Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin inkluderer sentralisering av avanserte invasive prosedyrer i fostermedisin med høy risiko. Kompetansetjeneste for fostermedisin inngår i behandlingstjenesten (http://www.regjeringen.no/pages/36565840/Veileder_nasjonale_tjenester.pdf).  Den inkluderer diagnostikk og behandling av henviste sykelige tilstander/utviklingsavvik under svangerskap. Målgruppen er gravide/fostre der det er mistanke om, eller påvist, sykdom/utviklingsavvik under svangerskapet. Senterets opprinnelige mandat:

a) Utføre invasive prosedyrer med høy risiko, b) Drive diagnostikkk på høyt nivå sammen med landets genetiske senter. c) Vurdere diagnose og behandling av spesielle utviklingsavvik hos foster, "second opinion"senter. d) Grunn- og etterutdanning for leger og jordmødre i ultralyddiagnostikk. e) Utvikle nye prosedyrer og applisere ny teknologi i fostermedisin.

Oppgaver og resultat
Nasjonalt senter for fostermedisin (NSFM) ble opprettet i 199O. NSFM har målsetting som oppgavene beskrevet ovenfor. Virksomheten består av å utføre invasive terapeutiske og diagnostiske prosedyrer, utrede spesielle malformasjoner og fungere som second opinion senter for spesielle kasus. Senteret mottar årlig ca 500 pasienter til utredning fra hele landet. Tilsammen utredes det over 200 påviste malformasjoner årlig. Siden 1990 er det utført totalt 529 transfusjoner til foster, det er lagt inn 59 plastkateter i fosterkaviteter og urinveier for kronisk drenering av væske. I tillegg er det utført hudbiopiser, leverbiopsier og intrauterine injeksjoner for antiarythmibehandling. Senteret har etablert EXIT-prosedyre og utført tre slike. Det utføres ved spesielle problemstillinger forterreduksjoner i tidlig graviditet. Senteret har siden 1992 etablert prosedyrer for palliativ behandling av mødre som ønsker å gå gjennom svangerskapet med dødelige eller alvorlig syke foster. Dette arbeidet impliserer også de samarbeidende perinatale profesjoner. Standardisering av nasjonale metoder er viktig. eSnurra er utviklet ved NSFM og Helsedirektoratet har i 2014 bestemt at eSnurra skal være nasjonal metode for å predikere termin. NSFM har produsert totalt 23 doktorgrader. Senteret tilbyr lokal undervisningsstøtte ved andre sykehus. Dette vil videreføres i årene fremover, og flere sykehus har meldt sin interesse. NSFM har i løpet av 2014 hatt 6 hospitanter på besøk, og de er representert ved både leger og jordmødre. I tillegg har en WHO-kandidat fra Thailand hospitert ved senteret i seks måneder.

