Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering

Tjenesten skal bygge opp og spre informasjon om rehabilitering av pasienter med kompliserte revmatiske sykdommer og sammensatte problemstillinger tilknyttet revmatisk sykdom. 

Tjenesten samarbeider tett med brukerorganisasjonene og har fokus på kompetansespredning til helsepersonell, brukere og pårørende gjennom undervisning, veiledning, og nettverksaktiviteter.

Tjenesten deltar aktivt i nasjonale og internasjonale forskernettverk, som bidrar med viktig forskning om helsefremmende faktorer og effekter av behandling og rehabilitering.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Diakonhjemmet Sykehus.

Oppgaver og resultat
Resultatmål Kompetansebygging: NKRR-ansatte har undervist på alle nivåer på universitet og høyskoler, for alle helseprofesjoner. Praksisnær kunnskap ble formidlet gjennom at helsepersonell i alle regioner deltok i NKRRs flerregionale prosjekter. NKRR har i 2020 hatt fokus på å tilpasse kompetansebyggingsmetoder til pandemi-situasjonen og har tilgjengeliggjort kunnskap for helsepersonell og pasienter med filmer, informasjonsmateriell og webinarer. Resultatmål Kompetansespredning: For å oppnå likeverdig tilgjengelighet, har NKRR formidlet kunnskap til helsepersonell gjennom webinarer, konferanser, sær- og tverrfaglige nasjonale nettverksfora, samt publisering i fagfelle-bedømte tidsskrift og i ikke-vitenskapelige fag- og pasienttidsskrift. NKRR har i 2020 hatt en rekke oppslag i dagspresse, sosiale medier og nettsider. I Brukerundersøkelsen hadde vi fokus på å kartlegge helsepersonells erfaringer og behov i pandemi-året. Halvparten av respondentene fikk ikke ivaretatt egne muligheter og behov for fagutvikling i 2020, 70% hadde nytte av NKRRs formidling i sin kliniske hverdag, og 89% var tilfreds med NKRRs digitale fagutviklingstiltak. Resultatmål Kvalitet og merverdi i behandlingskjeden: NKRR startet opp studien Care Pathway høsten 2020, med mål om å undersøke kostnadseffektivitet i pasientforløp. Deltakelse i landsomfattende multisenterstudier bidrar til at kliniske rutiner gjennomgås, systematiseres og forbedres, og helsepersonell stimuleres til kunnskapsbasert praksis.

NKRR har i 2020 formidlet ny kunnskap gjennom digitale ressurser som filmer og webinarer, samt at vi har samarbeidet om webinarer arrangert av andre kompetansetjenester og brukerorganisasjoner. Da pandemien brøt ut, tok NKRR regien i sykehusets arbeid med å ta i bruk videokonferanser som erstatning for poliklinisk oppmøte, og har formidlet kompetanse og erfaringer om dette i webinarer, podcast, EHiN (ehelsekonferansen i Norge), informasjonsmateriell og vitenskapelig publikasjon. En fagspesifikk konferanse for ergoterapeuter fra hele landet ble gjennomført digitalt. I juni gjennomførte vi "Grønn Kongress", en digital erstatning for den årlige europeiske revmakongressen. Vi prøvde også med hell en "hybrid" formidlingsform i kommunehelsetjenesten, der vi kombinerte forelesere fysisk tilstede og videoforelesninger. Digitale formidlingsformer når flere og kan lettere tilpasses i klinisk praksis. Slike bærekraftige tiltak blir satsningsområde også i 2021. NKRR har i 2020 hatt stor aktivitet på sosiale medier, presentert 19 oppslag på RevmaBloggen, 75 innlegg på Facebook og 39 nyhetssaker på egne websider. NKRR har produsert 7 informasjons- og undervisningsfilmer, samt hatt 8 oppslag i dagspresse. I Brukerundersøkelsen høsten 2020 var 89% av respondentene tilfreds med NKRR sine digitale fagutviklingstiltak, noe som er spesielt viktig fordi nesten halvparten svarte at deres muligheter og behov for fagutvikling ikke var blitt ivaretatt i den kliniske hverdagen i pandemi-året.

NKRRs Referansegruppe fikk i 2020 et nytt medlem fra HSØ. Vi hadde ett fysisk og to digitale møter. NKRR har i 2020 fulgt opp referansegruppens ønske om bedre tilgjengeligjøring av formidlingstiltakene, og hatt fokus på digitalt levert undervisnings- og informasjonsmateriell, webinarer, podcast og sosiale medier. NKRRs etablerte samarbeid og nære tilknytning til Revma Pasientråd sikrer at brukerperspektivet er representert i planlegging, gjennomføring og formidling av forskning og fagutvikling, samt i utforming av informasjonsmateriell, behandlingstilbud og kurs. Rådet består av 13 brukere, ledes av en fast ansatt erfaringskonsulent og har i pandemi-året opprettholdt aktiviteten med digitale samlinger. NKRR har i 2020 hatt tett forskningssamarbeid med brukerorganisasjoner, som NRF (i AktiWeb) og FFO (i RehabNytte). NKRR deltok i en rekke internasjonale fagnettverk for utvikling av behandlingsanbefalinger og implementeringsmodeller, samt utvikling av internasjonal, nettbasert undervisning. NKRR leder NIOR, tverrfaglig organisasjon for helsepersonell, Health professionals-delen av EULAR og Nasjonalt nettverk for lærings- og mestringstilbud i revmatologi. I 2020 har vi samarbeidet med flere andre kompetansetjenester, feks om Rehabiliteringskonferansen 2020. Konferansen ble avlyst pga pandemien, men ble erstattet av webinarer der planlagte temaer for konferansen ble presentert. NKRR deltok i webinarene som foredragsholdere og webinar-leder.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
2000 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
20 timer
Utfyllende informasjon

Ett av NKRRs resultatmål er at studenter på profesjons-, etter- og videreutdanningene, master- og PhD-nivå skal ha tilgang til oppdatert kunnskap om rehabilitering for pasienter med revmatiske- og muskelskjelettsykdommer. I 2020 har seks av NKRRs ansatte hatt bistillinger på universitet og høyskoler; tre av disse er professor-II og tre er førsteamanuens-stillinger. NKRR har dermed gitt undervisning på alle nivåer på universitet og høyskoler i 2020, for alle helse-profesjoner og i en rekke tema innenfor rehabilitering, helsefag og forskningsmetode. NKRRs universitetsansatte har i 2020 vært opponent, komiteleder og disputasleder i mange disputaser i inn- og utland, samt at de har vært veiledere for et stort antall doktorgradsstipendiater og masterstudenter.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • AktiWeb-studien: trening og fysisk aktivitet for hofte-kneartrose,Norsk Revmatikerforbund nettsider. (Veiledning).
 • Podcast: Å leve med revmatisk sykdom. (Sosiale media).
Allmennheten - alle regioner
 • Grepene mot håndartrose. (Oppslag i media).
 • Håndartrose: unngå operasjon med enkle øvelser. (Oppslag i media).
 • Ny kur mot øl- og baconsykdommen (urinsyregikt). (Oppslag i media).
 • Mer samarbeid fører til mindre kirurgi (Dagens Medisin). (Oppslag i media).
 • Podcast om Covid19 og revmatisk sykdom. (Sosiale media).
 • YouTube-film om Covid19 og revmatisk sykdom. (Sosiale media).
 • YouTube; Covid19 og arbeidsdeltakelse. (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Fagdager for ergoterapeuter. (Kurs/seminar).
 • Behandlingsforløp for pasienter med håndartrose. (Kurs/seminar).
 • Virke Rehab forskningsnettverk. (Kurs/seminar).
 • SAMBA-prosjektet, for Fysioterapeuter. (Kurs/seminar).
 • Hva kjennetegner pasienter som henvises for kirurgisk vurdering for CMC1-artrose?. (Kurs/seminar).
 • Kan ergoterapi utsette eller redusere behivet for CMC1-kirurgi?. (Kurs/seminar).
 • REHAB 2020. (Konferanse).
 • MUSS: Designe studier av ikke-farmakologiske intervensjoner i muskel-skjelettfeltet. (Konferanse).
 • Grønn kongress: høydepunkter i EULAR-kongressen. (Konferanse).
 • Helsetjenesteforskningskonferansen 2020: RehabNytte. (Konferanse).
 • MUSS: Kvalitetsindikatorer i rehabilitering. (Konferanse).
 • MUSS; Brobygging mellom tjensetenivåer i rehabilitering. (Konferanse).
 • EULAR; How can we hwlo people with fibromyaligia. (Konferanse).
 • Not all the same? Risk of CVD, patients on biologics may be better protected. (Konferanse).
 • The changing states of fibromyalgia in patients with axSpA. (Konferanse).
 • Helsetjenesteforskningskonferansen 2020: Adherence to exercise. (Konferanse).
 • EULAR 2020: Higher quality of care and less surgery after implementing OA guidelines in primary care. (Konferanse).
 • Grønn kongress: Nytt om axSpA og PsA. (Konferanse).
 • A cost-utility analysis of multimodal occupational therapy in patients with CMC-osteoarthritis. (Konferanse).
 • Resultater fra ROS-studien, brosjyre. (Veiledning).
 • Aktivitetsregulering (brosjyre). (Veiledning).
 • Veileder for Covid19 ved revmatisk sykdom. (Digital undervisning).
 • Utfallsmål i rehabilitering, webinar. (Digital undervisning).
 • Pasientspesifikke måleinstrumenter. (Digital undervisning).
 • Resultater fra intervjuer om Brukermedvirkning. (Digital undervisning).
 • Med mot til å måle effekt. (Digital undervisning).
 • Resultater fra SAMBA-prosjektet (webinar). (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Kafedialog HSØ: BRIDGE-studien. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Hverdagsrehabilitering; kommunehelsetjenesten i Hallingdal. (Kurs/seminar).
 • Behandling av revmatisk sykdom; kommunehelsetjenesten Rykkin. (Kurs/seminar).
 • Prognoseforskning. (Kurs/seminar).
 • Måleegenskaper. (Kurs/seminar).
 • Innføring i revmatiske sykdommer. (Kurs/seminar).
 • Samhandling mellom tjenestenivåer (Lovisenberg sykehus). (Kurs/seminar).
 • Samhandling for bedre artrosebehandling. (Kurs/seminar).
Utfyllende informasjon

Ett av resultatmålene til NKRR er at relevant personell i spesialist- og kommunehelsetjenesten skal ha likeverdig tilgang til kompetanse og kjenne til kunnskapsbaserte tiltak og målemetoder for rehabilitering. På grunn av Covid-19-pandemien, har det i 2020 vært behov for tilpasninger av NKRRs aktiviteter for å nå dette målet. I det følgende beskrives noen eksempler på sentrale tema og formidlingsformer vi har gjennomført i 2020: Videokonsultasjoner for pasienter med revmatiske sykdommer; NKRR har de siste årene jobbet aktivt med å utvikle og ta i bruk alternative, innovative formidlingsmetoder. NKRR-forskere var derfor klare til å møte behov som oppstod som følge av pandemien. Et eksempel er at vi umiddelbart kunne starte implementering av videokonsultasjon som alternativ til fysisk oppmøte ved polikliniske konsultasjoner for personer med revmatisk sykdom. For å systematisere erfaringer og innhente resultater fra denne konsultasjonsformen, ble data samlet inn ved fokusgruppeintervjuer med syv revmatologer og syv sykepleiere og fra en digital, anonym spørreundersøkelse blant pasienter som var satt opp til videokonsultasjoner ved Diakonhjemmet Sykehus. Erfaringer fra gjennomføring og resultater fra datainnsamlingen er formidlet i form av et webinar som helsepersonell fra hele landet ble invitert til, og som ligger tilgjengelig på nkrr.no. Videre ble det laget oppslag på nettsider og i diverse sosiale medier om "Tips til å holde en god videokonsultasjon", det ble holdt foredrag på den nasjonale EHiN-konferansen (eHelse i Norge), samt på seminar arrangert av Norsk Revmatologisk Forening. En artikkel som oppsummerer erfaringer og resultater er submittert til Tidsskrift for den norske Legeforening (i review). Webinarer; NKRR har som mål å være i front når det gjelder å utvikle og ta i bruk digitale formidlingsmetoder, og det lå derfor godt til rette for å øke antall webinarer i 2020. I de regelmessige møtene med NKRRs Referansegruppe, samt i Brukerundersøkelsen som sendes ut til helsepersonell i hele landet, etterspør vi tema som våre brukere anser som relevante og der de ønsker oppdatert kunnskap. Basert på denne oversikten over tema, presenterte vi et stort antall webinarer gjennom 2020, og har planlagt for minst to webinarer i måneden gjennom hele 2021. Vi arbeider videre med å utvikle gode metoder for å få oversikt over hvem og hvor mange som deltar, samt legge til rette for at deltakerne kan evaluere webinarene. Videre har vi fortsatt fokus på å øke deltakelse fra primærhelsetjenesten. I en survey fra 2019, oppga mange problem med å få tid til å delta i seminarene i en travel klinisk hverdag. Tidsutfordringen har antakelig vært enda mer prekær i 2020, og vi har derfor lagt vekt på å gjøre filmopptak av webinarene, og deretter tilgjengeliggjøre dem på NKRRs nettsider og spre dem via våre kommunikasjonskanaler. Åpent Dialogmøte; I 2019 arrangerte vi for første gang "Åpent dialogmøte om revmatiske sykdommer" i samarbeid med Norsk revmatikerforbund (NRF). Hensikten var å formidle oppdatert forskningskunnskap til mennesker med revmatiske sykdommer, samt svare på spørsmål eller utdype temaer som deltakerne ble invitert til å sende inn i forkant. Vi prøvde ut en innovativ formidlingsmetode, der forsker og bruker formidler sammen om samme tema med hvert sitt perspektiv. Denne formen fikk god evaluering av deltakere og arrangører, og vi planla derfor et nytt Dialogmøte 15.oktober 2020, med tittel «Behandling av RA ved remisjon – data fra ARCTIC REWIND-studien». Seminaret ble gjennomført digitalt, med NRF som teknisk arrangør. Invitasjon til å sende inn spørsmål ble lagt ut på revmatiker.no og på NKRRs nettsider og sosiale medier. For å sikre at foredragene var relevante og presentert i et brukervennlig språk, ble foredragene presentert for NKRRs Pasientråd i forkant og justert i henhold til deres innspill. Totalt 175 personer hadde meldt seg på. Seksti av disse fulgte seminaret live, og alle fikk tilsendt en lenke der de kunne se foredragene de påfølgende 14 dager. Veileder for Covid-19 ved revmatiske sykdommer; Under Covid-19 pandemien har det både blant pasienter og helsepersonell vært mye usikkerhet omkring behandling og rehabilitering av revmatisk sykdom. NKRR bidro derfor i utvikling av en veileder for helsepersonell og pasienter om håndtering revmatisk sykdom i pandemien. Veilederen ble oppdatert i alt fire ganger i løpet av 2020, etterhvert som erfaringer og kunnskap ble tilgjengelig. Dokumentene er tilgjengelige på NKRRs nettsider. Videre presenterte NKRR et webinar om Covid-19 i høst, og vi har i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund laget en Youtube-film og en podcast med informasjon og råd om behandling og rehabilitering under pandemien, der pasienter med revmatisk sykdom er målgruppe. Nasjonal nettverkskonferanse; NKRR har siden 2010 hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av Nasjonal Nettverkskonferanse for revmatologisk rehabilitering. Konferansen arrangeres hvert annet år og er et samarbeid mellom NKRR, Norsk revmatikerforbund og Norwegian Interdisciplinary Organisation in Rheumatology (NIOR). Konferansen planlegges i samarbeid med helsepersonell fra alle helseregioner og en lokal vertskapskomite har ansvar for gjennomføring sammen med NKRR. Deltakerne representerer alle faggrupper innen revmatologi, samt brukerrepresentanter, og kommer fra alle revmatologiske avdelinger, rehabiliteringssentra, kommunehelsetjenesten i hele landet, samt fra brukerorganisasjonene. Formålet med nettverkskonferansen er å bygge kompetanse i revmatologisk rehabilitering for å oppnå et best mulig rehabiliteringstilbud i hele landet, samt å bygge nettverk og møteplasser mellom personer med revmatisk sykdom, fagpersoner (alle aktuelle profesjonsgrupper) og beslutningstakere. Arrangementet skulle etter planen arrangeres våren 2021 i Helse Nord, med tittel: «Pasient anno 2021 – mellom digitaloppfølging og uterehabilitering, Pasientforløp og likeverdige rehabiliteringstjenester». På grunn av pandemien er konferansen utsatt. Kurs for primærhelsetjenesten; NKRR har gjennom samarbeid med flere kommuner jobbet med å utvikle metoder for kunnskapsformidling og implementering for å sikre et kunnskapsbasert rehabiliteringstilbud i primærhelsetjenesten. Vi har etablert en undervisningspakke der vi tar i bruk forskjellige formidlingsmetoder (forelesning og digitale ressurser), som vi i september prøvde ut i et seminar i regi av Rykkinn Fysioterapi . For å imøtekomme smittevernregler, presenterte vi i seminaret en kombinasjon av «live» foredrag med tilstedeværende foredragsholdere og filmer der forskere presenterte sine ekspert-områder. Et bredt spekter av tema presentert av ulike profesjoner ga til sammen en grunnleggende kunnskapsplattform tilpasset helsepersonell i primærhelsetjenesten, og vår tilstedeværelse ga mulighet fo faglige diskusjoner. I tråd med smittevernhensyn, var antall deltakere redusert til 17. Deltakerne var hovedsakelig fra HSØ og fra Helse Nord. Basert på deltakernes tilbakemeldinger på form og innhold, vil denne undervisningspakken bli videreutviklet i 2021. NKRR i diverse kommunikasjonskanaler; Facebook: NKRR har hatt 75 innlegg på Facebook, og har hatt en rekkevidde på totalt ca 42000. NKRR.no: Vi har hatt 39 nyhetsoppslag på nettsiden vår. I løpet av året har nyhetssidene våre hatt totalt ca 15000 sidevisninger. Vår Kliniske verktøykasse, med nyttige verktøy og instrumenter for helsepersonell, har hatt mer enn 28000 sidevisninger. På REVMAbloggen har vi hatt 19 blogginnlegg med 28.700 visninger. YouTube: NKRR har publisert syv informasjonsfilmer som til sammen hatt over 3.200 avspillinger. Dagspressen: NKRR har i 2020 hatt tilsammen 8 oppslag i de store dagsavisene All spredning er organisk og ikke betalt. NKRR i fagfelle-oppgaver; NKRRs ansatte bidrar jevnlig som medlem av komiteer for vurdering av forskningssøknader i alle regioner og vurderer PhD-prosjektplaner for opptak til programmer ved universiteter nasjonalt og internasjonalt. Videre er vi i svært stor grad referee for fagfelledømte artikler. NKRR betrakter slike fagfelle-oppgaver som nyttige med tanke på å bygge nettverk, være konkurransedyktige i egne søknadsprosesser og være i kunnskapsfronten. Fagdager for ergoterapeuter i revmatologi; Det arrangeres hvert år fagdager for ergoterapeuter i revmatologi. Arrangementet går over to dager, og legges annethvert år til Oslo (i regi av NKRR) og annethvert år til et fagmiljø ellers i landet, med bistand fra NKRR. Fagdagene ble i år arrangert digitalt. Tema var «Kunnskapsgrunnlaget for ergoterapi i revmatologi», og det var i alt 61 registrerte deltagere. Mange steder satt også de registrerte deltagerne sammen med ikke-registrerte kolleger som fulgte hele eller deler av programmet. Denne muligheten gjorde at det var rekordmange deltagere, og også mange fra kommunehelsetjenesten.

Kvalitetsverktøy

 • Covid 19 og revmatisk sykdom, 2020, Ny retningslinje
 • Nasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av revmatoid artritt, 2020, Ny retningslinje
 • Prosedyre for vaksinasjon av voksne med revmatisk sykdom, 2020, Ny retningslinje
Utfyllende informasjon

NKRR deltok i 2020 i flere internasjonale arbeidsgrupper for utvikling av kvalitetsverktøy: EULAR task force for the development of lifestyle advise for people with RMDs EULAR task force for the implementation of self-management strategies in people with inflammatory arthritis EULAR task force for the use of imaging to guide treatment for people with RMDs EULAR task force for update of the ASAS -OMERACT Core Set for Ankylosing Spondylitis EULAR Task Force for Remote care in RMDs IMPARCT-RMD for utvikling av implementeringsmodeller og nettbasert undervisning OARSI OARSI Joint Effort Initiative Outcome Measures

Forskning

Vitenskapelige artikler

Acharya RS, Tveter AT, Grotle M, Khadgi B, Koju R, Eberhard-Gran M, Stuge B

Cross-Cultural Adaptation and Validation of the Nepali Version of the Pelvic Girdle Questionnaire.

J Manipulative Physiol Ther 2020 Mar - Apr;43(3):257-265. Epub 2020 jul 29

PMID:
32739042
Tveter AT, Øiestad BE, Rysstad TL, Aanesen F, Tingulstad A, Småstuen MC, Grotle M

Risk assessment for prolonged sickness absence due to musculoskeletal disorders: protocol for a prospective cohort study.

BMC Musculoskelet Disord 2020 May 25;21(1):326. Epub 2020 mai 25

PMID:
32450820
Rysstad T, Grotle M, Klokk LP, Tveter AT

Responsiveness and minimal important change of the QuickDASH and PSFS when used among patients with shoulder pain.

BMC Musculoskelet Disord 2020 May 27;21(1):328. Epub 2020 mai 27

PMID:
32460743
Tveter AT, Østerås N, Nossum R, Eide RE, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Andreassen Ø, Hammond A, Kjeken I

The MAP-Hand: Psychometric properties and differences in activity performance between patients with carpometacarpal osteoarthritis and rheumatoid arthritis.

J Rehabil Med 2020 Jun 12;52(6):jrm00070. Epub 2020 jun 12

PMID:
32490534
Øiestad BE, Aanesen F, Løchting I, Storheim K, Tingulstad A, Rysstad TL, Småstuen MC, Tveter AT, Sowden G, Wynne-Jones G, Fors EA, van Tulder M, Berg RC, Foster NE, Grotle M

Study protocol for a randomized controlled trial of the effectiveness of adding motivational interviewing or stratified vocational advice intervention to usual case management on return to work for people with musculoskeletal disorders. The MI-NAV study.

BMC Musculoskelet Disord 2020 Jul 28;21(1):496. Epub 2020 jul 28

PMID:
32723318
Gravås EMH, Kjeken I, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Andreassen Ø, Haugen IK, Østerås N, Tveter AT

Patient Goals and Motivation for Thumb Carpometacarpal Osteoarthritis Surgery.

Hand (N Y) 2022 Jul;17(4):723. Epub 2020 sep 28

PMID:
32988234
Tveter AT, Østerås N, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Kjeken I

Short-Term Effects of Occupational Therapy on Hand Function and Pain in Patients With Carpometacarpal Osteoarthritis: Secondary Analyses From a Randomized Controlled Trial.

Arthritis Care Res (Hoboken) 2022 Jun;74(6):955. Epub 2022 apr 5

PMID:
33338325
Hamnes B, Berdal G, Bø I, Kjeken I

Patients' experiences with goal pursuit after discharge from rheumatology rehabilitation: A qualitative study.

Musculoskeletal Care 2021 09;19(3):249-258. Epub 2020 okt 1

PMID:
33002288
Kristjansdottir OB, Børøsund E, Westeng M, Ruland C, Stenberg U, Zangi HA, Stange K, Mirkovic J

Mobile App to Help People With Chronic Illness Reflect on Their Strengths: Formative Evaluation and Usability Testing.

JMIR Form Res 2020 Mar 04;4(3):e16831. Epub 2020 mar 4

PMID:
32130126
Røe R, Grønning K, Eriksson LR, Zangi HA

Outcomes in patient education programmes for people with rheumatic diseases: Results from a Delphi process and a study of feasibility and responsiveness.

Musculoskeletal Care 2020 Jun;18(2):195-203. Epub 2020 jan 28

PMID:
31990446
Ledel Solem IK, Varsi C, Eide H, Kristjansdottir OB, Børøsund E, Schreurs KMG, Waxenberg LB, Weiss KE, Morrison EJ, Haaland-Øverby M, Bevan K, Zangi HA, Stubhaug A, Solberg Nes L

A User-Centered Approach to an Evidence-Based Electronic Health Pain Management Intervention for People With Chronic Pain: Design and Development of EPIO.

J Med Internet Res 2020 01 21;22(1):e15889. Epub 2020 jan 21

PMID:
31961331
Hamnes B, Kjeken I, Zangi HA

Revision of the Norwegian effective consumer scale using a dual-panel approach.

Musculoskeletal Care 2020 03;18(1):81-83. Epub 2019 des 5

PMID:
31804755
Mosor E, Stoffer-Marx M, Steiner G, Raza K, Stack RJ, Simons G, Falahee M, Skingle D, Dobrin M, Schett G, Englbrecht M, Smolen JS, Kjeken I, Hueber AJ, Stamm TA

I Would Never Take Preventive Medication! Perspectives and Information Needs of People Who Underwent Predictive Tests for Rheumatoid Arthritis.

Arthritis Care Res (Hoboken) 2020 03;72(3):360-368.

PMID:
30710453
Tuntland H, Kjeken I, Folkestad B, Førland O, Langeland E

Everyday occupations prioritised by older adults participating in reablement. A cross-sectional study.

Scand J Occup Ther 2020 May;27(4):248-258. Epub 2019 mai 28

PMID:
31136214
Kemp JL, Østerås N, Mathiessen A, Nordsletten L, Agricola R, Waarsing JH, Heerey JJ, Risberg MA

Relationship between cam morphology, hip symptoms, and hip osteoarthritis: the Musculoskeletal pain in Ullersaker STudy (MUST) cohort.

Hip Int 2021 Nov;31(6):789-796. Epub 2020 jul 23

PMID:
32701366
Moseng T, Dagfinrud H, van Bodegom-Vos L, Dziedzic K, Hagen KB, Natvig B, Røtterud JH, Vlieland TV, Østerås N

Low adherence to exercise may have influenced the proportion of OMERACT-OARSI responders in an integrated osteoarthritis care model: secondary analyses from a cluster-randomised stepped-wedge trial.

BMC Musculoskelet Disord 2020 Apr 13;21(1):236. Epub 2020 apr 13

PMID:
32284049
Provan SA, Michelsen B, Sexton J, Uhlig T, Hammer HB

Trajectories of fatigue in actively treated patients with established rheumatoid arthritis starting biologic DMARD therapy.

RMD Open 2020 Nov;6(3).

PMID:
33214326
Hammer HB, Michelsen B, Sexton J, Uhlig T, Provan SA

Fatigue is cross-sectionally not associated with objective assessments of inflammation, but changes in fatigue are associated with changes of disease activity assessments during biologic treatment of patients with established rheumatoid arthritis.

Clin Rheumatol 2021 May;40(5):1739-1749. Epub 2020 okt 11

PMID:
33040226
Chatzidionysiou K, Delcoigne B, Frisell T, Hetland ML, Glintborg B, Dreyer L, Cordtz R, Zobbe K, Nordström D, Trokovic N, Aaltonen K, Provan SA, Grondal G, Gudbjornsson B, Askling J

How do we use biologics in rheumatoid arthritis patients with a history of malignancy? An assessment of treatment patterns using Scandinavian registers.

RMD Open 2020 09;6(2).

PMID:
32900882
Sveaas SH, Dagfinrud H, Berg IJ, Provan SA, Johansen MW, Pedersen E, Bilberg A

High-Intensity Exercise Improves Fatigue, Sleep, and Mood in Patients With Axial Spondyloarthritis: Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial.

Phys Ther 2020 08 12;100(8):1323-1332.

PMID:
32367124
Richette P, Doherty M, Pascual E, Barskova V, Becce F, Castaneda J, Coyfish M, Guillo S, Jansen T, Janssens H, Lioté F, Mallen CD, Nuki G, Perez-Ruiz F, Pimentao J, Punzi L, Pywell A, So AK, Tausche AK, Uhlig T, Zavada J, Zhang W, Tubach F, Bardin T

2018 updated European League Against Rheumatism evidence-based recommendations for the diagnosis of gout.

Ann Rheum Dis 2020 01;79(1):31-38. Epub 2019 jun 5

PMID:
31167758
Hammer HB, Michelsen B, Provan SA, Sexton J, Lampa J, Uhlig T, Kvien TK

Tender Joint Count and Inflammatory Activity in Patients With Established Rheumatoid Arthritis: Results From a Longitudinal Study.

Arthritis Care Res (Hoboken) 2020 01;72(1):27-35.

PMID:
30474932
Steen Pettersen P, Neogi T, Magnusson K, Hammer HB, Uhlig T, Kvien TK, Haugen IK

Associations Between Radiographic and Ultrasound-Detected Features in Hand Osteoarthritis and Local Pressure Pain Thresholds.

Arthritis Rheumatol 2020 06;72(6):966-971. Epub 2020 apr 26

PMID:
31904188
Davergne T, Moe RH, Fautrel B, Gossec L

Development and initial validation of a questionnaire to assess facilitators and barriers to physical activity for patients with rheumatoid arthritis, axial spondyloarthritis and/or psoriatic arthritis.

Rheumatol Int 2020 Dec;40(12):2085-2095. Epub 2020 aug 30

PMID:
32862307
Stamm T, Moe RH

How to manage rheumatic and musculoskeletal diseases - Preface.

Best Pract Res Clin Rheumatol 2020 Apr;34(2):101568. Epub 2020 aug 3

PMID:
32762938
Metsios GS, Moe RH, Kitas GD

Exercise and inflammation.

Best Pract Res Clin Rheumatol 2020 Apr;34(2):101504. Epub 2020 apr 2

PMID:
32249021
Fongen C, Dagfinrud H, Bilberg A, Pedersen E, Johansen MW, van Weely S, Hagen KB, Sveaas SH

Responsiveness and Interpretability of 2 Measures of Physical Function in Patients With Spondyloarthritis.

Phys Ther 2020 04 17;100(4):728-738.

PMID:
31944251
van Lunteren M, Landewé R, Fongen C, Ramonda R, van der Heijde D, van Gaalen FA

Do Illness Perceptions and Coping Strategies Change Over Time in Patients Recently Diagnosed With Axial Spondyloarthritis?

J Rheumatol 2020 Dec 01;47(12):1752-1759. Epub 2020 mai 15

PMID:
32414957
Bindesbøll C, Garrido-Cumbrera M, Bakland G, Dagfinrud H

Obesity Increases Disease Activity of Norwegian Patients with Axial Spondyloarthritis: Results from the European Map of Axial Spondyloarthritis Survey.

Curr Rheumatol Rep 2020 06 23;22(8):43. Epub 2020 jun 23

PMID:
32577833
Bilberg A, Sveaas SH, Dagfinrud H, Mannerkorpi K

How Do Patients With Axial Spondyloarthritis Experience High-Intensity Exercise?

ACR Open Rheumatol 2020 Apr;2(4):207-213. Epub 2020 apr 1

PMID:
32237214
Sveaas SH, Bilberg A, Berg IJ, Provan SA, Rollefstad S, Semb AG, Hagen KB, Johansen MW, Pedersen E, Dagfinrud H

High intensity exercise for 3 months reduces disease activity in axial spondyloarthritis (axSpA): a multicentre randomised trial of 100 patients.

Br J Sports Med 2020 Mar;54(5):292-297. Epub 2019 feb 11

PMID:
30745314
Provan SA, Lillegraven S, Sexton J, Angel K, Austad C, Haavardsholm EA, Kvien TK, Uhlig T

Trends in all-cause and cardiovascular mortality in patients with incident rheumatoid arthritis: a 20-year follow-up matched case-cohort study.

Rheumatology (Oxford) 2020 03 01;59(3):505-512.

PMID:
31504942
Sveaas SH, Dagfinrud H, Johansen MW, Pedersen E, Wold OM, Bilberg A

Longterm Effect on Leisure Time Physical Activity Level in Individuals with Axial Spondyloarthritis: Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial.

J Rheumatol 2020 08 01;47(8):1189-1197. Epub 2019 nov 15

PMID:
31732552
Maugesten Ø, Mathiessen A, Hammer HB, Hestetun SV, Kvien TK, Uhlig T, Ohrndorf S, Haugen IK

Validity and diagnostic performance of fluorescence optical imaging measuring synovitis in hand osteoarthritis: baseline results from the Nor-Hand cohort.

Arthritis Res Ther 2020 05 01;22(1):98. Epub 2020 mai 1

PMID:
32357904
Utfyllende informasjon

NKRR har en høy forskningsproduksjon, og har i 2020 publisert 40 vitenskapelige artikler i fagfellebedømte vitenskapelige tidsskrifter, i tillegg til artikler i profesjonsrettede fagtidsskrifter og i tidsskrifter for pasientorganisasjoner. På tross av pandemien, presenterte vi våre vitenskapelige arbeider på store nasjonale og internasjonale konferanser som ble gjennomført digitalt (se fullstendig liste på nkrr.no). NKRR-ansatte har vært referee på et stort antall fagfellevurderte internasjonale artikler for tidsskrift med høy impact-factor.

Tveter AT, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Andreassen Ø, Østerås N, Kjeken I

The Measure of Activity Performance of the Hand (MAP-Hand) - A reliable and valid questionnaire for use in patients with hand osteoarthritis with specific involvement of the thumb

Journal of Hand Therapy, 2020, https://doi.org/10.1016/j.jht.2020.11.001

Singstad G, Zangi HA, Knutsen IR

Livsstyrketreningskurs ved fibromyalgi: "Jeg er faktisk god nok som jeg er"

Sykepleien Forskning 2020, doi:10.4220/Sykepleienf.2020.82030

Fjerstad E, Berge T, Nymoen S, Moe RH

Targeting fatigue specific factors in rheumatic inflammatory diseases: A cognitive behavioural approach

Health Education and Care, 2020, doi:10.15761/HEC.1000177

Avlagte doktorgrader

Tuva Moseng

Management of hip and knee osteoarthritis in primary care

Disputert:
Mai 2020
Hovedveileder:
Nina Østerås
Utfyllende informasjon

Tuva Mosengs disputas ble gjennomført digitalt i regi av UiO. Prøveforelesningen hadde tittelen "Barriers to optimal osteoarthritis care and ways to improve outcomes into the future -focusing on international implementation". Temaet var svært relevant og av stor interesse for fagfeltet. Opponenter ved disputasen var internasjonalt anerkjente forskere på artrose-feltet, og den digitale gjennomføringen ga anledning for at kolleger i inn-og utland kunne delta.

Forskningsprosjekter

RehabNytte - arbeidspakke: The impact of involving patients in develoment and delivery of health care services

Rikke Helene Moe, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2020 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Måling av fysisk aktivitet og fysisk form ved muskel- og skjelettsykdom

Hanne Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2018 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ
Rehabilitering av muskel- og skjelettmanifestasjoner ved sarkoidose

Tillmann Uhlig, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Sykdomskonsekvenser i leddgiktsregisteret i Oslo (ORAR)

Tillmann Uhlig, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2010 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Urinsyregikt i Norge (NOR-Gout)

Tillmann Uhlig, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2015 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Effekt av trening ved inflammatoriske leddsykdommer: ESpA-studien - kondisjon

Hanne Solveig Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2013 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

RehabNytte: Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Rikke Helene Moe, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2018 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
SAMBA

Nina Østerås, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
ForBedre Artrosebehandling

Nina Østerås, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Muskel og skjelettplager i Ullensaker (MUST)

Nina Østerås, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2010 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ
Tettere oppfølging av leddsykdommer via internett i GoTreatIt (TANGO)

Nina Østerås, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
SAmhandling, LivsStyrketrening og fysisk Aktivitet for bedre behandling av fibromyalgi - SALSA

Heidi Andersen Zangi, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Risk assessment for prolonged sickness absence due to musculoskeletal conditions

Anne Therese Tveter, OsloMet

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Can machine learning and patient-reported outcomes be used to predict disease flares in rheumatic diseseases - NOR-Flare

Anne Therese Tveter, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2020 - 2028
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

AktiWeb - Aktiv med web-basert støtte

Hanne Solveig Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

REHAB-nytte - arbeidspakke "Monitoring quality and outcome in rehabilitation"

Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2018 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

The BRIDGE-trial: To improve continuity and quality in rehabilitation for people with rheumatic and musculoskeletal diseases

Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Brobygging i rehabilitering. En studie av rehabiliteringsforløp på tvers av helsetjenestenivå

Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Intensiv ergoterapi og kirurgi ved CMC-artrose: En randomisert kontrollert studie

Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

Development of a care pathway for patients with hand osteoarthritis

Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2016 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

Happy Hands: Bedre hverdag med håndartrose

Anne Therese Tveter, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

NKRR legger vekt på at forskningsprosjektene vi igangsetter har målsetting i henhold til politiske føringer og bidrar til å endre praksis i tråd med disse. Ett av resultatmålene er derfor å kartlegge kvalitet, forløp og kostnadseffektivitet av rehabiliteringstiltak for personer med revmatiske sykdommer. I tråd med Samhandlingsreformen har NKRR fokus på utvikling og implementering av innovative metoder for å bedre kontinuitet og samhandling i forløpene, blant annet gjennom å prøve ut nye samhandlings-modeller i store, nasjonale rehabiliteringsstudier. I 2020 har NKRR ledet eller deltatt i et stort antall forskningsprosjekter (se liste). Mange av disse er flerregionale og mange involverer internasjonalt samarbeid. NKRRs prosjekter har som mål å bygge og formidle kunnskapsbasert praksis, samt å bidra til implementering av retningslinjer og anbefalinger. NKRR har et svært viktig forskningsfokus på økt kunnskap om kostnadseffektive pasientforløp. I et større prosjekt finansiert av Forskningsrådet (Care Pathway for OA) undersøkes effektivitet og kvalitet av oppgaveglidning (fra kirurg til ergoterapeut) i utredning av pasienter med håndartrose. Videre utvikles i Happy Hands et avansert self-managment program med bruk av digital teknologi (app og filmer) for denne store pasientgruppen, som har stort kostnadsreduserende potensial. Gjennom etablerte samarbeidsrutiner med våre skolerte brukerrepresentanter i Revma Pasientråd, sikrer vi at forskningen er praksisnær og omhandler relevante problemstillinger. Eksempler på forskernettverk: I RehabNytte-studien samarbeider NKRR med 17 rehabiliteringsinstitusjoner fra alle helseregioner. Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Regional koordinerende enhet HSØ deltar i prosjektgruppen for studien. RehabNytte-nettverket har i 2020 hatt fire digitale seminarer, samt en levende diskusjonsgruppe på Facebook. Det tette samarbeidet mellom NKRR, deltagende rehabiliteringssteder og styringsgruppene i multisenterstudiene ROS, BRO, BRIDGE og RehabNytte bidrar til å bygge opp et robust nasjonalt forskningsnettverk i Norge, høyne kvaliteten i rehabiliteringsfeltet og bidra til et oppdatert, kunnskapsbasert tilbud for disse pasientgruppene. Et av resultatmålene til NKRR er at vi skal ha etablerte rutiner for brukermedvirkning på system-, tjeneste- og individnivå i blant annet forskning. Et tiltak for å nå dette målet har vært å sikre at alle prosjekter ved NKRR med aktivitet i 2020 har hatt brukerrepresentant i prosjektgruppen.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Diakonhjemmet sykehus, ved Klinikkleder Kjetil Bergsmark

Referansegruppen har i 2020 bestått av:
Edith Victoria Lunde
Referansegruppens leder (HV)
Berit Solheim
Representant Helse Nord
Christina Olsen
Brukerrepresentant
Hanna Kalstad Vestaby
Representant Helse Sør-Øst
Jon Hagfors
Brukerrepresentant
Karstein Haldorsen
Representant Helse Vest
Marianne Dalen
Representant Helse Sør-Øst
Maud-Kristine Aga Ljoså
Representant Helse Midt-Norge
Rune Njålla
Representant Helse Nord

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler