Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin driver diagnostikk og behandling ved sykelige tilstander under svangerskap. Behandlingstjenesten omfatter blodtransfusjoner til foster, drenering av unormale væskeansamlinger, og selektiv og uselektiv fosterreduksjon. Tjenesten omfatter også palliasjon i fosterlivet.

Målgruppen er gravide med mistanke om, eller påvist, sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret; samt gravide med flerlingsvangerskap, der fosterreduksjon er aktuelt.  

Tjenesten er tverrfaglig sammensatt og krever høy faglig kompetanse. For å sikre god kvalitet og lik tilgjengelighet, er tjenesten sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste.

Det vises til egne henvisningskriterier.

ICD-10 koder:                   

O31.8, O35.3, O36.0, O36.1, O36.2, O36.8, Z35.8, Z36.5, MAA06, MAA40, MAA30, MAA96, RXGG05, MAJ00, MAJ10

Tjenesten er lokalisert til St. Olavs hospital HF.

Oppgaver og resultat
Oppgaver knyttet til behandlingsfunksjonen: Senter for fostermedisin ved St. Olavs hospital ble opprettet i 199O. Den nasjonale funksjonen til senter for fostermedisin i Trondheim er fra 2011 "Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin". Behandlingstjenesten omfatter blodtransfusjoner til foster, drenering av unormale væskeansamlinger, fosterreduksjon og gjennomføring av exit-prosedyre. Tjenesten omfatter også utredning i graviditeter der det kan bli behov for avanserte invasive inngrep. Målgruppen er gravide som kan ha behov for invasiv behandling. Senteret fikk ikke nasjonal funksjon før 1990, men den første transfusjonen ble utført i 1987. Til sammen er det utført totalt 586 transfusjoner til foster (i gjennomsnitt 20 pr år), i 2017 ble det utført 19 transfusjoner til 5 foster. Det er til sammen lagt inn 68 plastkateter i fosterkaviteter og urinveier for kronisk drenering av væske og i 2017 ble det lagt inn permanente kateter hos to foster. Helsedirektoratet bestemte i 2016 at fosterreduksjoner også skulle sentraliseres til St. Olavs hospital. Det er utført fosterreduksjoner hos 19 pasienter i 2017. Senteret har etablert exit-prosedyre og utført tre slike, men ingen i 2017. Aktiviteten i 2017 er detaljert beskrevet annet sted i rapporten. For å sikre god kvalitet og lik tilgjengelighet, er tjenesten sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste. Tjenesten har deltatt i Helsedirektoratet sitt arbeid med retningslinjer for palliativ perinatalmedisin. Palliasjon kan være aktuelt for foster med obstruksjon i urinveiene der det er umulig å drenere. Det kan også være aktuelt for foster der væske i thorax skyldes annen alvorlig tilstand der man ikke vil kunne ha effekt av drenering. Arbeidsmåter: Tverrfaglig samarbeid om informasjon prioriteres høyt og arbeidet med å bruke et perinatalt team er satt i system. Dette gjelder både gravide som har fått invasiv fosterbehandling og kvinner som blir utredet pga fosteravvik. Jordmor, perinatalmedisiner, fødselslege og barnelege samarbeider alltid om informasjon til parene. Sosionom blir også alltid involvert. Genetiker, sykehusprest, barnekirurg, ortoped og fysioterapeut kobles inn når det er aktuelt. Senteret har nært samarbeid med behandlingstjenesten for barnekirurgi ved St. Olavs hospital. Andre oppgaver: Undervisning og forskning er detaljert beskrevet annet sted i rapporten.

Tjenesten har laget en plan for kompetansespredning. De viktigste momentene i denne planen er: • Informasjon om blodtransfusjoner til foster og om fosterreduksjon er lagt ut på web-siden til HelseNorge. Denne informasjonen er også tilgjengelig via web-siden til St. Olavs hospital og web-siden til behandlingstjenesten for avansert invasiv fostermedisin. Denne informasjonen er skrevet på en slik måte at den skal være lett å forstå for brukerne. • På behandlingstjenestens web-side er henvisningskriteriene beskrevet (se nedenfor), og denne teksten er spesielt beregnet for leger og jordmødre. • Kompetansespredning til helsepersonell skjer gjennom utdanningskurset for leger i spesialisering til fødselshjelp og kvinnesykdommer og gjennom NTNU-studiene i ultralyddiagnostikk. • Behandlingstjenesten formidler også kompetanse gjennom nasjonale presentasjoner ved årsmøtene til Norsk forening for ultralyddiagnostikk og Norsk forening for perinatalmedisin. • Det ble i 2015 opprettet et nordisk nettverk for fostermedisin. Behandlingstjenesten har deltatt aktivt i etablering av dette nettverket, og formidler kompetanse og erfaring. • Kompetansespredning skjer også ved at jordmødre og leger hospiterer. • Informasjon og diskusjon om fosterreduksjoner blir i stor grad gjort i media. Hensikten er å formidle mest mulig kunnskap om denne behandlingen til allmennheten. • Kompetansespredning skjer også gjennom jevnlig kontakt med kolleger ved de andre fostermedisinske senter. Vi vil legge disse oppgavene inn i en mal for "plan for kompetansespredning" fra Helse Midt. Henvisningskriterier. Leder av referansegruppen har i 2017 sagt seg enig i henvisningskriteriene: • Blodtransfusjon: Foster med mistanke om anemi før svangerskapsuke 34. Anemi oppstår oftest i forbindelse med immunisering (Rhesus, lille c eller Kell antistoff), men kan også oppstå hos gravide med Parvovirus-infeksjon eller ved blødning fra foster til mor. Det finnes også flere sjeldne årsaker. Doppler-teknikk med måling av blodstrømshastighet i den midtre hjernearterien (arteria cerebri media) brukes for å stille diagnosen anemi hos foster. Blodstrømshastigheter over 1.5 MOM beregnes via web-kalkulator (http://www.perinatology.com/calculators/MCA.htm). Foster som utvikler anemi etter svangerskapsuke 34 bør forløses og transfusjon kan gis til barnet. • Drenasje av brysthulen. Foster med væskeansamling i brysthulen og uten tegn til andre alvorlige avvik. Det bør legges inn permanent dren som ikke fjernes før etter fødselen. • Drenasje av urinveier. Drenasje av urinveier kan i noen tilfeller være aktuelt ved obstruksjon i nedre urinveier. Slike tilfeller bør diskuteres individuelt og henvises for drenasje hvis man mener at det er mulig å bedre nyrefunksjonen ved slik behandling. • Fosterreduksjon. Kvinner som ønsker fosterreduksjon kan søke om dette og henvises for vurdering, rådgiving og evt. behandling. Kvinner kan også ta kontakt direkte. Dette gjelder også utenlandske kvinner som oppholder seg i Norge. • Exit. Exit-prosedyren er sjelden nødvendig slik at det er vanskelig å definere kriterier. Dette må diskuteres individuelt mellom fostermedisinske leger. Fosterreduksjoner er jevnt fordelt i landet, men det er få henvisninger til annen invasiv behandling fra de andre helseforetakene. Dette kan skyldes tilfeldigheter, men tendensen har vært lik i tidligere år. Dette bør vurderes av referansegruppen og diskuteres ved samarbeidsmøte mellom behandlingstjenesten og referansegruppen. Alle fostrene fra Helse Midt som har fått blodtransfusjon i 2017, har hatt alvorlig anemi. Leder for tjenesten og leder for referansegruppen har avtalt at vi skal ha et samarbeidsmøte i løpet av våren 2018.

Behandlingen ved avansert invasiv fostermedisin skal ha høy kvalitet, være kostnadseffektiv og ha lik tilgjengelighet i hele landet. Resultatmålet for tjenesten er at behandlingen skal ha en kvalitet på linje med andre lignende senter i ressursrike land. Spesielt skal det norske tilbudet sammenlignes med invasiv fosterbehandling i andre nordiske land. Kvalitetskrav for invasiv behandling er publisert i internasjonale tidsskrifter og kan konkretiseres med over 90% overlevelse, median forløsningstidspunkt etter svangerskapsuke 34, og <2% prosedyrerelaterte dødsfall ved blodtransfusjoner. Median forløsningstidspunkt i 2017 var 35 uker. I 2017 opplevde vi at ett foster døde kort tid etter en blodtransfusjon. Dette var helt uventet etter gjennomføring av en prosedyre som ble utført uten spesielle problemer. Litteraturen beskriver at risiko for tap av gjenværende foster etter fosterreduksjon er 5-10%. Behandlingsmålet ved fosterreduksjon er <10% abort av gjenværende foster. Behandlingstjenesten kjenner ikke til alvorlige komplikasjoner knyttet til fosterreduksjoner i 2017, men tjenesten har mangelfulle tilbakemeldinger. Behandlingsmålet ved hydrops føtalis og normale kromosomer er 50% overlevelse der pleuradrenasje er mulig. Resultatet har vært godt hos de to som har fått innlagt permanent thorax dren i 2017 (forløsning til termin og kortvarig opphold på nyfødtavdeling). Obstruksjon av urethra har ut fra litteraturen svært dårlig prognose fordi nyrefunksjonen skades tidlig i svangerskapet. Dette inngrepet har ikke vært utført i 2017. De invasive inngrepene krever stor trening og kompetanse. Behandlingstjenesten har 3 fostermedisinere som utfører invasive inngrep. Tjenesten har også opprettet et formelt samarbeid med Rigshospitalet i København ved spesielt vanskelige situasjoner. Et slikt samarbeid er sterkt ønskelig i det nordiske nettverket for fostermedisin, og gjennom dette nettverket planlegger man at leger fra de ulike nordiske sentrene skal reise rundt for å assistere i vanskelige situasjoner. Det blir understreket at det i slike situasjoner er lettere for leger å reise enn det er for kvinner med syke foster. Behandlingstjenesten har en referansegruppe som fra 2017 har en brukerrepresentant som har lovet aktiv deltagelse. Tjenesten har vært i dialog med Helse Midt etter den helhetlige gjennomgangen fra i fjor.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
51 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
403 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
13 timer
Utfyllende informasjon

Kurset «Ultralyddiagnostikk i gynekologi og obstetrikk - Trinn 1» er et obligatorisk kurs for leger i spesialisering til fødselshjelp og kvinnesykdommer. Kurset er generelt om bruk av ultralyd i gynekologi og obstetrikk. Forelesinger om invasiv fostermedisin inngår i kurset og alle LIS-leger under utdanning i spesialiteten får kunnskap om hvilke foster som har risiko for å utvikle anemi og om når de skal henvise til spesialundersøkelser. Gjennom videoopptak blir det også vist hvordan de avanserte invasive prosedyrene gjennomføres. Kurset varer i 5 dager. Leger og jordmødre ved senteret deltar i undervisning av medisinstudenter gjennom forelesninger, problem-basert-læring og praktisk klinisk undervisning. Formidling om indikasjoner for invasiv fostermedisin inngår i denne undervisningen. I 1998 ble Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre etablert med 45 tellende studiepoeng. Studietilbudet gis gjennom NTNU og per 2017 har 211 jordmødre fra hele landet fullført utdanningen. Studiet dekker kunnskapen knyttet til ultralydundersøkelsen i uke 17-19 og oppfølgingsundersøkelser. I 2010 ble studietilbudet evaluert og deretter utvidet, og fra 2011 innbefatter det 60 studiepoeng og 12 årlige uteksaminerte jordmødre (UL6000). All undervisning og klinikk knyttet til studiet foregår ved Senter for fostermedisin, og leger og jordmødre ved senteret tar del i undervisningen. Den rutinemessige ultralydundersøkelsen i svangerskapsuke 18 er grunnlaget for å identifisere og følge opp foster som har økt risiko for å utvikle tilstander som krever avansert invasiv diagnostikk eller behandling. UL6002 (Ultralydundersøkelse av fosterhjertet) ble startet i 2012 og ble utvidet og erstattet med UL6003 (Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale kar, inklusive fosterhjertet) fra 2014. Utdanningen varer i 7 måneder og gir 15 studiepoeng. Studiet er rettet mot jordmødre som har fullført "Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre" og leger som har basal opplæring/utdanning i obstetrisk ultralyd. Studiet gir kunnskap om og ferdigheter i diagnostisering og oppfølging av risikosvangerskap. Blodstrømsmålinger i arteria cerebri media er den viktigste diagnostiske undersøkelsen for å oppdage og utrede alvorlighetsgraden av anemi hos foster. Det er av stor betydning at denne kunnskapen blir formidlet til både leger og ultralydjordmødre. Også for dette studiet er undervisning og klinikk knyttet til Senter for fostermedisin ved St. Olavs hospital. Leger og jordmødre både fra Norge og fra utlandet hospiterer jevnlig ved senteret og de får informasjon om utredning og behandling både gjennom morgenmøter og ved å være tilstede ved undersøkelse og behandling. Rhesusimmunisering er den vanligste årsaken til anemi hos foster. I 2016 ble det innført nye nasjonale retningslinjer for håndtering av Rhesus-negative kvinner. Opplæring og praktisk gjennomføring av disse nye rutinene har vært en viktig oppgave både i 2016 og 2017. Det har vært et sentralt tema i internundervisning, ved Trinn 1- kurset og ved undervisning av medisinstudenter og ultralydstudenter. Senteret har i 2017 hatt 7 videomøter med Stavanger universitetssjukehus. I 2017 har senteret tatt initiativ til å utvide slike videomøter til å omfatte alle de fostermedisinske sentrene, og slike møter ble startet opp i januar 2018. I 2017 arrangerte senteret også et to dagers kurs i transvaginal ultralyddiagnostikk, men invasiv fostermedisin var ikke tema i dette kurset.

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet i rapporteringsåret
 • Helse Midt-Norge RHF - 11 pasienter
 • Helse Vest RHF - 6 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 11 pasienter
 • Helse Nord RHF - 1 pasienter
Utfyllende informasjon

Aktuelle behandlingskoder for avansert invasiv fostermedisin: ICD-10 Diagnosekoder: O31.8, O35.3, O36.0, O36.1, O36.2, O36.8, Z35.8, Z36.5 ICD-10 Behandlingskoder: MAA06, MAA40, MAA30, MAA96, RXGG05, MAJ00, MAJ10. Nasjonal funksjon i 2017: 29 nyhenviste pasienter ble behandlet med avansert invasiv behandling ved den nasjonale behandlingstjenesten. 13 fostre har vært utredet med mistanke om anemi. Ett av disse fostrene hadde tegn på alvorlig anemi og man gjorde ett forsøk på transfusjon uten å fullføre prosedyren. Fosteret la seg over navlesnorfestet. Hun var kommet langt i svangerskapet, og man valgte å forløse uten å gjøre nytt forsøk på intrauterin transfusjon. Det har gått fint med barnet. • Blodtransfusjoner til foster (Prosedyrekode RXGG05): 5 nyhenviste pasienter er behandlet med tilsammen 19 transfusjoner. 1 henvist fra Helse Sør-Øst, 1 fra Helse Vest, 3 fra Helse Midt. Utfall: Ett foster utviklet alvorlig anemi i svangerskapsuke 20. Dette fosteret fikk 3 transfusjoner. Selve prosedyren var ukomplisert ved den tredje transfusjonen i svangerskapsuke 25, men etter avsluttet inngrep oppstod det bradycardi hos fosteret og det ble utført akutt keisersnitt. Barnet døde i løpet av første døgn. Forløsningstidspunkt for de andre var fra uke 33 til 35. Median 35. Ett av barnene hadde anemi ved forløsning (føtomaternell transfusjon), og fikk blodtransfusjon etter fødselen. • Hydrothorax (Prosedyrekoder thoraxdrenasje, thoraxdren: MAA40): 2 pasienter er behandlet, begge fra Helse Midt. 1 pasient har fått satt inn 2 dren. Denne pasienten har også fått 1 thoraxdrenasje og 3 amniondrenasjer. 1 pasient har fått satt inn 1 dren i januar 2017, men startet behandling i 2016 med 2 thoraxdrenasjer. Begge ble forløst til termin uten perinatale komplikasjoner. • Punksjon av føtal urinblære (Prosedyrekode MAA40). Ingen pasienter er behandlet i 2017. • Fosterreduksjon (Prosedyrekode MAJ10, MAJ11) 19 nyhenviste pasienter er behandlet. 5 var henvist fra Helse Vest, 1 fra Helse Nord, 3 fra Helse Midt og 10 fra Helse Sør-Øst. Indikasjonene var: 7 på grunn av utviklingsavvik (selektiv) 1 på grunn av firlinger (uselektiv) 6 på grunn av trillinger (uselektiv) 5 på grunn av tvillinger (uselektiv) Vi kjenner ikke til at det har vært komplikasjoner knyttet til noen av fosterreduksjonene, men personvernombudet har satt generelle begrensinger på tilbakemelding (epikrise) til andre helseforetak etter at den medisinske behandlingen er avsluttet. Av denne grunn har vi ikke fått endelig tilbakemelding vedr. 14 av disse kvinnene. • Fetocid (Prosedyrekode MAJ00) 1 pasient er behandlet. Indikasjon: Ett singleton svangerskap avsluttet i svangerskapsuke 25 pga. dødelig tilstand hos fosteret. Saken ble innvilget i ankenemd. 9 utenlandske kvinner med ukompliserte tvillingsvangerskap har kontaktet med spørsmål om fosterreduksjon, men blitt avvist fordi de ikke oppholdt seg i Norge. Disse kvinnene var fra Danmark (5), Tyskland (1) og Polen (3). Annen aktivitet: Utenlandsbehandling: Totalt ble 10 kvinner utredet for tvillingtransfusjonssyndrom og av disse ble 2 henvist til Hamburg for laserbehandling. Begge disse kvinnene tilhørte Helse Midt. De andre fostermedisinske sentrene sender sine pasienter direkte til utenlandsbehandling. Det ble totalt utført 1119 fosterdiagnostiske undersøkelser ved senteret, 575 kom fra steder utenfor det området der senteret har lokal funksjon, 226 kvinner hadde foster med utviklingsavvik.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • Abortturistar søkjer til Norge, Vårt Land. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Fosterreduksjon. NRK nyhetsmorgen, radio. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Leger føler seg presset til å utføre tvillingabort for tidlig, nrk.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • NIPT-test. Nyhetsmorgen, radio. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Utenladske kvinner søkte om abort i Norge, Adresseavisen. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Flere utenlandske kvinner vil til Norge for å ta tvillingabort, Adresseavisen. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Krf stiller tvillingabort-ultimatum, Adresseavisen. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • 11th Indonesian ISUOG approved course XI. (Kurs).
 • Obstetrikk, obligatorisk kurs, Rikshospitalet. (Kurs).
 • 27th World Congress on Ultrasound in Obstertics and Gynecology, Wien. (Konferanse).
 • NFUD Symposium, Tønsberg. (Konferanse).
 • Norsk Gynekologisk Forening Årsmøte, Stavanger. (Konferanse).
 • 13th Asia Pacific Congress of Maternal Fetal Medicine, New Delhi. (Konferanse).
 • Nordic Network of Fetal Medicine, Helsinki. (Konferanse).
 • 13th Singapore Course, ISUOG Teaching & Training Centre, Singapore. (Konferanse).
 • Ultrasound during labor and delivery, Danish Society of Fetal Medicine, København. (Konferanse).
 • Expert Fetal Medicine, Imperial College, London. (Konferanse).
 • The Artimino Conference on Medical Ultrasound Technology, Artimino. (Konferanse).
 • 2017 IEEE International Ultrasonics Symposium, Washington D.C. (Konferanse).
 • De 30. Norske Perinataldager, Ålesund. (Konferanse).
 • Valedictory symposium Bjørn Angelsen, Trondheim. (Seminar).
Utfyllende informasjon

Formidlingsaktivitet: Den viktigste kompetansespredning knyttet direkte til den nasjonale funksjonen har vært gjennom presentasjoner på det obligatoriske ultralydkurset, undervisning til medisinstudenter og jordmorstudenter, gjennom hospitering, gjennom direkte kommunikasjon med de andre fostermedisinske senter, gjennom senterets web-side og gjennom media. Internasjonalt har behandlingstjenesten deltatt aktivt ved Nordic network i Helsinki (mai 2017). Det nordiske nettverket anbefaler samarbeid mellom landene ved vanskelige tilfeller. Dette har ført til at behandlingstjenesten for avansert invasiv fostermedisin har inngått en direkte avtale med Rigshospitalet i København. Slikt samarbeid har vært benyttet to ganger i 2017. I listen over veilednings og informasjonsvirksomhet har vi ført opp all kursvirksomhet og mediakontakt i 2017. Fosterreduksjon har vært det enkelt-tema i listen som har vært mest diskutert i media. I mars 2017 arrangerte senteret i samarbeid med Bioteknologirådet et åpent møte om non invasiv prenatal testing (NIPT). Det var 115 deltakere ved dette møtet og de kom fra hele landet. NIPT var hovedtemaet, men møtet omfattet også fosterdiagnostikk og behandling generelt. Utdanning av jordmødre i ultralyddiagnostikk. En vesentlig del av den nasjonale kompetanseoppbyggingen skjer ved at jordmødrene som har fullført studier ved NTNU utfører de aller fleste 18-ukers rutineundersøkelsene av gravide. Jordmødre med ultralydutdanning arbeider nå ved alle helseforetak. Dette er viktig for at kunnskapen om invasiv behandling skal bli spredt til alle fødeavdelinger i Norge. Det er jordmødre og leger ved de lokale sykehusene som først skal kunne identifisere gravide som kan ha behov for invasiv behahandling. Annen utdannings og formidlingsaktivitet: Kompetansespredning skjer også ved • Nasjonale møter der leger og jordmødre fra senteret presenterer (årsmøte i Norsk gynekologisk forening, Norsk forening for ultralyddiagnostikk og Norsk perinatalmedisinsk forening). • Ved internasjonale kongresser der senteret har presentasjoner. • Gjennom jevnlig kontakt med de fostermedisinske miljøene både i Norge og internasjonalt. • Opplæring til hospitanter nasjonalt og internasjonalt (totalt 10 hospitanter). Veiledning av kandidater PHD: 1 phd kandidat har hatt hovedveileder fra behandlingstjenesten og disputert i 2017. Janne Rossen fra Helse-Sør Øst: Hovedveileder (Torbjørn Eggebø): "Oxytocin augmentation and its associations with labor outcomes". I tillegg har leger ved behandlingstjenesten vært biveileder ved fem phd prosjekter som ble avsluttet i 2017 (se liste over doktorgrader). Masteroppgaver 2017: Tove Anita Fagerli "Jordmødre og obstetrikeres syn på bruk av ultralyd i svangerskapet", med veilederne Torbjørn Eggebø (hovedveileder) og Annsofie Adolfsson. Thea A. Andersen og Helene C. Arneberg, "Blood flow calculated in the uterine arteries based on the PixelFlux technique", veileder Torbjørn Eggebø. Lærebøker Informasjon er også gitt i den nye utgaven av Jordmorboka (2017). Ansvar, funksjon og arbeidsområde. 2. utgave. Redaktør Anne Brunstad og Eva Tegnander, og hvor flere fra tjenesten har skrevet kapitler; Harm-Gerd Blaas, Kjell Å. Salvesen, Sturla Eik-Nes, Eva Tegnander. Senteret er også involvert i å lage en ny lærebok i obstetrikk for medisinstudenter.

Kvalitetsverktøy

 • WinUltra - kvalitetsregister, 1990, Register med nasjonal dekningsgrad
 • EQS, Extend Quality System, St. Olavs hospital HF, 2002, Regional retningslinje
 • eSnurra, 2006, Nasjonal retningslinje
Utfyllende informasjon

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin har et kvalitetsregister (Win Ultra). Registeret omfatter både oppgaver knyttet til den nasjonale behandlingstjenesten og som register for fosteravvik. Registeret er viktig for å kvalitetssikre de invasive inngrepene og fungerer godt som et nasjonalt register for den nasjonale funksjonen som er tillagt behandlingstjenesten. Registeret er godkjent av personvernombudet. Nasjonalt kvalitetsregister for fostermedisin: Win Ultra ble opprettet i 1990 og omfatter alle foster med utviklingsavvik som blir undersøkt ved senter for fostermedisin ved St. Olavs hospital. Registeret inneholder over 4000 fosteravvik. Registeret har gitt grunnlag for en rekke internasjonale publikasjoner om fosteravvik. Registeret har nasjonal dekning av alle foster som har fått utført avanserte invasive inngrep, men personvernombudet i andre helseforetak har satt begrensninger om hvilke oppfølgingsdata som kan sendes til behandlingstjenesten. Referansegruppen har i mange år ytret ønske om at det opprettes et nasjonalt kvalitetsregister innen fostermedisin. Senter for fostermedisin i Trondheim har tatt initiativ til å søke om og opprette et slikt nasjonalt kvalitetsregister. En nasjonal styringsgruppe er opprettet (etableringsmøte i Bergen 21. oktober 2015). En forutsetning for et slikt nasjonalt register er digital overføring av data. Styringsgruppen har i 2017 bedt om et møte med medisinsk fødselsregister. Et slikt møte ble gjennomført i januar 2018 og representanter fra Helsedirektoratet var tilstede. Konklusjonen var at medisinsk fødselsregister bør utvides til å omfatte data om fostermedisin.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Hjorth-Hansen A, Salvesen Ø, Engen Hanem LG, Eggebø T, Salvesen Kå, Vanky E, ØDegård R

Fetal Growth and Birth Anthropometrics in Metformin-Exposed Offspring Born to Mothers With PCOS.

J Clin Endocrinol Metab 2018 02 01;103(2):740-747.

PMID:
29165598
Skorpen CG, Lydersen S, Gilboe IM, Skomsvoll JF, Salvesen Kå, Palm Ø, Svean Koksvik HS, Jakobsen B, Wallenius M

Influence of disease activity and medications on offspring birth weight, pre-eclampsia and preterm birth in systemic lupus erythematosus: a population-based study.

Ann Rheum Dis 2018 02;77(2):264-269. Epub 2017 nov 1

PMID:
29092851
Guzmán Rojas RA, Salvesen Kå, Volløyhaug I

Anal sphincter defects and fecal incontinence 15-24 years after first delivery: a cross-sectional study.

Ultrasound Obstet Gynecol 2018 May;51(5):677-683.

PMID:
28782264
Kahrs BH, Usman S, Ghi T, Youssef A, Torkildsen EA, Lindtjørn E, Østborg TB, Benediktsdottir S, Brooks L, Harmsen L, Romundstad Pr, Salvesen Kå, Lees CC, Eggebø TM

Sonographic prediction of outcome of vacuum deliveries: a multicenter, prospective cohort study.

Am J Obstet Gynecol 2017 07;217(1):69.e1-69.e10. Epub 2017 mar 19

PMID:
28327433
Garnæs KK, Nyrnes SA, Salvesen Kå, Salvesen Ø, Mørkved S, Moholdt T

Effect of supervised exercise training during pregnancy on neonatal and maternal outcomes among overweight and obese women. Secondary analyses of the ETIP trial: A randomised controlled trial.

PLoS One 2017;12(3):e0173937. Epub 2017 mar 21

PMID:
28323893
Baranov A, Salvesen Kå, Vikhareva O

Validation of prediction model for successful vaginal birth after Cesarean delivery based on sonographic assessment of hysterotomy scar.

Ultrasound Obstet Gynecol 2018 02;51(2):189-193. Epub 2018 jan 8

PMID:
28233347
Stridsklev S, Salvesen Ø, Salvesen Kå, Carlsen Sm, Husøy MA, Vanky E

Uterine artery Doppler measurements during first and second trimesters of normal pregnancy.

Acta Obstet Gynecol Scand 2017 Mar;96(3):366-371. Epub 2017 feb 4

PMID:
27925160
Gunnarsson B, Fasting S, Skogvoll E, Smárason AK, Salvesen Kå

Why babies die in unplanned out-of-institution births: an enquiry into perinatal deaths in Norway 1999-2013.

Acta Obstet Gynecol Scand 2017 Mar;96(3):326-333. Epub 2017 jan 16

PMID:
27886371
Bernitz S, Dalbye R, Øian P, Zhang J, Eggebø TM, Blix E

Study protocol: the Labor Progression Study, LAPS - does the use of a dynamic progression guideline in labor reduce the rate of intrapartum cesarean sections in nulliparous women? A multicenter, cluster randomized trial in Norway.

BMC Pregnancy Childbirth 2017 Nov 13;17(1):370. Epub 2017 nov 13

PMID:
29132336
Baranov A, Salvesen Kå, Vikhareva O

Assessment of Cesarean hysterotomy scar before pregnancy and at 11-14 weeks of gestation: a prospective cohort study.

Ultrasound Obstet Gynecol 2017 Jul;50(1):105-109.

PMID:
27419374
Götestam Skorpen C, Lydersen S, Gilboe IM, Skomsvoll JF, Salvesen Kå, Palm Ø, Koksvik HSS, Jakobsen B, Wallenius M

Disease Activity During Pregnancy and the First Year Postpartum in Women With Systemic Lupus Erythematosus.

Arthritis Care Res (Hoboken) 2017 Aug;69(8):1201-1208. Epub 2017 jul 10

PMID:
27696790
Egenberg S, Masenga G, Bru LE, Eggebø TM, Mushi C, Massay D, Øian P

Impact of multi-professional, scenario-based training on postpartum hemorrhage in Tanzania: a quasi-experimental, pre- vs. post-intervention study.

BMC Pregnancy Childbirth 2017 Sep 05;17(1):287. Epub 2017 sep 5

PMID:
28874123
Egenberg S, Øian P, Eggebø TM, Arsenovic MG, Bru LE

Changes in self-efficacy, collective efficacy and patient outcome following interprofessional simulation training on postpartum haemorrhage.

J Clin Nurs 2017 Oct;26(19-20):3174-3187. Epub 2017 mar 12

PMID:
27874995
Rossen J, Lucovnik M, Eggebø TM, Tul N, Murphy M, Vistad I, Robson M

A method to assess obstetric outcomes using the 10-Group Classification System: a quantitative descriptive study.

BMJ Open 2017 Jul 12;7(7):e016192. Epub 2017 jul 12

PMID:
28706102
Eggebø TM, Klefstad OA, Økland I, Lindtjørn E, Eik-Nes Sh, Gjessing HK

Estimation of fetal weight in pregnancies past term.

Acta Obstet Gynecol Scand 2017 Feb;96(2):183-189. Epub 2016 nov 16

PMID:
27743479
Østborg TB, Romundstad Pr, Eggebø TM

Duration of the active phase of labor in spontaneous and induced labors.

Acta Obstet Gynecol Scand 2017 Jan;96(1):120-127. Epub 2016 nov 9

PMID:
27731890
Røset MAH, Blaas HK, Fagerli TA, Eggebø TM

Variability Over Time of Normal-Sized Fetal Renal Pelvis During the Second Trimester Scan.

Ultrasound Int Open 2017 Sep;3(4):E131-E136. Epub 2017 sep 26

PMID:
28956024
Tutschek B, Blaas HK

3D ultrasound and the fetal palate. Re: Qualitative evaluation of Crystal Vue rendering technology in assessment of fetal lip and palate.

Ultrasound Obstet Gynecol 2017 08;50(2):274-276.

PMID:
28782232
Tutschek B, Blaas HK

A human embryo in the palm of your hand.

Ultrasound Obstet Gynecol 2017 10;50(4):539-540. Epub 2017 sep 5

PMID:
28233408
Tutschek B, Blaas HK, Abramowicz J, Baba K, Deng J, Lee W, Merz E, Platt L, Pretorius D, Timor-Tritsch IE, Gindes L,

Three-dimensional ultrasound imaging of the fetal skull and face.

Ultrasound Obstet Gynecol 2017 07;50(1):7-16.

PMID:
28229509
Gjessing HK, Grøttum P, Økland I, Eik-Nes Sh

Fetal size monitoring and birth-weight prediction: a new population-based approach.

Ultrasound Obstet Gynecol 2017 Apr;49(4):500-507.

PMID:
27130245

Effect of diet and physical activity based interventions in pregnancy on gestational weight gain and pregnancy outcomes: meta-analysis of individual participant data from randomised trials.

BMJ 2017 07 19;358():j3119. Epub 2017 jul 19

PMID:
28724518
Utfyllende informasjon

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin har forskningssamarbeid med alle norske helseregioner. Denne forskningen har ikke vært direkte knyttet til behandlingsfunksjonen. Pasientvolumet i Norge er for lite til å drive vitenskapelig forskning nasjonalt, men forskningssamarbeid planlegges gjennom det nordiske nettverket. Vi holder på med å planlegge en studie i samarbeid med Rigshospitalet København om innleggelse av en ny type dren i thorax. Denne studien er i planleggingsfasen og vil bli inkludert i neste års rapport. Publikasjonsslisten i årets rapport inkluderer alle vitenskapelig artikler som behandlingstjenesten har ledet eller der tjenesten har deltatt i 2017. Vi er innforstått med at disse publikasjonene ikke er direkte knyttet til behandlingsfunksjonen, men den viser at tjenesten har stor kunnskap og erfaring i vitenskapelig arbeid. Publikasjonslisten inkluderer publikasjoner knyttet til fostermedisin, etiske problemstillinger, fødselshjelp og utvikling av diagnostiske hjelpemidler.

Eggebø TM, Klefstad O, Økland I, Lindtjørn E, Eik-Nes S, Gjessing H

Re: Fosteret som prøvestein og brekkstang

Tidsskrift for Den norske legeforening, 2017

Khan N, Tegnander E, Storve S, Dreier J, Eik-Nes S, Torp H, Kiss G

Automatic Measurement of Fetal Abdominal Biometric Parameters - Feasibility on a Portable Ultrasound Device

Open Journal of Obstetrics and Gynecology, 2017

Khan N, Tegnander E, Dreier J, Eik-Nes S, Torp H, Kiss G

Automatic Detection and Measurement of Fetal Biparietal Diameter and Femur Length - Feasibility on a Portable Ultrasound Device

Open Journal of Obstetrics and Gynecology, 2017

Avlagte doktorgrader

Janne Rossen

Oxytocin augmentation and its Association With labor outcomes

Disputert:
Juni 2017
Hovedveileder:
Torbjørn Moe Eggebø
Yücel Karabiyik

Quantitative Doppler analysiss using color flow imaging and adaptive signal processing

Disputert:
August 2017
Hovedveileder:
Lasse Løvstakken
Signe Egenberg

Multi-professional simulation training on postpartum hemorrhage in Tanzania and Norway

Disputert:
Mai 2017
Hovedveileder:
Lars Edvin Bru
Solhild Stridsklev

Uterine Artery Doppler in Pregnancy – Women with Polycystic Ovary Syndrome and Healthy Controls

Disputert:
Juni 2017
Hovedveileder:
Eszter Ilona Vanky
Bjørn Gunarsson

Unplanned out-of-institution births:

Disputert:
Desember 2017
Hovedveileder:
Sigurd Fasting
Anton Baranov

Scarred Uterus: Subsequent Pregnancy and Delivery

Disputert:
April 2017
Hovedveileder:
Olga Vikhareva
Utfyllende informasjon

Yücel Karabiyik: Biveiledere: Hans Torp, Ingvild Kinn Ekroll, Sturla H. Eik-Nes Signe Egenberg: Biveiledere; Pål Øian, Universitetssykehuset Nord-Norge og Torbjørn Moe Eggebø, NTNU Anton Baranov. Phd Lund universitet. Biveileder: Kjell Å. Salvesen Solhild Stridsklev. Biveileder: Kjell Å. Salvesen Bjørn Gunarsson: Biveileder: Kjell Å. Salvesen

Forskningsprosjekter

Hud-mot-hud (kengurumetoden) på mors bryst rett etter fødselen for premature barn som er født i uke 28+0-31+6

Håkon Bergseng, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Kan nye ultralydteknikker gi bedret avbildning av fosterets hjerte og sirkulasjon?

Siri Ann Nyrnes, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Prenatal detection of congenital heart defects in a non-selected population of 30 435 fetuses - detection rates and outcome

Eva Tegnander og Sturla Eik-Nes, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HMN
Fetuses with major heart defects

Eva Tegnander og Sturla Eik-Nes, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HMN
UMOJA development of ultrasound machine LMIC

Sturla Eik-Nes, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2012 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

UMOJA Ultrasound skanning and Education, KwaZulu-Natal, South Africa

Sturla Eik-Nes, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2009 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

Populasjonsbasert fosteralder estimert med ultralyd

Sturla Eik-Nes, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
Populasjonsbasert fostervekst estimert med ultralyd

Sturla Eik-Nes, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2011 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
TRUFFLE 2 (Trial of Randomized Umbilical and Fetal Flow in Europe)

Christoph Lees , Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HMN

Internasjonalt samarbeid

Correcting malrotations by the sidelying release procedure

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HMN
Training in assessing fetal position and station

Anne Flem Jacobsen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Blood flow measurements in maternal kidneys in the third trimester

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN
Prenatal detection of cystic renal disease in a non-selected population in Norway

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HMN
3D volume flowvolume measurements in the uterine arteries and umbilical artery from standarized 2D videos

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
The labor progression study

Stine Bernitz, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
The progress of labour followed with ultrasound - a longitudinal intrapartum assessment

Hulda Hjartadottir, Island, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

Cross-country ultrasound study (CROCUS)

Ingrid Mogren, Umeå university, Sverige, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2012 - 2019
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

Can ultrasound predict labor outcome in operative vaginal deliveries?

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HMN
Acceptability and feasibility of transperineal ultrasound and developing an ultrasound based predictive model

Christoph Lees, UK, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved St. Olavs Hospital HF, ved Klinikksjef Kjell Å. Salvesen

Referansegruppen har i 2017 bestått av:
Synnøve Lian Johnsen
Referansegruppens leder (HV)
Ganesh Acharya
Representant Helse Nord
Guttorm Haugen
Representant Helse Sør-Øst
Marita Mandal
Brukerrepresentant
Tina Bjørsvik Eilertsen
Representant Helse Midt-Norge

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Helse Midt-Norge RHF - Samarbeidsorganet og FFU

Personvern  -  Informasjonskapsler