Som ledd i systematisk kompetansespredning nasjonalt har senteret hatt obligatorisk undervisning av gynekologer i spesialisering siden 1990. I perioden 1990-1997 var denne funksjonen delt mellom Rikshospitalet og NSFM (annenhvert år), men fra og med 1998 har NSFM dekket disse årlige kursene. I 2014 har NSFM arrangert det obligatoriske kurset "Ultralyddiagnostikk i gynekologi og obsetrikk. Trinn 1." I tillegg arrangerte NSFM kurset Visus 3D education for deltagere fra egen region. Dette kurset vil bli utvidet og tilgjengelig for eksterne deltagere fom 2015. I forbindelse med Norsk Gynekologisk Forening sitt årsmøte i Trondheim arrangerte NSFM forkurs knyttet til FUGO. I dette kurset fikk leger i spesialisering en basal opplæring i bruk av 3-dimensjonell ultralyd. NSFM har i 2014 formalisert samarbeidet med Frambu. NSFM har hatt besøk av representatner fra Frambu, hatt ett felles videomøte, deltatt på et samarbeidsmøte på Frambu om tilbud til pasienter med sjeldne tilstander. NSFM har avtale om at Frambu deltar ved informasjon til foreldre som har foster med sjeldne tilstander, og denne rutinen er satt i kraft i 2014. I framtida vil vi benytte videooverføring mellom NSFM og Frambu ved informasjon. I 1998 ble ultralydutdanning for jordmødre etablert, og jordmødre fra hele landet har fullført utdanningen. (studietilbud gjennom NTNU; UL6000 - 45 studiepoeng). All undervisning og klinikk knyttet til studiet foregår ved NSFM. Studiet dekker kunnskapen knyttet til "rutineultralyd" og oppfølgingsundersøkelser. I 2010 ble studietilbudet evaluert og deretter utvidet, og fra 2011 innbefatter det 60 studiepoeng og 12 årlige uteksaminerte jordmødre. UL6002 (Ultralydundersøkelse av fosterhjertet) ble startet i 2012 (erstattet med UL6003 fra 2014). Utdanningen varer i 11 uker og gir 15 studiepoeng. Studiet er rettet mot offentlig godkjent jordmor som har fullført "Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre". Også for dette studien er undervisning og klinikk knyttet til NSFM. ble uteksaminert i 2014. NSFM har status som WHO Collaberative Center. Dette impliserer undervisning i utviklingsland etter oppdrag for WHO. 1-2 leger fra utviklingsland er stort sett til en hver tid hospitanter ved senteret, fra september 2013 til mars 2014 hadde vi en kandidat fra Rajavithi Hospital i Bangkok, Thailand. De eksterne pågående aktivitetene er lokalisert til Sør-Afrika, Thailand, Filippinene og Singapore. NSFM har etablert tre undervisningssentre, ett i Singapore og to i Sør-Afrika (Cape Town og Durban). På disse sentra holder NSFM kurs og 1978 personer har deltatt siden etableringen. Kurset 10th ISUOG Outreach Course and 5th Scientific Congress of the College of Obstetrics and Gynecology i Singapore var NSFM medarrangør sammen med ISUOG Obsteric Ultrasound Teaching & Training Center (mai 2014). Det ble i 2009 etablert et teknisk utviklingsprosjekt kombinert med undervisning i Durban (Umoja Ultrasound for Midwives) i samarbeid med UD, HOD, og NORAD. Dette pågår fremdeles og er betydelig styrket med et omfattende forskningsprosjekt sammen med Institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk, St. Olavs Hospital, NTNU, Helse Midt-Norge og GE Vingmed AS. To medisinerstudenter fra DMF, NTNU skriver sin hovedoppgave fra Umoja prosjektet. NSFM formidler informasjon i media, både i aviser, TV, radio og internett. For øvrig er all aktivitet for de som også har ansettelsesforhold mot NTNU registrert i Cristin.

