Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Kompetansetjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om arbeidsrettet rehabilitering. Arbeidsrettet rehabilitering dreier seg om å iverksette målrettede tiltak for å bedre pasienters funksjon slik at han/hun kan få tilbake eller ta vare på sin arbeidsevne. Arbeidsrettet rehabilitering foregår både i spesialisthelsetjenesten, og i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

Tjenesten driver forskning og kvalitetsutvikling, formidling gjennom kurs og konferanser, utdanning av helsepersonell, deltakelse i eksterne regionale og nasjonale prosesser og drift av nettverksmodell og læringssystem.

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Rehabiliteringssenteret AiR i Rauland.

Oppgaver og resultat
Kompetansetjenestens hovedmål er å levere kunnskaps- og kompetansespredning til alle tilbydere av arbeidsrettet rehabilitering. Nettbaserte kurs om arbeidsrettet rehabilitering har hatt deltakere fra alle regioner. Deltakerne kom fra primær- og spesialisthelsetjenesten, NAV-kontorer, arbeidsrettet rehabilitering og arbeidsavklaringstiltak i NAV. Et nytt kurstilbud med nettmøter for tverrfaglige team er opprettet i slutten av året og har hatt 8 nettmøter. Nettbaserte "Dybdemøter" om forskning har blitt gjennomført med deltakelse av institusjoner fra alle regioner. Disse aktiviteter har sammen med 3 webinarer om ungt utenforskap sørget for at kompetansetjenesten når ut til hele landet og mange forskjellige aktører i samhandlingskjeden for sykmeldte. Det er også et mål å levere årlige oppdateringer fra kvalitetsregisteret som anvendes i internt kvalitetsarbeid. Data fra 2018 til og med 2021 for 6 klinikker er tilgjengelig.

Kompetansespredningsaktivitetene har vært basert på digitale løsninger siden 2019, men det har også vært fysiske arrangementer: "Møteplassen" for å kunne tilby klinikere en mulighet for erfaringsutveksling og som noe nytt et arrangement på Arendalsuka. som er åpent for et bredere publikum. Digitale aktiviteter sørger for at kompetansetjenesten når ut til alle som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering. Både nettkurs og dybdemøter har deltakere vurdert som nyttige verktøy for kompetanseheving. Tjenesten har i 2022 rettet fokus mot ungt utenforskap. Det er ansatt en seniorrådgiver med dette tema som ansvarsområde og vi har avholdt 3 webinarer om ungt utenforskap med egne og eksterne bidragsytere. Et regionalt forskningsprosjekt om tidlig innsats mot unge er startet i samarbeid med en folkehøgskole, klinikk AiR og arbeidsmedisinsk klinikk på Sykehuset Telemark. Dessuten arrangerte tjenesten seminar om Ungt utenforskap på Arendalsuka og tjenesten vil også delta i 2023.

Kjernegruppen av 5 ARR-klinikker er sentrale aktører i flere aktiviteter, inkl. forskning, både for å sikre geografisk spredning og støtte oppbygging av kompetanse regionalt. Det er etablert et følgeforskningsprosjekt på digital rehabilitering, særlig bruk av VR (virtual reality) med kjernegruppen. I dette og andre forskningsprosjekter har det vært jevnlige nettmøter med erfaringsutveksling på tvers av organisasjoner og regioner. Tjenesten deltar også i en rekke andre praksis og forskernettverk og fagråd. Det har vært møter med HSØ om tjenestens fremtid og det er varslet omorganisering av tjenesten innen kort tid, da tjenesten har eksistert i 10 år. Vi har derfor undersøkt muligheter for etablere en ny kompetansetjeneste for arbeid og helse med forankring i både helse og NAV. Vi har etablert samarbeidsavtaler med 3 forskningsmiljøer i nettverket og arbeider videre med omorganiseringen inn mot myndighetene.

Aktivitet

Undervisning

Utfyllende informasjon

Nettkurs, grunnkurs Arbeidsrettet rehabilitering, varighet 4-8 timer: 145 kursdeltakere totalt i 2022, fordelt på HelseSørØst - 90, HelseVest – 26, HelseNord – 16 og HelseMidtNorge – 11, (enkelte kursdeltakere har ikke oppgitt informasjon om helseregion). Deltakerne kommer fra NAV, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, arbeidsavklaring, kommune og arbeidsrettet rehabilitering. Nettbasert kurstilbud for tverrfaglige team. Gjennomført 8 nettmøter med totalt 12 deltakere høsten 2022

Formidling

Allmennheten - alle regioner
  • Seminar på Arendalsuka. (Kurs/seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • Webinarer, 3 stk av 1,5 timer. (Kurs/seminar).
  • Møteplassen. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
  • Workshop om Regionale forskjeller i utenforskap. (Kurs/seminar).
Utfyllende informasjon

Webinarserie om ungt utenforskap våren 2022: -Webinar 1: Unge utanfor arbeid og utdanning – kor mange er dei og kva kjenneteiknar dei? Over 200 deltakarar. -Webinar 2: Unge utanfor arbeid og utdanning – korleis kan vi samhandle for å gje dei betre hjelp? 137 deltakarar -Webinar 3: Individuell jobbstøtte (IPS) og arbeidsretta rehabilitering – gode tiltak mot ungt utanforskap? 75 deltakarar Gjennomføring av 40 nettbaserte "dybdemøter" med deltakelse av 1 organisasjon pr møte. Tema og deltakere var: -Kognitiv fungering hos deltakere: Hvordan trene opp kognisjon innen arbeidsrettet rehabilitering. (Vikersund Bad og Rehabiliteringssenter, Muritunet avdeling Moa, MS-Senteret Hakadal, Bufar Kompetanse, Unicare Friskvern, Muritunet avdeling Valldal) -Vurdering av arbeidsevne i rehabilitering og arbeidsrettede tiltak. (Rehabiliteringssenteret AiR, Friskgården, NAV spesialtjenester rådgivende overleger Agder, Stavanger Universitetssjukehus AFMR Lassa seksjon fysikalsk medisin, Helse Møre og Romsdal, NAV Vestland rådgivende legetjeneste, Aure rehabiliteringssenter, Skogli Helse- og rehabiliteringssenter, Hernes institutt, Catosenteret, ART og HIA Finnmarkssykehuset, WeCare Omsorg Bergen) -Tverrfaglig teamarbeid. (WeCare, Friskgruppen Falck, Unicare Bakke, Finnmark Sykehuset, Helse Møre og Romsdal, A2G, Friskgården, MS-klinikken Hakadal, Skogli, Stavanger universitetssykehus) -Dag- og døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering. Hvordan utvikle tilbudet? (A2G, Skogli, Stavanger Sykehus, Unicare Bakke, NAV Agder, Hernes Institutt, LHL Bergen, Aure Rehabilitering, Helse Møre og Romsdal) -UngRehab (NAV spesialtjenester Agder, NAV Vestland rådgivende legetjeneste) "Møteplassen" er vår årlige fysiske konferanse for klinikere innen arbeidsrettet rehabilitering. Arrangert på Gardermoen 24-25 okt med 80 deltakere fra alle regioner. Seminar på Arendalsuka om Ungt utenforskap 15. aug med ca. 85 deltakere Kompetansetjenesten har produsert 61 nyhetssaker og fagblogger på arbeidoghelse.no i 2022 (41 i 2021). Kompetansetjenesten har sendt ut 26 nyhetsbrev til 596 abonnenter, som genererte 4063 brukere til arbeidoghelse.no (mot 17 nyhetsbrev til 497 abonnenter, som genererte 1845 brukere til arbeidoghelse.no i 2021). 94 innlegg på Facebook i 2022 (per 14.11), som genererte 5772 brukere til arbeidoghelse.no. (Mot 2021, da 73 innlegg på Facebook genererte 2860 brukere til arbeidoghelse.no, og 2020, da Facebook-innlegg genererte 4253 brukere.) Det har vært 43 555 brukere på arbeidoghelse.no i 2022 (Mot 18 700 brukere i hele 2021).

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Kvalitetsregister for arbeidsrettet rehabilitering anvendes til å overvåke behandlingsresultater (konsesjon av Datatilsynet 2017). Registeret drives av kompetansetjenesten. Data lagres hos «Tjeneste for sensitive data» (TSD), UiO. Her registreres resultater av arbeidsrettet rehabilitering på frivillig basis fra institusjoner som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering. Personer som gjennomfører ARR ved foreløpig 6 institusjoner fra alle helseregioner blir forespurt om deltakelse i registeret (samtykkebasert). Registeret inneholder opplysninger om forhold ved arbeid, arbeidsevne, behandling, helse og økonomiske stønadsordninger fra rehabiliteringen starter til og med 12 måneder etter rehabilitering. Opplysningene til registeret hentes fra deltakernes medisinske journal og kobles senere med data på trygdeytelser fra NAV. Resultater formidles på https://arbeidoghelse.no/verktoy-og-resultater/kvalitetsregister-arr/ og i årlige notater til klinikkene. Det jobbes nå med en enklere nettbasert tilgang til resultater i registeret for klinikkene.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Johansen T, Kvaal AM, Konráðsdóttir ÁD

Developing and Implementing ICF-Based Tools for Occupational Rehabilitation Supporting the Communication and Return to Work Process Between Sickness Absentees, Clinical Team and Jobcentre Contacts.

Front Rehabil Sci 2022;3():830067. Epub 2022 jul 15

PMID:
36189040
Johnsen TL, Fyhn T, Jordbru A, Torp S, Tveito TH, Øyeflaten I

Workplace Inclusion of People With Health Issues, Immigrants, and Unemployed Youths-A Qualitative Study of Norwegian Leaders' Experiences.

Front Psychol 2022;13():687384. Epub 2022 jun 16

PMID:
35783778
Mæland S, Holmås TH, Øyeflaten I, Husabø E, Werner EL, Monstad K

What is the effect of independent medical evaluation on days on sickness benefits for long-term sick listed employees in Norway? A pragmatic randomised controlled trial, the NIME-trial.

BMC Public Health 2022 Feb 26;22(1):400. Epub 2022 feb 26

PMID:
35216560
Andersen W, Linge AD, Jensen C

What works? A qualitative study of participants experiences of a traditional lifestyle intervention with a work focus.

Int J Qual Stud Health Well-being 2022 Dec;17(1):2116988.

PMID:
36053211
Utfyllende informasjon

Annet: Fyhn T, Grønås-Werring M, Hjelmeland S, Boysen K, Øyeflaten I, Opsahl J, & Johnsen TL. Evaluering av Senter for sykefraværsoppfølging i Hamarregionen. Sluttrapport. Oxford Research, 2022/3. Forprosjekt: Regionale forskjeller i utenforskap. Samarbeid med Telemarksforsking. Kart over utenforskap for alle i arbeidsfør alder og for unge i alle landets kommuner. Se: https://arbeidoghelse.no/store-regionale-forskjeller-i-utenforskap/

Forskningsprosjekter

Ungt Innanforskap

Lill-Katrin Nyhus, Private rehab.institusjoner m/avtale med Helse Sør-Øst

Prosjektperiode:
2022 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ
Regionale Forskjeller i Utenforskap

Solveig Svardal, Private ideelle institusjoner med avtale m/Helse Sør-Øst RHF

Prosjektperiode:
2021 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Følgeforskning Digital Rehabilitering

Chris Jensen og Thomas Johansen, Private ideelle institusjoner med avtale m/Helse Sør-Øst RHF

Prosjektperiode:
2020 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
HelseSamArbeid

Tore Norendal Braathen, Universitetet i Sørøst-Norge

Prosjektperiode:
2018 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Effekt av arbeidsrettet rehabilitering (STAiR)

Monica Eftedal, Private ideelle institusjoner med avtale m/Helse Sør-Øst RHF

Prosjektperiode:
2012 - 2028
Deltakende helseregion:
HSØ
Samskaping og innovasjonsledelse

Toril Dale, Private ideelle institusjoner med avtale m/Helse Sør-Øst RHF

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Rehabiliteringssenteret AiR, ved Direktør Svein Kostveit

Referansegruppen har i 2022 bestått av:
Hege Randi Eriksen
Referansegruppens leder (HV)
Bjørn Hval
Representant Helse Midt-Norge
Inger Johanne Osland
Representant for tjenesten
Jostein Bentzen
Representant Helse Nord
Kjerstin Fjeldstad
Brukerrepresentant
Ole Jo Kristoffersen
Representant for tjenesten
Randi Brendbekken
Representant Helse Sør-Øst

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler