Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for store hemangiomer og vaskulære malformasjoner

Det er etablert en nasjonal behandlingstjeneste for store hemangiomer eller vaskulære malformasjoner der disse har funksjonell betydning eller er kosmetisk skjemmende. Et hemangiom er en svulst i blodårevev som oppstår hos spedbarn og som vokser raskt første leveår. Behandling av vaskulære malformasjoner og hemangiomer kan gjøres medikamentelt, ved radiologisk eller kirurgisk intervensjon. Kirurgisk behandling vurderes der radiologisk intervensjon ikke har nytte. Mange av pasientene trenger høyspesialisert tverrfaglig kompetanse med mange medisinske spesialiteter involvert. Behandlingen av disse pasientene er sentralisert til avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Det vises til egne henvisningskriterier. ICD-10: D18, Q27.8, Q82.8, Q82.9, Q87 Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Oppgaver og resultat
Yte helsehjelp til alle pasienter som har behov for den aktuelle høyspesialiserte behandlingen: - Tjenesten har regelmessige tverrfaglige møter, for å gjennomgå henviste pasienter og koordinere behandlingen i henhold til anbefalingene av de involverte spesialistene - Samarbeid med andre nordiske og internasjonale sentre hjelper med å sikre at tjenesten holder seg faglig oppdatert - egen pasientkoordinator sikrer at kommunikasjonen mellom de forskjellige - Kapasitetsutfordringer på poliklinikken, operasjonsstuene og på radiologisk avdeling fører dessverre fortsatt til lange ventelister, selv om den faktiske ventetiden har blitt en god del kortere Sikre likeverdig tilgjengelighet i behandlingstilbudet: - De refererte tallene (punkt 2 i rapporten) gir inntrykk av at tjenesteten ikke er likeverdig tilgjengelig. Vi mener at den åpenbare skjevfordelingen skyldes for en stor del det faktum at det fra vår egen helseregion også henvises lokalfunksjonspasienter. Vi har hittil ikke hatt noe verktøy for å skille disse nyhenviste pasientene fra hverandre, men med nytt elektronisk henvisningssystem åpnes det nå en mulighet for registrering av pasienter som inngår i den nasjonale behandlingstjenesten. Vil har startet med denne regisrteringen i februar 2016 og håper derfor at det i fremtiden vil kunne tydeliggjøres en tilfredsstillende tilgjengelighet. Overvåke og formidle behandlingsresultater: - I forbindelse med en retrospektiv studie har man gått gjennom behandlingsresultater av en av diagnosegruppene for de siste 8 årene, resultatene ble publisert som foredrag på nasjonal kirurgisk høstmøte. - det arbeides nå med å opprette et register som omfatter behandlingsresultatene for pasienter som registreres som ferdigbehandlet radiologisk. - For mange av pasientene som henvises til tjenesten, finnes det ingen kurativ behandling. Den pågående livskvalitetsstudien er derfor et viktig verktøy for å registrere behandlingsresultater.

Avdelingen er aktiv i undervisning av både legestudenter (grunnutdanning) og spesialistkandidater (legeforeningens kurs, som arrangeres både nasjonalt i rotasjon i Skandinavia). Plast.kir. og radiologiske leger står også for undervisning av sykepleiere og pasientkoordinatorer i eget foretak samt i andre sykehus innenfor helseregionen. Det er laget et eget utfyllende brev som letter diagnostikk og henvisning av aktuelle pasienter, som sendes til henvisende instanser (både fastlege og lokalsykehus). Vi ser imidlertid et sterkt behov for å informere enda bredere, og arbeider derfor med en grundig presentasjon av tjenesten i "Fastlegenytt", for å nå så mange fastleger som mulig. Sykehusets egen nettside oppdateres med jevne mellomrom, og en ny revisjon og forbedring planlegges i disse dager. Skriftlig informasjonsbrosjyre er utarbeidet for pasienter som planlegges til intervensjonsradiologi og vedlegges i innkallingsbrevet.

Behandling av pasienter med store hemangiomer og vaskulære malformasjoner krever et stort og godt tverrfaglig samarbeide av behandlere med spesialkompetanse og teknisk avansert spesialutstyr. Resultatmål: - Arbeide videre med kompetansespredning for å sikre riktig pasientselektering i henvisning for best mulig bruk av våre begrensede ressurser - Det er startet arbeidet med registrering av behandlingsresultater for en gruppe av pasienter (lymfatiske malformasjoner). Dette planlegges utvidet for andre grupper innenfor tjenestens behandlingsspekter - Sikre bedre pasientforløp: mange pasienter har behov for gjentatte behandlingsprosedyrer, både radiologiske og kirurgiske. Egen pasientkoordinator for pasientgruppen hjelper med å koordinere både tverrfaglige vurderinger og overvåker ventelistene/fristbrudd. - Kompetansebygging for behandlere innfor eget foretak: deltagelse i internasjonale konferanser, for å bygge nettverk til andre kompetansesentere for å utvide og koordinere behandlingstilbudet for de vanskeligste pasientene.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
5 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
35 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
15 timer
Utfyllende informasjon

Studentundervisning Utdanning av Plasikk-kirurger i Norden: Ukeskurs for kandidater, felles kurs for Norden i Tromsø januar 2015 1 kursdag omhandlet kirurgisk behandling og Radiologisk utredning og Intervensjonsradiologisk behandlling av vaskulære anomalier.(plast.kir. Inanna Weiss og radiolog Rune Andersen) Internundervisning av plastikkirurgiske leger Internundervisning av sykepleiere (egen og andres sengepost, poliklinikken) Undervisning av merkantilt personal (pas. koordinatorer, sekretærer) Høstkurs i Radiologi, oktober 2015, Oslo: Overlege Ingeborg Taksdal (DNR), LIS-lege Sigurd Berger (Rikshospitalet) og Overlege Rune Andersen (Rikshospitalet) ( alle avdeling for Radiologi og Nukleærmedising, KDI, OUS) holdt 2 timers seminar om: Differensialdiagnostikk vaskulære anomalier vs malignitet; Dynamisk MR av vaskulære anomalier; Utredning og behandling av Vaskulære Anomalier. Emnekurs for Radiografer i videreutdanning intervensjonsradiologi: Rune Andersen holdt i februar 2015 1 times foredrag om Vaskulære Anomalier for ca 25 radiografer i videreutdanning innen intervensjonsradiografi. Utdanningen foregår ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, men samler deltakere fra hele Helse Sør-Øst og er åpen for hele landet.

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
  • Helse Vest RHF - 24 pasienter
  • Helse Sør-Øst RHF - 287 pasienter
  • Helse Nord RHF - 9 pasienter
  • Helse Midt-Norge RHF - 11 pasienter
  • Annen tilhørighet - 87 pasienter
Utfyllende informasjon

Nyhenviste pasienter til OUS i løpet av 2015: Helse Midt: 11 Helse Nord: 9 Helse Sør-Øst: 287 Helse Vest 24 ______________________ Sum 331 + 87 = 418 Diagnosegrupper: D18.0, Q 27.8, Q 27.9. Dessverre har diagnosegruppene Q 27.3 og D18.1 falt ut av rapporten med pas. fordeling på helseregionene, disse pasientene er derfor lagt til summen av nyhenviste pas., men fordelingen i forhold til helseregionene er ikke kjent. ) 897 pas. (både nyhenviste og pas. som allerede er i forløp) ble behandlet av tjenesten: 156 inneliggende, 113 dagkir. og 625 poliklinisk e konsultasjoner. I tillegg ble det gjennomført 12 vaskulære fellesklinikker (heldag) for alle involverte spesialiteter og 42 tverrfaglige møter mellom radiologisk og plastikkirurgisk avdeling.