Avansert invasive fosterbehandling: I 2014 hadde NSFM 19 behandlede svangerskap knyttet til funksjonen avansert invasiv fostermedisin. Fem foster fikk utført blodtransfusjoner (totalt 16 transfusjoner), 11 andre kvinner ble fulgt opp pga immunisering uten at transfusjon ble nødvendig. Sju svangerskap ble utredet pga. tvilling transfujson syndrom, og av disse ble fem sendt til Hamburg for laserbehandling. Fem pasienter har fått utført amniondrenasje (8 drenasjer). Fire behandlet for hydrothorax, derav ett foster fikk satt inn thoraxdren. NSFM vil arbeide for å strukturere oppfølging av foster med brokk i mellomgulvet. Nøyaktig vurdering av lungevolum med ultralyd og MR er viktig. Det er opprettet et europeisk behandlingssenter for denne tilstanden, og NSFM vil tilby nasjonal utredning for foster med denne tilstanden. De fostrene som har minst lungevolum bør henvises til vurdering og evt. behandling i Leuven. Ett foster ble henvist i 2014. I 2015 vil NSFM delta ved et skandinavisk nettverk for invasiv fosterbehanding (Gøteborg, april 2015). Kompetansefunksjon: 1047 pasienter ble henvist til fosterdiagnostikk. Totalt 207 foster med utviklingsavvik ble utredet. Henvisninger kommer fra alle helseregioner. Senteret tar i mot alle henvisninger som øyeblikkelig hjelp. Det betyr at alle kvinner med mistanke om avvik hos fosteret får tilbud om time ved NSFM første hverdag hvis de ønsker dette. NSFM har et godkjent kvalitetsregister (WinUltra) for registrering av alle foster som har behov for invasiv behandling eller har fått påvist fosteravvik. Dette kvalitetsregisterert ble opprettet i 1990 og omfatter over 4000 registreringer. Kvalitetsregisteret gir god mulighet for kvalitetssikring av undersøkelsene ved NSFM og gir også grunnlag for formidling av resultater og for forskning. Forskningsprosjekter fra kvalitetsregister må ha egen godkjenning av regional etisk komite. Rasjonalet bak sentralisering er at invasive prøver skal utføres av få personer for å oppnå volum og kvalitet som hos kollegaer i utlandet. Aktiviteten siden oppstart har vært stabil med dominering av transfusjoner for rhesusimmuniserte foster. To erfarne leger driver nå opplæring av to yngre kolleger. Internasjonal erfaring tyder på at sentralisering av slike sjeldne prosedyrer bør opprettholdes. En av legene ved NSFM har vært ansvarig for å skrive nasjonale retningslinjer for håndtering av fostre med immunisering (Nasjonal veileder i fødselshjelp - 2014), og NSFM har også deltatt i rådgivingsgruppe til Kunnskapssenteret vedrørende nye rutiner for håndtering av kvinner som er Rhesus negative. Dette arbeidet har vært viktig for å sikre likt nasjonalt tilbud til tjenestene. Kompetansetjenestens berettigelse er understreket i det faktum at antall årlige henviste foster med utviklingsavvik og andre sjeldne tilstander har økt jevnt. Det er totalt 11 årsverk som er knyttet til landsfunksjonen ved NSFM, fordelt på følgende måte: 3 overlegestillinger, 0,5 patolog, 3 jordmor, 1 undervisningsjordmor, 1.5 sosionom, 1 konsulent og 1 sekretær. Nøkkelpersonell er leger, inkl 0.5 patolog, jordmødre med tilleggsutdannelse innen ultralyd, sekretærer med solid datakompetanse og sosionomer. Senteret har hatt god kontinuitet blant personalet. Kompetanseoppbygging er blant annet ivaretatt ved et stimulerende internt miljø som får de tilsatte til å bli. En har videre fokusert på kompetanseoppbygging ved kongresser og internasjonale studieopphold av korte eller lengre varighet. Det er også lagt vekt på et perinatalt forum ved St Olavs Hospital som har ukentlige faglige møter. Kompetansen hos alle yrkesgrupper blir målrettet ivaretatt, vedlikeholdt og oppdatert med kurs, videreutdanning og etterutdanning. Senteret praktiserer daglige, faglige møter der alle yrkesgrupper fra senteret er representert.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
70 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
400 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
13 timer
Utfyllende informasjon

Grunnlaget for undervisningstimer er timer undervist, og ikke vekta timer.

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet i rapporteringsåret
 • Helse Midt-Norge RHF - 7 pasienter
 • Helse Vest RHF - 2 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 9 pasienter
 • Helse Nord RHF - 1 pasienter
Utfyllende informasjon

Se detaljert informasjon under "Oppgaver og resultater". ICD-10: O31.8, O35.3, O36.0, O36.1, O36.2, O36.8, Z35.8, Z36.5 Vedrørende diagnosekodene så er disse satt på mor, og ikke på fosteret.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Abortloven er god nok, NRK. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Identitet: farlig forvekslinger. Tvillingnytt 2014 (4). (Intervjuer/oppslag i media).
 • Film Foster og ultralyd, NTNUmedicine/YouTube publ 27.03.2014. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Film Ultralyd av gravide i u-land, NTNUmedicine/YouTube publ 27.03.2014. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - alle regioner
 • eSnurra, NRK Norgesglasset. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Kronikk på nrk.no/ytring.no: Ein kompleks prosedyre. (Intervjuer/oppslag i media).
 • VG: Risikotester fosteret i utlandet. (Intervjuer/oppslag i media).
 • VG: Slår alarm om ultralyd-regelverk. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • Ukeadressa: Menneskeverd, Retten til liv. Frykter sorteringssamfunnet. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Adresseavisen: Sju av ti tar tidlig ultralyd. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Ultralyd i gynekologi og obstetrikk. Obligatorisk utdanningskurs. (Kurs).
 • FUGO forkurs til årsmøtet: 3D ultralyd, Trondheim. (Kurs).
 • Visus 3D education, Nasjonalt senter for fostermedisin, Trondheim. (Kurs).
 • 10th ISUOG Outreach Course, Singapore. (Kurs).
 • Obstetrikkkurs, obligatorisk, Rikshospitalet, Oslo. (Kurs).
 • The 39th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, NFOG, Stocholm. (Konferanse).
 • 23rd European Congress of Obstetrics and Gynecology, EBCOG, Glascow. (Konferanse).
 • De 27. Norske Perinataldager, Norsk Perinatalmedisinsk Forening, Hurtigurten. (Konferanse).
 • ISUOG World Congress, Barcelona, Spania. (Konferanse).
 • NFUD symposium, Ålesund. (Konferanse).
 • Sune Genell forelesningen, Malmø, Sverige. (Konferanse).
 • Årsmøte Norsk gynekologisk forening, Trondheim. (Konferanse).
 • IEEE Ultrasonic Symposium, Chicago. (Konferanse).
 • NFOG, The 39th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, Stockholm, Sverige. (Konferanse).
 • Metabomeeting 2014, London. (Konferanse).
 • The 2014 Joint National PhD Conference in Medical Imaging and MedViz conference, Bergen. (Konferanse).
 • Gjesteforelesning Nelson Mandela School of Medicine, University of KwaZulu-Natal, Durban, Sør-Afrika. (Konferanse).
 • Samarbeidsseminar FRAMBU og NSFM, Oslo. (Seminar).
 • Symposium for Torvid Kiserud, Bergen. (Seminar).
 • Philips day Lund, Sverige. (Seminar).
 • Tidsskrift for jordmødre 2014 (1) Ultralydutdanning for jordmødre. Har utdannet 170 ultralydjordmødre. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Regionalt perinatalkurs, Bodø. (Kurs).
 • 3rd Philippine International Basic and Advanced Obstetrics and Gynecologic Ultrasound Course, University of the Philippines. (Konferanse).
 • Sykdom og helse i Afrika, NTNU, Trondheim. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Fredagsforelesning, St. Olavs Hospital, Trondheim. (Seminar).
 • Juleseminar, KK, St. Olavs Hospital; eSnurra som nasjonalt verktøy for prediksjn av alder og termin. (Seminar).
Utfyllende informasjon

Kurset i ultralyd og gynekologi er obligatorisk for utdanningen innen gynekologi og obstetrikk Forkortelser: NFUD: Norsk forening for Ultralyddiagnostikk NGF: Norsk gynekologisk forening ISUOG: International Society Ultrasound Obstetrics and Gynecology EBCOG: European Board and College of Obstetrics and Gynaecology

Kvalitetsverktøy

 • eSnurra, 2006, Nasjonal retningslinje
 • EQS, Extend Quality System, St. Olavs Hospital HF, 2002, Regional retningslinje
 • Win Ultra er et godkjent kvalitetsregister for foster med utviklingsavvik, 1990, Medisinsk kvalitetsregister
 • Nasjonal veileder for fødselshjelp 2014. Harm-Gerd Blaas var med på kapittelet om ultralydundersøkelser i svangerskapsomsorgen, 2014, Nasjonal retningslinje
 • Nasjonal veileder for fødselshjelp 2014. Harm-Gerd Blaas hadde hovedansvar for kapittel "immunisering", 2014, Nasjonal retningslinje
 • Nasjonal veileder for fødselshjelp 2014. Kjell Å Salvesen var med i arbeidet om "truende preterm fødsel", 2014, Nasjonal retningslinje
 • Nasjonal veileder for fødselshjelp 2014. Torbjørn Moe Eggebø hadde hovedansvar for kapittel "stimulering av rier", 2014, Nasjonal retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Malvasi A, Tinelli A, Barbera A, Eggebø T M, Mynbaev O A, Bochicchio M, Pacella E, Di Renzo G C

Occiput posterior position diagnosis: vaginal examination or intrapartum sonography? A clinical review.

J Matern Fetal Neonatal Med 2014 Mar;27(5):520-6. Epub 2013 sep 13

PMID:
23865738
Salvesen Kjell Å, Stafne Signe N, Eggebø Torbjørn M, Mørkved Siv

Does regular exercise in pregnancy influence duration of labor? A secondary analysis of a randomized controlled trial.

Acta Obstet Gynecol Scand 2014 Jan;93(1):73-9. Epub 2013 nov 7

PMID:
24102423
Eggebø T M, Hassan W A, Salvesen K Å, Lindtjørn E, Lees C C

Sonographic prediction of vaginal delivery in prolonged labor: a two-center study.

Ultrasound Obstet Gynecol 2014 Feb;43(2):195-201. Epub 2013 des 22

PMID:
24105705
Hassan W A, Eggebø T, Ferguson M, Gillett A, Studd J, Pasupathy D, Lees C C

The sonopartogram: a novel method for recording progress of labor by ultrasound.

Ultrasound Obstet Gynecol 2014 Feb;43(2):189-94.

PMID:
24105734
Rygh Astrid B, Skjeldestad Finn Egil, Körner Hartwig, Eggebø Torbjørn M

Assessing the association of oxytocin augmentation with obstetric anal sphincter injury in nulliparous women: a population-based, case-control study.

BMJ Open 2014;4(7):e004592. Epub 2014 jul 24

PMID:
25059967
Geirsson Reynir Tómas, Eggebø Torbjørn

Core outcomes for reporting women's health.

Acta Obstet Gynecol Scand 2014 Sep;93(9):843-4.

PMID:
25113256
Klefstad Olav-Andre, Økland Inger, Lindtjørn Elsa, Rygh Astrid B, Kaada Kristine, Hansen Michael L, Eggebø Torbjørn M

A more liberal approach towards induction of labour in prolonged pregnancy does not result in an adverse labour outcome.

Dan Med J 2014 Sep;61(9):A4913.

PMID:
25186547
Ghi T, Bellussi F, Eggebø T, Tondi F, Pacella G, Salsi G, Cariello L, Piastra A, Youssef A, Pilu G, Rizzo N

Sonographic assessment of fetal occiput position during the second stage of labor: how reliable is the transperineal approach?

J Matern Fetal Neonatal Med 2015 Nov;28(16):1985-8. Epub 2014 nov 5

PMID:
25316562
Eggebø TM, Eymundsdottir AE, Østborg TB

Face presentation and persistent deep mentum transverse position diagnosed with three-dimensional ultrasound.

Ultrasound Obstet Gynecol 2015 Apr;45(4):490-1.

PMID:
25354447
Eggebø TM, Hassan WA, Salvesen Kå, Torkildsen EA, Østborg TB, Lees CC

Prediction of delivery mode by ultrasound-assessed fetal position in nulliparous women with prolonged first stage of labor.

Ultrasound Obstet Gynecol 2015 Nov;46(5):606-10. Epub 2015 sep 28

PMID:
25536955
Egenberg S, Øian P, Bru LE, Sautter M, Kristoffersen G, Eggebø TM

Can inter-professional simulation training influence the frequency of blood transfusions after birth?

Acta Obstet Gynecol Scand 2015 Mar;94(3):316-23. Epub 2015 feb 1

PMID:
25545119
Vogt C, Eik-Nes S H

Reply: To PMID 21953982.

Ultrasound Obstet Gynecol 2014 Jun;43(6):715-6.

PMID:
24888743
Hellenes OM, Vik T, Løhaugen GC, Salvesen Kå, Stafne SN, Mørkved S, Evensen KA

Regular moderate exercise during pregnancy does not have an adverse effect on the neurodevelopment of the child.

Acta Paediatr 2015 Mar;104(3):285-91. Epub 2015 feb 4

PMID:
25471255
Skråstad Rb, Hov Gg, Blaas HG, Romundstad Pr, Salvesen K

Risk assessment for preeclampsia in nulliparous women at 11-13 weeks gestational age: prospective evaluation of two algorithms.

BJOG 2015 Dec;122(13):1781-8. Epub 2014 des 4

PMID:
25471057
Christiansen S C, Vanky E, Klungland H, Stafne S N, Mørkved S, Salvesen K Å, Sæther M, Carlsen S M

The effect of exercise and metformin treatment on circulating free DNA in pregnancy.

Placenta 2014 Dec;35(12):989-93. Epub 2014 sep 23

PMID:
25282112
Skråstad Ragnhild B, Hov Gunhild G, Blaas Harm-Gerd K, Romundstad Pål R, Salvesen Kjell Å

A prospective study of screening for hypertensive disorders of pregnancy at 11-13 weeks in a Scandinavian population.

Acta Obstet Gynecol Scand 2014 Dec;93(12):1238-47. Epub 2014 sep 17

PMID:
25146367
Salvesen Kjell Å

[Re: Professional answers and ethical issues in non-invasive prenatal tests].

Tidsskr Nor Laegeforen 2014 Aug 5;134(14):1345. Epub 2014 aug 5

PMID:
25096425
Helseth Ragnhild, Salvesen Oyvind, Stafne Signe N, Mørkved Siv, Salvesen Kjell A, Carlsen Sven M

Gestational diabetes mellitus among Nordic Caucasian women: prevalence and risk factors according to WHO and simplified IADPSG criteria.

Scand J Clin Lab Invest 2014 Oct;74(7):620-8. Epub 2014 jul 1

PMID:
24980704
Wallenius Marianne, Salvesen Kjell Å, Daltveit Anne K, Skomsvoll Johan F

Systemic lupus erythematosus and outcomes in first and subsequent births based on data from a national birth registry.

Arthritis Care Res (Hoboken) 2014 Nov;66(11):1718-24.

PMID:
24839126
Salvesen Kjell Åsmund

[Prenatal diagnosis with blood tests].

Tidsskr Nor Laegeforen 2014 Feb 25;134(4):388-9.

PMID:
24569732
Wallenius Marianne, Salvesen Kjell Å, Daltveit Anne K, Skomsvoll Johan F

Rheumatoid arthritis and outcomes in first and subsequent births based on data from a national birth registry.

Acta Obstet Gynecol Scand 2014 Mar;93(3):302-7. Epub 2014 jan 28

PMID:
24359405
Faugstad Tone Maeland, Brantberg Anne, Blaas Harm-Gerd K, Vogt Christina

Prenatal examination and postmortem findings in fetuses with gastroschisis and omphalocele.

Prenat Diagn 2014 Jun;34(6):570-6. Epub 2014 apr 2

PMID:
24604302
Blaas Harm-Gerd Karl

Detection of structural abnormalities in the first trimester using ultrasound.

Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2014 Apr;28(3):341-53. Epub 2013 des 4

PMID:
24355991
Postmyr Kjersti Jystad, Tegnander Eva, Meberg Alf

[Critical heart defects in newborns overlooked].

Tidsskr Nor Laegeforen 2014 Jan 28;134(2):194-6.

PMID:
24477157
Stridsklev Solhild, Carlsen Sven M, Salvesen Øyvind, Clemens Ilka, Vanky Eszter

Midpregnancy Doppler ultrasound of the uterine artery in metformin- versus placebo-treated PCOS women: a randomized trial.

J Clin Endocrinol Metab 2014 Mar;99(3):972-7. Epub 2014 jan 1

PMID:
24423336
Austdal Marie, Skråstad Ragnhild Bergene, Gundersen Astrid Solberg, Austgulen Rigmor, Iversen Ann-Charlotte, Bathen Tone Frost

Metabolomic biomarkers in serum and urine in women with preeclampsia.

PLoS One 2014;9(3):e91923. Epub 2014 mar 17

PMID:
24637620
Utfyllende informasjon

Leger og jordmødre ved Nasjonalt senter for fostermedisin har hatt ansvar for (første eller siste forfatter) eller medvirket til disse publikasjonene. Publikasjonslista dokumenterer samarbeid med alle helseregionene i tillegg til et omfattende internasjonalt samarbeid.

Khan, Naiad Hossain; Tegnander, Eva; Dreier Johan Morten; Eik-Nes, Sturla; Torp, Hans; Kiss, Gabriel

Automatic Measurement of Biparietal Diameter with a Portable Ultrasound Device.

IEEE International Ultrasonics Symposium Proceedings 2014 s. 459-462

Postmyr, Kjersti Jystad; Tegnander, Eva; Meberg, Alf

Kristiske hjertefeil hos nyfødte overses

Hjertebarnet 2014 (2) s. 32-33

Avlagte doktorgrader

Utfyllende informasjon

Tilsammen har det utgått 23 doktorgrader fra Nasjonalt senter for fostermedisin. Ingen doktorgrader ble ferdigstilt i 2014.

Forskningsprosjekter

Trening, påvirkning av mors og fosterets hjertefunksjon

Charlotte Bjørk Ingul, NTNU

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HMN
Populasjonsbasert fostervekst estimert med ultralyd

Sturla Eik-Nes, NTNU

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
Tidlig ultralyd - prediksjon av preeklampsi

Kjell Å Salvesen og Harm-Gerd Blaas, NTNU

Prosjektperiode:
2009 - 2014
Deltakende helseregion:
HMN
UMOJA Ultrasound skanning and Education, KwaZulu-Natal, South Africa

Sturla Eik-Nes, NTNU

Prosjektperiode:
2009 - 2015
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

UMOJA development of ultrasound machine LMIC

Sturla Eik-Nes, NTNU

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HMN
Acceptability and feasibility of transperineal ultrasound and developing an ultrasound based predictive model for labour outcome

Torbjørn Moe Eggebø, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HMN

Internasjonalt samarbeid

The labour progression study

Pål Øian, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2014 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
A local and global perspective on the role of multi professional scenario-based training on postpartum hemorrhage

Lars Edvin Bru, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Obstetric Anal Sphincter Injury - a Population based Study of Improvement of Care

Hartivg Kørner, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2011 - 2015
Deltakende helseregion:
HV HMN
Can ultrasound predict labor outcome in operative vaginal deliveries?

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HMN

Internasjonalt samarbeid

Effect of repeatability on the measurement of the fetal renal pelvis

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Use of oxytocin in labour and delivery

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved St. Olavs Hospital HF, ved Klinikksjef Runa Heimstad

Referansegruppen har i 2014 bestått av:
Synnøve Lian Johnsen
Referansegruppens leder (HV)
Ganesh Acharya
Representant Helse Nord
Guttorm Haugen
Representant Helse Sør-Øst

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Helse Midt-Norge RHF - Samarbeidsorganet og FFU

Personvern  -  Informasjonskapsler