Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin driver diagnostikk og behandling ved sykelige tilstander under svangerskap. Behandlingstjenesten omfatter blodtransfusjoner til foster og drenering av unormale væskeansamlinger. Tjenesten omfatter også palliasjon i fosterlivet. Målgruppen er gravide med mistanke om, eller påvist, sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt og krever høy faglig kompetanse. For å sikre god kvalitet og lik tilgjengelighet, er tjenesten sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste. Det vises til egne henvisningskriterier. ICD-10 koder: O31.8, O35.3, O36.0, O36.1, O36.2, O36.8, Z35.8, Z36.5, MAA06, MAA40, MAA30, MAA96, RXGG05, MAJ00, MAJ10 Tjenesten er lokalisert til St. Olavs hospital HF.

Oppgaver og resultat
Oppgaver: Senter for fostermedisin ved St. Olavs Hospital ble opprettet i 199O. Senteret har nasjonalt behandlingsansvar for avansert invasiv fostermedisin. Behandlingstjenesten omfatter blodtransfusjoner til foster, drenering av unormale væskeansamlinger, fosterreduksjon og gjennomføring av exit-prosedyre. Tjenesten omfatter også utredning i graviditeter der det kan bli behov for avanserte invasive inngrep. For å sikre god kvalitet og lik tilgjengelighet, er tjenesten sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt og krever høy faglig kompetanse. Tjenesten driver omfattende arbeid med å bygge opp og spre kompetanse innenfor fagområdet. Målgruppen er gravide med mistanke om, eller påvist, sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret. Senteret har også mange andre oppgaver utover den nasjonale behandlingstjenesten. Dette omfatter utredning av alvorlige og kompliserte fosteravvik, palliativ behandling, undervisning, kompetansespredning, forskning og utvikling av retningslinjer er oppgaver som både er knyttet til den nasjonale behandlingstjenesten og til andre fostermedisinske oppgaver. Behandlingstjenesten har i 2016 drevet uttalt slik virksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Spesielt vises til publikasjoner, abstrakter og inviterte presentasjoner ved både norske og internasjonale møter og kongresser. Nasjonal behandlingstjeneste: Den nasjonale funksjonen til senter for fostermedisin i Trondheim er fra 2011 "Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin". Behandlingsvirksomheten består av å utføre invasive terapeutiske og diagnostiske prosedyrer. Siden 1990 er det utført totalt 567 transfusjoner til foster, det er lagt inn 65 plastkateter i fosterkaviteter og urinveier for kronisk drenering av væske. Senteret har etablert exit-prosedyre og utført tre slike, men ingen i 2016. Helsedirektoratet bestemte i 2016 at fosterreduksjoner også skulle sentraliseres til St. Olavs Hospital. Det er til sammen utført fosterreduksjoner på 7 pasienter i 2016. Aktiviteten i 2016 er detaljert beskrevet annet sted i rapporten. Henvisning til internasjonale senter: 4 kvinner med flerlingesvangerskap ble henvist og behandlet med laserbehandling ved senteret i Hamburg i 2016, i tillegg ble ett svangerskap med TRAP-sekvens henvist men ikke behandlet med laser. En kvinne ble henvist til Leuven i Belgia for intrauterin behandling av et foster med diafragmahernie. I tillegg samarbeidet tjensen med London University College Hospital om en kvinne som hadde siamesiske tvillinger. En viktig oppgave for framtida er å lage nasjonale rutiner for hvilke fostre med diafragmahernie, meningomyelocele og hypoplatisk hjertesyndrom som skal henvises til utenlandske senter. Den nasjonale behandlingstjenesten vil ta initiativ til dette. Andre oppgaver: Fosteravvik: Nasjonale behandlingssenter har også kompetansefunksjon, og senter for fostermedisin ved St. Olavs Hospital har som oppgave å utrede spesielle malformasjoner og fungere som second-opinion senter. I 2016 ble det utført 1107 fosterdiagnostiske undersøkelser og 581 var eksternt ny-henviste pasienter utenfra området der senteret har lokalfunksjon. 215 kvinner hadde fostre med påviste malformasjoner. Tverrfaglig samarbeid om informasjonen prioriteres høyt og arbeidet med å bruke et perinatalt team er satt i system lokalt. Dette innebærer at jordmor, perinatalmedisiner, fødselslege og barnelege alltid skal samarbeide om informasjon til parene. Sosionom blir også alltid involvert. Genetiker, sykehusprest, barnekirurg, ortoped og fysioterapeut kobles inn når det er aktuelt. Senteret har nært samarbeid med behandlingstjenesten for barnekirurgi ved St.Olavs Hospital. Undervisning og forskning er detaljert beskrevet annet sted i rapporten. Zika-virus: I 2016 var det et verdensomfattende utbrudd av zika-virus. Denne infeksjonen er assosiert med hjernemisdannelser hos foster. Alle de fostermedisinske sentrene samarbeidet seg i mellom og med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om rutiner og håndtering av gravide med mistanke om infeksjon. Palliativ medisin: Senteret har etablert prosedyrer for palliativ behandling av mødre som ønsker å gjennomføre svangerskapet med dødelige eller alvorlig syke foster, og samarbeider med foreningen for barnepalliasajon. I 2016 har senteret samarbeidet med Helsedirektoratet om å skrive retningslinjer for palliativ omsorg. Senteret har jevnlig samarbeid med Frambu kompetansesenter for sjeldne tilstander.

Plan for kompetansespredning: Informasjon om henvisningsrutiner blir gjennomgått på Trinn-1 kurset, ved ultralydstudiene, til medisinstudenter, til leger og jordmødre som hospiterer og ved fortløpende kommunikasjon med kolleger ved de andre fostermedisinske senter. Indikasjonene for henvisning er også publisert på web-siden til tjenesten. Indikasjoner for henvisning til avansert invasiv fosterbehandling er: Blodtransfusjon Foster med mistanke om anemi før svangerskapsuke 34. Anemi oppstår oftest i forbindelse med immunisering (Rhesus, lille c eller Kell antistoff), men kan også oppstå hos gravide med Parvovirus-infeksjon eller ved blødning fra foster til mor. Det finnes også flere sjeldne årsaker. Doppler-teknikk med måling av blodstrømshastighet i den midtre hjernearterien (arteria cerebri media) brukes for å stille diagnosen anemi hos foster. Blodstrømshastigheter over 1.5 MOM beregnes via web-kalkulator (http://www.perinatology.com/calculators/MCA.htm). Foster som utvikler anemi etter svangerskapsuke 34 bør forløses og transfusjon kan gis til barnet. Drenasje av brysthulen. Foster med væskeansamling i brysthulen og uten tegn til andre alvorlige avvik. Drenasje av urinveier. Drenasje av urinveier kan i noen tilfeller være aktuelt ved obstruksjon i nedre urinveier. Slike tilfeller bør diskuteres individuelt og henvises for drenasje hvis man mener at det er mulig å bedre nyrefunksjonen ved slik behandling. Fosterreduksjon. Kvinner som ønsker fosterreduksjon kan søke om dette og henvises for vurdering, rådgiving og evt. behandling. Exit. Exit-prosedyren er sjelden nødvendig slik at det er vanskelig å definere kriterier. Dette må diskuteres individuelt mellom fostermedisinere. Non-invasive prenatal testing (NIPT) I 2014 var seksjonsoverlege ved senteret en av rådgiverne for Kunnskapssenteret i utredningen om bruk av non-invasive prenatal testing (NIPT) for undersøkelse av fosterets Rhesus-status. Leder ved senteret har også samarbeidet med OUS og Haukeland Universitetssykehus for å skrive en kronikk i Tidsskrift for den norske legeforening om Rhesusimmunidsering (Akkok CA, Eggebo TM, Kiserud T, Erik Heier H. Tidsskrift for den Norske laegeforening, 2016;136:894). Denne kronikken er et viktig ledd i kompetansesspredning om emnet. Nye retningslinjer for utredning av NIPT hos Rhesus negative kvinner trådte i kraft fra 1. september 2016. Disse nye retningslinjene vil kanskje føre til redusert antall nye tilfeller med immunisering og anemi hos foster. Likevel vil man forvente at samlet antall kvinner med Rhesusimmunisering vil bli det samme fordi mange innvandrerkvinner kommer fra land der det ikke har vært gitt noen form for profylakse i tidligere svangerskap. I 2015 arbeidet den samme rådgivingsgruppa for Kunnskapssenteret med en utredning om bruk av NIPT for trisomi-diagnostikk. Senteret har i 2016 hatt representanter med i Bioreferansegruppen, og NIPT-rutiner ved trisomidiagnostikk har vært et hovedtema. Dette ble også grundig diskutert under studieturen som direktoratet arrangerte til London. En nøyaktig diagnostikk av kromosomavvik er en forutsetning før man gjør invasiv behandling hos foster med påviste avvik. Nordisk samarbeid Nordic network for fetal medicine omfatter alle nordiske land og de baltiske stater. Nettverket arrangerte kongress i 2015 og 2016, og det planlegges videre årlige arrangementer. I dette forumet møtes fostermedisinere og diskuterer indikasjoner for invasiv behandling, samarbeidsrutiner og forskningsprosjekter. Fagmiljøet i Trondheim deltar aktivt i denne prosessen og var med på å skrive om dette samarbeidet i internasjonalt tidsskrift. (Sitras V et al. Towards a new era in fetal medicine in the Nordic countries. Acta Obstet Gynecol Scand 2016 Aug;95(8):845-9) Referansegruppa Behandlingstjenesten kommuniserer ofte uformelt med representanter i referansegruppa. Viktige emner har vært henvisingsrutiner for de avanserte invasive inngrepene, nasjonalt kvalitetsregister for fostermedisin og nordisk samarbeid. Referansegruppen har representanter fra alle helseregioner og fra 2015 også brukerrepresentant. Aktiviteten rapporteres årlig til Helsedirektoratet gjennom denne årsrapporten og gjennom rapport om fosterdiagnostikk.

Behandlingen ved avansert invasiv fostermedisin skal ha høy kvalitet, være kostnadseffektiv og ha lik tilgjengelighet i hele landet. Resultatmålet for tjenesten er at behandlingen skal ha en kvalitet på linje med andre lignende senter i ressursrike land. Spesielt skal det norske tilbudet sammenlignes med invasiv fosterbehandling i andre nordiske land. Kvalitetskrav for invasiv behandling er publisert i internasjonale tidsskrifter og kan konkretiseres med over 90% overlevelse, median forløsningstidspunkt etter svangerskapsuke 34, og <2% prosedyrerelaterte dødsfall ved blodtransfusjoner. Behandlingsmålet ved hydrops føtalis og normale kromosomer er 50% overlevelse der pleuradrenasje er mulig. Behandlingsmålet ved fosterreduksjon er <10% abort av gjenværende foster. Obstruksjon av urethra har ut fra litteraturen svært dårlig prognose fordi nyrefunksjonen skades tidlig i svangerskapet. Vi kan derfor ikke spesifisere behandlingsmål ved denne tilstand. Avansert invasiv utredning og behandling som er utført i 2016 er detaljert beskrevet under klinisk aktivitet. Alle fostre som får avansert invasiv behandling blir registret i kvalitetsregisteret WinUltra, og resultatene i 2016 har vært i samsvar med resultatmålene. Kunnskapen om henvisningsrutiner er godt kjent ved alle de fostermedisinske sentrene, og tilbudet er likt tilgjengelig over hele landet. Det er færre invasive inngrep fra Helse Sør-Øst enn fra Helse-Vest og Helse-Midt, men tallene er små og dette skyldes trolig tilfeldigheter. De andre fostermedisinske sentrene har så langt vi kjenner til ikke utført inngrep i 2016 som skulle vært sentralisert. Kvinner som henvises til invasiv behandling blir vanligvis undersøkt første hverdag etter at henvisningen er mottatt. Behandlingen blir utført neste dag, og resultatet kontrollert påfølgende dag. Dette er et kostnadseffektivt tilbud, og billigere enn om disse kvinnene skulle henvises til behandling i utlandet. Fosterreduksjon kan utføres på medisinsk indikasjon (trilling eller firling svangerskap eller ved sykdom eller avvik hos et av fostrene). I 2016 avgjorde Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet at fosterreduksjon i ukompliserte tvillingsvangerskap skulle behandles i henhold til Lov om svangerskapsavbrudd. Dvs. at kvinnen selv kan begjære fosterreduksjon før svangerskapsuke 12. Dette har ført til stor debatt både i fagmiljøet, befolkningen og politisk. Behandlingstjenesten har deltatt aktivt i diskusjonen og gitt informasjon om tilbudet gjennom TV, radio, avviser og egen web-side. Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har laget retningslinjer for fosterreduksjon og også åpnet for fosterreduksjon for kvinner fra utlandet. Det er en forutsetning at disse kvinnene skal oppholde seg i Norge når de søker. Behandlingstjenesten har fått henvendelse fra 9 utenlandske kvinner (fra Danmark, Sverige, Tyskland, Italia, Polen og Irland), men alle henvendelsene har blitt avvist fordi kvinnene har tatt kontakt fra utlandet. Dette er i tråd med retningslinjene. Norske kvinner som har henvendt seg har fått rådgiving og evt. inngrep i henhold til retningslinjene. Behandlingstjenesten har i 2016 utført aktiviteten i tråd med resultatmålene.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
42 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
403 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
28 timer
Utfyllende informasjon

Senter for fostermedisin ved St. Olavs Hospital i Trondheim har nasjonal funksjon som Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin. Senteret arrangerer årlig kurset «Ultralyddiagnostikk i gynekologi og obstetrikk- Trinn 1». Dette er et obligatorisk kurs for leger i spesialisering til fødselshjelp og kvinnesykdommer. Kurset er generelt om bruk av ultralyd i gynekologi og obstetrikk og inkluderer også forelesinger om invasiv fostermedisin. Gjennom videoopptak blir det vist hvordan de avanserte invasive prosedyrene gjennomføres, men det viktigste er å formidle indikasjoner for henvisning. Alle gynekologer får kunnskap om hvilke foster som har risiko for å utvikle anemi og vite når de skal henvise til spesialundersøkelser. I tillegg arrangerte senteret et kurs om bruk av ultralyd av bekkenbunnen. Dette kurset var todelt og handlet om bruk av ultralyd under selve fødselen i første del og om skader av bekkenbunnen hos kvinner som har født i den andre delen. Et internasjonalt seminar ble arrangert i forbindelse med senteret sitt 25-års jubileum. Internasjonal ekspertise var tungt representert som foredragsholdere hvor fostermedisin var hovedtema. Et stort oppmøte av norske deltakere fikk en oppdatering på det siste innen avansert diagnostikk og behandling av syke foster. Legene ved senteret deltar i undervisning av medisinstudenter gjennom forelesninger, problem-basert-læring og praktisk klinisk undervisning. Formidling om indikasjoner for invasiv fostermedisin er en viktig del av denne undervisningen. I 1998 ble Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre etablert med 45 tellende studiepoeng. Studietilbudet gis gjennom NTNU og per 2016 har 201 jordmødre fra hele landet fullført utdanningen. Studiet dekker kunnskapen knyttet til "rutineultralyd" og oppfølgingsundersøkelser. I 2010 ble studietilbudet evaluert og deretter utvidet, og fra 2011 innbefatter det 60 studiepoeng og 12 årlige uteksaminerte jordmødre (UL6000). All undervisning og klinikk knyttet til studiet foregår ved senter for fostermedisin, og leger og jordmødre ved senteret tar del i undervisningen. Den rutinemessige ultralydundersøkelsen er grunnlaget for å identifisere og følge opp foster som har økt risiko for å utvikle tilstander som krever avansert invasiv diagnostikk eller behandling. Blodstrømsmålinger i arteria cerebri media er den viktigste diagnostiske undersøkelsen for å oppdage og utrede alvorlighetsgraden av anemi hos foster. Det er av stor betydning at denne kunnskapen blir formidlet til både leger og ultralydjordmødre. UL6002 (Ultralydundersøkelse av fosterhjertet) ble startet i 2012 og ble utvidet og erstattet med UL6003 (Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale kar, inklusive fosterhjertet) fra 2014. Utdanningen varer i 7 måneder og gir 15 studiepoeng. Studiet er rettet mot jordmødre som har fullført "Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre" og leger som har basal opplæring/utdanning i obstetrisk ultralyd. Også for dette studiet er undervisning og klinikk knyttet til senter for fostermedisin ved St. Olavs Hospital. Leger og jordmødre både fra Norge og fra utlandet hospiterer jevnlig ved senteret. Noen av de utenlandske legene som har hospitert de siste årene har hatt interesse av å observere den praktiske gjennomføringen av invasive prosedyrer. Rhesusimmunisering er den vanligste årsaken til anemi hos foster. I 2016 ble det innført nye nasjonale retningslinjer for håndtering av Rhesus-negative kvinner. Opplæring og praktisk gjennomføring av disse nye rutinene har vært en viktig oppgave i 2016. Det har vært et sentralt tema i internundervisning, ved Trinn 1 kurset og ved undervisning av medisinstudenter og ultralydstudenter. Senteret har i løpet av 2016 startet opp med felles morgenmøte (videooverført) med Stavanger universitetssjukeus en gang/mnd.

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet i rapporteringsåret
 • Helse Midt-Norge RHF - 6 pasienter
 • Helse Vest RHF - 9 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 1 pasienter
 • Helse Nord RHF - 1 pasienter
Utfyllende informasjon

Aktuelle behandlingskoder for avansert invasiv fostermedisin: ICD-10 Diagnosekoder: O31.8, O35.3, O36.0, O36.1, O36.2, O36.8, Z35.8, Z36.5 ICD-10 Behandlingskoder: MAA06, MAA40, MAA30, MAA96, RXGG05, MAJ00, MAJ10 Nasjonal funksjon i 2016 17 nyhenviste pasienter ble behandlet med avansert invasiv behandling ved den nasjonale behandlingstjenesten. • Blodtransfusjoner til foster: 5 nyhenviste pasienter er behandlet (Prosedyrekode RXGG05), tilsammen 30 transfusjoner. 1 henvist fra Helse Sør-Øst, 2 henvist fra Helse Vest, 2 henvist fra Helse Midt I tillegg ble en transfusjonsserie startet i desember 2015, men dette fosteret fikk også to transfusjoner i 2016. (Hun var henvist fra Helse Sør-Øst) 20 fostre har vært utredet med mistanke om anemi. Utfall: Ingen prosedyrerelaterte komplikasjoner. Forløsningstidspunkt fra uke 32 til 36. Median 34+1. • Hydrothorax 2 nyhenviste pasienter er behandlet. (Prosedyrekoder thoraxdrenasje, thoraxdren: MAA40). 1 henvist fra Helse Nord og 1 fra Helse Midt Det er utført 4 thoraxdrenasjer på disse to pasientene (1 pasient har hatt to punksjoner og deretter thoraxdren, den andre en punksjon i 2016 og har fått innlagt dren i 2017) Utfall: Ingen prosedyrerelaterte komplikasjoner. Den ene ble forløst i uke 33, og det har gått fint. Den andre er uforløst. • Punksjon av føtal urinblære pga stenose i urinrøret (Prosedyrekode MAA40). 3 nyhenviste pasienter er behandlet. 2 henvist fra Helse Vest og 1 henvist fra Helse Midt Det er utført 4 punksjoner på disse tre pasientene. Utfall: Alle tre valgte å avbryte svangerskapet pga dårlig prognose for fostrene. • Fosterreduksjon (Prosedyrekode MAJ10, MAJ11) 7 nyhenviste pasienter er behandlet. 5 henvist fra Helse Vest og 2 henvist fra Helse Midt Indikasjonene var: 2 tvillingsvangerskap med utviklingsavvik hos en tvilling 2 ved trillingsvangerskap 2 ved firlingsvangerskap (i ett av disse svangerskapene hadde ett av fostrene utviklingsavvik). Det ble utført fosterreduksjon i ett ukomplisert tvillingsvangerskap der kvinnen begjærte avbrudd selv i henhold til lov om Svangerskapsavbrudd. Utfall: Ingen prosedyrerelaterte komplikasjoner eller tap av gjenværende foster. 3 er enda uforløst, 1 fødte prematurt i uke 32, 1 fødte i uke 38 med alvorlig vekstretardert barn (1800 g) og en ukomplisert fødsel til termin. Hos en viste det seg etter fødselen at barnet (som ikke var blitt redusert som foster) hadde trisomi 21. 2 andre norske kvinner med ukompliserte tvillingsvangerskap har fått informasjon om fosterreduksjon. Inngrepet ble ikke utført hos disse to. 9 utenlandske kvinner med ukompliserte tvillingsvangerskap har kontaktet, men blitt avvist fordi de ikke oppholdt seg i Norge. Disse kvinnene var fra Danmark, Sverige, Italia, Tyskland, Polen og Irland. Annen aktivitet: Utenlandsbehandling: • Totalt ble 10 kvinner utredet for TTS Tvillingtransfusjonssyndrom og av disse ble 4 henvist til Hamburg for laserbehandling. Alle disse 4 som ble henvist til Hamburg tilhørte Helse Midt. 1 pasient der fosteret hadde diaphragma hernie (mellomgulv brokk) er sendt til Belgia for behandling pga. utviklingsavvik (tracheal occlusjon). Denne kvinnen ble henvist til Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin fra Helse Vest og videresendt til Belgia (Leuven) Amniondrenasje (ikke sentralisert behandling) Prosedyrekode MAA06 3 pasienter har fått utført amniondrenasje (tilsammen 14 drenasjer) Det ble totalt utført 1107 fosterdiagnostiske undersøkelser, 581 kom fra steder utenfor det området der senteret har lokal funksjon, 215 kvinner hadde foster med utviklingsavvik.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • Nasjonalt fagmøte. Små hjerter, store valg. Foreningen for hjertesyke barn, Oslo. (Seminar).
 • Feilvurdering fødsler. NRK Dagsrevyen og Midtnytt. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Fikk vite de ventet jente - ut kom Tormod. Babyverden.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Flere vil til Norge for å få utført fosterreduksjon. Dagsnytt 18. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Fødselen vurderes feil hos to av ti kvinner. Gemini.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • To gravide i Norge testet positivt på zika-viruset. vg.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Vil gjerne at de som mistenker smitte kontakter oss. nrk.no/trondelag. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 11-års prestisjekamp om lengden på svangerskap. Adresseavisen. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Født med tarmen utenpå, del 1. nrk. norgesglasset, radio. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Leger syns det er problemtatisk å måtte utføre tvillingaborter. nrk.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Nå kan gravide kvinner abortere én tvilling. tv2.no. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • Foreldre får abortere bort frisk tvilling. nrk.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Fosterreduksjon. Dagsnytt 18, radio. (Intervjuer/oppslag i media).
 • fosterreduksjon. Nyhetsmorgen, radio. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • To av ti gravide vurderes feil på norske fødestuer. nrk.no/trondelag. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Zika-virus. Midtnytt. TV. (Intervjuer/oppslag i media).
 • De fikk samme sjokkbeskjed på ultralyd. nrk.no/trondelag. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Obligatorisk obstetrikkurs, Rikshospitalet, Oslo. (Kurs).
 • Jubileumssymposium; Symposium om eSnurra, alder, termin, vekst. St. Olavs Hospital, Trondheim. (Kurs).
 • Ultralyd i gynekologi og obstetrikk. Trinn I kurs. St. Olavs Hospital, Trondheim. (Kurs).
 • Jubileumssymposium; 3D symposium. St. Olavs Hospital, Trondheim. (Kurs).
 • Transperineal ultrasound. Ultrasound in active labor. Ultrasound of the pelvic floor. St. Olavs Hospital, Trondheim. (Kurs).
 • Kurs i neonatologi. Obligatorisk kurs for barneleger. St. Olavs Hospital, Trondheim. (Kurs).
 • 26th World Congress on Ultrasound in OBstertics and Gynecology, Roma, Italia. (Konferanse).
 • 10th ISUOG Approved Course, Malang, Indonesia. (Konferanse).
 • Royal College of Obstetricians & Gynecologists, RCOG 2016 pre congress workshop. Birmingham, UK. (Konferanse).
 • Nordic Network of Fetal Medicine, Rigshospitalet, Danmark. (Konferanse).
 • 12th ISUOG Outreach Course, The Academia on Outram Campus (SGH). (Konferanse).
 • De 29. norske Perinataldager. Fredrikstad. (Konferanse).
 • Norsk forening for ultralyddiagnostikk, Bergen. (Konferanse).
 • Annual scientific update, Lund, Sverige. (Konferanse).
 • The Society of Midwives og South-Africa 13th Congress, Durban, Sør-Afrika. (Konferanse).
 • Professor Lil Valentin Valedictory Symposium, Malmö, Sverige. (Konferanse).
 • KK forum, Kalnes sykehus, Sykehuset Østfold. (Seminar).
 • Gjesteforelesning Landspitali university hospital, Reykjavik, Island. (Seminar).
 • Transperineal ultrasound during labour and postpartum. Akershus universitetssykehus, Oslo. (Seminar).
 • District meeting, Ethekwini Healt Care Center, Tongaat, Sør-Afrika. (Seminar).
 • Tolkning av abortloven. Frykter konsekvensene av fosterreduksjon. dagensmedisin.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Gjennomgang av lovverket. Tillater å abortere et friskt tvillingfosster. dagensmedisin.no. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Temadag, Etikk i Perinatalmedisin. NTNU/St. Olavs Hospital, Trondheim. (Seminar).
Utfyllende informasjon

Kompetansespredning knyttet til den nasjonale funksjonen: Den viktigste kompetansespredning knyttet direkte til den nasjonale funksjonen har vært gjennom presentasjoner på det obligatoriske obstetrikk kurset, undervisning til medisinstudenter og jordmorstudenter, gjennom hospitering, gjennom direkte kommunikasjon med de andre fostermedisinske senter og gjennom media. Internasjonalt har behandlingstjenesten presentert norske rutiner og resultater ved Nordic network i København (april 2016). I listen over veilednings og informasjonsvirksomhet har vi ført opp all kursvirksomhet og mediakontakt i 2016. Fosterreduksjon har vært det enkelt-tema i listen som har vært mest diskutert i media. Generelt om kompetansespredning: Senteret har i alle år drevet kompetansespredning, spesielt gjennom utadrettet aktivitet mot andre sykehus i form av undervisning og kurs. Denne virksomheten er formalisert ved senteret. Senteret utfører kompetansespredning gjennom: • Nasjonale og internasjonale publikasjoner (se publikasjonsliste) • Doktorgradsavhandlinger – 24 doktorarbeider er uført ved senteret. • Kurs (årlig obligatorisk ultralydkurs for leger i spesialisering innen fødselshjelp og kvinnesykdommer, kurs i vaginal ultralyddiagnostikk og kurs i bruk av 3-dimensjonell ultralyd). • Nasjonale møter der leger og jordmødre fra senteret presenterer (årsmøte i Norsk gynekologisk forening, Norsk forening for ultralyddiagnostikk og Norsk perinatalmedisinsk forening). Se liste over presentasjoner. • Internasjonale kongresser der senteret har presentasjoner (se liste over presentasjoner) • Gjennom jevnlig kontakt med de fostermedisinske miljøene både i Norge og internasjonalt. Det er spesielt etablert nær kontakt med de fostermedisinske miljø i Stockholm, Lund, København, Hamburg, Bonn, London, Bologna, Singpore og Hong Kong. Etablering av Nordic network in fetal medicine. • I kompetansespredning inngår også hospitanter nasjonalt og internasjonalt (4 norske hospitanter og 1 fra Indonesia) • Utdanning av jordmødre i ultralyddiagnostikk. En vesentlig del av den nasjonale kompetanseoppbyggingen skjer ved at jordmødrene som har gjennomgått studier ved NTNU utfører de aller fleste 18-ukers rutineundersøkelsene av gravide. Denne praksis sikrer god og geografisk likeartet fosterdiagnostikk i hele landet.

Kvalitetsverktøy

 • eSnurra, 2006, Nasjonal retningslinje
 • EQS, Extend Quality System, St. Olavs Hospital HF, 2002, Regional retningslinje
 • WinUltra - kvalitetsregister, 1990, Register med nasjonal dekningsgrad
Utfyllende informasjon

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin har et kvalitetsregister (Win Ultra). Registeret omfatter både oppgaver knyttet til den nasjonale behandlingstjenesten og som register for fosteravvik. Registeret er viktig for å kvalitetssikre alle invasive inngrep og fungerer godt som et nasjonalt register for den nasjonale funksjonen som er tillagt behandlingstjenesten. Registeret er godkjent av personvernombudet. Nasjonalt kvalitetsregister for fostermedisin: Win Ultra ble opprettet i 1990 og omfatter alle foster med utviklingsavvik som blir undersøkt ved senter for fostermedisin ved St. Olavs Hospital. Registeret inneholder over 4000 fosteravvik. Registeret har gitt grunnlag for en rekke internasjonale publikasjoner om fosteravvik. Registeret har nasjonal dekning av alle foster som har fått utført avanserte invasive inngrep, men det er ikke et generelt nasjonalt register for fosteravvik. Referansegruppen har i mange år ytret ønske om at det opprettes et nasjonalt kvalitetsregister innen fostermedisin. Senter for fostermedisin i Trondheim har tatt initiativ til å søke om og opprette et slikt nasjonalt kvalitetsregister. En nasjonal styringsgruppe er opprettet (etableringsmøte i Bergen 21. oktober 2015). En forutsetning for et slikt nasjonalt register er digital overføring av data. Det fostermedisinske journalsystemet Astraia vil gjøre en slik digital overføring mulig. Helse Sør-Øst RHF har allerede anskaffet Astraia, og Helse Midt-Norge RHF har bestilt Astraia og vil ta det i bruk i løpet av 2017. Helse Vest RHF har også understreket at de ønsker å anskaffe Astraia. Helse Nord RHF bruker et annet system (Viewpoint), men tilpassing bør være mulig. Forutsetningene for å søke om og få opprette et nasjonalt kvalitetsregister for fostermedisin bør snart være tilstede.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Egenberg S, Øian P, Eggebø TM, Arsenovic MG, Bru LE

Changes in self-efficacy, collective efficacy and patient outcome following interprofessional simulation training on postpartum haemorrhage.

J Clin Nurs 2017 Oct;26(19-20):3174-3187. Epub 2017 mar 12

PMID:
27874995
Eggebø TM, Klefstad OA, Økland I, Lindtjørn E, Eik-Nes Sh, Gjessing HK

Estimation of fetal weight in pregnancies past term.

Acta Obstet Gynecol Scand 2017 Feb;96(2):183-189. Epub 2016 nov 16

PMID:
27743479
Eggebø TM

Re: Narrow subpubic arch angle is associated with higher risk of persistent occiput posterior position at delivery. T. Ghi, A. Youssef, F. Martelli, F. Bellussi, E. Aiello, G. Pilu, N. Rizzo, T. Frusca, D. Arduini and G. Rizzo. Ultrasound Obstet Gynecol 2016; 48: 511-515.

Ultrasound Obstet Gynecol 2016 10;48(4):425.

PMID:
27704673
Eggebø TM, Klefstad OA, Økland I, Gjessing HK

Abstracts of the 26th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Rome, Italy, 24-28 September 2016.

Ultrasound Obstet Gynecol 2016 Sep;48 Suppl 1():60.

PMID:
27647335
Eggebø TM, Klefstad OA, Økland I, Gjessing HK

Abstracts of the 26th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Rome, Italy, 24-28 September 2016.

Ultrasound Obstet Gynecol 2016 Sep;48 Suppl 1():101.

PMID:
27646669
Akkök ÇA, Eggebø TM, Kiserud T, Erik Heier H

[Not Available].

Tidsskr Nor Laegeforen 2016 Jun;136(10):894. Epub 2016 jun 7

PMID:
27272362
Sitras V,

Towards a new era in fetal medicine in the Nordic countries.

Acta Obstet Gynecol Scand 2016 Aug;95(8):845-9. Epub 2016 mai 18

PMID:
27124273
Rossen J, Østborg TB, Lindtjørn E, Schulz J, Eggebø TM

Judicious use of oxytocin augmentation for the management of prolonged labor.

Acta Obstet Gynecol Scand 2016 Mar;95(3):355-61. Epub 2015 des 8

PMID:
26576009
Scholbach T, Heien C, Eggebø TM

Umbilical vein vasomotion detected in vivo by serial three-dimensional pixelwise spatially angle-corrected volume flow measurements.

Ultrasound Obstet Gynecol 2016 May;47(5):623-8.

PMID:
25914212
Karabiyik Y, Ekroll IK, Eik-Nes Sh, Avdal J, Lovstakken L

Adaptive Spectral Estimation Methods in Color Flow Imaging.

IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control 2016 Nov;63(11):1839-1851.

PMID:
27824564
Kathpalia A, Karabiyik Y, Eik-Nes Sh, Tegnander E, Ekroll IK, Kiss G, Torp H

Adaptive Spectral Envelope Estimation for Doppler Ultrasound.

IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control 2016 Nov;63(11):1825-1838.

PMID:
27824563
Gjessing HK, Grøttum P, Økland I, Eik-Nes Sh

Fetal size monitoring and birth-weight prediction: a new population-based approach.

Ultrasound Obstet Gynecol 2017 Apr;49(4):500-507.

PMID:
27130245
Struksnaes C, Blaas HG, Eik-Nes Sh, Vogt C

Correlation between prenatal ultrasound and postmortem findings in 1029 fetuses following termination of pregnancy.

Ultrasound Obstet Gynecol 2016 Aug;48(2):232-8.

PMID:
26423450
Ingul CB, Lorås L, Tegnander E, Eik-Nes Sh, Brantberg A

Maternal obesity affects fetal myocardial function as early as in the first trimester.

Ultrasound Obstet Gynecol 2016 Apr;47(4):433-42. Epub 2016 mar 14

PMID:
25761057
Bak GS, Sperling L, Källén K, Salvesen Kå

Prospective population-based cohort study of maternal obesity as a source of error in gestational age estimation at 11-14 weeks.

Acta Obstet Gynecol Scand 2016 Nov;95(11):1281-1287.

PMID:
27517739
Stridsklev S, Salvesen Ø, Salvesen Kå, Carlsen Sm, Husøy MA, Vanky E

Uterine artery Doppler measurements during first and second trimesters of normal pregnancy.

Acta Obstet Gynecol Scand 2017 Mar;96(3):366-371. Epub 2017 feb 4

PMID:
27925160
Gunnarsson B, Fasting S, Skogvoll E, Smárason AK, Salvesen Kå

Why babies die in unplanned out-of-institution births: an enquiry into perinatal deaths in Norway 1999-2013.

Acta Obstet Gynecol Scand 2017 Mar;96(3):326-333. Epub 2017 jan 16

PMID:
27886371
Götestam Skorpen C, Lydersen S, Gilboe IM, Skomsvoll JF, Salvesen Kå, Palm Ø, Koksvik HSS, Jakobsen B, Wallenius M

Disease Activity During Pregnancy and the First Year Postpartum in Women With Systemic Lupus Erythematosus.

Arthritis Care Res (Hoboken) 2017 Aug;69(8):1201-1208. Epub 2017 jul 10

PMID:
27696790
Odsæter IH, Åsberg A, Vanky E, Mørkved S, Stafne SN, Salvesen Kå, Carlsen Sm

Hemoglobin A1c as screening for gestational diabetes mellitus in Nordic Caucasian women.

Diabetol Metab Syndr 2016;8():43. Epub 2016 jul 22

PMID:
27453735
Baranov A, Salvesen Kå, Vikhareva O

Assessment of Cesarean hysterotomy scar before pregnancy and at 11-14 weeks of gestation: a prospective cohort study.

Ultrasound Obstet Gynecol 2017 Jul;50(1):105-109.

PMID:
27419374
Michelsen T, Ellingsen L, Sjøborg K, Salvesen Kå

[Not Available].

Tidsskr Nor Laegeforen 2016 Jul;136(12-13):1061. Epub 2016 jul 5

PMID:
27381771
Wallenius M, Salvesen Kå, Daltveit AK, Skomsvoll JF

Reproductive trends in females with inflammatory joint disease.

BMC Pregnancy Childbirth 2016 May 31;16(1):123. Epub 2016 mai 31

PMID:
27245755
Halle TK, Salvesen Kå, Volløyhaug I

Obstetric anal sphincter injury and incontinence 15-23 years after vaginal delivery.

Acta Obstet Gynecol Scand 2016 Aug;95(8):941-7. Epub 2016 apr 7

PMID:
26992057
Salvesen K

Author's Reply re: Maternal outcomes at 3 months after planned caesarean section versus planned vaginal birth for twin pregnancies in the Twin Birth Study: a randomised controlled trial.

BJOG 2016 Mar;123(4):644-5.

PMID:
26914899
Utfyllende informasjon

Publikasjonsslisten inkluderer alle vitenskapelig artikler fra senteret i 2016 og inkluderer både publikasjoner knyttet til behandlingstjenesten og publikasjoner knyttet til andre aspekter innen fostermedisin eller fødselshjelp. Den viser bredden i forskningen ved senteret. Forskningssamarbeid knyttet til behandlingstjenesten: Publikasjonen om Rhesusimmunisering (Akkøk et al) er et samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF. Kommentaren "Towards a new era in fetal medicine in the Nordic countries" av Sitras (se liste over publikasjoner) er en samarbeidspublikasjon mellom alle de norske helseregioner og de andre nordiske land.

Sæterhaug T, Fasting M, Røset M, Blaas HG, Eggebø T

Repeatability of volume calculations of the fetal urinary bladder

Bladder (ISSN 2327-2120) 2016

Khan N, Tegnander E, Dreier M, Eik-Nes S, Torp H, Kiss G

Automatic measurement of the fetal abdominal section on a portable u m for use in low and middle income countries.

Proceedings - IEEE Ultrasonics Symposium 2016

Fadnes S, Nyrnes S, Wigen M, Tegnander E, Løvstakken L

Detailed flow visualization in fetal and neonatal hearts using 2-D speckle tracking

IEEE International Ultrasonics Symposium Proceedings 2016

Avlagte doktorgrader

Ingrid Volløyhaug

Pelvic Floor, Incontinence & Prolapse 15-24 Years after Delivery

Disputert:
Juni 2016
Hovedveileder:
Kjell Åsmund Salvesen

Forskningsprosjekter

Duration of labour in spontaneous and induced labours

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU

Prosjektperiode:
2014 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HMN
Fetuses with major heart defects

Eva Tegnander og Sturla H. Eik-Nes, NTNU

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HMN
Prenatal detection of congenital heart defects in a non-selected population of 30 435 fetuses - detection rates and outcome

Eva Tegnander og Sturla H. Eik-Nes, NTNU

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HMN
Acceptability and feasibility of transperineal ultrasound and developing an ultrasound based predictive model

Christoph Lees, UK, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN
A local and global perspective on the role of multi professional scenario-based training on postpartum hemorrhage

Lars Edvin Bru, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HN HMN
Can ultrasound predict labor outcome in operative vaginal deliveries?

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HMN
Effect of repeatability on the measurement of the fetal renal pelvis

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Use of oxytocin in labour and delivery

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HN HMN
Cross-country ultrasound study (CROCUS)

Ingrid Mogren, Umeå university, Sverige, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2012 - 2019
Deltakende helseregion:
HMN
The progress of labour followed with ultrasound - a longitudinal intrapartum assessment

Hulda Hjartadottir, Island, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HMN
The labor progression study

Stine Bernitz, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Populasjonsbasert fostervekst estimert med ultralyd

Sturla Eik-Nes, NTNU

Prosjektperiode:
2011 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
Populasjonsbasert fosteralder estimert med ultralyd

Sturla Eik-Nes, NTNU

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
UMOJA Ultrasound skanning and Education, KwaZulu-Natal, South Africa

Sturla Eik-Nes, NTNU

Prosjektperiode:
2009 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
UMOJA development of ultrasound machine LMIC

Sturla Eik-Nes, NTNU

Prosjektperiode:
2012 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Repeatability of volume calculations of the fetal urinary bladder

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU

Prosjektperiode:
2015 - 2016
Deltakende helseregion:
HMN
3D volume flowvolume measurements in the uterine arteries and umbilical artery from standarized 2D videos

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HMN
Utfyllende informasjon

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin har forskningssamarbeid med alle norske helseregioner. Det viktigste forskningssamarbeidet direkte knyttet til behandlingsfunksjonen har vært om Rhesus immunisering og om arbeidet i Nordic network (se under fanen "vitenskapelige artikler"). Forskningssamarbeid knyttet til andre fostermedisinske emner: Estimation of fetal weight in pregnancies past term (Eggebø et al) er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF. Umbilical vein vasomotion detected in vivo by serial three-dimensional pixelwise spatially angle-corrected volume flow measurements (Scholbach et al) er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Tyskland. Maternal obesity affects fetal myocardial function as early as in the first trimester (Ingul et al) er et internasjonalt forskningsprosjekt. UMOJA studiene (Eik-Nes) er internasjonalt samarbeid. Cross-country ultrasound study (CROCUS) er en internasjonal studie om hvordan ultralyd bør brukes som fostermedisinsk verktøy. Forskningssamarbeid knyttet til fødselshjelp "The labor progression study" (Bernitz) omfatter alle helseregionene og seksjonsoverlege ved behandlingstjenesten er med i prosjektgruppen for denne studien. Studier om blødning etter fødselen (Bru et al) er samarbeid mellom Helse Vest, Helse Midt, Helse Nord og Tanzania. Seksjonsoverlegen leder også en internasjonal studie om bruk av ultralyd under fødselen. I denne studien deltar senter i Danmark, Sverige, UK og Italia Senteret har også forskningssamarbeid med Island om det samme temaet.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved St. Olavs Hospital HF, ved Klinikksjef Kjell Å. Salvesen

Referansegruppen har i 2016 bestått av:
Synnøve Lian Johnsen
Referansegruppens leder (HV)
Ganesh Acharya
Representant Helse Nord
Guttorm Haugen
Representant Helse Sør-Øst
Lene K. Gullikstad
Brukerrepresentant
Tina Bjørsvik Eilertsen
Representant Helse Midt-Norge

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Helse Midt-Norge RHF - Samarbeidsorganet og FFU

Personvern  -  Informasjonskapsler