Formidling

Utfyllende informasjon

Dette er en stor og heterogen pasientgruppe. Vi arbeider for å bedre kunnskapen om disse tilstandene i primærhelsetjenesten og på lokalsykehus. Det er utarbeidet skjema til hjelp med vurdering og undersøkelse av pasientgruppen som sendes ut til henvisende instanser (fastleger og lokalsykehus). Det er også utarbeidet informasjonsbrev til pasientene om misdannelsen og behandlingsforløpet i forbindelse med sklerosering (injeksjonsbehandling på Røntgenavdelingen). Det er lagt ut informasjon om tilstanden på sykehusets nettsider. Gruppen ved Rikshospitalet er aktive internasjonalt i samarbeide og utdanning. Fordi vår institusjon er den eneste i landet som behandler Vaskulære Anomalier, med unntak av Hemangiomer, har vi sor nytte av internasjonalt samarbeide. Det er her vi kan hente og dele kunnskap som kommer pasientene til gode. Rune Andersen har sittet i styret for Nordic Society for Vascular Anomalies (NSVA) siden foreningen ble formalisert i 2009. Siden har et stort antall kollegaer fra ulike spesialiteter deltatt på de Nordiske samlingene 2 ggr i året. NSVA arrangerer faglige møter med inviterte foredragsholdere fra Norden, Europa og USA og sørger for at de nordiske behandlingssentrene holder seg ajour med utviklingen i faget. Videre brukes møtene til å diskutere "difficult cases" med nordiske og internasjonale kollegaer. I 2015 arrangerte vi (hovedansvarlig Rune Andersen) 2 dagers kurs (NSVA) ved Soria Moria. Christina Stuedal fra Plastisk kir avd holdt 3 foredrag, Overlege Rune Andersen ledet møtet og holdt 3 foredrag, Overlege Ingeborg Taksdal fra Avdeling for Radiologi og Nukleærmed, seksjon Radiumhospitalet holdt 1 foredrag, OverlegeSinan Sinan A D Dheyauldeenog (ØNH-avd) holdt 2 foredrag, overlege Jon Mork (ØNH ) holdt 1 foredrag. Kristin Iversen fra Senter for sjeldne diagnoser holdt foredrag om hvordan man organiserer den totale hjelpen til pasienter og pårørende med Oslers sykdom (arvelig tilstand med arteriovenøse malformasjoner i mange organsystemer) I tilslutning til NSVA møtet på Soria Moria arrangerte vi i samarbeide med Patologisk avdeling ( overlege Bodil Bjerkehagen) 1 dags Patologi Workshop med Professor Paula North fra University of Wisconsin som foredargs/ kursholder. (Paula North er spesialist i Patologi og regnes som autoritet i verden hva gjelder vaskulære Anomalier.) I November 2015 deltok 10 leger fra Rikshospitalet, Oslo på NSVAs høstmøte i København. Christina Stuedal (Plastisk kir avd) og Jostein Westvik (Radiologisk avd) holdt hvert sitt foredrag. Plan for kompetansespredning: - Vi ønsker å nå flere fastleger med informasjon om den nasjonale behandlingstjenesten og muligheten til å henvise aktuelle pasienter. Vi arbeider derfor med en beskrivelse av de ulike gruppene av vaskulære malformasjoner og store hemangiomer, og aktuell utredning ("henvisningskriterier"),som publiseres i Fastlegenytt (Informasjonsskriv til alle landets fastleger) - Fast tilknytting av en gruppe leger til det "vaskulære teamet" i avdelingen, for å sikre et robustere miljø for interdisciplinær samarbeid og pasientoppfølging.

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Dokumentasjon av behandlingsresultater ved gjennomgang av pasienter på fellesklinikker Radiologisk dokumentasjon på røntgenmøter Gjennomgang av behandlingsresultatene av lymfatiske malformasjoner de siste 8 årene (se beskrivelse i forskningsprosjekter) Kvalitetsregister: Det arbeides med å lage et register som dokumenterer behandlingsresultatene av pasienter som registreres som "ferdigbehandlet" etter radiologiske intervensjonsprosedyrer. Kompetansespredningsplan: Det er laget et eget utfyllende brev som letter diagnostikk og henvisning av aktuelle pasienter, som sendes til henvisende instanser (både fastlege og lokalsykehus). Vi ser imidlertid et sterkt behov for å informere enda bredere, og arbeider derfor med en grundig presentasjon av tjenesten i "Fastlegenytt", for å nå så mange fastleger som mulig. Sykehusets egen nettside oppdateres med jevne mellomrom, og en ny revisjon og forbedring planlegges i disse dager.

Forskning

Forskningsprosjekter

An eight year population description from a national treatment center on lymphatic malformations

Kim Aleksander Tønseth, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Core Outcome Measures for Vascular Malformations (OVAMA projekt) An International e-Delphi Consensus Study-Experts

Sophie Horbach, MD, PhD , Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2015 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Livskvalitet hos pasienter med vaskulære malformasjoner før og etter behandling

Rune Andersen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2011 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Sammenlikning av effekt og bieffekter av to skleroserende agens ( Bleomycin og Fibrovein) i behandling av venøse malformasjoner

Rune Andersen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
”MRI undersøkelse av pasienter med venøse- og arteriovenøse malformasjoner”

Rune Andersen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2011 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

1) An eight year population description from a national treatment center on lymphatic malformations. Manuskriptet er akseptert for publisering, men revideres i øyeblikket før publisering. 2) Core Outcome Measures for Vascular Malformations (OVAMA projekt) An International e-Delphi Consensus Study-Experts OVAMA executive Group består av internasjonalt anerkjente kollegaer inne feltet Vaskulære Anomalier. Sophie Horbach, MD, PhD , Research fellow Academic Medical Center (AMC) University of Amsterdam, Nederland, er prosjektleder. Rune Andersen, overlege ved Enhet for Intervensjonsradiologi, Seksjon Radiologi, Rikshospitalet, deltar fra vår institusjon. 3) De tre øvrige studiene har vært pågående siden 2011. Det innebærer blant annet oppfølging og responsevaluering av behandlingen 4 og 12 måneder etter endt behandling.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Klinikksjef Kim A. Tønseth

Referansegruppen har i 2015 bestått av:
Pål Krøger
Referansegruppens leder (HV)
Gudjon Leifur Gunnarsson
Representant Helse Sør-Øst
Irene Bergesen
Brukerrepresentant
Kathrin Sørensen Sneve
Representant Helse Midt-Norge
Trond Flægstad
Representant Helse Nord

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler