Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om bruk av antibiotika i spesialisthelsetjenesten. Riktig bruk av antibiotika er nødvendig for å hindre utvikling og spredning av antibiotikaresistens. 

Tjenestens virkemidler er forskning inklusiv overvåkning av antibiotikabruk, nettverksbygging, undervisning og formidling av informasjon til helsepersonell og befolkningen for øvrig.

Målet er å øke kompetansen om antibiotikabruk, og betydningen av korrekt forskriving hos den enkelte lege som forskriver antibiotika, og at det etableres fagmiljøer og faglige nettverk i alle helseregioner for å ivareta dette arbeidet lokalt.

Oppgaver og resultat
KAS viktigste oppgave er å støtte sykehusene i styring av antibiotikabruken. Regjeringen publiserte 7.1.2016 Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten. KAS har bidratt aktivt i forarbeidet, og våre aktiviteter har innrettet seg mot sykehusenes hovedoppgaver i planen. Tiltakene for sykehus er etablering av antibiotikastyringsprogram i alle sykehus og, i samarbeid med Helsedirektoratet, å etablere systemer for vedlikehold/revisjon av retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus. KAS har fortsatt arbeidet med å sette sykehusene i stand til å styre egen antibiotikabruk. I mai 2016 avholdt vi et nasjonalt tverrfaglig 2-dagers kurs i ETABLERING av antibiotikastyring, og inviterte inntil tre deltakere fra hvert av helseforetakene/de private sykehusene. Alle unntatt ett helseforetak deltok på møtet. Nytt tilsvarende kurs i OPERASJONALISERING av antibiotikastyring er planlagt til mai 2017. KAS samarbeider bredt med andre aktører innen antibiotikabruk og antibiotikaresistens: a) Særlig er samarbeidet med Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) videreutviklet i 2016 og vi drar nytte av hverandres kompetanse og nettverk og ser klare synergieffekter. Felles nettside for ASP og KAS (antibiotika.no) er flyttet til ny plattform. KAS og ASP er gjensidig representert i redaksjonene for retningslinjene for sykehus og primærhelsetjenesten. KAS er dessuten forfatter/medforfatter på flere kapitler for retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Vi har også vært med på å utarbeide utkast til retningslinjer for antibiotikabehandling i kommunale akutte døgnplasser (KAD). Vi har et omfattende samarbeid om tiltak for antibiotikabruk i sykehjem, pilot i Østfold ble startet opp i oktober, og det er gjort avtale for flere fylker med oppstartdato i 2017. Samarbeidet om undervisning for medisinstudenter 2 ganger årlig i utlandet er videreført. b) Nasjonalt folkehelseinstitutt. Samarbeid om overvåking og rapportering av antibiotikabruk i sykehus og utenfor sykehus. Medlem i antibiotikakomitéen. Bidratt med innspill i rapportfunksjoner for NOIS-PIAH. Deltakelse i prosjektarbeid rundt legemiddelberedskap/ legemiddelmangel knyttet til antibiotika, dessuten arbeid med utvikling av nye økonomiske modeller for finansiering av nye og/eller viktige antibiotika. Samarbeid om hvordan smittevernarbeid og arbeid med antibiotikastyring kan integreres og dra gjensidig nytte. c) Helsedirektoratet (HD): HD står som utgiver av retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus. Vi har sammen med HD lagt ned et betydelig arbeid ifm konvertering av retningslinjen (anslagsvis 4-500 sider) til ny plattform. Den forbedrete digitale utgaven ble publisert i desember. KAS deltar i redaksjonen for retningslinje med bl.a. saksforberedelser (ett møte i 2016). KAS bidrar med faglig rådgiving om retningslinjen, men vi har vært nødt til å nedskalere innsatsen for revisjon og vedlikehold av retningslinjen fordi tilskudd fra HD til denne virksomheten ikke ble videreført for 2016. KAS har faglig ledelse av HDs arbeidsgruppe for kvalitetsindikatorer (KI) for antibiotikabruk og infeksjoner i helsetjenesten. KI for antibiotikabruk i sykehus forventes publisert i 2017. KAS deltar i AFA-gruppen, Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål, som ligger under HD. d) K-Res (Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens): Det er en naturlig avgrensing av arbeidsområder mellom K-Res og KAS som har ulike kompetanseområder (beskrevet i årsrapporten for 2015). KAS og K-Res samarbeider om kompetansespredning, bl.a. gjennom den nasjonale antibiotikakonferansen, og AFAs kurs i resistensbestemmelse, samt andre videre- og etterutdanningskurs for leger. e)NORM: KAS er medforfatter for kapitlet om antibiotikabruk i sykehus i NORM-rapporten 2015, med utarbeidelse av tekst og grafer. f)KAS deltar i styret i NFSH (Norsk forum for smittevern i helsetjenesten), en viktig arena for arbeid mot antibiotikaresistens. Vi er også med i Legeforeningens rådgivingsgruppe mot antibiotikaresistens. Helsedirektoratets forslag (evaluering av årsrapporten 2015) om kort felles beskrivelse av de ulike aktørers ansvar og roller tas opp på møte i Antibiotikakomitéen. KAS aktiviteter i 2016 ble betydelig påvirket av akademikerstreiken, to leger (vel halvparten av årsverkene ved KAS) var tatt ut i streik i 5 uker. Planlagte aktiviteter ble utsatt, bl.a. oppstart av revisjon av sykehusenes antibotikastyring.

KAS vurderer at vi har oppgaver på systemnivå med å bedre sykehusenes kompetanse på styring av antibiotikabruk, og på forskrivernivå ved økt kunnskap og fasilitering av riktig forskrivning. KAS har bygd opp et robust nettverk med «antibiotikakontakter» som har årlige nettverksmøter ifm den nasjonale antibiotikakonferansen i november. Vi gir veiledning om oppstartsaktiviteter, mandat og statistikk til de tverrfaglige a-teamene rundt om i landet pr. telefon og mail. Nettsiden er aktiv. KAS har utarbeidet standard og «bruksanvisning» for hvordan sykehusene kan overvåke og rapportere antibiotikabruk lokalt, og publiserer rapport over antibiotikaforbruk på helseforetaksnivå på vår hjemmeside. Vi har tilbakemeldinger på at disse rapportene er svært nyttige, og brukes i sykehusene overfor ledelse og de kliniske avdelinger. Vi planlegger å tilby sykehusene revisjon av antibiotikastyring i løpet av 2017. KAS bidrar gjennom undervisning i grunn-, videre- og etterutdanning samt annen formidling til å øke sykehuslegers kompetanse på antibiotikabruk og fasilitere riktig forskrivning slik at den nasjonale faglige retningslinjen etterleves. Vi har også undervisning, kurs og netttverk rettet mot andre yrkesgrupper (farmasøyter, sykepleiere) som har roller i arbeidet for bedre antibiotikabruk. Andre viktige elementer er e-læringskurset om antibiotikabruk i sykehus som KAS har utviklet (publisert 2015). Kurset er tilpasset læringsplattformene i de fire helseregionene slik at alle sykehus kan ta kurset inn i sin kursportefølje. Kurset er også tilgjengelig via KAS sine nettsider. Retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus ble publisert i ny nettversjon i desember 2016 av Helsedirektoratet, med betydelig arbeidsinnsats også av KAS. Den nye nettversjonen er mer brukervennlig og tilpasset visning på forskjellige skjermer inkludert smart-telefoner. KAS vurderer at tilpasset visning på smart-telefon gjør at en app-versjon av retningslinjen er mindre aktuell. KAS har deltatt og vært medarrangør på flere nasjonale fagmøter om antibiotikabruk og antibiotikaresistens. Vi er medarrangør av den årlige nasjonale antibiotikakonferansen på Gardermoen i november. Var med i programkomite og hadde flere innlegg på «Nettverk for legemidler til barn» sitt møte i oktober om antibiotikabruk.

Resultatmål. Overordnet mål er at antibiotikaresistens ikke skal øke i Norge, men dette påvirkes også av mange andre faktorer enn antibiotikabruk. Handlingsplanen angir følgende mål for sykehus (etter forslag fra KAS, og identisk med KAS sitt resultatmål): Samlet bruk av 5 definerte grupper av bredspektrede antibiotika skal reduseres med 30% innen utgangen av 2020. Dette er et langsiktig mål, KAS vil bidra til at det etableres delmål/milepæler. For å nå dette målet om reduksjon av bredspektrede midler i sykehus, må det etableres programmer for styring av antibiotikabruk i sykehus. Dette er også et resultatmål. KAS er helseforetakenes representant i styringsgruppen for handlingsplanen. Som en del av styringsgruppens arbeid utførte KAS en spørreundersøkelse/kartlegging av hvor langt sykehusene var kommet med de ulike tiltakene for antibiotikastyring. Kartleggingen har vært nyttig både for styringsgruppen, som styringsverktøy på regionalt og HF-nivå og for KAS sitt arbeid overfor sykehusene. Vi er i stand til å identifisere hvilke områder sykehusene trenger støtte på, og hvilke sykehus som allerede besitter god kompetanse, og hvilke som trenger spesiell oppfølging. Kartleggingen viste at alle helseforetakene/sykehusene er i gang med innføring av antibiotikastyringsprogram. Dette bør være implementert i alle helseforetak/sykehus i løpet av 2017. Et annet mulig resultatmål er indeks for bruk av bredspektrede versus smalspektrede antibiotika. Vi har utviklet og testet ut en slik indeks på data fra noen norske sykehus, men validering gjenstår.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
12 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
20 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
9 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
26 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
7 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
6 timer

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • Stortinget, møte om ab-resistens 12/9, innlegg + debatt. (Seminar).
 • Helseministerens strategimøte om ab-resistens 18/10, innlegg. (Seminar).
 • TV2-nyhetene (tidlig 2016), intervju om resistensproblematikk. (Intervjuer/oppslag i media).
 • TV2 Nyhetskanalen om handlingsplanen 18/12. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Innsiktsartikkel om ab-resitens i Bergens tidende 23/4. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Møteleder 18/2 ved LVET-kurs om antibiotika, UiB. (Kurs).
 • Arrangør av LVET kurs om forebygging av sykehusinfeksjoner 28/11-1/12. Innlegg om antibiotikastyring, antibiotikaresistens. (Kurs).
 • Arrangør og innhold, kurs i etablering av antibiotikastyringsprogram 9-10/5. (Kurs).
 • Turning the tide of antimicrobial resistance. Innlegg. (Konferanse).
 • Smittevernforums årskonferanse. Programkomite, deltakelse i paneldebatt 20/10. (Konferanse).
 • Årskonferansen til nettverket legemidler til barn, programkomite, 3 innlegg 25/10. (Konferanse).
 • Fagdag Norske sykehusfarmasøyters forening 10/3. 2 innlegg. (Konferanse).
 • ASPs jubileumskonferanse, innlegg. (Konferanse).
 • Nasjonal antibiotikakonferanse 16/11, programkomite, møteleder, innlegg og paneldebatt. (Konferanse).
 • Antibiotikastyring på nasjonalt LIS-møte 31/8. Innlegg. (Seminar).
 • Antibiotikastyring for regionalt legemiddelforum HSØ. (Seminar).
 • Seminar om antibiotikabruk i sykehjem og KAD, 2 innlegg, 27/4. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Regional smittevernkonferanse i Helse SørØst. Innlegg. (Konferanse).
 • Fagdg om antibiotikaresistens 28/9 Innlandet, 2 innlegg. (Seminar).
 • Antibiotikabruk i sykhejem, Østfold 12/10, 2 innlegg. (Seminar).
 • Møte m KAD-enhet Oslo 31/10, innlegg. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Regional smittevernkonferanse Helse Vest 9/6. Innlegg. (Konferanse).
 • Regional smittevernkonferanse 13/12, innlegg. (Konferanse).
 • Fagdag om UVI, Helse Førde, 3 innlegg 28/4. (Seminar).

Kvalitetsverktøy

 • Kortversjon av nasjonal retningslinje for antibiotikabruk i sykehus. Utviklet av KAS, utgitt av HDir, 2014, Nasjonal retningslinje
 • Utkast til nasjonal retningslinje for antibiotikabruk i KAD. Medforfatter., 2016, Nasjonal retningslinje
 • Nasjonal retningslinje for antibiotikabruk i sykehjem. Medforfatter, 2008, Nasjonal retningslinje
 • E-læringskurset antibiotikabruk i sykehus, 2015, Kompetansespredningsplan
 • Nasjonalt tverrfaglig kurs i etablering av antibiotikastyringsprogram, 2016, Kompetansespredningsplan
 • Planlagt nasjonalt kurs i operasjonalisering av antibiotikastyring mai 2017, 2016, Kompetansespredningsplan
 • Regionalt antibiotikaregister. Pasientdata høstet fra elektronisk kurve. Mål: å bli nasjonalt, 2015, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten, redaksjonsmedlemmer og samarbeid med HDir, 2013, Nasjonal retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Brita Skodvin, Karina Aase, Ingrid Smith

How do microbiology laboratory staffs perceive the interaction between the microbiology laboratory and the clinicians

Poster European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2016

Arne Mehl, Bjørn Olav Åsvold, Stian Lydersen, Julie Paulsen, Ingvild Haugan, Erik Solligård, Jan Kristian Damås, Stig Harthug, and Tom-Harald Edna

Bloodstream infection at a general hospital in Mid-Norway 2002-2013

BMC Infectious Diseases, accepted 2016, in press

Arne Mehl, Bjørn Olav Åsvold, Stian Lydersen, Julie Paulsen, Erik Solligård, Jan Kristian Damås, Stig Harthug, and Tom-Harald Edna.

Burden of bloodstream infection in an area of Mid-Norway 2002-2013: A prospective, population-based observational study.

BMC Infectious Diseases, submitted 216

Brita Skodvin, Karina Aase, Anita Løvås Brekken, Esmita Charani, Paul Christoffer Lindemann, Ingrid Smith

Addressing the key communication barriers between microbiology laboratories and clinical units – a qualitative study

Submitted Dec. 2016

Øyunn Holen, Torunn Alberg, Hege Salvesen Blix, Ingrid Smith, Marion Iren Neteland, Hanne Merete Eriksen

Forskrivning av bredspektrede antibiotika på norske sykehus våren 2016

Tidsskrift for den norske legeforening, innsendt 2016

Avlagte doktorgrader

Anne Mette Koch

Lessons learned from infection surveillance: Occurrence, risk factors and consequences of healthcare-associated infections

Disputert:
Januar 2016
Hovedveileder:
Stig Harthug

Forskningsprosjekter

The antibiotic time-out project: intervention to promote appropriate use of antibiotics in hospital

June Utnes Høgli, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HN
Effect of rapid UTI diagnosis & real-time stewardship decision support on antibiotic consumption

Einar Nilsen, Helse Møre og Romsdal, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HMN
Procalcitonin guided antibiotic treatment in UTI infections in hospitals: effect on outcome and antimicrobial resistance

Arne Vasli Søraas; UiO, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Healthcare professional decision making in antimicrobial stewardship programs – what can we learn from other healthcare systems

Professor Alison Holmes, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

A Norwegian Antimicrobial Stewardship Initiative: Organizing for timely antibiotic prophylaxis in surgical departments

Stig Harthug, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Prudent antibiotic use in Norwegian hospitals – evidence gaps for implementing antimicrobial stewardship programs

Ingrid Smith, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Factors influencing hospital doctors antimicrobial prescribing

Ingrid Smith, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2018
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Utfyllende informasjon

De tre prosjektene i hhv. Helse Nord, Helse Midt, og Helse SørØst, har KAS gitt innspill til forskningsprotokoll, og vil ta aktivt del i analysearbeid og publisering av resultater. Alle 3 prosjektene mangler foreløpig full finansiering.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Avdelingssjef Alf Henrik Andreassen

Referansegruppen har i 2016 bestått av:
Gunnar Skov Simonsen
Referansegruppens leder (HN)
Andreas Radtke
Representant Helse Midt-Norge
Else Johanne Rønning
Representant Helse Sør-Øst
Jon Sundal
Representant Helse Vest
Morten Lindbæk
Andre

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler