Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for medfødte deformiteter i underekstremiteter hos barn

 

Tjenesten driver utredning og kirurgisk behandling av medfødte deformiteter i underekstremitet hos barn. Behandlingen inkluderer alle kirurgiske teknikker for deformitetskorreksjon, som for eksempel beinforlengelse og aksekorreksjoner. Tjenesten inneholder tilbud om kontinuerlig tverrfaglig oppfølging gjennom hele oppveksten. 

Utredning og behandling av disse pasientene krever spesialisert og tverrfaglig kompetanse. Tjenesten er derfor sentralisert til en nasjonal behandlingstjeneste.   

Tjenesten omfatter ikke medfødte fotdeformiteter som for eksempel klumpfot. Videre omfatter tjenesten ikke idiopatiske (uten klar årsak) beinlengdeforskjeller og ervervete deformiteter hos barn, som for eksempel tilstander som er følge av skade.

Det vises til egne henvisningskriterier.

ICD-10:            Q 72, Q 77, Q78.8

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Oppgaver og resultat
Årets aktivitet har i noe grad vært preget av pandemi situasjonen. Likevel tyder tallene fra vårt register på at tjenesten er likeverdig tilgjengelig for alle helseregioner. Insidensen på de diagnosene som inngår i tjenesten er lav, og tall fra år til år kan derfor variere noe. For eksempel er insidensen på Congenitt tibia pseudartrose 1:50 000 til 1:100 000 fødsler, dvs. maks 1 pasient per år, men så kan det være flere år uten noen pasienter med denne diagnosen, etterfulgt av 1 et år hvor flere er født med denne diagnosen, og fordeling geografisk kan også variere. Likeverdig tilgjengelighet for sjeldne diagnose måles derfor best over lengre tidsrom fremfor korte tidsperioder som 1 år. Data fra vårt register viser for øvrig at resultatmål i form av definerte operasjonsresultater har blitt oppnådd, og ingen komplikasjoner er registrert.

Vi jobber kontinuerlig med kompetansespredning og veiledning både intern på OUS, men også ut mot de andre helseregionene og til brukerne. I 2020 har det meste av undervisningen foregått digitalt, noe som også har åpnet for å ta i bruk nye undervisningsformer som man vil kunne bruke fremover. Vi har vært aktive på digitale konferanser, kurs og i studentundervisningen på OUS. Tjenesten har lagt ut informasjon om utredning og behandling av beinlengdeforskjell og aksefeil på nettsiden til OUS under fanen behandlinger. Nærmest alle pasienter som inngår i tjenesten behandles for beinlengdeforskjell og aksefeil og informasjonen vil derfor gjelde på tvers av diagnosene. Lenke til denne informasjonssiden vil bli lagt ut på hjemmesiden til tjenesten. I tillegg jobber vi med mer spesifikk pasientinformasjon angående de diagnosene som inngår i tjenesten. Vi har planlagt både intern og ekstern undervisning både for 2021 og 2022, blant annet flere webinarer. Disse webinarene er tilgjengelig online som opptak. Blant annet et webinar om achondroplasi i samarbeid med EPOS (European Pediatric Orthopaedic Society) Møte med referansegruppen ble gjennomført digitalt i 2020 og vil bli gjennomført i 2021 også.

Tjenesten har i 2020 hatt et samarbeidsmøte med referansegruppen hvor alle representanter var tilstede (zoom møte i 2020), og det er kontinuerlig dialog med referansegruppens medlemmer. Vi har et tett samarbeid med TRS, blant annet gjennom tverrfaglige klinikker, arbeid med oppstart av medisinsk kvalitetsregister i Medinsight og felles søknad i ERN BOND. Tjenesten har kontinuerlig samarbeid med Fagnettverk for dysmeli, brukernettverk for dysmeli, Norsk Interesseforening for Kortvokste (NIK) og Nasjonalt Kompetansesenter for Sjeldne Diagnoser. Vi står tilgjengelig som foredragsholder ved behov. Dr. Anne Berg Breen er medlem i Fagnettverket for dysmeli, og deltar på årlige møter. Hun er også styremedlem i International Society for Prosthetics and Orthotics Norge (ISPO Norge) og deltar på 2-3 møter per år. Leder av behandlingstjenesten, dr. Joachim Horn, er styremedlem i ISPO Norge og har deltatt på et møte i 2020. Gjennom felles samarbeidsmøter og undervisning skal vi sørge for erfaringsutveksling og kvalitetsutvikling, samt fremme fagutvikling og legge til rette for felles forskningsarbeid omkring denne pasientgruppen. Tjenesten har søkt om deltagelse i European Reference Network for rare bone diseases (ERN BOND). Denne prosessen er ikke avsluttet, men vi har fått følgende tilbakemelding fra ERN Bond confirmation team: the first part of the evaluation process for your inclusion in ERN BOND has concluded. As you may have seen in the EC platform, you have received a favourable opinion by the BOND evaluation Board. We take the occasion to inform you that during the last ERN Coordinator Group meeting (held on November 27th), it has been communicated that the entire process will be finalised in July 2021. In fact, all the applications will now undergo an in-depth assessment by the IAB (the Independent Assessment Body set by EC). Dette er et internasjonalt nettverk som arbeider for at alle pasienter med sjeldne bensykdommer skal få likeverdig, høyspesialisert behandling på tvers av landegrenser. Noen av målene er blant annet å spre evidensbasert informasjon gjennom ulike kanaler og lage overordnede retningslinjer for å sikre evidensbasert praksis.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
2 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
8 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
3 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
5 timer
Utfyllende informasjon

Undervisning om dysmeli i underekstremitet på OUS 27.04.20 Undervisning om vekststopp operasjoner på OUS 11.06.20 Undervisning om anteversjon på OUS 15.06.20 Webinar om achondroplasi 14.10.20 (fritt tilgjengelig på nettsiden til European Pediatric Orthopaedic Society) Kontinuerlig utdanning av annet personell (sykepleiertjeneste, fysioterapi) i egen helseregion Webinar Nordic Limb Lengthening and Reconstruction Society 26.11.2020

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
  • Helse Vest RHF - 2 pasienter
  • Helse Sør-Øst RHF - 10 pasienter
  • Helse Nord RHF - 1 pasienter
  • Helse Midt-Norge RHF - 2 pasienter
Behandlinger
  • Helse Vest RHF - 39 pasienter
  • Helse Sør-Øst RHF - 129 pasienter
  • Helse Nord RHF - 8 pasienter
  • Helse Midt-Norge RHF - 13 pasienter

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
  • Informasjon om tjenesten er tilgjengelig på OUS sin nettside. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
  • Webinar om achondroplasi. (Kurs/seminar).
Utfyllende informasjon

Se også under fanen "undervisning"

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Oversikt over etablerte kvalitetsverktøy er tilgjengelig på nettsiden til tjenesten.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Vogt B, Gosheger G, Wirth T, Horn J, Rödl R

Leg Length Discrepancy- Treatment Indications and Strategies.

Dtsch Arztebl Int 2020 06 12;117(24):405-411.

PMID:
32865491

Forskningsprosjekter

Growth modulation for treatment of leg length discrepancy and axis deviation

Anne Berg Breen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Knestabilitet hos kortvokste etter distalisering av fibulahodet ved tibiaforlengelse med ekstern fiksasjon

Stefan Huhnstock, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ
Establishment of a Norwegian Skeletal Dysplasia Registry for research and precision medicine for this patient group

Joachim Horn, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ
Femoral lengthening might impair physical function and lead to structural changes in adjacent joints

Patrick Bjørge, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus, ved Klinikksjef Rolf Bjarne Riise

Referansegruppen har i 2020 bestått av:
Jonas Fevang
Referansegruppens leder (HV)
Anna Friedel
Brukerrepresentant
Christian Øye
Representant Helse Midt-Norge
Hanne Rasmussen
Representant Helse Nord
Per Reidar Høiness
Representant Helse Sør-Øst

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler