffekt av kirurgisk behandling for denne pasientgruppen, er viktig for å kunne heve kvaliteten på utredning, behandling og oppfølging av pasientene, samt gi tilstrekkelig informasjon til både helsepersonell, pårørende og pasienter om forventet forløp og prognose etter skade. Tjenesten har i løpet av 2017 hatt et pågående doktorgradsprosjekt, som nå er i sluttfasen. Vi søkte derfor Helse Sør-Øst om finansiering av et nytt doktorgradsprosjekt, men fikk dessverre ingen eksterne midler til dette. Et resultatmål for 2017 var likevel å kunne starte doktorgradsprosjektet med interne midler, og dette prosjektet er nå godt i gang. Et resultatmål for 2018, er å søke på nytt om eksterne midler til flere studier/prosjekt. Som tidligere nevnt i planen for kompetansespredning, har forskningsresultater blitt presentert gjennom frie foredrag på aktuelle kongresser/seminarer i løpet av 2017. Resultater har også blitt publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Se detaljert informasjon under fanen Forskning. Et resultatmål for 2017, var å etablere et tettere samarbeid med andre forskningsgrupper og formalisere forskernettverk. I forbindelse med det nye doktorgradsprosjektet, har tjenesten opprettet et mer aktivt og formalisert samarbeid med forskningsmiljøet innen hofteproteser i Bergen. Internasjonalt, er forskernettverket styrket gjennom møtevirksomhet, klinisk praksis og forskningsrelatert aktivitet. I samarbeid med de ledende bekkenskademiljøene i Sverige, Danmark og Finland, tok behandlingstjenesten initiativet til et felles nordisk møte i Tampere 5.-7. mars. I den forbindelse ble det også formalisert et «Nordic Pelvic Forum» med hensikt å fremme klinisk samarbeid og forskningssamarbeid på nordisk nivå. I tillegg arrangerte behandlingstjenesten et bekkenseminar (for OUS-ansatte) 3. oktober i forbindelse med et faglig besøk av traumeforsker og bekkenkirurg fra Seattle, USA. Oppsummering av resultatmål for 2018 Det overordnede målet er å sørge for god overvåking, oppfølging og videreutvikling av behandlingstilbudet, slik at pasienter med særlig avanserte bekkenskader, og sekveler av disse, får et spesialisert tjenestetilbud av høy kvalitet med likeverdig tilgang. Konkrete resultatmål: • Fortsette en grundig registrering av alle behandlede pasienter for å følge med på hvordan trenden utvikler seg • Videreutvikle kvalitetsregisteret til et internt samordnet bruddregister ved OUS • Kunne dokumentere lav forekomst av komplikasjoner og gode funksjonsscore ved 1-års oppfølging • Søke om eksterne midler til finansiering av nye studier/forskningsprosjekt

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
40 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
8 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
8 timer
Utfyllende informasjon

Tallene reflekterer bidrag fra personer tilknyttet tjenesten i 2017, som kursledere for leger, legestudenter og sykepleiere på grunn- og videreutdanningsnivå og personell tilknyttet AMK-tjenesten:

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
 • Helse Vest RHF - 2 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 18 pasienter
 • Helse Nord RHF - 1 pasienter
 • Annen tilhørighet - 1 pasienter
Utfyllende informasjon

I løpet av 2017, ble totalt 101 pasienter med operasjonskrevende avanserte bekkenskader, med behov for oppfølging fra spesialisthelsetjenesten, behandlet ved OUS Ullevål. Av disse, var det 22 pasienter som oppfylte eksplisitt de vedtatte inklusjonskriteriene for tjenesten. Dette er et omfang som korresponderer med tallene fra tidligere år. Det er fremdeles en skjev fordeling av pasienter fra de ulike helseregionene. Ingen pasienter ble henvist fra Helse Midt-Norge i 2017. Basert på befolkningen, er det forventet at drøyt 50 % av pasientene er fra Helse Sør-Øst, mens de andre regionene står for 10-20 % hver. Den skjeve fordelingen av pasienter har blitt diskutert med referansegruppen ved flere anledninger, hvor representantene fra de ulike regionene mener alle aktuelle pasienter henvises og at skjevheten må forklares ut fra insidensforskjeller. Det er derfor viktig at tjenesten fortsetter en grundig registrering av alle behandlede pasienter fremover, for å følge med på hvordan trenden utvikler seg.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Informasjon om tjenesten er tilgjengelig på OUS sin nettside. (Veiledning).
 • Daglig veiledning/kommunikasjon med pasienter og pårørende. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Internasjonale kurs i bekken- og acetabularfrakturkirurgi. (Kurs).
 • Nordisk Traumeseminar (ansvar for temaer relatert til bekkenrelatert traumatologi). (Seminar).
 • Informasjon om tjenesten er tilgjengelig på OUS sin nettside. (Veiledning).
 • Vurdering av røntgen- og eller CT-bilder tilsendt fra andre sykehus. (Veiledning).
 • Avansert bruddbehandling for ortopeder under spesialistutdanning (teoretisk og praktisk undervisning/veiledning). (Veiledning).
 • Bruddbehandling for leger under spesialistutdanning (teoretisk og praktisk undervisning/veiledning). (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Videooverføring av morgenmøter fra OUS Ullevål relatert til tjenestens virksomhet. (Nettmøte).
Utfyllende informasjon

Informasjonen beskriver tjenestens aktivitet innen veiledning og formidling til helsepersonell, pårørende og pasienter i 2017.

Kvalitetsverktøy

 • Traumemanualen Oslo universitetssykehus, 2015, Regional retningslinje
 • Bekkenbruddregisteret OUS Ullevål, 2015, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Frakturregisteret for Ortopedisk klinikk, 2003, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Hoftebruddregisteret for Ortopedisk klinikk, 2015, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Traumeregisteret Ullevål, 2002, Register med nasjonal dekningsgrad
Forskning

Vitenskapelige artikler

Clarke-Jenssen J, Westberg M, Røise O, Storeggen SAØ, Bere T, Silberg I, Madsen JE

Reduced survival for uncemented compared to cemented total hip arthroplasty after operatively treated acetabular fractures.

Injury 2017 Nov;48(11):2534-2539. Epub 2017 sep 4

PMID:
28882372
Clarke-Jenssen J, Røise O, Storeggen SAØ, Madsen JE

Long-term survival and risk factors for failure of the native hip joint after operatively treated displaced acetabular fractures.

Bone Joint J 2017 Jun;99-B(6):834-840.

PMID:
28566406

Avlagte doktorgrader

Utfyllende informasjon

Ingen disputas i 2017.

Forskningsprosjekter

Primary and secondary total hip arthroplasty following acetabular fractures

Ragnhild Loven Kirkebø, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Total hip replacement for secondary osteoarthritis after acetabular fractures

John Clarke-Jenssen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ
On the classification and treatment of acetabular fractures

John Clarke-Jenssen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2011 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus, ved Klinikksjef Rolf Bjarne Riise

Referansegruppen har i 2017 bestått av:
Yngvar Krukhaug
Referansegruppens leder (HV)
Gitte Christine Korvann
Brukerrepresentant
Hendrik Fuglesang
Representant Helse Sør-Øst
Nenad Tajsic
Representant Helse Nord
Pieter Oord
Representant Helse Vest
Robert Bucioto
Representant Helse Midt-Norge

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler