Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin driver diagnostikk og behandling ved sykelige tilstander under svangerskap. Behandlingstjenesten omfatter blodtransfusjoner til foster, drenering av unormale væskeansamlinger, og selektiv og uselektiv fosterreduksjon. Tjenesten omfatter også palliasjon i fosterlivet.

Målgruppen er gravide med mistanke om, eller påvist, sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret; samt gravide med flerlingsvangerskap, der fosterreduksjon er aktuelt.  

Tjenesten er tverrfaglig sammensatt og krever høy faglig kompetanse. For å sikre god kvalitet og lik tilgjengelighet, er tjenesten sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste.

Det vises til egne henvisningskriterier.

ICD-10 koder:                   

O31.8, O35.3, O36.0, O36.1, O36.2, O36.8, Z35.8, Z36.5, MAA06, MAA40, MAA30, MAA96, RXGG05, MAJ00, MAJ10

Tjenesten er lokalisert til St. Olavs hospital HF.

Oppgaver og resultat
Henvisningskriteriene er publisert på behandlingstjenesten sin nettside, og referansegruppen har sagt seg enig i kriteriene. • Blodtransfusjon: Foster med mistanke om anemi før svangerskapsuke 34. • Drenasje av brysthulen. • Drenasje av urinveier. • Fosterantallsreduksjon. • Exit-prosedyre. • Tilbud om føtocid ved seine svangerskapsavbrudd til kvinner som ønsker dette. Resultatmål: Behandlingen skal ha høy kvalitet, være kostnadseffektiv og ha lik tilgjengelighet i hele landet. I 2020 har de invasive inngrepene vært jevnt fordelt mellom helseregionene. Behandlingen skal ha en kvalitet på linje med andre lignende senter. Blodtransfusjoner: 90% overlevelse, median forløsningstidspunkt etter svangerskapsuke 34, og <2% prosedyrerelaterte dødsfall ved blodtransfusjoner. I 2020 ble et barn som hadde fått transfusjon forløst i uke 30, ett i uke 33+6 og 2 etter uke 37. Tre er ikke forløst ennå. Det har ikke vært komplikasjoner til blodtransfusjonene. Ved årsskiftet 2020/21 er det 5 pågående transfusjonsserier. Ett barn ble forløst prematurt dagen etter pleuradrenasje og døde seinere. Forløsning skyldtes fosterets tilstand og ikke følge av inngrepet. Vi kjenner ikke til komplikasjoner knyttet til fosterantallsreduksjoner, men vi mangler tilbakemelding hos 9 av 16. To kvinner fødte prematurt etter TTTS behandling i Stockholm. Behandlingstjenesten har 3 fostermedisinere som utfører invasive inngrep. Nordisk samarbeid sikrer at behandling alltid er tilgjengelig.

De fostermedisinske sentrene må være godt kjent med henvisningsrutiner, men både jordmødre og leger som arbeider i svangerskapsomsorgen må ha kunnskap om hvilke kvinner som har risiko. Kvinnene har også mulighet til å ta kontakt selv Behandlingstjenesten har en plan for kompetansespredning: Kompetansespredning skjer gjennom: Informasjon beskrevet på tjenestens web side. Veileder for fødselshjelp og kvinnesykdommer (immunisering). Ved hjelp av kvalitetsregistrene ”WinUltra” og Astraia Gjennom samarbeid i ”Nordic network for fetal medicine”. Undervisning ved kurs i ultralyddiagnostikk for leger under spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer. NTNU studiet “Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre”. Forelesinger ved medisinstudiet NTNU. Informasjon til leger og jordmødre som hospiterer ved senteret. Direkte kommunikasjon med kolleger ved de andre fostermedisinske senter. Det blir også gitt informasjon gjennom epikriser for de som har blitt utredet eller behandlet. Gjennom media (dette gjelder spesielt første trimester ultralyd og for fosterreduksjon). Planen er godkjent av leder for referansegruppen. Behandlingstjenesten har i 2020 brukt denne planen for å planlegge og gjennomføre kompetansespredning.

Nasjonalt samarbeid: Samarbeidet mellom de norske fostermedisinske miljøene og de genetiske avdelingene er godt. I 2020 har fosterdiagnostikk i første trimester vært den viktigste saken. Vi samarbeidet om en kronikk til Aftenposten i mai. Denne var viktig før den politiske behandlingen i Stortinget. Seinere har vi samarbeidet med Helsedirektoratet i planarbeidet om den praktiske gjennomføringen av lovendringen. Behandlingstjenesten hadde skypemøte med referansegruppen 7. desember. Saker: • Invasive inngrep i 2020 • Erfaring med nordisk samarbeid om TTTS • Følger av lovendringen ved fosterantallsreduksjon • Nemndbehandling ved cord-occlusion i København (norsk eller dansk nemnd? eller begge deler?) • Kvalitetsregister som en del av Medisinsk fødselsregister • Praktisk håndtering av NIPT • Resultater fra studien om mellomgulvsbrokk Senteret har i 2020 hatt 3 videomøter om foster med hjertefeil. Nordisk samarbeid: 32 kvinner er blitt behandlet siden vi startet det nordiske samarbeidet om TTTS våren 2019. Alle har sagt at de er godt fornøyde. Pandemien har gitt utfordringer, men behandlingene er ikke blitt forsinket. Europeisk samarbeid: Leuven i Belgia har avsluttet studien om intrauterin behandling av foster med mellomgulvsbrokk. Vi venter på endelig publikasjon før vi evt. formaliserer dette som et behandlingstilbud. Intrauterin behandling av ryggmargsbrokk er vitenskapelig dokumentert. Behandlingstjenesten har ikke hatt aktuelle gravide for slik behandling i 2020.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
316 timer
Utfyllende informasjon

Kurset «Ultralyddiagnostikk i gynekologi og obstetrikk - Trinn 1» er et obligatorisk kurs for leger i spesialisering til fødselshjelp og kvinnesykdommer. Gjennom videoopptak blir det vist hvordan de avanserte invasive prosedyrene gjennomføres. Dessverre måtte vi avlyse dette kurset i 2020. Det var ikke mulig å gjennomføre de praktiske øvelsene under corona-pandemien. Vi planlegge å øke antall deltakere på kurset neste år. Stortinget vedtok 26. mai å endre bioteknologiloven. Ultralydundersøkelse skal bli et offentlig tilbud til alle gravide, og NIPT skal bli tilgjengelig for alle. Helsedirektoratet understrekte i sin rapport i november at dette vil kreve en omfattende kompetanseheving i helsetjenesten både i form av personell, årsverk og utstyr. Behandlingstjenesten gjennomførte et webinar "Fosterdiagnostikk i første trimester" 30.11.2020 - 01.12.2020. Opprinnelig var det planlagt som et kurs lokalisert på St. Olavs hospital, men det ble endret til webinar pga. pandemien. Webinaret hadde forelesere fra Helsedirektoratet, fra alle de fostermedisinske enheter i Norge, og Katia Bilardo som er nøkkelpersonen for organiseringen av fostermedisin i Nederland. Webinaret hadde 290 deltakere, og gjennom webinaret formidlet vi de mest sentrale emnene knyttet til denne store reformen innen fostermedisin. Behandlingstjenesten ønsker å arranger dette som et årlig kurs/webinar. Helsedirektoratet arrangerte et webinar 18. november 2020: Presentasjon av utredning om NIPT og tidlig ultralyd. Fagpanel med Birgitte H. Kahrs, Eva Tegnander og Vasilis Sitras deltok på dette webinaret. I 1998 ble Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre etablert med 10 tellende vekttall (tilsvarer 30 studiepoeng). Studietilbudet gis gjennom NTNU og per 2019 har 249 jordmødre fra hele landet fullført utdanningen. Studiet dekker kunnskapen knyttet til ultralydundersøkelsen i uke 17-19 og oppfølgingsundersøkelser. I 2010 ble studietilbudet evaluert og deretter utvidet, og fra 2011 innbefatter det 60 studiepoeng og 12 årlige uteksaminerte jordmødre (UL6000). All undervisning og klinikk knyttet til studiet foregår ved Senter for fostermedisin, og leger og jordmødre ved senteret tar del i undervisningen. Koronapandemien gjorde det imidlertid nødvendig å bytte ut noe av den fysiske undervisningen med digital undervisning. Den rutinemessige ultralydundersøkelsen i svangerskapsuke 18 er grunnlaget for en forbedret svangerskapsomsorg og har stor betydning i å identifisere, og følge opp foster som har økt risiko for å utvikle tilstander som krever avansert invasiv diagnostikk eller behandling. UL6002 (Ultralydundersøkelse av fosterhjertet) ble startet i 2012 og ble utvidet og erstattet med UL6003 (Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale kar, inklusive fosterhjertet) fra 2014. Utdanningen varer i 7 måneder og gir 15 studiepoeng. Inklusive 2019 har 68 jordmødre/leger bestått UL6002/UL6003. Studiet er rettet mot jordmødre som har fullført UL6000 og leger som ønsker videreutdanning i obstetrisk Doppler ultralyd. Studiet gir kunnskap om og ferdigheter i diagnostisering og oppfølging av risikosvangerskap. Blodstrømsmålinger i arteria cerebri media er den viktigste diagnostiske undersøkelsen for å oppdage og utrede alvorlighetsgraden av anemi hos foster. Det er av stor betydning at denne kunnskapen blir formidlet til både leger og ultralydjordmødre. Også for dette studiet er undervisning og klinikk knyttet til Senter for fostermedisin ved St. Olavs hospital. Emnet skulle starte opp medio mars 2020, men som følge av koronapandemien måtte undervisningen utsettes til 2021. Leger og jordmødre ved senteret deltar i undervisning av medisinstudenter gjennom forelesninger, problem-basert-læring og praktisk klinisk undervisning. Formidling om indikasjoner for invasiv fostermedisin inngår i denne undervisningen. Undervisning til medisinstudentene har blitt gjennomført som vanlig til tross for pandemien. Leger og jordmødre både fra Norge og fra utlandet hospiterer vanligvis jevnlig ved senteret, og de får informasjon om utredning og behandling både gjennom morgenmøter og ved å være tilstede ved undersøkelse og behandling. Denne delen av undervisning og formidling har blitt betydelig redusert i år pga. den spesielle situasjonen.

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet i rapporteringsåret
 • Helse Midt-Norge RHF - 13 pasienter
 • Helse Vest RHF - 4 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 13 pasienter
 • Helse Nord RHF - 2 pasienter
Utfyllende informasjon

Aktuelle behandlingskoder for avansert invasiv fostermedisin: ICD-10 Diagnosekoder: O31.8, O35.3, O36.0, O36.1, O36.2, O36.8, Z35.8, Z36.5 ICD-10 Behandlingskoder: MAA06, MAA40K, MAA30K, MAA96, RXGG05, MAJ00, MAJ10. 32 nyhenviste pasienter ble behandlet med avansert invasiv behandling ved den nasjonale behandlingstjenesten. •BLODTRANSFUSJON TIL FOSTER: 7 nyhenviste pasienter er behandlet . Det er 14 pasienter som er fulgt pga. mistanke om anemi, men 7 som er behandlet med transfusjon. Totalt 7 nyhenviste pasienter transfundert med til sammen 14 transfusjoner i 2020: MAA30K Kordocentese, RXGG05 Intrauterin transfusjon • 12 transfusjoner (5 pasienter), henvist fra Helse Sør -Øst. • 1 transfusjon (1 pasient), henvist fra Helse Nord. • 0 transfusjoner, henvist fra Helse Vest. • 1 transfusjon (1 pasient), henvist fra Helse Midt-Norge. • En pasient rapportert som nyhenvist i 2019 fikk 6 transfusjoner i 2019, og har i tillegg fått 3 transfusjoner i 2020. Rhesusimmunisering. Henvist fra Helse Vest. •INNLEGGELSE AV DREN/AKUTT PUNKSJON: Totalt 5 pasienter. • 1 pasient har fått satt inn dren i den ene pleurahulen ved behandlingstjenesten (MAA 96). Denne pasienten fikk først utført en intrauterin thoraxdrenasje pga. plevravæske, (MAA40K). Vi hjelp fra København med innleging av dren på andre sida. Forløst ukomplisert til termin. Det har gått fint med dette barnet. • 2 pasienter har fått utført thoraxdrenasje pga. plevravæske, MAA40K der det viste seg at fosterene hadde trisomi 21. Disse parene ønsket ikke videre behandling. • 1 pasient har fått 1 thoraxdrenasje pga. plevravæske, MAA40K, i uke 28. Forløst dagen etter med hastesectio pga. dårlig CTG. Barnet døde 9 dager gammelt. • 1 pasient har fått 1 punksjon av urinblære. Avbrudd i uke 18+5 pga dårlig prognose. MAA40K. •EXIT: Ingen i 2020. •FOSTERANTALLSREDUKSJON: Totalt 16 pasienter. 16 pasienter har fått utført fosterantallsreduksjon: MAJ00 fosterreduksjon ett foster, MAJ10 fosterreduksjon flere foster. Fosterantallsreduksjon er i behandlingsåret 2020 fordelt på 4 selektive og 12 uselektive reduksjoner. 0 henvist fra Helse Nord, 7 fra Helse Sør-Øst, 3 fra Helse Vest og 6 fra Helse Midt-Norge. Indikasjoner uselektive: 4 pga. tvillinger 8 pga. trillinger Vi mangler tilbakemelding på endelig utfall hos 9 av 16 gravide. Det har ikke vært seine svangerskapsavbrudd med føtocid i 2020. Annen aktivitet: •UTENLANDSBEHANDLING: Totalt 4 pasienter. Totalt 9 pasienter utredet for tvilling-tvilling transfusjonssyndrom (TTTS), 3 av disse har blitt behandlet i utlandet. Alle disse kvinnene tilhørte Helse Midt-Norge. De andre fostermedisinske sentrene sender sine pasienter direkte til utenlandsbehandling. • 1 pasient sendt til Stockholm for laserbehandling i uke 22. Fødsel startet i uke 23+6, begge barna døde kort tid etter fødsel. • 1 pasient sendt til Stockholm for laserbehandling i uke 19+4. Fødsel startet i uke 23+5, ene tvill døde like etter fødsel. Går bra med andre tvilling (ifølge notat desember 2020). • 1 pasient sendt til Stockholm for laserbehandling i uke 16+3. Stabil situasjon ifølge notat januar 2021. TUL 160521. TRAP (Twin reversed arterial perfusion). • 1 pasient sendt til København for behandling av TRAP i uke 20+0. Normal utvikling av gjenværende tvillinger. Termin Henvist fra Helse Midt-Norge. Det ble henvist totalt ca. 1261 pasienter til PND og utredning i svangerskapet, 214 kvinner hadde foster med utviklingsavvik.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • Får norske kvinner no endeleg den optimale svangerskapsomsorg?. (Oppslag i media).
 • Ville ta NIPT-blodprøven på seg selv. Morgenbladet.no. (Oppslag i media).
 • Tvillingsøstrene svevde mellom liv og død. Korsets seier, Midten. (Oppslag i media).
 • Frp vil teste før det er fysisk mogleg. Dagen. (Oppslag i media).
 • 15 representanter fra det fostermedisinske fagmiljø om endringer i bioteknologiloven. Aftenposten. (Oppslag i media).
 • Fosterdiagnostikk er veldig mye mer enn Down syndrom. Dagen. (Oppslag i media).
 • Ingen endringer etter ny abortlov. P4, radio. (Oppslag i media).
 • Liberalisering kan gje boom for private. Vårt land. (Oppslag i media).
 • Slik fungerer den utvidede testingen av gravide. nrk.no/norge. (Oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • Falsk utslag på gentest kan føre til abort av friske fostre. nrk.no/trøndelag. (Oppslag i media).
 • Nå har gravide rett til to ultralydundersøkelser. Adresseavisen. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Fosterdiagnostikk i første trimester webinar. (Kurs/seminar).
 • Emnekurs obstetrikk. Oslo. (Kurs/seminar).
 • 40th annual meeting, the pregnancy meeting, Texas. (Konferanse).
 • Webinar/generalforsamling Norsk Gynekologisk Forening, Oslo. (Konferanse).
 • IUGA. (Konferanse).
 • Pre-Congress course Intrapartum ultrasound, Zürich. (Konferanse).
 • BIRTH 2020 6th EDITION - Clinical Challenges in Labor and Delivery webinar. (Konferanse).
 • ISLANG Congress 2020: Intrapartum ultrasound, Zürich. (Konferanse).
 • Virtual World Congress 2020, ISUOG. (Digital undervisning).
Utfyllende informasjon

I listen over forskning, veilednings og informasjonsvirksomhet har vi ført opp all virksomhet i 2020. Det er ofte vanskelig å skille hva som er dirkete knyttet til behandlingsfunksjonen og hva som har mer indirekte tilknytning gjennom tjenesten sine andre oppgaver. Oversikten viser at tjenesten har en omfattende vitenskapelig virksomhet. Lov om svangerskapsavbrudd ble endret i 2019. Det ble bestemt at fosterantallsreduksjoner skulle bli behandlet av nemnd. Det har vært 20 reduksjoner årlig i perioden 2017-2019 og 16 inngrep i 2020. Se detaljer nedenfor. De uselektive inngrepene har blitt gjennomført i svangerskapsuke 12-14. Så langt vi kjenner til, har alle kvinnene som ønsket inngrep, fått det gjennomført. Det har bare vært to henvendelsene fra utlandet i 2020. Disse kvinnene var ikke i Norge da de kontaktet. Danmark har publisert oppdatert risiko knyttet til fosterantallsreduksjon og funnet en risiko på 4% for tap av gjenværende foster. Vi bruker nå disse resultatene ved informasjonen. Dessverre mangler vi egne tall pga. manglende tilbakemelding fra andre helseforetak. Formidling om de invasive inngrepene har også i år blitt formidlet til de andre fostermedisinske sentrene gjennom direkte diskusjon om vanskelig kasus, ved videomøter og gjennom Nordic network for fetal medicine. Vi har tett kommunikasjon og er enige om henvisningsrutiner. Rutinene er godt kjent ved alle de fostermedisinske sentrene. En vesentlig del av den nasjonale kompetanseoppbyggingen til lokalsjukehusene skjer ved at jordmødrene som har fullført studier ved NTNU utfører de aller fleste 18-ukers rutineundersøkelsene av gravide. Jordmødre med ultralydutdanning arbeider nå ved alle helseforetak. Dette er viktig for at kunnskapen om invasiv behandling skal bli spredt til alle fødeavdelinger i Norge. Det er jordmødre og leger ved de lokale sykehusene som først skal kunne identifisere gravide som kan ha behov for invasiv behandling. Annen formidling: Mastergrad 2020: Hege Aasen, "Utvikling i insidens og svangerskapsavbrudd ved trisomi 21 og myelomeningocele hos foster", veiledere Ellen Aagaard Nøhr, Universitetet i Sørøst-Norge og Torbjørn Moe Eggebø, Institutt for klinisk og molekylærmedisin, NTNU. Hovedoppgave for medisinstudent Augusta Welle-Strand har skrevet om induksjon av fødsel ved seteleier og fått arbeidet publisert i Acta Obstetrica Gynecology Scandinavica.

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin har et lokalt kvalitetsregister (WinUltra). Registeret er godkjent av personvernombudet. Registeret omfatter både oppgaver knyttet til den nasjonale behandlingstjenesten og som register for fosteravvik. Registeret er viktig for å kvalitetssikre de invasive inngrepene og fungerer som et nasjonalt register for den nasjonale funksjonen som er tillagt behandlingstjenesten. Det er også et register som brukes til den årlige rapporten til Helsedirektoratet om fosterdiagnostikk og for den årlige rapporten om behandlingstjenesten. Registeret ble opprettet i 1990 og omfatter alle foster med utviklingsavvik som blir undersøkt ved senter for fostermedisin ved St. Olavs hospital. Registeret inneholder over 4000 fosteravvik. Registeret har gitt grunnlag for en rekke internasjonale publikasjoner om fosteravvik. Fra 1. januar 2020 har senteret også innført den internasjonale fostermedisinske journalen Astraia. Dette er en strukturert journal der det er lett å hente ut rapporter og forskningsdata. Vi planlegger at fostermedisinske data skal overføres direkte fra fødejournalene Natus, Cesam og Astraia til medisinsk fødselsregister. Vi har hatt flere møter med medisinsk fødselsregister om dette, og både Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet er involvert i dette prosjektet. Det er en forutsetning for de nasjonale tjenester er at de skal ha et kvalitetsregister. Personvernombudet i andre helseforetak har satt begrensninger om hvilke oppfølgingsdata som kan registreres i behandlingstjenestens lokale register, dette til tross for at kvinnene gir skriftlig samtykke. Dette er blitt et stort problem og gjør at oppfølgingsdata er mangelfulle. Helsedirektoratet har bedt oss om å ta dette problemet videre i linje, og det har vi gjort. Vi har i 2020 fått jurist knyttet til Helse-Midt til å følge opp denne saken, men heller ikke det har nyttet. Spesielt har en jurist ved Stavanger universitetssjukehus vært uenig og nektet å gi tilbakemelding. Vi får altså ikke tilbakemelding verken om kvinner som bærer foster med avvik, eller om oppfølgingen av kvinner som har fått gjennomført invasiv behandling Vi kan derfor ikke på en pålitelig måte rapportere komplikasjoner knyttet til de invasive inngrepene. Dette er et stort problem for oss. Vi ber derfor igjen om hjelp fra Helsedirektoratet. Vi trenger klare nasjonale retningslinjer om kvalitetsregistre. Dagens retningslinjer blir tolket ulikt blant jurister.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Reiso M, Langli B, Sommerseth E, Johannessen A

A qualitative study of the work experiences of midwives performing obstetric ultrasound in Norway.

BMC Pregnancy Childbirth 2020 Oct 21;20(1):641. Epub 2020 okt 21

PMID:
33087091
Kiel IA, Lionett S, Parr EB, Jones H, Røset MAH, Salvesen Ø, Vanky E, Moholdt T

Improving reproductive function in women with polycystic ovary syndrome with high-intensity interval training (IMPROV-IT): study protocol for a two-centre, three-armed randomised controlled trial.

BMJ Open 2020 02 20;10(2):e034733. Epub 2020 feb 20

PMID:
32086359
Kahrs BH

Ultrasound before operative vaginal delivery: why and how.

Minerva Ginecol 2020 Nov 30. Epub 2020 nov 30

PMID:
33249817
Iversen JK, Kahrs BH, Torkildsen EA, Eggebø TM

Fetal molding examined with transperineal ultrasound and associations with position and delivery mode.

Am J Obstet Gynecol 2020 12;223(6):909.e1-909.e8. Epub 2020 jun 23

PMID:
32585224
Eggebøe TM, Kahrs BH

T.M. Eggebøe and B.H. Kahrs respond.

Tidsskr Nor Laegeforen 2020 06 30;140(10). Epub 2020 jun 9

PMID:
32602323
Abramowicz JS, Basseal JM, Brezinka C, Dall'Asta A, Deng J, Harrison G, Lee JCS, Lim A, Maršal K, Miloro P, Poon LC, Salvesen Kå, Sande R, Ter Haar G, Westerway SC, Xie MX, Lees C

ISUOG Safety Committee Position Statement on use of personal protective equipment and hazard mitigation in relation to SARS-CoV-2 for practitioners undertaking obstetric and gynecological ultrasound.

Ultrasound Obstet Gynecol 2020 06;55(6):886-891.

PMID:
32255535
Johannessen HH, Frøshaug BE, Lysåker PJG, Salvesen Kå, Lukasse M, Mørkved S, Stafne SN

Regular antenatal exercise including pelvic floor muscle training reduces urinary incontinence 3 months postpartum-Follow up of a randomized controlled trial.

Acta Obstet Gynecol Scand 2020 Sep 30. Epub 2020 sep 30

PMID:
32996139
Mathew S, Guzman Rojas RA, Nyhus MØ, Salvesen Kå, Volløyhaug II

Prevalence of anal sphincter defects and association with anal incontinence in women scheduled for pelvic organ prolapse surgery.

Neurourol Urodyn 2020 11;39(8):2409-2416. Epub 2020 sep 7

PMID:
32894645
Nyhus MØ, Mathew S, Salvesen Ø, Salvesen Kå, Stafne S, Volløyhaug I

Effect of preoperative pelvic floor muscle training on pelvic floor muscle contraction and symptomatic and anatomical pelvic organ prolapse after surgery: randomized controlled trial.

Ultrasound Obstet Gynecol 2020 Jul;56(1):28-36. Epub 2020 jun 9

PMID:
32144829
Nyhus MØ, Mathew S, Salvesen Ø, Salvesen Kå, Stafne S, Volløyhaug I

Reply.

Ultrasound Obstet Gynecol 2020 Jul;56(1):121-122.

PMID:
32608565
Stafne SN, Mørkved S, Gustafsson MK, Syversen U, Stunes AK, Salvesen Kå, Johannessen HH

Vitamin D and stress urinary incontinence in pregnancy: a cross-sectional study.

BJOG 2020 12;127(13):1704-1711. Epub 2020 jul 5

PMID:
32479701
Ursin K, Lydersen S, Skomsvoll JF, Salvesen Kå, Koksvik HSS, Jakobsen B, Wallenius M

Factors associated with time to pregnancy in women with axial spondyloarthritis: A registry-based multicenter study.

Arthritis Care Res (Hoboken) 2020 Apr 30. Epub 2020 apr 30

PMID:
32353185
Nyhus MØ, Oversand SH, Salvesen Ø, Salvesen Kå, Mathew S, Volløyhaug I

Ultrasound assessment of pelvic floor muscle contraction: reliability and development of an ultrasound-based contraction scale.

Ultrasound Obstet Gynecol 2020 Jan;55(1):125-131. Epub 2019 des 13

PMID:
31237722
Ellingsen MS, Pettersen A, Stafne SN, Mørkved S, Salvesen Kå, Evensen K

Neurodevelopmental outcome in 7-year-old children is not affected by exercise during pregnancy: follow up of a multicentre randomised controlled trial.

BJOG 2020 03;127(4):508-517. Epub 2019 des 25

PMID:
31749301
Dalbye R, Gunnes N, Blix E, Zhang J, Eggebø T, Nistov Tokheim L, Øian P, Bernitz S

Maternal body mass index and risk of obstetric, maternal and neonatal outcomes: A cohort study of nulliparous women with spontaneous onset of labor.

Acta Obstet Gynecol Scand 2020 Oct 08. Epub 2020 okt 8

PMID:
33031566
Eggebø TM

Non-invasive prenatal test (NIPT).

Tidsskr Nor Laegeforen 2020 06 16;140(9). Epub 2020 mai 15

PMID:
32549019
Hjartardóttir H, Lund SH, Benediktsdóttir S, Geirsson RT, Eggebø TM

Fetal descent in nulliparous women assessed by ultrasound: a longitudinal study.

Am J Obstet Gynecol 2020 Oct 08. Epub 2020 okt 8

PMID:
33039395
Hjartardóttir H, Lund S, Benediktsdóttir S, Geirsson RT, Eggebø TM

When does fetal head rotation occur in spontaneous labor at term: results of an ultrasound-based longitudinal study in nulliparous women.

Am J Obstet Gynecol 2020 Nov 15. Epub 2020 nov 15

PMID:
33207231
Angeli L, Conversano F, Dall'Asta A, Eggebø T, Volpe N, Marta S, Pisani P, Casciaro S, Di Paola M, Frusca T, Ghi T

Automatic measurement of head-perineum distance during intrapartum ultrasound: description of the technique and preliminary results.

J Matern Fetal Neonatal Med 2020 Jul 29. Epub 2020 jul 29

PMID:
32727248
Dalbye R, Blix E, Frøslie KF, Zhang J, Eggebø TM, Olsen IC, Rozsa D, Øian P, Bernitz S

The Labour Progression Study (LaPS): Duration of labour following Zhang's guideline and the WHO partograph - A cluster randomised trial.

Midwifery 2020 Feb;81():102578. Epub 2019 nov 18

PMID:
31783231
Utfyllende informasjon

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin har sammen med de andre norske fostermedisinske sentrene etablert et samarbeid gjennom Nordic Network for fetal medicine. Det viktigste konkrete behandlingssamarbeidet er om tvillingsvangerskap med tvilling- tvilling transfusjonssyndrom. Dette samarbeidet skal danne grunnlag for forskning og kvalitetssikring. De første erfaringer skulle bli presentert i Stockholm i mai 2020, men dette ble utsatt pga. Corona-pandemien. Nytt møte er planlagt våren 2022. Det er 2 prosjekter som planlegges i det nordiske samarbeidet: 1. Langtidsoppfølgning av TRAP (Twin reversed arterial perfusion). 2. Langtidsoppfølgning av fostre etter intrauterine transfusjoner. Vi har også ført opp en fullstendig publikasjonsliste som inkluderer alle vitenskapelig artikler som behandlingstjenesten har ledet eller der tjenesten har deltatt i 2020. Mange av disse publikasjonene viser forskningssamarbeid med de andre helseregionene i Norge. Disse publikasjonene er ikke direkte knyttet til behandlingsfunksjonen. Publikasjonslisten inkluderer publikasjoner knyttet til fostermedisin, oppfølging av gravide, etiske problemstillinger, fødselshjelp og utvikling av diagnostiske hjelpemidler.

Jensen, Eva LJ; Nohr, Ellen Aagaard; Scholbach, Thomas; Eggebø, Torbjørn Moe

Peripheral Blood Flow Intensity in Maternal Kidneys and Correlation with Blood Pressure

Maternal-Fetal Medicine, 2020

Avlagte doktorgrader

Birgitte Heiberg Kahrs

Can ultrasound predict labour outcome in operative vaginal deliveries?

Disputert:
Juni 2020
Hovedveileder:
Torbjørn Moe Eggebø

Forskningsprosjekter

Comparison of maternal and fetal outcomes in planned caesarean section, spontaneous and induced labours in twin pregnancies

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2020 - 2021
Deltakende helseregion:
HMN
Induction of labor in breech presentations, a retrospective cohort study

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2019 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN
The engagement angle - a new method assessing fetal station

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

Kan nye ultralydteknikker gi bedret avbildning av fosterets hjerte og sirkulasjon?

Siri Ann Nyrnes, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN
ContraPop - anatomi og muskelstyrke i bekkenbunnen hos kvinner

Kjell Å Salvesen, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN
Can ultrasound predict labor outcome in operative vaginal deliveries?

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2013 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HMN
The progress of labour followed with ultrasound - a longitudinal intrapartum assessment

Hulda Hjartadottir, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

The labor progression study

Stine Bernitz, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2014 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Prenatal detection of cystic renal disease in a non-selected population in Norway

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HMN
Blood flow measurements in maternal kidneys in the third trimester

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN
Training in assessing fetal position and station

Anne Flem Jacobsen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
TRUFFLE 2 (Trial of Randomized Umbilical and Fetal Flow in Europe)

Christoph Lees , Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HMN

Internasjonalt samarbeid

Can fetal head station be assessed with transabdominal ultrasound

Torbjørn Moe Eggebø, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

Populasjonsbasert fosteralder estimert med ultralyd

Sturla Eik-Nes, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2015 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
UMOJA Ultrasound skanning and Education, KwaZulu-Natal, South Africa

Sturla Eik-Nes, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2010 - 2021
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

UMOJA development of ultrasound machine LMIC

Sturla Eik-Nes, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2012 - 2025
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

Fetuses with major heart defects - assessing diagnostic quality over time

Eva Tegnander og Sturla Eik-Nes, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2015 - 2025
Deltakende helseregion:
HMN
Prenatal detection of congenital heart defects in a non-selected population of 50 000 fetuses - detection rates and outcome

Eva Tegnander og Sturla Eik-Nes, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2015 - 2025
Deltakende helseregion:
HMN
Utfyllende informasjon

UMOJA Ultrasound skanning and Education, KwaZulu-Natal, South Africa Sturla Eik-Nes, NTNU Trondheim Prosjektperiode: 2010 - 2020 Deltakende helseregion: HMN Internasjonalt samarbeid Riktig oppstartsår er 2009, men ikke mulig å legge inn før året 2010 i prevalg.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved St. Olavs Hospital HF, ved Klinikksjef Kjell Å. Salvesen

Referansegruppen har i 2020 bestått av:
Synnøve Lian Johnsen
Referansegruppens leder (HV)
Ganesh Acharya
Representant Helse Nord
Guttorm Haugen
Representant Helse Sør-Øst
Marita Mandal
Brukerrepresentant
Peter Montzka
Representant Helse Midt-Norge

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Helse Midt-Norge RHF - Samarbeidsorganet og FFU

Personvern  -  Informasjonskapsler