Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin driver diagnostikk og behandling ved sykelige tilstander under svangerskap. Behandlingstjenesten omfatter blodtransfusjoner til foster, drenering av unormale væskeansamlinger, og selektiv og uselektiv fosterreduksjon. Tjenesten omfatter også palliasjon i fosterlivet.

Målgruppen er gravide med mistanke om, eller påvist, sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret; samt gravide med flerlingsvangerskap, der fosterreduksjon er aktuelt.  

Tjenesten er tverrfaglig sammensatt og krever høy faglig kompetanse. For å sikre god kvalitet og lik tilgjengelighet, er tjenesten sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste.

Det vises til egne henvisningskriterier.

ICD-10 koder:                   

O31.8, O35.3, O36.0, O36.1, O36.2, O36.8, Z35.8, Z36.5, MAA06, MAA40, MAA30, MAA96, RXGG05, MAJ00, MAJ10

Tjenesten er lokalisert til St. Olavs hospital HF.

Oppgaver og resultat
Oppgaver knyttet til behandlingsfunksjonen: Senter for fostermedisin ved St. Olavs hospital ble opprettet i 199O. Den nasjonale funksjonen til senter for fostermedisin i Trondheim er fra 2011 "Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin". Behandlingstjenesten omfatter blodtransfusjoner til foster, drenering av unormale væskeansamlinger, fosterreduksjon og gjennomføring av exit-prosedyre. Tjenesten omfatter også utredning i graviditeter der det kan bli behov for avanserte invasive inngrep. Målgruppen er gravide som kan ha behov for invasiv behandling. Helsedirektoratet har anbefalt at føtocid ved seinaborter (vurderes etter svangerskapsuke 20) skal sentraliseres til senteret. Dette inngrepet er ikke ført opp under oppgaver i årets rapport da Helse- og Omsorgsdepartementet ikke har ferdigbehandlet saken ennå. Senteret fikk ikke nasjonal funksjon før 1990, men den første transfusjonen ble utført i 1987. Til sammen er det utført totalt 600 transfusjoner til foster (i gjennomsnitt 20 pr år), i 2018 ble det utført 14 transfusjoner til 4 foster. Det er til sammen lagt inn 69 plastkateter i fosterkaviteter og i 2018 ble det lagt inn permanente kateter hos 1 foster. Helsedirektoratet bestemte i 2016 at fosterreduksjoner også skulle sentraliseres til St. Olavs hospital. Det er utført fosterreduksjoner hos 18 pasienter i 2018. Fosterreduksjon har igjen vært mye diskutert i media og behandlingstjenesten har deltatt aktiv i denne diskusjonen. Senteret har etablert exit-prosedyre og utført tre slike, men ikke utført noen i 2018. Imidlertid har tjenesten startet oppfølging av et foster med tumor på halsen der dette inngrepet kan bli aktuelt. Behandlingstjenesten har derfor gått nøye gjennom internasjonal litteratur og vurdert indikasjoner og prosedyrer. For å sikre god kvalitet og lik tilgjengelighet, er tjenesten sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste. Behandlingstjenesten har tidligere fått kritikk for at de aktuelle inngrepene ikke har vært jevnt fordelt fra de ulike helseregionene. Det er et helt sentralt mål at tilbudet skal være likt fordelt over hele landet. Et tettere samarbeid mellom de fostermedisinske sentrene er det viktigste tiltaket for å oppnå dette. De invasive inngrepene i 2018 er jevnere fordelt mellom helseregionene enn tidligere. Arbeidsmåter: Tverrfaglig samarbeid om informasjon prioriteres høyt og arbeidet med å bruke et perinatalt team er satt i system. Dette gjelder både gravide som har fått invasiv fosterbehandling og kvinner som blir utredet pga fosteravvik. Jordmor, perinatalmedisiner, fødselslege og barnelege samarbeider alltid om informasjon til parene. Sosionom blir også alltid involvert. Genetiker, sykehusprest, barnekirurg, ortoped og fysioterapeut kobles inn når det er aktuelt. Senteret har nært samarbeid med behandlingstjenesten for barnekirurgi ved St. Olavs hospital. Viktigheten av et slikt tverrfaglig samarbeid har blitt understreket i media i forbindelse med abortdebatten i 2018. Andre oppgaver: Undervisning og forskning er detaljert beskrevet annet sted i rapporten.

Behandlingstjenesten startet i 2017 med å lage en plan for kompetansespredning og har fortsatt med dette arbeidet. Planen er nå skrevet etter mal fra det regionale helseforetaket. Leder for referansegruppen har godtatt planen. Henvisningskriteriene er publisert på behandlingstjenesten sin nettside, og referansegruppen har sagt seg enig i kriteriene. • Blodtransfusjon: Foster med mistanke om anemi før svangerskapsuke 34. Anemi oppstår oftest i forbindelse med immunisering (Rhesus, lille c eller Kell antistoff), men kan også oppstå hos gravide med Parvovirus-infeksjon eller ved blødning fra foster til mor. Det finnes også flere sjeldne årsaker. Doppler-teknikk med måling av blodstrømshastighet i den midtre hjernearterien (arteria cerebri media) brukes for å stille diagnosen anemi hos foster. Blodstrømshastigheter over 1.5 MOM beregnes via web-kalkulator (http://www.perinatology.com/calculators/MCA.htm). Foster som utvikler anemi etter svangerskapsuke 34 bør forløses og transfusjon kan gis til barnet. • Drenasje av brysthulen. Foster med væskeansamling i brysthulen og uten tegn til andre alvorlige avvik. Det bør legges inn permanent dren som ikke fjernes før etter fødselen. • Drenasje av urinveier. Drenasje av urinveier kan i noen tilfeller være aktuelt ved obstruksjon i nedre urinveier. Slike tilfeller bør diskuteres individuelt og henvises for drenasje hvis man mener det er mulig å bedre nyrefunksjonen ved slik behandling. • Fosterreduksjon. Kvinner som ønsker fosterreduksjon kan søke om dette og henvises for vurdering, rådgiving og evt. behandling. Kvinner kan også ta kontakt direkte. Dette gjelder også utenlandske kvinner som oppholder seg i Norge. • Exit. Exit-prosedyren er sjelden nødvendig slik at det er vanskelig å definere kriterier. Dette må diskuteres individuelt mellom fostermedisinske leger. Behandlingstjenesten hadde et samarbeidsmøte med referansegruppen 19. november 2018, der vi diskuterte hva som bør behandles nasjonalt og hva som bør henvises til nordiske og evt. europeiske senter. Referansegruppa var enig i at det bør være et norsk tilbud for tilstandene som er anført overfor, og de var enig i henvisningskriteriene. Målgruppen for avansert invasiv fostermedisin er både helsepersonell og publikum. Målet er å få til lik fordeling i alle regioner. Informasjon om indikasjon for blodtransfusjoner og drenering av brysthulen rettes primært til de andre fostermedisinske senter, men også til alle gynekologer og jordmødre som er involvert i svangerskapsomsorgen. Alle disse må kjenne til oppfølging av gravide med antistoffer mot fosterets blod. Kompetansespredning skjer gjennom studier, kurs, hospitering og direkte diskusjon mellom kolleger. Det er også viktig å informere hele befolkningen om risiko for fosteranemi knyttet til infeksjon med parvovirus. Disse anbefalingene er publisert av Folkehelseinstituttet, og vår nettside har nå en link opp mot Folkehelseinstituttet. Informasjon om fosterreduksjon er rettet mot både leger, jordmødre og publikum, og denne informasjonen har vært både presentert og diskutert ivrig i media i 2018. Gravide kan kontakte behandlingstjenesten direkte for informasjon, vurdering og evt. gjennomføring av fosterreduksjon. Vi arbeider med å utvikle standardiserte pasientforløp. Disse skal være så enkle som mulig for pasientene, men når det gjelder fosterreduksjon vil vi opprettholde at det skal være et tidsvindu mellom informasjon og evt. gjennomføring. Vi venter spent på utfallet av den pågående politiske debatten. Kompetansespredning gjennom det nordiske nettverket er beskrevet annet sted i rapporten.

Behandlingen ved avansert invasiv fostermedisin skal ha høy kvalitet, være kostnadseffektiv og ha lik tilgjengelighet i hele landet. Resultatmålet for tjenesten er at behandlingen skal ha en kvalitet på linje med andre lignende senter i ressursrike land. Spesielt skal det norske tilbudet sammenlignes med invasiv fosterbehandling i andre nordiske land. Kvalitetskrav for invasiv behandling er publisert i internasjonale tidsskrifter og kan konkretiseres med over 90% overlevelse, median forløsningstidspunkt etter svangerskapsuke 34, og <2% prosedyrerelaterte dødsfall ved blodtransfusjoner. Median forløsningstidspunkt i 2018 var 33 uker. Litteraturen beskriver at risiko for tap av gjenværende foster etter fosterreduksjon er 5-10%. Noen studier viser enda lavere tall. Behandlingsmålet ved fosterreduksjon er <5% abort av gjenværende foster. Behandlingstjenesten kjenner ikke til alvorlige komplikasjoner knyttet til fosterreduksjoner ved vårt senter i 2018. Vår egen erfaring er begrenset, men sannsynligvis har risiko for tap av gjenværende foster vært lav i perioden 2016-2018. Vi er litt usikre da vi ikke får komplette tilbakemeldinger fra de andre helseregionene. En fosterreduksjon i monochoriot tvillingsvangerskap med svært alvorlig tilstand hos den ene (utført med oklusjon av navlesnoren i Købehenhavn) hadde uheldig forløp der også den andre tvillingen døde som følge av prematur fødsel. Behandlingsmålet ved hydrops føtalis og normale kromosomer er 50% overlevelse der pleuradrenasje er mulig. Ett foster har fått lagt inn pleuradren i 2018. Dette barnet er nylig født, og det ser bra ut. Obstruksjon av urethra har ut fra litteraturen svært dårlig prognose på grunn av at nyrefunksjonen skades tidlig i svangerskapet. Dette inngrepet har ikke vært utført i 2018. De invasive inngrepene krever stor trening og kompetanse. Behandlingstjenesten har 3 fostermedisinere som utfører invasive inngrep. Tjenesten har også opprettet et formelt samarbeid med Rigshospitalet i København ved spesielt vanskelige situasjoner. Et slikt gjensidig samarbeid er sterkt ønskelig i det nordiske nettverket for fostermedisin, og gjennom dette nettverket planlegger man at leger fra de ulike nordiske sentrene skal reise rundt for å assistere i vanskelige situasjoner. Det blir understreket at det i slike situasjoner er lettere for leger å reise enn det er for kvinner med syke foster. Behandlingstjenesten har fra 2018 en brukerrepresentant som har lovet aktiv deltagelse i referansegruppen. Tjenesten hadde i 2018 et møte med Helse Midt-Norge for oppfølging av 5-års rapporten fra 2016.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
49 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
393 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
11 timer
Utfyllende informasjon

Kurset «Ultralyddiagnostikk i gynekologi og obstetrikk - Trinn 1» er et obligatorisk kurs for leger i spesialisering til fødselshjelp og kvinnesykdommer. Kurset er generelt om bruk av ultralyd i gynekologi og obstetrikk. Forelesinger om invasiv fostermedisin inngår i kurset og alle LIS-leger under utdanning i spesialiteten får kunnskap om hvilke foster som har risiko for å utvikle anemi, og om når de skal henvise til spesialundersøkelser. Gjennom videoopptak blir det også vist hvordan de avanserte invasive prosedyrene gjennomføres. Kurset varer i 5 dager. Leger og jordmødre ved senteret deltar i undervisning av medisinstudenter gjennom forelesninger, problem-basert-læring og praktisk klinisk undervisning. Formidling om indikasjoner for invasiv fostermedisin inngår i denne undervisningen. I 1998 ble Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre etablert med 10 tellende vekttall (tilsvarer 30 studiepoeng). Studietilbudet gis gjennom NTNU og per 2018 har 225 jordmødre fra hele landet fullført utdanningen. Studiet dekker kunnskapen knyttet til ultralydundersøkelsen i uke 17-19 og oppfølgingsundersøkelser. I 2010 ble studietilbudet evaluert og deretter utvidet, og fra 2011 innbefatter det 60 studiepoeng og 12 årlige uteksaminerte jordmødre (UL6000). All undervisning og klinikk knyttet til studiet foregår ved Senter for fostermedisin, og leger og jordmødre ved senteret tar del i undervisningen. Den rutinemessige ultralydundersøkelsen i svangerskapsuke 18 er grunnlaget for en forbedret svangerskapsomsorg og har stor betydning i å identifisere, og følge opp foster som har økt risiko for å utvikle tilstander som krever avansert invasiv diagnostikk eller behandling. UL6002 (Ultralydundersøkelse av fosterhjertet) ble startet i 2012 og ble utvidet og erstattet med UL6003 (Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale kar, inklusive fosterhjertet) fra 2014. Utdanningen varer i 7 måneder og gir 15 studiepoeng. 57 stykker har til nå bestått UL6002/UL6003. Studiet er rettet mot jordmødre som har fullført UL6000 og leger som ønsker videreutdanning i obstetrisk Doppler ultralyd. Studiet gir kunnskap om og ferdigheter i diagnostisering og oppfølging av risikosvangerskap. Blodstrømsmålinger i arteria cerebri media er den viktigste diagnostiske undersøkelsen for å oppdage og utrede alvorlighetsgraden av anemi hos foster. Det er av stor betydning at denne kunnskapen blir formidlet til både leger og ultralydjordmødre. Også for dette studiet er undervisning og klinikk knyttet til Senter for fostermedisin ved St. Olavs hospital. Leger og jordmødre både fra Norge og fra utlandet hospiterer jevnlig ved senteret og de får informasjon om utredning og behandling både gjennom morgenmøter og ved å være tilstede ved undersøkelse og behandling. Rhesusimmunisering er den vanligste årsaken til anemi hos foster. I 2016 ble det innført nye nasjonale retningslinjer for håndtering av Rhesus-negative kvinner. Disse rutinene fungerer nå etter hensikten i hele landet. Informasjon om disse rutinene blir gjennomgått ved Trinn 1-kurset og, ved undervisning av medisinstudenter og ultralydstudenter. Senteret har i 2018 hatt 3 videomøter med de andre fostermedisinske sentrene. Hovedfokus ved disse møtene har vært foster med avvik i fosterhjertet og fostersirkulasjonen. På disse møtene har vi diskutert oppfølging, prognose og henvisningsrutiner for foster med hjertefeil. Disse videomøtene er viktige for gravide som bærer foster med hjerteavvik, men de har også vist seg viktige for samarbeidet mellom de fostermedisinske sentrene. Det er felles ønske om å forsette denne praksisen og arrangere 3-4 slike møter årlig. Selv om hovedfokus på disse møtene har vært foster med problemer knyttet til fosterhjertet og sirkulasjon, vil vi også kunne diskutere problemstillinger knyttet til de nasjonale oppgavene. I 2018 arrangerte senteret også et to dagers nasjonalt kurs i 3D-ultralyd. En internasjonal ekspert i 3D ultralyd ga både teoretisk og praktisk undervisning.

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet i rapporteringsåret
 • Helse Midt-Norge RHF - 8 pasienter
 • Helse Vest RHF - 5 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 13 pasienter
 • Helse Nord RHF - 2 pasienter
Utfyllende informasjon

Aktuelle behandlingskoder for avansert invasiv fostermedisin: ICD-10 Diagnosekoder: O31.8, O35.3, O36.0, O36.1, O36.2, O36.8, Z35.8, Z36.5 ICD-10 Behandlingskoder: MAA06, MAA40K, MAA30K, MAA96, RXGG05, MAJ00, MAJ10. Nasjonal funksjon i 2018: 28 nyhenviste pasienter ble behandlet med avansert invasiv behandling ved den nasjonale behandlingstjenesten. • Det er 14 pasienter som er fulgt pga. mistanke om anemi: Blodtransfusjoner til foster: 4 nyhenviste pasienter er behandlet med til sammen 14 transfusjoner. Totalt 4 pasienter transfundert: MAA30K Kordocentese, RXGG05 Intrauterin transfusjon - 6 transfusjoner. Forløst uke 33. - 5 transfusjoner. Forløst uke 32. - 1 transfusjon. Forløst uke 33. - 2 transfusjoner, forløst uke 34. 2 henvist fra Helse Sør-Øst, 1 henvist fra Helse Vest, 1 henvist fra Helse Midt-Norge. • Hydrothorax:1 nyhenvist pasienter er behandlet, fra Helse Midt-Norge. 1 pasient har fått satt inn 1 dren, MAA96. Denne pasienten har også fått 2 thoraxdrenasjer, MAA40K. Forløst uke 32. • Punksjon av føtal urinblære (Prosedyrekode MAA40). Ingen pasienter er behandlet i 2018. • Fosterreduksjon: 18 nyhenviste pasienter er behandlet: MAJ00 fosterreduksjon ett foster, MAJ10 fosterreduksjon flere foster 1 var henvist fra Helse Nord, 11 fra Helse Sør-Øst, 4 fra Helse Vest, 2 fra Helse Midt-Norge. Indikasjonene var: - 5 pga utviklingsavvik/sykdom. 1 forløst uke 38, 3 ikke forløst enda. 1 hadde monochoriot svangerskap (ei morkake) der det ene fosteret holdt på å dø i uke 15 pga sirkulasjonsforstyrrelser. Hun ble sendt til København for okklusjon av navlesnor. Det andre fosteret ble forløst i uke 25, men også denne tvillingen døde. - 5 pga trillinger. 1 forløst uke 39, 4 ikke forløst enda. - 8 pga tvillinger.1 forløst uke 41,ingen tilbakemelding på 3 pasienter, 4 ikke forløst enda. Vi kjenner ikke til at det har vært alvorlige komplikasjoner knyttet til noen av fosterreduksjonen utført i Trondheim, men personvernombudet har satt generelle begrensinger på tilbakemelding (epikrise) til andre helseforetak etter at den medisinske behandlingen er avsluttet. Av denne grunn kan det være komplikasjoner som vi ikke vet om. • Fetocid (Prosedyrekode MAJ00) 2 pasienter har fått utført fetocid i enkelt svangerskap pga. sikkert dødelige utviklingsavvik. Utført uke 25 og uke 24. MAJ00. En av disse fikk utført punksjon av foster pga. holoprosencephalon og så stort hode at det ikke var mulig med vaginal fødsel uten dette tiltaket. MAA40K. 1 var henvist fra Helse Nord og 1 fra Helse Midt-Norge. Annen aktivitet: Utenlandsbehandling: Totalt 8 utredet for TTS (tvillingtransfusjonssyndrom), av disse er 2 sendt til Hamburg for laserbehandling. 1 forløst uke 36, 1 forløst uke 29. 1 pasient er sendt til København for laserbehandling/navlesnorsavklemming pga. TTS. IUFD uke 27. Alle disse kvinnene tilhørte Helse Midt-Norge. De andre fostermedisinske sentrene sender sine pasienter direkte til utenlandsbehandling. Det ble totalt utført 1258 fosterdiagnostiske undersøkelser ved senteret, 269 kvinner hadde foster med utviklingsavvik.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • Alle kvinner bør få tilbud om tidlig ultralyd, Dagens medisin. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Det er veldig vanskelig for oss å si hva som er et levedyktig foster, nrk.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Lege advarer mot abortendring, NRK Her og nå. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Aldersgrensa må falle, Klassekampen. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Abortloven behøver ikke endres, Kronikk Aftenposten 5/11-18. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • ISUOG Basic Training, Lija, Malta. (Kurs).
 • Kurs i obstetrikk, Dnlf OUS, Oslo. (Kurs).
 • Fokusert akuttmedisinsk ultralyd, Dnlf/akuttmedisin St. Olavs hospital, Trondheim. (Kurs).
 • IEEE International Ultrasonics Symposium, Kobe, Japan. (Konferanse).
 • EFSUMB, Europeisk ultralydkongress, Poznan, Polen. (Konferanse).
 • Norwegian Ministry of Research and Higher Education, delegation to South Africa, Cape Town, Sør-Afrika. (Konferanse).
 • NFUD Ultralydsymposium, Stavanger. (Konferanse).
 • 28th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, ISUOG, Singapore. (Konferanse).
 • Etikk ved NIPT (Noninvasiv perinataltesting)?, Perinatalkomite Helse Midt-Norge, Trondheim. (Konferanse).
 • Nasjonal dagskonferanse for abortnemndene, Helsedirektoratet, Oslo. (Konferanse).
 • De 31. norske Perinataldager, Norsk Perinatalmedisinsk Forening, Stavanger. (Konferanse).
 • Pre-congress workshop NFOG Intrapartum ultrasound, Odense, Danmark. (Konferanse).
 • Sykehuset Kristianstad, Sverige. (Konferanse).
 • Birth Clinical Challenges in Labor and Delivery, Venezia, Italia. (Konferanse).
 • 41st Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology (NFOG), Odense, Danmark. (Konferanse).
 • 43rd Annual Meeting International urogynecological association, IUGA, Wien, Østerrike. (Konferanse).
 • 11.th European lupus meeting, Duesseldorf, Tyskland. (Konferanse).
 • International Continence Society 48th Annual Meeting, Philadelphia, USA. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Helsedirektoratet, avd. for spes. helsetjenester, Regionalt senter for helsetjenesteutvikling besøker St. Olavs hospital. (Seminar).
Utfyllende informasjon

I listen over veilednings og informasjonsvirksomhet har vi ført opp all kursvirksomhet og mediakontakt i 2018. Fosterreduksjon har vært det enkelt-tema som har vært mest diskutert i media i 2018, på samme måte som i 2017. Den viktigste kompetansespredning knyttet direkte til den nasjonale funksjonen har vært gjennom presentasjoner på det obligatoriske ultralydkurset, undervisning til medisinstudenter og jordmorstudenter, gjennom hospitering, gjennom direkte kommunikasjon med de andre fostermedisinske senter, gjennom senterets web-side og gjennom media. Dette er detaljert presentert under overskriften "undervisning". En vesentlig del av den nasjonale kompetanseoppbyggingen skjer ved at jordmødrene som har fullført studier ved NTNU utfører de aller fleste 18-ukers rutineundersøkelsene av gravide. Jordmødre med ultralydutdanning arbeider nå ved alle helseforetak. Dette er viktig for at kunnskapen om invasiv behandling skal bli spredt til alle fødeavdelinger i Norge. Det er jordmødre og leger ved de lokale sykehusene som først skal kunne identifisere gravide som kan ha behov for invasiv behandling. Kompetansespredning skjer også ved: • Nasjonale møter der leger og jordmødre fra senteret presenterer (Norsk forening for ultralyddiagnostikk og Norsk perinatalmedisinsk forening). • Ved internasjonale kongresser der senteret har presentasjoner. • Gjennom jevnlig kontakt med de fostermedisinske miljøene både i Norge og internasjonalt. • Opplæring til hospitanter nasjonalt og internasjonalt (totalt 3 i 2018). Plan for kompetansespredning er omtalt på annet sted i rapporten. Matergrader: Magnhild Reiso, "Ultralydjordmødres erfaringer relatert til utøvelsen av yrket innen obstetrisk ultralyd i Norge: en kvalitativ studie", med veilederne Aud Johannessen (hovedveileder) og Eva Sommerseth (biveileder). Universitetet i Sørøst-Norge. Berit Langli, "Ultralydjordmødres erfaringer med uventede diagnostiske funn ved ultralydundersøkelsen", veileder Eva Sommerseth. Universitetet i Sørøst-Norge. Nordisk samarbeid: Internasjonalt har behandlingstjenesten deltatt aktivt ved det årlige møtet i Nordic Network (Reykjavik mai 2018). Det nordiske nettverket anbefaler samarbeid mellom landene ved vanskelige tilfeller. Dette har ført til at behandlingstjenesten for avansert invasiv fostermedisin har inngått en direkte avtale med Rigshospitalet i København. Slikt samarbeid har vært benyttet for blodtransfusjoner tre ganger i 2018 hos foster som utviklet anemi svært tidlig i svangerskapet. Dette nordiske nettverket er blitt svært viktig for kompetansespredning både nasjonalt og innen de nordiske land (inkludert de Baltiske land). Laserbehandling ved tvilling tvilling transfusjonssyndrom gjøres ikke i Norge, og det er heller ikke planer om å starte opp med dette. Disse pasientene har til nå blitt sendt ut av Skandinavia, og de fleste har blitt sendt til Hamburg. De seinere år har både København og Stockholm startet opp med denne behandlingen og viser nå til gode resultater. Et nordisk samarbeid er derfor ønskelig. Det har vært arrangert et eget samarbeidsmøte mellom de fostermedisinske miljøer i Norge, Sverige og Danmark. Hovedproblemet for Norge har vært å velge om vi skal samarbeide med Sverige eller Danmark. Det er nå kommet fram et forslag om at Sverige og Danmark skal ha felles indikasjoner og behandlingsmåter og om å dele på et "vaktansvar". De nordiske fostermedisinske miljøene vil derfor vurdere å inngå samarbeid med denne ordningen. Dette vil bli diskutert på neste møte i Nordisk Network som skal arrangeres i Norge i mars 2019. Europeisk samarbeid: Leuven i Belgia driver en randomisert studie om intrauterin behandling av foster med mellomgulvsbrokk. Studien forventes avsluttet i 2019. Hvis den viser gode resultater, kan det bli aktuelt å lage en plan for henvisning av gravide som bærer foster med denne tilstanden. Ingen pasienter fra Norge har blitt henvist til slik behandling i 2018. Flere europeiske senter har startet intrauterin behandling av foster med ryggmargsbrokk. En stor studie (MOMS studien) har vist nytte av slik behandling. Ett foster fra Norge har blitt henvist for slik behandling. Intrauterin dilatasjon av aortaklaffen hos foster med hypoplastisk venstre hjerte syndrom blir forsøkt ved enkelte senter, men det betraktes foreløpig som eksperimentell behandling.

Kvalitetsverktøy

 • eSnurra, 2006, Nasjonal retningslinje
 • EQS, Extend Quality System, St. Olavs hospital HF, 2002, Regional retningslinje
 • WinUltra - kvalitetsregister, 1990, Register med nasjonal dekningsgrad
Utfyllende informasjon

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin har et kvalitetsregister (WinUltra). Registeret er godkjent av personvernombudet. Registeret omfatter både oppgaver knyttet til den nasjonale behandlingstjenesten og som register for fosteravvik. Registeret er viktig for å kvalitetssikre de invasive inngrepene og fungerer som et nasjonalt register for den nasjonale funksjonen som er tillagt behandlingstjenesten. Det er også et register som brukes til den årlige rapporten til Helsedirektoratet om fosterdiagnostikk. Registeret ble opprettet i 1990 og omfatter alle foster med utviklingsavvik som blir undersøkt ved senter for fostermedisin ved St. Olavs hospital. Registeret inneholder over 4000 fosteravvik. Registeret har gitt grunnlag for en rekke internasjonale publikasjoner om fosteravvik. Personvernombudet i andre helseforetak har satt begrensninger om hvilke oppfølgingsdata som kan sendes til behandlingstjenesten. Dette er blitt et stort problem, og gjør at oppfølgingsdata er mangelfulle. Helsedirektoratet har bedt oss om å ta dette problemet videre i linje, og vi vil med dette be Helse Midt-Norge om å følge opp denne saken. Referansegruppen har i mange år ytret ønske om at det opprettes et nasjonalt kvalitetsregister innen fostermedisin. Senter for fostermedisin i Trondheim har tatt initiativ til å søke om å opprette et slikt nasjonalt kvalitetsregister. En nasjonal styringsgruppe er opprettet (etableringsmøte i Bergen 21. oktober 2015). En forutsetning for et slikt nasjonalt register er digital overføring av data. Styringsgruppen hadde et møte med medisinsk fødselsregister (MFR) i januar 2018 og representanter fra Helsedirektoratet var tilstede. Konklusjonen var at MFR bør utvides til å omfatte data om fostermedisin. Senter for fostermedisin ved Haukland sykehus har geografisk nær tilknytning med MFR og hadde et oppfølgingsmøte høsten 2018. Vi venter nå på et utspill fra MFR for å komme i gang. Fosterdiagnoser (ICD10 koder) av alle foster med avvik må kvalitetssikres ved det enkelte fostermedisinske senter og sendes til MFR: Samtidig må all fosterdiagnostikk i henhold til lov om Bioteknologi rapporteres, og alle invasive inngrep rapporteres. Genetiske tester bør også rapporteres. Et slikt registrer vil kunne danne grunnlag for rapportering til Helsedirektoratet både om fosterdiagnostikk og om invasive inngrep.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Iversen JK, Eggebø TM

Increased diagnostic accuracy of fetal head station by use of transabdominal ultrasound.

Acta Obstet Gynecol Scand 2019 Jun;98(6):805-806. Epub 2019 jan 21

PMID:
30597530
Bernitz S, Dalbye R, Zhang J, Eggebø TM, Frøslie KF, Olsen IC, Blix E, Øian P

The frequency of intrapartum caesarean section use with the WHO partograph versus Zhang's guideline in the Labour Progression Study (LaPS): a multicentre, cluster-randomised controlled trial.

Lancet 2019 01 26;393(10169):340-348. Epub 2018 des 20

PMID:
30581039
Wiafe YA, Whitehead B, Venables H, Dassah ET, Eggebø TM

Intrapartum ultrasound assessment of cervical dilatation and its value in detecting active labor.

J Ultrasound 2018 Sep;21(3):233-239. Epub 2018 jul 28

PMID:
30056591
Ghi T, Eggebø T, Lees C, Kalache K, Rozenberg P, Youssef A, Salomon LJ, Tutschek B

ISUOG Practice Guidelines: intrapartum ultrasound.

Ultrasound Obstet Gynecol 2018 07;52(1):128-139.

PMID:
29974596
Fagerli TA, Mogren I, Adolfsson A, Edvardsson K, Åhman A, Holmlund S, Darj E, Eggebø TM

Midwives' and obstetricians' views on appropriate obstetric sonography in Norway.

Sex Reprod Healthc 2018 Jun;16():1-5. Epub 2018 jan 3

PMID:
29804752
Arneberg HC, Andersen TA, Lorås L, Torp H, Scholbach TM, Eggebø TM

Correlation Between Fetal Weight Gain and Birth Weight with Blood Flow in the Uterine Arteries Calculated with the PixelFlux Technique.

Ultrasound Int Open 2018 Jan;4(1):E16-E22. Epub 2018 apr 18

PMID:
29682630
Hjorth-Hansen A, Salvesen Ø, Engen Hanem LG, Eggebø T, Salvesen Kå, Vanky E, ØDegård R

Fetal Growth and Birth Anthropometrics in Metformin-Exposed Offspring Born to Mothers With PCOS.

J Clin Endocrinol Metab 2018 02 01;103(2):740-747.

PMID:
29165598
Benediktsdottir S, Salvesen Kå, Hjartardottir H, Eggebø TM

Reproducibility and acceptability of ultrasound measurements of head-perineum distance.

Acta Obstet Gynecol Scand 2018 Jan;97(1):97-103. Epub 2017 nov 23

PMID:
29068541
Kahrs BH, Usman S, Ghi T, Youssef A, Torkildsen EA, Lindtjørn E, Østborg TB, Benediktsdottir S, Brooks L, Harmsen L, Salvesen Kå, Lees CC, Eggebø TM

Fetal rotation during vacuum extractions for prolonged labor: a prospective cohort study.

Acta Obstet Gynecol Scand 2018 May 16. Epub 2018 mai 16

PMID:
29770435
Nørgaard LN, Søgaard K, Jensen LN, Ekelund C, Kahrs BH, Tabor A, Sundberg K

New intrauterine shunt for treatment of fetal fluid accumulation: single-center experience of first 17 cases.

Ultrasound Obstet Gynecol 2019 Mar;53(3):418-420.

PMID:
29700877
Elvebakk T, Mostad IL, Mørkved S, Salvesen Kå, Stafne SN

Dietary Intakes and Dietary Quality during Pregnancy in Women with and without Gestational Diabetes Mellitus-A Norwegian Longitudinal Study.

Nutrients 2018 Nov 20;10(11). Epub 2018 nov 20

PMID:
30463394
Garnæs KK, Mørkved S, Salvesen Kå, Salvesen Ø, Moholdt T

Exercise training during pregnancy reduces circulating insulin levels in overweight/obese women postpartum: secondary analysis of a randomised controlled trial (the ETIP trial).

BMC Pregnancy Childbirth 2018 01 08;18(1):18. Epub 2018 jan 8

PMID:
29310617
Gustafsson MK, Romundstad Pr, Stafne SN, Helvik AS, Stunes AK, Mørkved S, Salvesen Kå, Thorsby PM, Syversen U

Alterations in the vitamin D endocrine system during pregnancy: A longitudinal study of 855 healthy Norwegian women.

PLoS One 2018;13(4):e0195041. Epub 2018 apr 11

PMID:
29641551
Mahmood AK, Moen A, Stafne SN, Robinson HS, Vøllestad NK, Salvesen Kå, Mørkved S, Gjerstad J

The MMP9 rs17576 A>G polymorphism is associated with increased lumbopelvic pain-intensity in pregnant women.

Scand J Pain 2018 Jan 26;18(1):93-98.

PMID:
29794283
Götestam Skorpen C, Lydersen S, Gilboe IM, Skomsvoll JF, Salvesen Kå, Palm Ø, Koksvik HSS, Jakobsen B, Wallenius M

Women with systemic lupus erythematosus get pregnant more easily than women with rheumatoid arthritis.

Rheumatology (Oxford) 2018 06 01;57(6):1072-1079.

PMID:
29554346
Skorpen CG, Lydersen S, Gilboe IM, Skomsvoll JF, Salvesen Kå, Palm Ø, Svean Koksvik HS, Jakobsen B, Wallenius M

Influence of disease activity and medications on offspring birth weight, pre-eclampsia and preterm birth in systemic lupus erythematosus: a population-based study.

Ann Rheum Dis 2018 02;77(2):264-269. Epub 2017 nov 1

PMID:
29092851
Volløyhaug I, Rojas RG, Mørkved S, Salvesen Kå

Comparison of transperineal ultrasound with POP-Q for assessing symptoms of prolapse.

Int Urogynecol J 2019 04;30(4):595-602. Epub 2018 aug 1

PMID:
30069728
Kristoffersen L, Malahleha M, Duze Z, Tegnander E, Kapongo N, Støen R, Follestad T, Eik-Nes Sh, Bergseng H

Randomised controlled trial showed that neonates received better pain relief from a higher dose of sucrose during venepuncture.

Acta Paediatr 2018 Dec;107(12):2071-2078. Epub 2018 okt 2

PMID:
30188590
Karabiyik Y, Ekroll IK, Eik-Nes Sh, Lovstakken L

Quantitative Doppler Analysis Using Conventional Color Flow Imaging Acquisitions.

IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control 2018 May;65(5):697-708.

PMID:
29733274
Edvardsson K, Åhman A, Fagerli TA, Darj E, Holmlund S, Small R, Mogren I

Norwegian obstetricians' experiences of the use of ultrasound in pregnancy management. A qualitative study.

Sex Reprod Healthc 2018 Mar;15():69-76. Epub 2017 des 12

PMID:
29389504
Eggebø TM, Leknes Jensen EJ, Deibele KU, Scholbach T

Venous blood flow in maternal kidneys in third trimester of pregnancy.

J Matern Fetal Neonatal Med 2018 12 17. Epub 2018 des 17

PMID:
30422736
Tutschek B, Blaas HK

3D to boldly go where no 2D has gone before? Pitfalls in 3D reconstruction of the fetal palate.

Ultrasound Obstet Gynecol 2018 03;51(3):414-416.

PMID:
29512272
Tutschek B, Blaas HK

Artifacts in 3D rendering: secondary palate concealed in acoustic shadow and use of edge-detection filters.

Ultrasound Obstet Gynecol 2018 09;52(3):407-408.

PMID:
30182402
Vikhareva O, Rickle GS, Lavesson T, Nedopekina E, Brandell K, Salvesen Kå

Hysterotomy level at Cesarean section and occurrence of large scar defects: a randomized single-blind trial.

Ultrasound Obstet Gynecol 2019 Apr;53(4):438-442.

PMID:
30484920
Stridsklev S, Salvesen Ø, Salvesen Kå, Carlsen Sm, Vanky E

Uterine Artery Doppler in Pregnancy: Women with PCOS Compared to Healthy Controls.

Int J Endocrinol 2018;2018():2604064. Epub 2018 aug 16

PMID:
30186323
Nyhus MØ, Salvesen Kå, Volløyhaug I

Association between pelvic floor muscle trauma and contraction in parous women from a general population.

Ultrasound Obstet Gynecol 2019 02;53(2):262-268.

PMID:
30084230
Salvesen Kå

Tidsskr Nor Laegeforen 2018 04 17;138(7). Epub 2018 apr 17

PMID:
29663757
Salvesen Kå

Tidsskr Nor Laegeforen 2018 02 20;138(4). Epub 2018 feb 19

PMID:
29460573
Guzmán Rojas RA, Salvesen Kå, Volløyhaug I

Anal sphincter defects and fecal incontinence 15-24 years after first delivery: a cross-sectional study.

Ultrasound Obstet Gynecol 2018 May;51(5):677-683.

PMID:
28782264
Baranov A, Salvesen Kå, Vikhareva O

Validation of prediction model for successful vaginal birth after Cesarean delivery based on sonographic assessment of hysterotomy scar.

Ultrasound Obstet Gynecol 2018 02;51(2):189-193. Epub 2018 jan 8

PMID:
28233347
Utfyllende informasjon

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin har etablert et forskningssamarbeid med senter for fostermedisin i København. Ved det planlagte møtet i "nordic network for fetal medicine" i 2019 er forskningssamarbeid et viktig tema. Alle de norske fostermedisinske sentrene deltar ved dette møtet, og forhåpentligvis kan vi få til et internasjonalt forskningsnettverk. Vi er helt avhengige av internasjonalt forskningssamarbeid da det norske pasientgrunnlaget er for lite. Det nordiske samarbeidet har resultert i en publikasjon i 2018: (Nørgaard LN, Søgaard K, Jensen LN, Ekelund C, Kahrs BH, Tabor A, Sundberg K. Use of new Intrauterine Shunt for fetal fluid accumulations. Single Center experience from first 17 cases. Ultrasound Obstet Gynecol 2018 Apr 27. Epub 2018 apr 27, doi: 10.1002/uog.19074.) Samarbeid med København om denne prosedyren vil fortsette og forhåpentligvis føre til flere publikasjoner. Vi har også lastet opp en fullstendig publikasjonsliste som inkluderer alle vitenskapelig artikler som behandlingstjenesten har ledet eller der tjenesten har deltatt i 2018. Mange av disse publikasjonene viser forskningssamarbeid med de andre helseregionene i Norge. Disse publikasjonene er ikke direkte knyttet til behandlingsfunksjonen, men de viser at tjenesten har stor kunnskap og erfaring i vitenskapelig arbeid. Publikasjonslisten inkluderer publikasjoner knyttet til fostermedisin, oppfølging av gravide, etiske problemstillinger, fødselshjelp og utvikling av diagnostiske hjelpemidler.

Avlagte doktorgrader

Carina Götestam Skorpen

The interaction of pregnancy and systemic lupus erythematosus - results from a prospective multicenter study

Disputert:
Juni 2018
Hovedveileder:
Marianne Wallenius
Utfyllende informasjon

Kjell Å. Salvesen var biveileder for Carina Götestam Skorpen. Graden avlagt ved NTNU.

Forskningsprosjekter

Populasjonsbasert fosteralder estimert med ultralyd

Sturla Eik-Nes, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
UMOJA Ultrasound skanning and Education, KwaZulu-Natal, South Africa

Sturla Eik-Nes, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2009 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

UMOJA development of ultrasound machine LMIC

Sturla Eik-Nes, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2012 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

Fetuses with major heart defects

Eva Tegnander og Sturla Eik-Ne, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HMN
Prenatal detection of congenital heart defects in a non-selected population of 30 435 fetuses - detection rates and outcome

Eva Tegnander og Sturla Eik-Nes, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HMN
Kan nye ultralydteknikker gi bedret avbildning av fosterets hjerte og sirkulasjon?

Siri Ann Nyrnes, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HMN
ContraPop - anatomi og muskelstyrke i bekkenbunnen hos kvinner

Kjell Å. Salvesen, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HMN
Drenasje av pleuravæske hos foster

Birgitte H. Kahrs, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2018 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

Incidence and risk factors for obstetric anal sphincter ruptures, OASIS following the introduction of preventive interventions.

Tone Selmer-Olsen, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2018 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Can ultrasound predict labor outcome in operative vaginal deliveries?

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HMN
The progress of labour followed with ultrasound - a longitudinal intrapartum assessment

Hulda Hjartadottir, Island, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

The labor progression study

Stine Bernitz, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Prenatal detection of cystic renal disease in a non-selected population in Norway

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HMN
Blood flow measurements in maternal kidneys in the third trimester

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN
Training in assessing fetal position and station

Anne Flem Jacobsen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
TRUFFLE 2 (Trial of Randomized Umbilical and Fetal Flow in Europe)

Christopher J. McLees, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HMN

Internasjonalt samarbeid

Utfyllende informasjon

Kommentar til prosjektet med Tone Selmer-Olsen, St. Olavs Hospital HF; komplet tittel er: Incidence and risk factors for obstetric anal sphincter ruptures, OASIS following the introduction of preventive interventions. A historical cohort study from a Norwegian hospital 2012-2017

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved St. Olavs Hospital HF, ved Klinikksjef Kjell Å. Salvesen

Referansegruppen har i 2018 bestått av:
Synnøve Lian Johnsen
Referansegruppens leder (HV)
Ganesh Acharya
Representant Helse Nord
Guttorm Haugen
Representant Helse Sør-Øst
Marita Mandal
Brukerrepresentant
Peter Montzka
Representant Helse Midt-Norge

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Helse Midt-Norge RHF - Samarbeidsorganet og FFU

Personvern  -  Informasjonskapsler