Loader

Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SANKS)

Tjenesten skal bygge opp og formidle kompetanse innen psykisk helsevern og rus når det gjelder samiske pasienters særskilte behov for kultursensitiv diagnostikk og kulturelt tilrettelagte behandlingstilbud. Det er et mål at kompetansen skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet for samiske pasienter i et helhetlig behandlingsforløp, og bidra til å hindre ”drop-out”. Tjenesten omfatter forsknings- og fagutviklingsvirksomhet, oppbygging og deltakelse i forskningsnettverk, spredning av forskningsresultater, undervisning, veiledning og rådgivning. Målgruppen er helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, brukere og publikum generelt. Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner for å sikre bedre kvalitet og at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt. Tjenesten er lokalisert til Finnmarksykehuset HF

Oppgaver og resultat
• Bygge opp og formidle kompetanse: 1. Ph.d. prosjektene samt forskningsprosjektet «Reindriftas hverdag» er alle viktige bidrag i arbeide med å fremskaffe relevant kompetanse innen områdene psykisk helse/helsevern og levekår i den samiske befolkningen. 2. SANKS har i tillegg et fagutviklingsprosjekt «Implementering av kulturbasert behandling i en avdeling for rus og avhengighetslidelser, tilpasset samiske brukere. Et implementerings-forskningsprosjekt ved TSB døgnenheten – SANKS” hvor hensikten både er å videreutvikle kompetansen internt knyttet til kulturbasert behandling samt genere praksiskunnskap som kan formidles eksternt i fremtiden. To medarbeidere har bistillinger ved RKBU (UiT) og har 2. halvår startet opp arbeidet med prosjektet ”Utvikle universal forebyggende intervensjon for samiske sped- og småbarnsforeldre”. 3. Det er økt kompetansespredning i 2015 i fht 2014. Jfr. rapportering på aktivitet. • Overvåke og formidle behandlingsresultater. 1. Siden det ikke er anledning til å registrere etnisk identitet hos pasienter i Norge, er det ikke mulig for SANKS gjennom sitt ordinære pasientregister (DIPS) å fremskaffe data eller overvåke behandlingsresultater. SANKS har som målsetting å søke om å kunne registrere etnisitet blant annet for å kvalitetssikre behandlingen ved institusjonen som gis til samiske pasienter. 2. Det pågående ph.d. prosjekt «Effekter av pasientbehandling av terapeutopplæring i samisk forståelse av sykdom, psykiske fenomener og helbredertradisjoner» (oppstart 2015) har som mål å dokumentere effekten av undervisning i kulturforståelse hos helsepersonell ved å undersøke virkningen av kunnskapshevingen på pasientens opplevelse og utbytte av behandlingstilbudet. • Delta i forskning og etablering av forskernettverk. 1. SANKS har gjennom de forskjellige forskningsprosjektene etablert forskernettverk nasjonalt og internasjonalt. 2. Når det gjelder etablering av forskernettverk uavhengig av konkrete prosjekter, har SANKS i samarbeid med FoU-styret i SANKS arrangert et «Kick-off» seminar hvor relevante forskere, forskningsinstitusjoner og samiske institusjoner var invitert. Dette forskernettverket vil videreutvikles i årene fremover. 3. SANKS inngår i forskernettverk gjennom prosjekter knyttet til selvmordsforbygging i arktiske strøk, slik som prosjektet «Reducing the Incidence of Suicide in Indigenous Groups – Strengths United through Networks (RISING-SUN)». 4. SANKS har en representant i referansegruppen til forskningsprosjektet ” Offentlig demensomsorg – likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk befolkning” ved Senter for omsorgsforskning, UiT. • Bidra i relevant undervisning: 1. SANKS har i 2015 bidratt i relevant undervisning slik som Høgskolen i Nord-Trøndelag, Universitetet i Nordland, UiT – Norges arktiske universitet (campus Tromsø og Alta), Høgskolen i Sør-Trøndelag og Samisk høgskole i Kautokeino. Vi ser at vi må være mer systematiske i fht å nå undervisningssteder utenfor regionen. • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere: 1. Vi har ikke et systematisk arbeid med å tilby veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere, men vi imøtekommer alle henvendelser vi får på disse områdene. Vi ser at vi må være mer systematiske i fht å nå ut aktuelle miljøer utenfor egen region. •Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester: 1. SANKS har startet opp et forprosjekt i forhold til utviklingen av et «E-læringskurs i kulturforståelse i arbeid med samiske pasienter for helse- og omsorgspersonell". Dette vil i fremtiden være med på å øke tilgangen på undervisning i samisk kulturkompetanse- og forståelse. 2. SANKS har i 2015 som tidligere hatt fokus på informasjonsarbeid og synliggjøring av SANKS innen og utenfor egen region. • Etablere faglige referansegrupper. 1. SANKS har en faglig referansegruppe. Denne ble etablert i 2014, og den hadde ett møte i 2015. Leder for referansegruppen deltok i strategiplanarbeidet ved SANKS. • Har tjenesten utarbeidet en plan for kompetansespredning? 1. SANKS har i 2015 utarbeidet en plan for kompetansespredning. Den ble først ferdigstilt høsten 2015.

Ettersom Plan for kompetansespredning 2015 - 2021 først ble ferdigstilt høsten 2015, har vi ikke kunnet jobbe konkret opp mot prioriteringene som ligger i den. I planen er det satt opp hva slags kompetansespredning som skal prioriteres og resultatmål for hvert enkelt område. Det er likevel en stor økning i undervisning og formidling i 2015 i forhold til 2014, noe som er naturlig da den nasjonale tjenesten ble godkjent i begynnelsen av 2014. Antall undervisningstimer har økt fra 23 til 55 og antall tiltak innen formidling har økt fra 17 til 62. Mer enn halvparten av kompetansespredningen skjer innenfor egen region, men det har også være en økning i helseregionene Midt og Sør-Øst. Helseregion Vest er den eneste regionen der SANKS ikke har undervist i 2015. Det er generelt få tiltak som retter seg mot pasienter og pårørende og mot allmennheten i alle regioner. Ettersom undervisning og formidling i stor grad blir gjennomført av våre klinikere, er det mulig at vi fortsatt ikke klarer å registrere alle tiltak. Vi arbeider med å kvalitetssikre det interne elektroniske registreringssystemet for kompetansetjenesteoppgaver. Det er også gitt informasjon om SANKS, og om Samisk helsepark som SANKS skal bli en del av, i mange ulike sammenhenger, uten at dette er tatt med i rapporteringen. Det er i tillegg til kompetansespredning i Norge, også undervist mye i Sverige og noe i Finland. Dette er ikke tatt med i rapporteringen for den nasjonale kompetansetjenesten. Ansatte ved SANKS har i 2015 vært (med)forfattere i 6 vitenskapelig artikler. Ansatte har deltatt med innlegg og/eller posters på 3 regionale, 2 nasjonale og 3 internasjonale konferanser.

Resultatmålene presentert her er basert på resultatmålene som er konkretisert i Strategiplanen for 2015-2021. Kompetansespredningsplan og strategiplanen ble først ferdigstilt høsten 2015, og det er første året vi har konkrete resultatmål. Resultatene for 2015 har ikke blitt overvåket kvartalsvis, noe vi ser vil være hensiktsmessig i fremtiden for å ha mer kontroll fortløpende gjennom året. Enkelte resultatmål er ikke realistikse mht ressurser og organiseringen pr i dag, feks å gjennomføre 4 brukerundersøkelser årlig. FORMIDLE KUNNSKAP: Hovedmål 1: Formidle kunnskap om samisk psykisk helse og rusarbeid 1. Delmål for antall undervisninger om kulturforståelse i samisk psykisk helse og rusarbeid til fagfolk, studenter, forskningsnettverk og/eller befolkningen pr år: 20. a. Resultat 2015 : 24 2. Delmål for antall undervisninger i kulturtilpassede behandlingsmetoder innen samisk psykisk helse og rusarbeid til fagfolk, studenter, forskningsnettverk og/eller befolkningen pr år: 20 a. Resultat 2015 : 30 3. Delmål for antall undervisninger til pasient- og pårørendegrupper pr år: 3 a. Resultat 2015: 4 4. Delmål for innlegg og/eller posters pr år på regionale (3), nasjonale (3) og internasjonale (3) konferanser a. Resultat 2015: regionale 3, nasjonale: 3 og internasjonale 3 konferanser 5. Delmål for samarbeid med relevante samarbeidsparter om arrangere seminarer/konferanser pr år: 2 a. Resultat 2015: 3 Vurdering: Resultatet innen formidling er tilfredstillende i fht målene som ble satt for 2015. Vi ser at det vil være hensiktsmessig å jobbe på en mer systematisk med å øke disse aktivitetene. Feks å innlede samarbeid med utvalgte utdanningsinstitusjoner innenfor og utenfor regionen. FREMSKAFFE NY KUNNSKAP Hovedmål 1: Fremskaffe ny kunnskap om samisk psykisk helse og rusproblematikk i den samiske befolkningen 1. Delmål - å øke forskningsaktivitet i SANKS: a. Antall pågående prosjekter med ph.d. kandidat: 2 i. Resultat 2015: 3 b. Antall pågående forskningsprosjekter (uten ph.d. kandidat): 2 i. Resultat 2015: 1 c. Antall pågående fagutviklingsprosjekter: 2 i. Resultat 2015: 2 d. Antall søknader om ekstern forskningsmidler per år: 4 i. Resultat 2015: 4 e. Antall kombinerte stillinger i forskning/klinikk: 5 i. Resultat 2015: 5 f. Antall vitenskapelige artikler pr år: 3 i. Resultat 2015: 6 2. Delmål - å samarbeide høgskole/universitet om bistillinger (forskning) a. Antall SANKS ansatte tilsatte i bistillinger årlige: 3 i. Resultat 2015: 4 3. Delmål - å samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale forskningsnettverk a. Antall samarbeidsprosjekter i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsnettverk pr år: 3 i. Resultat 2015: regionale 1, nasjonale og internasjonale 3 Hovedmål 2: Framskaffe ny kunnskap om kulturtilpassede behandlingstilbud innen psykisk helse og rus til den samiske befolkningen 1. Delmål - å implementere kulturaspektet i utredning og behandling a. Antall kulturtilpassede behandlingsmetoder for hele perioden: 2 i. Resultat 2015: 1 b. Antall oversatte utredningsverktøy til samisk pr år: 3 i. Resultat 2015: 3 (DUDIT, BDI-II og BAI) 2. Delmål - brukerundersøkelser av SANKS sitt behandlingstilbud a. Antall enheter som gjennomfører brukerundersøkelse pr år: 4 i. Resultat 2015: 1 3. Delmål – å utvikle undervisningsopplegg om kulturforståelse og samisk psykisk helse og rusarbeid a. Antall undervisningsopplegg pr år: 5 i. Resultat 2015: 3 4. Delmål – å utvikle kulturtilpassede undervisningsopplegg for pasienter og pårørende a. Antall undervisningsopplegg pr år: 3 (Barn og unge: 1, Voksne: 1 og Rus: 1) i. Resultatmål 2015: 0 Vurdering: Forsknings- og fagutviklingsaktiviteter i 2015 er generelt sett tilfredsstillende. Det er positivt å merke seg at det i fjor ble publisert 6 vitenskapelige artikler. Målet om å gjennomføre 4 brukerundersøkelser i 2015, er ikke innfridd, og målet er sannsynligvis urealistisk. Målet om å utvikle kulturtilpassede undervisningsopplegg for pasienter og pårørende, ble ikke innfridd i 2015. Dette arbeidet må prioriteres i 2016.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
11 timer
Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
7 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
8 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
2 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
9 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
11 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
2 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
5 timer
Utfyllende informasjon

Antall timer undervisning har økt fra 23 timer i 2014 til 55 timer i 2015. Hovedtyngden foregår i egen region (27 timer). Den eneste regionen der vi ikke har undervist, er Helseregion Vest. Det kan være vanskelig å skille etterutdanning fra kurs og andre forelesninger, så noe av det som er satt opp under Formidling kan nok også være etterutdanning. Vi arbeider med å kvalitetssikre det interne elektroniske registreringssystemet for kompetansetjenesteoppgaver. Fortsatt er det slik at vi først og fremst svarer på forespørsler, fremfor å gå aktivt ut og tilby forelesninger til aktuelle høgskoler og universitet utenfor regionen.

Formidling

Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Når ulikheter er usynlig, har de betydning da?. (Konferanse).
 • Sørsamisk område, hva vet vi. (Konferanse).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Traumebehandling i møte med samiske pasienter - betydningen av historiske traumer. (Seminar).
 • Selvmordsproblematikk blant samer. (Seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • Rus i Sapmi, betydning av familien. (Konferanse).
 • Informasjon om SANKS, NRK Sapmi radio program; fokus er psykisk helse barn og unge.Inkl. info om BUP og PUT, på samisk. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Informasjon om mobbing, inkl. nettmobbing, NRK Sapmi (radio). (Intervjuer/oppslag i media).
 • Overgrep i lulesamiske og læstadianske miljøer; 2 opp slag i VG. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • Om psykisk helse i eldre samisk befolkning og SANKS. (Seminar).
 • Reindriftas hverdag. (Seminar).
Allmennheten - egen region
 • Seksuelle overgrep i samiske miljøer. (Kurs).
 • Temadag om psykisk helse for skoleelever, 2 ganger. (Kurs).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Forskningsfunn, språk, kultur og kommunikasjon. (Kurs).
 • Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge. (Konferanse).
 • Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Barneoppdragelse tilpasset samisk kultur. (Kurs).
 • Helhetlig pas. forløp, kvalitetsarbeid i fokus inne psykisk helsevern og rus, SANKS. (Kurs).
 • SANKS og samers særskilte behov for tilrettelagte helsetjenester. (Kurs).
 • Samisk kulturhistorie, hvorfor er samene som de er, for forståelse av den samiske pasienten. (Kurs).
 • Med naturen som terapirom" , meahcceterapiija v/ UPA og fam. avd. (Kurs).
 • Hvorfor er det så vanskelig å fortelle om vold og overgrep i samiske miljøer?. (Kurs).
 • Vansker med å være melder. Samiske kulturelle forhold som spiller inn. (Kurs).
 • Samiske barn som pårørende, 2 forelesninger. (Kurs).
 • Utvikling av suicidalitet som følge av arbeidsrelatert stress i reindrifta. (Konferanse).
 • Kulturelementer i vårt arbeid. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • En reise i kultur, historikk, identitet og kommunikasjon i arbeid med samiske pasienter og brukere. (Kurs).
 • Fam.avd og meahcceterapi. (Kurs).
 • Kommunikasjon, språk og kultur; 2 forelesninger. (Kurs).
 • Kultursensitivitet i behandling med vekt på samisk kultur. (Kurs).
 • Seksuelle overgrep i samiske miljøer. (Kurs).
 • Psykisk helsevern til den samiske befolkningen- Kulturelle utfordringer. (Kurs).
 • Hvordan jobber SANKS utenfor Finnmark. (Kurs).
 • AD/HD. Diagnose og ”En guide til lærere i grunnskole og vgs”. Samt om minoritetsspråklige elever med AD/HD. (Kurs).
 • Psykisk helsevern til den samiske befolkningen-kulturelle utfordringer. (Kurs).
 • Naturen som terapirom utfra samiske kjerneverdier, ved UPA. (Kurs).
 • Kulturforståelse i et samisk perspektiv. (Kurs).
 • Traumer, i samisk perspektivv. (Kurs).
 • ADHD i et samisk perspektiv. (Kurs).
 • Kulturforståelse i et samisk helseperspektiv - en reise i kultur, historikk og kommunikasjon. (Kurs).
 • Tverrkulturell kommunikasjon. (Kurs).
 • Samisk identitet og sykdomsforståelse. (Kurs).
 • Selvmordsproblematikk blant samer i Nord-Norge. (Kurs).
 • SANKS og TSB belyst i et kulturellt perspektiv med samiske pasienter. (Kurs).
 • ODD i kulturelt perspektiv. (Kurs).
 • LAR behandling i Helse Finnmark. (Kurs).
 • Samisk sykdomsforståelse. (Kurs).
 • Rus i Sapmi - taushet og tabu. (Kurs).
 • Kulturforståelse i et samisk helseperspektiv - en reise i kultur, historikk og kommunikasjon. (Konferanse).
 • Kulturforståelse i et samisk perspektiv; 2 foresleninger. (Konferanse).
 • Brukermedvirkning i forskning. (Seminar).
 • Brukermedvirkning i prosjektet "Reindriftas hverdag". (Seminar).
 • Forskning og fagutvikling i SANKS. (Seminar).
 • Traumebehandling i et samisk perspektiv. (Seminar).
 • Meahcceterapiija. (Seminar).
 • Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge. (Seminar).
 • Samisk kulturforståelse i arbeid med pasient; 2 ganger. (Veiledning).
 • Spm. om henvisning av pas. Veiledning i sak ang kulturkompetanse. (Veiledning).
 • Veiledning i fht samisk pasient; 3 ganger. (Veiledning).
 • Kultursensitivitet i møte med pas; 2 ganger. (Veiledning).
 • Forskningslitteratur reindrift og psykisk helse. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Kategorien kurs brukes om enkeltforelesninger av kortere eller lengre varighet. Slike forelesninger kan enten være en del av et kurs eller som eneste forelesning. Totalt er det 62 ulike tiltak innen kategoriene kurs, konferanser, seminar, veiledning og intervjuer/oppslag i media i 2015. Dette innebærer en økning på 45 tiltak fra 2014. Hovedvekten ligger på tiltak i egen region (39 tiltak). 49 tiltak er kategorisert som formidling til helsepersonell og andre faggrupper. Det er bare 7 tiltak rettet mot allmennheten og 2 tiltak mot pasienter og pårørende. Kompetansespredningsplanen for 2015 - 2021 som ble godkjent høsten 2015, legger føringer for hva som skal prioriteres framover og omfanget av ulike tiltak. Følgende er utelatt fra rapporteringen, da det ikke defineres som nasjonal kompetansetjeneste: • Informasjon om SANKS og om Samisk helsepark • Kompetansespredning i Sverige og Finland

Kvalitetsverktøy

 • Det er utviklet en kompetansespredningsplan med konkrete resultatmål for perioden 2015-2021, 2015, Kompetansespredningsplan
Forskning

Vitenskapelige artikler

Stordahl V, Tørres G, Møllersen S, Eira-Åhren IM

Ethical guidelines for Sami research: the issue that disappeared from the Norwegian Sami Parliament's agenda?

Int J Circumpolar Health 2015;74():27024. Epub 2015 apr 8

PMID:
25862334
Dagsvold I, Møllersen S, Stordahl V

What can we talk about, in which language, in what way and with whom? Sami patients' experiences of language choice and cultural norms in mental health treatment.

Int J Circumpolar Health 2015;74():26952. Epub 2015 mai 13

PMID:
25976741
Stoor JP, Kaiser N, Jacobsson L, Renberg ES, Silviken A

"We are like lemmings": making sense of the cultural meaning(s) of suicide among the indigenous Sami in Sweden.

Int J Circumpolar Health 2015;74():27669. Epub 2015 sep 1

PMID:
26333721
Redvers J, Bjerregaard P, Eriksen H, Fanian S, Healey G, Hiratsuka V, Jong M, Larsen CV, Linton J, Pollock N, Silviken A, Stoor P, Chatwood S

A scoping review of Indigenous suicide prevention in circumpolar regions.

Int J Circumpolar Health 2015;74():27509. Epub 2015 mar 4

PMID:
25742882
Sandbu M, Kamps A, Preljevic V, Javo C

Foreign doctors in Norwegian psychiatry – is there a need for a mentoring scheme?

Tidsskr Nor Laegeforen 2015 Jun 30;135(12-13):1133-7. Epub 2015 jun 30

PMID:
26130546
Eriksen AM, Hansen KL, Javo C, Schei B

Emotional, physical and sexual violence among Sami and non-Sami populations in Norway: The SAMINOR 2 questionnaire study.

Scand J Public Health 2015 Aug;43(6):588-96. Epub 2015 mai 12

PMID:
25969164
Utfyllende informasjon

SANKS har samlet sett hatt en betydelig økt produksjon av vitenskapelige artikler i 2015 sammenlignet med fjoråret. Økt produksjon har sammenheng med at SANKS sine to phd kandidater og forskningsprosjektet "Reindriftas hverdag"har kommet i en publiseringsfase. Som det går frem av oversikten er det fire av førsteforfatteren som er ansatt i SANKS samt at det er andre ansatte i SANKS som er medforfattere. To av artiklene er relatert til nasjonale og internasjonale samarbeid hvor henholdsvis en og to ansatte ved SANKS er medforfattere.

Avlagte doktorgrader

Utfyllende informasjon

SANKS hadde i 2015 tre pågående doktorgradsprosjekter hvor to av disse etter planen skulle ha vært ferdigstilt i 2015. På grunn av forsinkelser ble de ikke ferdigstilt, men begge har på nåværende tidspunkt god progresjon og planlagt ferdigstillelse er nå 2016.

Forskningsprosjekter

Ph.d.: Depresjon og kultur: En kvalitativ undersøkelse av sykdomsfortellinger blant samiske og norske deprimerte pasienter

Cecilie Javo, Finnmarkssykehuset

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HN

Internasjonalt samarbeid

Ph.d.: Gender based violence, ethnicity and mental health

Cecilie Javo, Finnmarkssykehuset

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Ph.d.: Effekter på pasientbehandling av terapeutoppl. i samisk forståelse av sykdom, psykiske fenomener og helbredertradisjoner

Vigdis Stordahl, Finnmarkssykehuset

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Ph.d.: Kulturkompetanse i psykisk helsevern til samiske pasienter

Vigdis Stordahl, Finnmarkssykehuset

Prosjektperiode:
2011 - 2016
Deltakende helseregion:
HN
Reindriftas hverdag

Snefrid Møllersen, Finnmarkssykehuset

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Utfyllende informasjon

Ph.d. prosjektet "Depresjon og kultur. En kvalitativ undersøkelse av sykdomsfortellinger blant samiske og norske deprimerte pasienter" er forankret i SANKS med Cecilie Javo som prosjektleder, men stipendiaten er ansatt ved Nordlandssykehuset.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Finnmarkssykehuset HF, ved Direktør Stein Erik Breivikås

Referansegruppen har i 2015 bestått av:
Espen Ajo Arnevik
Referansegruppens leder (HSØ)
Edvard Hauff
Universitetsrepresentant
Ellen Hoxmark
Representant Helse Midt-Norge
Ester Brønstad
Kommunal representant
Geir Sverre Braut
Representant Helse Vest
Gunn Heatta
Representant for tjenesten
Ingrid Jåma
Brukerrepresentant
Lars Lien
Andre
Lars Magne Andreassen
Andre
Marit Myrvoll
Andre
Siv Kvernmo
Representant Helse Nord
Tuva Svendsen
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport, Helse Nord

Personvern  -  Informasjonskapsler