Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering

Tjenesten skal bygge opp og spre informasjon om rehabilitering av pasienter med kompliserte revmatiske sykdommer og sammensatte problemstillinger tilknyttet revmatisk sykdom. 

Tjenesten samarbeider tett med brukerorganisasjonene og har fokus på kompetansespredning til helsepersonell, brukere og pårørende gjennom undervisning, veiledning, og nettverksaktiviteter.

Tjenesten deltar aktivt i nasjonale og internasjonale forskernettverk, som bidrar med viktig forskning om helsefremmende faktorer og effekter av behandling og rehabilitering.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Diakonhjemmet Sykehus.

Oppgaver og resultat
Resultatmål og Kompetansespredningsplan: se nkrr.no. Resultatmål Kompetansespredning 2019: NKRRs ansatte deltok i en rekke internasjonale arbeidsgrupper som utvikler behandlingsanbefalinger. Deltakelsen sikrer innflytelse og muliggjør rask nasjonal implementering av ny kunnskap. For å oppnå likeverdig tilgjengelighet, har NKRR formidlet ny kunnskap til helsepersonell gjennom web-seminarer, konferanser, sær- og tverrfaglige nasjonale nettverksfora, samt publisering av artikler i fagfelle-bedømte tidsskrift og i ikke-vitenskapelige fag- og pasienttidsskrift. NKRR har hatt flere oppslag i dagspresse, sosiale medier og nettsider. I en survey blant helsepersonell i revmatologi høst 2019 rapporterte 84% at NKRRs formidlingsaktivitet hadde vært til nytte i deres kliniske hverdag. Resultatmål Kompetansebygging 2019: NKRR-ansatte har undervist på alle nivåer på universitet og høyskoler og for alle kategorier helsepersonell. Praksis-nær kunnskap ble formidlet gjennom at helsepersonell i alle regioner deltok i NKRRs flerregionale prosjekter. På NKRRs Nasjonale nettverkskonferanse i april deltok 122 helsepersonell og brukerrepresentanter fra hele landet. NKRR har i 2019 styrket funksjonen som nasjonalt «nav» som samler, utvikler og formidler kunnskap og koordinerer fagnettverk. Resultatmål Kvalitet og merverdi i behandlingskjeden 2019: helsepersonell i alle regioner deltok i utvikling av forskningsprosjekter, i systematisering av kliniske rutiner og i faglige nettverkssamlinger.

NKRRs Kompetansespredningsplan er utviklet i samråd med Revma Pasientråd og Referansegruppen. Samhandling, møteplasser og nettverk i 2019: • Nettverksseminar for Nasjonalt nettverk for lærings- og mestringstilbud i revmatologi • Nasjonal nettverkskonferanse. 91% fornøyd med konferansen som helhet, 100% fornøyd med faglig innhold. 80% deltok på regionale møter, 91% fornøyd med disse • Dialogkonferanse, kunnskapsformidling for brukere, samarbeid med Norsk revmatikerforbund (NRF) Likeverdig tilgjengelighet til kompetanse og kunnskap: • Nye nettsider på samme plattform som øvrige helseforetak. Endringer i samråd med referansegruppen • 29 nyhetsartikler publisert på NKRR.no og www.revmabloggen.com, lest ca 50 000 ganger. Månedlige omtaler av relevant forskning • Følgere på Facebook-siden økte fra 1200 til 1400. 91 saker hadde mer enn 100 000 treff • 6 nye undervisningsfilmer publisert på Youtube, sett over 1000 ganger • Digitalt artrosekurs tilgjengeliggjort på Læringsportalen til RHF og for primærhelsetjenesten, 67 påmeldte Survey om Resultat av kompetansespredning: Bruker nettsider aktivt:82%, Facebook:64% Revmablogg og Youtube:37%, webinarer:43% (for fullstendig survey, se nkrr.no). NKRRs satsningsområder for 2020: Økt synlighet og tilgjengelighet. NKRR er opptatt av grønt skifte, og er i 2020 medarrangør av «Grønn EULAR-kongress», et konsept som vil øke tilgjengeligheten til kunnskap fra en internasjonal arena på en ressursbesparende måte, både for klima og klinikk.

NKRR har fruktbart samarbeid med referansegruppen, og har i 2019 fått konkrete råd om kompetansespredning og formidling. Noen tiltak ble iverksatt i 2019, andre er tatt inn i handlingsplan for 2020. NKRR hadde 4 møter med Revma pasientråd, bestående av 13 brukere og ledet av erfaringskonsulent i 20% stilling. Dette samarbeidet har sikret brukerperspektivet i planlegging, gjennomføring og formidling av forskning og fagutvikling, samt i utforming av informasjonsmateriell, behandlingstilbud og kurs. NKRR samarbeidet med flere brukerorganisasjoner. Et eksempel er et innovativt forskningssamarbeid der NRFs frivillighets-korps brukes som pasientstøtte. NKRR-ansatte deltok i en rekke internasjonale fagnettverk for utvikling av behandlingsanbefalinger og implementeringsmodeller, samt nettbasert undervisning. NKRR leder NIOR, tverrfaglig organisasjon for helsepersonell som jobber for å øke kvaliteten i tverrfaglig forsknings- og fagutviklingsarbeid i revmatologi, og fasiliterer særfaglige fagnettverk. NKRR leder også Nasjonalt nettverk for lærings- og mestringstilbud i revmatologi. NKRR samarbeidet i 2019 med andre kompetansetjenester, feks om Rehabiliteringskonferansen 2020, der NKRRs fokus vil være muskel-skjelett-sykdommer, samt styrking av regionale nettverk. NKRR og NBRRs samarbeid om kunnskapsdeling og erfaringsutveksling sikrer pasientnær forskning og kunnskapsbasert kvalitet i det høyspesialiserte rehabiliteringstilbudet. Tjenestene har felles pasientråd og referansegruppe.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
2040 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
40 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
93 timer
Utfyllende informasjon

Ett av resultatmålene til NKRR er at studenter på profesjons-, etter- og videreutdanningene, master- og PhD-nivå skal ha tilgang til oppdatert kunnskap om revmatologisk rehabilitering. I 2019 har 6 personer på NKRR hatt bistillinger på universitet og høyskoler; 3 av disse er professorater og 3 er førsteamanuens-stillinger. NKRR har dermed gitt undervisning på alle nivåer på universitet og høyskoler i 2019, for alle helse-profesjoner og i en rekke tema innenfor rehabilitering, helsefag og forskningsmetode. NKRRs universitetsansatte har i 2019 vært opponent, komiteleder og disputasleder i en rekke disputaser i inn- og utland. De har også vært veiledere for doktorgradsstipendiater og masterstudenter.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • 5 foredrag, se fullstendig liste på www.nkrr.no. (Konferanse).
Pasienter og pårørende - egen region
 • 2 foredrag, se fullstendig liste på www.nkrr.no. (Konferanse).
Allmennheten - alle regioner
 • 1 foredrag, se fullstendig liste på www.nkrr.no. (Konferanse).
 • 3 oppslag, se fullstendig liste på www.nkrr.no. (Oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • 2 foredrag, se fullstendig liste på www.nkrr.no. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • 26 foredrag, se fullstendig liste på www.nkrr.no. (Konferanse).
 • 23 postere, se fullstendig liste på www.nkrr.no. (Konferanse).
 • 2 prisbelønte foredrag på internasjonale konferanser; EULAR Award og Young Investigator, OARSI. (Konferanse).
 • 15 oppslag, se fulstendig liste på www.nkrr.no. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • 4 foredrag, se fullstendig liste på www.nkrr.no. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • 16 foredrag, se fullstendig liste på www.nkrr.no. (Konferanse).
Utfyllende informasjon

Ett av resultatmålene til NKRR er at relevant personell i spesialist- og kommunehelsetjenesten skal ha likeverdig tilgjengelighet til kompetanse og kjenne til kunnskapsbaserte tiltak og målemetoder for rehabilitering. Eksempler på tiltak gjennomført i 2019 for å nå dette målet: Nasjonal Nettverkskonferanse for revmatologisk rehabilitering: Konferansen arrangeres hvert annet år og er et samarbeid mellom NKRR, Norsk revmatikerforbund, Norwegian Interdisciplinary Organisation in Rheumatology (NIOR, medlem av EULAR) og lokal vertskapskomite. Arrangementet går på rundgang mellom ulike steder i alle fire helseregioner. Formålet med nettverkskonferansen er; • Å bygge opp kompetanse innen revmatologisk rehabilitering så vi oppnår et best mulig rehabiliteringstilbud i hele landet. • Å bygge nettverk og møteplass mellom personer med revmatisk sykdom, fagpersoner (alle aktuelle profesjonsgrupper) og beslutningstakere. Regionale nettverksmøter er en inkludert del av konferansen. Hensikten er at deltakere fra samme region kan samles til informasjon og diskusjon om den enkelte helseregions utfordringer og muligheter innen revmatologisk rehabilitering. I april 2019 ble den 8. nasjonale nettverkskonferansen arrangert i Stjørdal i samarbeid med Meråker kurbad, St. Olavs Hospital, i tillegg til NIOR og NRF, og tema var «Fremtidsrettet rehabilitering; arbeidsdeltakelse og helsefremmende levevaner ved revmatisk sykdom». 122 helsepersonell og brukerrepresentanter deltok fra alle regioner, og konferansen inkluderte møteplass for regionale nettverk. Dialogkonferanse: "Åpent dialogmøte om revmatiske sykdommer" ble arrangert på Diakonhjemmet sykehus i samarbeid med Norsk revmatikerforbund (NRF), Oslo fylkeslag i oktober 2019. Hensikten med møtet var å formidle ny kunnskap til medlemmene i NRF, Oslo fylkeslag, samt svare på medlemmenes spørsmål sendt inn i forkant av møtet. For NKRR er det viktig å prøve ut innovative formidlingsmetoder, i dette tilfellet der forsker og bruker formidler sammen om samme tema med hvert sitt perspektiv. Veiledning: NKRRs ansatt bidrar jevnlig som medlem av komiteer for vurdering av forskningssøknader i alle regioner, vurderer PhD-prosjektplaner for opptak til programmer ved universiteter nasjonalt og internasjonalt. Videre er vi i svært stor grad referee for fagfelledømte artikler. NKRR betrakter slike oppgaver som nyttige med tanke på å bygge nettverk, være konkurransedyktige i egne søknadsprosesser og være i kunnskapsfronten. Webinar: NKRR har i 2019 lagt vekt på formidling i webseminarer. Vi har prøvd ut ulike måter å få oversikt over hvem/hvor mange som deltar, og har hatt fokus på å øke deltakelse fra primærhelsetjenesten. I en survey gjennomført høsten 2019, oppga flere problem med å tilpasse tidspunkt for seminaret inn i klinisk hverdag, og etter råd fra Referansegruppen, har vi møtt denne utfordringen ved gjøre filmopptak av og legge seminarene ut på våre nettsider. Sosiale medier - Youtube: NKRR publiserte 6 nye undervisningsfilmer på Youtube i 2019. Filmene omhandlet artrosekurs og anbefalinger for behandling av håndartrose. Filmene ble sett over 1000 ganger. Til sammen har NKRR publisert 26 videoer, som er blitt sett ca 65 000 ganger. I 2019 ble filmene sett ca 20 000 ganger. Diverse oppslag på hjemmeside (www.nkrr.no) og i sosiale medier. Primæhelsetjenesten: I 2019 har NKRR samarbeidet med flere kommuner (Asker, Orkland, Hallingdal og Oslo) om å utvikle metoder for kunnskapsformidling og implementering for å sikre kunnskapsbasert rehabiliteringstilbud i primærhelsetjenesten. I denne forbindelsen har vi startet arbeidet med å etablere undervisningspakker til bruk i primærhelsetjenesten, der vi tar i bruk forskjellige formidlingsmetoder (forelesning og digitale ressurser). Dette er et satsningsområde i 2020 i samarbeid med Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i HSØ. Fullstendig oversikt over alle informasjons- og veiledningsoppgaver i 2019 finner du på https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/arsrapport-2019

Kvalitetsverktøy

 • EULAR recommendations for the generic core competences of health professionals in rheumatology, 2019, Ny retningslinje
 • EULAR recommendations for physical activity in people with inflammatory arthritis and osteoarthritis., 2018, Ny retningslinje
 • Oppdatering: EULAR recommendations for the role of the nurse in the management of chronic inflammatory arthritis., 2018, Ny retningslinje
 • Oppdatering: European League Against Rheumatism evidence-based recommendations for the diagnosis of gout, 2018, Ny retningslinje
 • Oppdatering av EULAR recommendations for the management of hand osteoarthritis, 2018, Ny retningslinje
Utfyllende informasjon

Ett av resultatmålene til NKRR er å fungere som et nasjonalt nav som samler, utvikler og formidler oppdatert kunnskap og koordinerer regionale og lokale fagnettverk. Som ett tiltak for å nå dette målet, publiserte NKRR Kvalitetsinidkatorer for rehabilitering i 2019, og disse anvendes og undersøkes i BRIDGE-studien og i REHAB-nytte studien. NKRR har også i 2019 hatt spesielt fokus på å gjøre anbefalinger tilgjengelig for helsepersonell over hele landet ved å publisere filmer og holde web-seminar. NKRR-ansatte deltok i et stort antall forskjellige internasjonale fagnettverk for utvikling av behandlingsanbefalinger og implementeringsmodeller, samt nettbasert undervisning (se Kvalitetsverktøy). NKRR deltar videre i 2020 i følgende arbeidsgrupper for utvikling av kvalitetsverktøy: EULAR task force for the development of lifestyle advise for people with RMDs EULAR task force for the implementation of self-management strategies in people with inflammatory arthritis EULAR task force for the use of imaging to guide treatment for people with RMDs EULAR task force for update of the ASAS -OMERACT Core Set for Ankylosing Spondylitis IMPARCT-RMD for utvikling av implementeringsmodeller og nettbasert undervisning OARSI Task Force

Forskning

Vitenskapelige artikler

Haugmark T, Hagen KB, Smedslund G, Zangi HA

Mindfulness- and acceptance-based interventions for patients with fibromyalgia - A systematic review and meta-analyses.

PLoS One 2019;14(9):e0221897. Epub 2019 sep 3

PMID:
31479478
Varsi C, Solberg Nes L, Kristjansdottir OB, Kelders SM, Stenberg U, Zangi HA, Børøsund E, Weiss KE, Stubhaug A, Asbjørnsen RA, Westeng M, Ødegaard M, Eide H

Implementation Strategies to Enhance the Implementation of eHealth Programs for Patients With Chronic Illnesses: Realist Systematic Review.

J Med Internet Res 2019 Sep 27;21(9):e14255. Epub 2019 sep 27

PMID:
31573934
Hamnes B, Kjeken I, Zangi HA

Revision of the Norwegian effective consumer scale using a dual-panel approach.

Musculoskeletal Care 2019 Dec 05. Epub 2019 des 5

PMID:
31804755
Gravås EMH, Østerås N, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Andreassen O, Haugen IK, Tveter AT, Kjeken I

Does occupational therapy delay or reduce the proportion of patients that receives thumb carpometacarpal joint surgery? A multicentre randomised controlled trial.

RMD Open 2019;5(2):e001046. Epub 2019 nov 6

PMID:
31798953
Gravås EMH, Tveter AT, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Andreassen Ø, Østerås N, Haugen IK, Kjeken I

Non-pharmacological treatment gap preceding surgical consultation in thumb carpometacarpal osteoarthritis - a cross-sectional study.

BMC Musculoskelet Disord 2019 Apr 30;20(1):180. Epub 2019 apr 30

PMID:
31039774
Joseph KL, Hagen KB, Tveter AT, Magnusson K, Provan SA, Dagfinrud H

Osteoarthritis-Related Walking Disability and Arterial Stiffness: Results From a Cross-Sectional Study.

Arthritis Care Res (Hoboken) 2019 02;71(2):252-258.

PMID:
29975013
Sveaas SH, Bilberg A, Berg IJ, Provan SA, Rollefstad S, Semb AG, Hagen KB, Johansen MW, Pedersen E, Dagfinrud H

High intensity exercise for 3 months reduces disease activity in axial spondyloarthritis (axSpA): a multicentre randomised trial of 100 patients.

Br J Sports Med 2019 Feb 11. Epub 2019 feb 11

PMID:
30745314
Tuntland H, Kjeken I, Folkestad B, Førland O, Langeland E

Everyday occupations prioritised by older adults participating in reablement. A cross-sectional study.

Scand J Occup Ther 2019 May 28. Epub 2019 mai 28

PMID:
31136214
Johansen I, Klokkerud M, Anke A, Børke JB, Glott T, Hauglie U, Høyem A, Klovning A, Lande KA, Larsen M, Nordvik JE, Wigers SH, Øyeflaten I, Hagen KB, Kjeken I

A quality indicator set for use in rehabilitation team care of people with rheumatic and musculoskeletal diseases; development and pilot testing.

BMC Health Serv Res 2019 Apr 29;19(1):265. Epub 2019 apr 29

PMID:
31036000
Langeland E, Tuntland H, Folkestad B, Førland O, Jacobsen FF, Kjeken I

A multicenter investigation of reablement in Norway: a clinical controlled trial.

BMC Geriatr 2019 01 30;19(1):29. Epub 2019 jan 30

PMID:
30700255
Kloppenburg M, Kroon FP, Blanco FJ, Doherty M, Dziedzic KS, Greibrokk E, Haugen IK, Herrero-Beaumont G, Jonsson H, Kjeken I, Maheu E, Ramonda R, Ritt MJ, Smeets W, Smolen JS, Stamm TA, Szekanecz Z, Wittoek R, Carmona L

2018 update of the EULAR recommendations for the management of hand osteoarthritis.

Ann Rheum Dis 2019 01;78(1):16-24. Epub 2018 aug 28

PMID:
30154087
Provan SA, Lillegraven S, Sexton J, Angel K, Austad C, Haavardsholm EA, Kvien TK, Uhlig T

Trends in all-cause and cardiovascular mortality in patients with incident rheumatoid arthritis: a 20-year follow-up matched case-cohort study.

Rheumatology (Oxford) 2019 Aug 29. Epub 2019 aug 29

PMID:
31504942
van Onna M, Putrik P, Lie E, Kvien TK, Boonen A, Uhlig T

What do we measure with 28-joint DAS in elderly patients? An explorative analysis in the NOR-DMARD study.

Rheumatology (Oxford) 2019 Oct 26. Epub 2019 okt 26

PMID:
31665481
Sveaas SH, Dagfinrud H, Johansen MW, Pedersen E, Wold OM, Bilberg A

Beneficial long-term effect on leisure time physical activity level in individuals with axial spondyloarthritis: secondary analysis of a randomized controlled trial.

J Rheumatol 2019 11 15. Epub 2019 nov 15

PMID:
31732552
Moseng T, Dagfinrud H, Østerås N

Implementing international osteoarthritis guidelines in primary care: uptake and fidelity among health professionals and patients.

Osteoarthritis Cartilage 2019 Aug;27(8):1138-1147. Epub 2019 mai 8

PMID:
31075423
Risum K, Edvardsen E, Selvaag AM, Dagfinrud H, Sanner H

Measurement properties and performance of an eight-minute submaximal treadmill test in patients with juvenile idiopathic arthritis: a controlled study.

Pediatr Rheumatol Online J 2019 Apr 08;17(1):14. Epub 2019 apr 8

PMID:
30961626
Risum K, Edvardsen E, Godang K, Selvaag AM, Hansen BH, Molberg Ø, Bollerslev J, Holm I, Dagfinrud H, Sanner H

Physical Fitness in Patients With Oligoarticular and Polyarticular Juvenile Idiopathic Arthritis Diagnosed in the Era of Biologics: A Controlled Cross-Sectional Study.

Arthritis Care Res (Hoboken) 2019 Dec;71(12):1611-1620.

PMID:
30474929
Eyles JP, Hunter DJ, Bennell KL, Dziedzic KS, Hinman RS, van der Esch M, Holden MA, Bowden JL,

Priorities for the effective implementation of osteoarthritis management programs: an OARSI international consensus exercise.

Osteoarthritis Cartilage 2019 Sep;27(9):1270-1279. Epub 2019 jun 1

PMID:
31163271
Weldingh E, Johnsen MB, Hagen KB, Østerås N, Risberg MA, Natvig B, Slatkowsky-Christensen B, Fenstad AM, Furnes O, Nordsletten L, Magnusson K

The Maternal and Paternal Effects on Clinically and Surgically Defined Osteoarthritis.

Arthritis Rheumatol 2019 Nov;71(11):1844-1848. Epub 2019 sep 20

PMID:
31237417
Østerås N, Moseng T, van Bodegom-Vos L, Dziedzic K, Mdala I, Natvig B, Røtterud JH, Schjervheim UB, Vlieland TV, Andreassen Ø, Hansen JN, Hagen KB

Implementing a structured model for osteoarthritis care in primary healthcare: A stepped-wedge cluster-randomised trial.

PLoS Med 2019 10;16(10):e1002949. Epub 2019 okt 15

PMID:
31613885
Metsios GS, Moe RH, van der Esch M, van Zanten JJCSV, Fenton SAM, Koutedakis Y, Vitalis P, Kennedy N, Brodin N, Bostrom C, Swinnen TW, Tzika K, Niedermann K, Nikiphorou E, Fragoulis GE, Vlieland TPVM, Van den Ende CHM, Kitas GD,

The effects of exercise on cardiovascular disease risk factors and cardiovascular physiology in rheumatoid arthritis.

Rheumatol Int 2019 Dec 04. Epub 2019 des 4

PMID:
31802210
Hammer HB, Michelsen B, Sexton J, Haugen IK, Provan SA, Haavardsholm EA, Uhlig T, Kvien TK

Swollen, but not tender joints, are independently associated with ultrasound synovitis: results from a longitudinal observational study of patients with established rheumatoid arthritis.

Ann Rheum Dis 2019 Sep;78(9):1179-1185. Epub 2019 jun 6

PMID:
31171525
Provan SA, Austad C, Halsaa V, Hammer HB, Kvien TK, Uhlig T

Fibromyalgia in patients with rheumatoid arthritis. A 10-year follow-up study, results from the Oslo Rheumatoid Arthritis Register.

Clin Exp Rheumatol 2019 Jan-Feb;37 Suppl 116(1):58-62. Epub 2019 jan 8

PMID:
30620293
Utfyllende informasjon

NKRR har en høy forskningsproduksjon, og fikk i 2019 publisert 24 vitenskapelige artikler i fagfellebedømte nasjonale og internasjonale tidsskrifter, og 15 ikke-vitenskapelige artikler i profesjonsrettede fagtidsskrifter, samt i tidsskrifter for pasientorganisasjoner. NKRR fikk også i 2019 publisert 24 postere på nasjonale og internasjonale konferanser og kongresser (se fullstendig liste på nkrr.no). I tilleggg har NKRR-ansatte vært referee på et stort antall fagfellevurderte internasjonale artikler for tidsskrift med høy impact-factor.

Avlagte doktorgrader

Gunnhild Berdal

Patient-specific goals and supportive follow-up in rheumatology rehabilitation.

Disputert:
Mars 2019
Hovedveileder:
Ingvild Kjeken
Utfyllende informasjon

Gunnhild Berdals disputas ble gjennomført på Diakonhjemmet sykehus. Tema for prøveforelsning var "Brukermedvirkning i forskning – muligheter og utfordringer". Mange pasienter, brukerrepresentanter og representanter fra Norsk Revmatikerforbund var tilstede for å høre forelesningen, og deltok aktivt med spørsmål. I tillegg var alle som var prosjektmedarbeidere i studien, fra alle regioner, invitert og flere deltok i disputasen. Slik ble kunnskap fra prøveforelesning og disputas formidlet bredt i fagmiljøet.

Forskningsprosjekter

Tettere oppfølging av leddsykdom via internett i GoTreatIt (TANGO)

Nina Østerås, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Stavanger kommune ARTrose prosjekt (START). Bedre etterlevelse av behandlingsanbefalinger og økt samhandling.

Nina Østerås, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ
SAMhandling for Bedre Artrosebehandling (SAMBA)

Nina Østerås, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2014 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Measuring physical activity in patients with musculoskeletal diseases

Hanne Solveig Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Aktivitetsmedisin: Validering av målemetoder

Hanne Solveig Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Effekt av trening ved inflammatorisk leddsykdom: ESpA-studien - kondisjon

Hanne Solveig Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

SPACE (SPondyloArthrits Caught Early)

Hanne Solveig Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2010 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Sosioøkonomiske forskjeller blant revmatologiske pasienter

Tillmann Uhlig, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Rehabilitering av muskel- og skjelettmanifestasjoner ved sarkoidose

Tillmann Uhlig, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Sykdomskonsekvenser i leddgiktregisteret i Oslo (Oslo Rheumatoid Arthritis register, ORAR)

Tillmann Uhlig, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2009 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Brobygging i rehabilitering på tvers av helsetjenestenivå for personer med muskel- og skjelettsykdommer, -skader og -plager.

Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
The impact of involving patients in development and delivery of health care services

Rikke Helene Moe, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Utvikling og testing av forslag til kvalitetsindikatorer for rehabilitering av muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager.

Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2014 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Jobbgliding ved revmatologisk poliklinikk: Kan første konsultasjon for personer med håndartrose gjøres av ergoterapispesialist?

Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Hverdagsrehabilitering i kommunene. Følgeevaluering. NKRR har veileder (Ingvild Kjeken)

Eva Langeland, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
ROS: Rehabiliteringsopphold med OppfølgingsSamtaler

Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2012 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Muskel og skjelettplager i Ullensaker (MUST)

Nina Østerås, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2010 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ
Rheumatoid arthritis and cardiovascular mortality: The influence of disease activity and disease treatment.

Tillmann Uhlig, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2014 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
FiRST: Utvikling av et spørreskjema for å målrette rehabilitering for pasienter med fibromyalgi og utbredte muskelsmerter

Kåre Birger Hagen, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
AktiWeb: Aktiv med web-basert støtte

Hanne Solveig Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Intensiv ergoterapi versus kirurgi ved CMC-artrose: En randomisert kontrollert studie

Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

Disseminating & assessing implementation of the EULAR recommendations for patient education for people w/ inflammatory arthritis

Heidi Andersen Zangi, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2019 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Living well with chronic pain: using person-centered e-health design to support self-management (NKRR: Heidi Andersen Zangi)

Lise Solberg Nes, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Hvordan støtte ressursfokusert behandling hos pasienter med revmatoid artritt? (NKRR: Heidi Andersen Zangi)

Cornelia Ruland, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
SAmhandling, LivsStyrketrening og fysisk Aktivitet for bedre behandling av fibromyalgi (SALSA)

Heidi Andersen Zangi, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
The BRIDGE-trial: To improve Continuity and Quality in Rehabilitation for People with Rheumatic and Musculoskeletal Diseases

Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Utfyllende informasjon

NKRR har som oppgave å ligge i front av utviklingen i fagfeltet og omsette politiske føringer i praksis. Ett av resultatmålene er derfor å ha kunnskap om behov, kvalitet, forløp og kostnadseffektivitet av rehabiliteringstiltak for personer med revmatiske sykdommer. I tråd med Samhandlingsreformen har NKRR fokus på utvikling og implementering av innovative metoder for å bedre kontinuitet og samhandling i forløpene, blant annet gjennom å prøve ut nye samhandlings-modeller i store, nasjonale rehabiliteringsstudier. I 2019 har NKRR ledet eller deltatt i et stort antall forskningsprosjekter (se liste). Mange av disse er flerregionale og mange involverer internasjonalt samarbeid. Alle NKRRs prosjekter har som mål å bygge og formidle kunnskapsbasert praksis. Flere prosjekter med aktivtet i 2019 (SAMBA- START, ESpA, BRIDGE, RehabNytte m.fl.) har hatt implementering av retningslinjer og anbefalinger som hovedmål. NKRR har fokus på at forskningen skal være praksisnær, og samarbeider derfor tett med Revma Pasientråd. Forskningsnettverk: AktiWeb-studien er et innovativt prosjekt som gjennomføres i tett samarbeid mellom Diakonhjemmet sykehus og Norsk revmatikerforbund (NRF). I prosjektet prøver vi ut om en brukerorganisasjon, med sitt nettverk av frivillige likepersoner, kan fungere som en «forlenget arm» for spesialisthelsetjenesten i oppfølging av pasienter som trenger lang tids oppfølging (i dette tilfellet trening) som del av behandlingen. I denne studien samarbeider vi også med en forskergruppe i Australia som har utviklet tekster for tilbakemelding (sms-format). Tilbakemeldingstekstene er forankret i motivasjonsteori, og har som mål å øke pasienters tilslutning til treningsintervensjoner. I SALSA-studien har NKKRR i 2019 samarbeidet med totalt 21 Frisklivssentraler i 5 kommuner på Øvre Romerike, samt i Oslo og Bærum. Frisklivssentralene har mottatt pasienter fra studien og gitt 12 ukers oppfølging og treningsveiledning. Treningsveilederne har deltatt på prosjektmøter, der faglige spørsmål og implementeringsstrategier har vært fokus. I SAMBA-studien samarbeider NKRR med 6 kommuner på Øvre Romerike om å forbedre kvaliteten på behandlingen av pasienter med hofte og kneartrose i kommunehelsetjenesten. I 2019 har prosjektresultater blitt formidlet til forskningsnettverket og prosjektdeltagere (helsepersonell og pasienter) i de deltagende kommunene. I FiRST-studien samarbeider NKRR med de regionale koordinerende enheter for rehabilitering i Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Nærmere 1000 deltakere med fibromyalgi som har vært på rehabilitering er inkludert. Målet med studien er å identifisere mulige faktorer som kan predikere resultatet av rehabilitering. De første resultatene fra av studien vil komme i 2020. I TANGO-studien ble det i 2019 nedsatt en ekspertgruppe bestående av 6 revmatologer, 4 sykepleiere, 1 fysioterapeut, 1 ergoterapeut fra 6 ulike revmatologiske avdelinger fordelt på Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord, samt 3 brukermedvirkere. Ekspertgruppen skal gjennom en konsensusprosess komme fram til kjernesett for avstandsoppfølging ved revmatoid artritt, spondyloartritt og psoriasis artritt. Ekspertgruppe-deltakerne ble forespurt på bakgrunn av at de har kommet i gang med eller har planer om å ta i bruk hjemmebasert pasientrapportering ved revmatisk sykdom. Konsensusgruppen ble etablert i 2019, og starter aktivitet i 2020 med første samling i januar. I ROS-studien har NKRR samarbeidet med helsepersonell fra seks rehabiliteringsinstitusjoner og sykehusavdelinger i Helse Sør-Øst, samt brukerrepresentanter fra Norsk Revmatikerforbund, om å utvikle og evaluere et nytt rehabiliteringsprogram for å forsterke og forlenge gunstige helseeffekter av rehabilitering for pasienter med revmatisk sykdom. I 2019 har resultatene fra studien blitt formidlet i en doktorgradsavhandling og en disputas ved Diakonhjemmet sykehus. Alle prosjektdeltakere i ROS, inkludert brukerrepresentanter, fikk personlig invitasjon til å delta på disputas og festmiddag. I BRO-studien samarbeider NKRR med 9 private rehabiliteringsinstitusjoner og rehabiliteringsavdelinger på sykehus, samt brukerrepresentanter, om å beskrive rehabilitering og samarbeid mellom helsetjenestenivåene. I 2019 har prosjektresultater blitt formidlet til forskningsnettverket og prosjektdeltakerne i de deltakende sentrene. I BRIDGE-studien har NKRR i samarbeid med 8 rehabiliteringssteder fra alle helseregioner, og en styringsgruppe utviklet et nytt rehabiliteringsprogram for å bedre kontinuitet og kvalitet i rehabilitering for personer som har sykdom, skade eller plage i muskel- og skjelettsystemet. BRIDGE-nettverkets årlige samlinger, jevnlige telefonmøter og oppdateringer via e-post-utveksling har foregått fra planleggingen av studien, gjennom oppstart og gjennomføringsfase, og fortsetter nå i analyse- og drøftingsfasen. I RehabNytte-studien samarbeider NKRR med Virke Rehab, bransjenettverket for private rehabiliteringsinstitusjoner i Virke, og deres FOU-nettverk om å implementere nye målemetoder i praksis. Studien inkluderer 17 institusjoner fra alle helseregioner, og studien tester blant annet ut om kvalitetsindikatormåling hever kvaliteten på rehabilitering i institusjonene. Andre samarbeidspartnere er Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Regional koordinerende enhet HSØ. Det tette samarbeidet mellom NKRR, deltagende rehabiliteringssteder og styringsgruppene i multisenterstudiene ROS, BRO, BRIDGE og RehabNytte bidrar til å bygge opp en robust nasjonal forskningsgruppe i Norge, høyner kvaliteten i rehabiliteringsfeltet og bidrar til et oppdatert, kunnskapsbasert tilbud for disse pasientgruppene. Et av resultatmålene til NKRR er at vi skal ha etablerte rutiner for brukermedvirkning på system-, tjeneste- og individnivå i blant annet forskning. Et tiltak for å nå dette målet har vært å sikre at alle prosjekter ved NKRR med aktivitet i 2019 har hatt brukerrepresentant i prosjektgruppen.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Diakonhjemmet sykehus, ved Klinikksjef Kjetil Bergsmark

Referansegruppen har i 2019 bestått av:
Edit Victoria Lunde
Referansegruppens leder (HV)
Aase Skarbø
Representant Helse Midt-Norge
Berit Haram Solheim
Representant Helse Nord
Christina Olsen
Brukerrepresentant
Jon Hagfors
Brukerrepresentant
Karstein Haldorsen
Representant Helse Vest
Kjersti Grønning
Representant Helse Midt-Norge
Marianne Dalen
Representant Helse Sør-Øst
Maud-Kristine Aga Ljoså
Representant Helse Midt-Norge
Rune Njålla
Representant Helse Nord

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler