Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell mage-tarmsykdom bygger opp og sprer kompetanse om denne store sykdomsgruppen til alle nivåer av helsevesenet, til pasienter og pårørende. Funksjonelle mage-tarmsykdommer inkluderer blant annet irritabel tarm og funksjonell magesekk- og spiserørssykdom. Formålet er å sikre tidlig diagnose, større diagnostisk sikkerhet, overføring av trygghet, samt opplæring om hvordan sykdommen kan takles i hverdagen. Dette skal redusere symptombyrden og gi bedre livskvalitet og livsutfoldelse for en stor pasientgruppe. God behandling av pasienter skal skje på hjemstedet og helst i primærhelsetjenesten. Vi vil nå disse målene ved å utarbeide nasjonale behandlingsveiledere, holde kurs for leger i spesialisthelsetjenesten og for fastleger, etablere flere mage-tarmskoler for pasienter, formidle informasjon via internettportal, samt støtte forskning innenfor fagfeltet.

Følgende ICD10-koder inngår i det nasjonale oppdraget: K30 Funksjonell dyspepsi, K58 Irritabel tarm, K59 Forstoppelse / funksjonell diaré mm, K22.4 Øsofagusdyskinesi. I tillegg inngår en rekke andre tilstander som ikke spesifiseres i ICD10, se Roma III-klassifikasjonen som omfatter 64 diagnoser, http://www.romecriteria.org/assets/pdf/19_RomeIII_apA_885-898.pdf.

Oppgaver og resultat
Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM) startet offisielt 1. september 2014 ved ansettelse av senterleder prof. Jan Gunnar Hatlebakk MD., PhD (50 %), og koordinator dr. Birgitte Berentsen PhD (50 %). Senere på høsten tilsatte vi klinisk ernæringsfysiolog Synne O. Ystad (40 %) og forskningssykepleier Marthe Janssen (100 %). Vi er svært fornøyd med våre første 4 måneder som kompetansetjeneste. Sammen med vår lokale styringsgruppe har vi fått til mye på kort tid. Høsten 2014 etablerte vi en faglig referansegruppe med representanter fra alle Norges helseforetak, samt brukerrepresentant fra Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF), Norsk Gastroenterologisk Forening og Norsk forening for allmennmedisin. Vi samlet referansegruppen til første møte 8. desember og kan rapportere at referansegruppen godkjente kjernemandatet samt valgte gruppens leder. Entusiasmen er på plass og kommunikasjonen med referansegruppen er svært god. Den første tiden ser vi for oss å samle referansegruppen to ganger årlig, og neste planlagte referansegruppemøte blir i juni 2015. Som kompetansetjeneste skal vi bygge opp kompetanse, formidle og veilede, og relevant undervisning står sentralt blant våre oppgaver. Tilknyttet kompetansetjenesten har vi 4 doktorgradsstipendiater med relevante prosjekter: Eline Storlid, Tarek Mazzawi, Valery Glazkov og Elin Johanne Katle. 3 leger med prosjekter i funksjonelle mage-tarmsykdommer: Ellen Vara , Dag Andre Sangnes, Elisabeth K Steinsvik. Vi veileder 3 mastergradsstudenter i klinisk ernæringsfysiologi, og 2 forskerlinjestudenter: Eivind Valestrand og Kiniena Ftsumbrhan Tekie.

Allerede 1. – 3. september arrangerte kompetansetjensten Nasjonalt spesialistkurs i funksjonelle mage-tarmsykdommer for leger i spesialisering (LIS) og allmennmedisinere. Kurset var valgfritt for en rekke spesialiteter. Kurset ble holdt i samarbeid med Legeforeningen og Universitetet i Bergen og hadde 40 påmeldte fra hele nasjonen. Det er 6 år siden sist det ble arrangert kurs i funksjonelle mage-tarmsykdommer. Kursevalueringen viste at spesialt LIS-leger var svært fornøyd med det faglige innholdet og at det stimulerte til videre læring. Tilbakemeldingene fra allmennlegene var også positive, men tilsa at kurset holdt et noe høyere nivå enn forventet. Dette opplevde vi som god lærdom og har derfor i samarbeid med vår referansegruppe planlagt å holde et eget kurs i funksjonelle mage-tarmsykdommer rettet mot allmennleger høsten 2015. For å sikre lik tilgjengelighet har vi etablert en kursportal på nett hvor kursdeltagere finner informasjon om kursene vi avholder, samt tilgjengelig kursmateriale i form av pdf-filer som enkelt kan lastes ned (http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mage-tarmsykdommer/Sider/undervisning.aspx).

Et sentralt mål for kompetansetjenesten er at den understøtter lokal pasientbehandling. Funksjonelle mage-tarmsykdommer har økt betydelig i prevalens og utgjør inntil 30-40 % av arbeidsmengden innen spesialiteten fordøyelsessykdommer. Sykdomskomplekset innebærer ofte betydelig tap i livskvalitet, yrkesaktivitet og forbruket av helsetjenester er stort. Kunnskapssvikt blant helsepersonell og pasienter er blitt et hovedproblem. I forkant av etableringen av NKFM har ildsjeler fra Medisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssjukehus opprettet pasientskole for pasienter med irritabel tarm-syndrom. Dette kvalitetsforbedringsprosjektet fikk i 2012 tildelt såkornmidler fra Helse Vest. Ettersom dette tilbudet har vist seg å ha en meget stor etterspørsel har NKFM tatt over driften av IBS-skolen. IBS-skolen har hatt som mål å samle pasienter med IBS til gruppebasert undervisning der de får opplæring i ulike aspekter tilknyttet sin sykdom. Vi holder klasseromsbaserte kurs med ca. 15-20 deltagere. Målet er å ha et undervisningsopplegg der ulike faggrupper bidrar med kunnskap og råd fra sitt fagfelt. Lege har undervisning om sykdom og medisinske behandlingstilbud. Klinisk ernæringsfysiolog har i hovedsak undervisning om lavFODMAP-dietten som har en dokumentert effekt hos en del IBS-pasienter. Fysioterapeut tar opp litt om pusteteknikker og kroppsholdning. Psykolog bidrar med kunnskap om stressmestring og hvordan leve med kroniske tilstander. En sosialkonsulent bidrar med kunnskap om hvilke offentlige rettigheter man har som IBS-pasient. Vi ønsker også å legge til rette for likemannsarbeid mellom pasienter med samme tilstand. Her er Landsforeningen mot fordøyelsessydkommer (LMF) en viktig medspiller. Resultatmålet for IBS-skolen er at pasientene som kurses skal oppleve økt kunnskap, forståelse av sin tilstand, og hvilke offentlige rettigheter som er tilgjengelig. Målet er at pasienten skal blir "skipper på egen skute" og selv i større grad klare å leve med og håndtere sine plager. Alt tyder på at dette gir bedre mestring, bedre livskvalitet og at sekundær helseangst kan reduseres, med redusert forbruk av helsetjenester. Overordnet mål er at aktiv yrkesdeltakelse vil øke og faren for medikamentavhengighet reduseres. I prosjektperioden ble det arrangert 6 kurs for IBS pasienter og deres pårørende. Vi hadde 2 kurs høsten 2012, 4 kurs i løpet av 2013, og 6 kurs ila 2014. Vi planlegger å holde 8 kurs i 2015, og 10 kurs i 2016. Vi er i prosessen å gjøre pasientinformasjon om IBS-skolen tilgjengelig på internett: http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mage-tarmsykdommer/Sider/pasientinformasjon.aspx. Vår visjon er at alle helseforetak sine læring og mestringssenter (LMS) i Norge skal kunne tilby sine pasienter IBS-skole lokalt. Det er for tiden få sentre i Norge som tilbyr dette til IBS pasienter. Et av våre resultatmål er å kunne implementere IBS-skole som et nasjonalt pasienttilbud med likeverdig tilgang for alle. Derfor er vi er nå i prosessen å utføre en utredning som vil gi oss oversikt over hva som finnes der ute, og om det er «godt nok». Vi vil i løpet av våren 2015 invitere interessenter til å hospitere hos oss under våre IBS-skoler. Dette håper vi vil være en effektiv måte å undervise eksterne kollegaer på. Vi planlegger videre at interessenter skal kunne motta en ferdig «pakkeløsning» som skal inneholde standardisert IBS-skole kursmateriale som for eksempel power-point slides og informative brosjyrer. Helse Bergen og HUS fungerer i samarbeid med NKFM som et second opinion-senter for funksjonelle mage-tarmsykdommer fra alle deler av landet. Pasientene kommer for 2-5 dagers opphold med endoskopisk og ultrasonografisk utredning, funksjonelle studier, kartlegging av symptomer etter Roma III-kriteriene, samt psykometriske undersøkelser. Råd gis så til behandlende lege om videre utredning og oppfølging lokalt. Vi bygger på denne erfaringen og tar primært sikte på å spre denne kompetansen utover i helseforetakene.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
12 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
20 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
10 timer
Utfyllende informasjon

Leger knyttet til Kompetansetjenesten har bidratt med (økt) undervisning ved Universitetet i Bergen, til studenter i medisin og klinisk ernæring, med fokus på funksjonell sykdommer i mage-tarmkanalen, samt deres relasjon til ernæring. Veiledning av masteroppgaver i klinisk ernæring og kostbehandling av funksjonell mage-tarmsykdom.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Helse Bergen og HUS fungerer i samarbeid med NKFM som et second opinion-senter for funksjonelle mage-tarmsykdommer fra alle deler av landet. Pasientene kommer for 2-5 dagers opphold med endoskopisk og ultrasonografisk utredning, funksjonelle studier, kartlegging av symptomer etter Roma III-kriteriene, samt psykometriske undersøkelser. Råd gis så til behandlende lege om videre utredning og oppfølging lokalt. Vi bygger på denne erfaringen og tar primært sikte på å spre denne kompetansen utover i helseforetakene.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • Elin-Johanne Katle, Forsker grand prix «Kan magetrøbbel gi bihulebetennelse?». (Intervjuer/oppslag i media).
 • NRK P1, "Kroppen", radiointervju 27.07.14 med Trond Viggo Torgersen, Trygve Hausken. (Intervjuer/oppslag i media).
 • NRK Hordaland intervju "Professor - Derfor bør du prompe". (Intervjuer/oppslag i media).
 • Dagens Medisin "Buljongtest avslører stressmage". (Intervjuer/oppslag i media).
 • NRK P1 radiointervju Tond Viggo Torgersen "Kroppen". (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Gastroenterologen, Juni 2014 "Kompetansetjeneste og kurs om funksjonelle mage-tarm-sykdommer". (Intervjuer/oppslag i media).
 • Gastroenterologen, Juni 2014 "Patogenese ved irritabel tarm-syndrom". (Intervjuer/oppslag i media).
 • Gastroenterologen 25.06.14 "Patogenese ved irritabel tarm-syndrom". (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Doktorgradsveiledning - 5 stk. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Masterstudentveiledning - 2 stk. (Veiledning).
 • Veiledning av klinisk ernæringsfysiologer - 5 stk. (Veiledning).
 • Forskerlinjestudentveiledning - 2 stk. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • Kvalitetsregister for funksjonelle mage-tarmsykdommer , 2014, Medisinsk kvalitetsregister
Utfyllende informasjon

540 registrerte pasienter.

Forskning

Vitenskapelige artikler

El-Salhy Magdy, Gilja Odd Helge, Hatlebakk Jan Gunnar, Hausken Trygve

Stomach antral endocrine cells in patients with irritable bowel syndrome.

Int J Mol Med 2014 Oct;34(4):967-74. Epub 2014 aug 8

PMID:
25110039
El-Salhy Magdy, Gilja Odd Helge, Gundersen Doris, Hatlebakk Jan Gunnar, Hausken Trygve

Duodenal chromogranin a cell density as a biomarker for the diagnosis of irritable bowel syndrome.

Gastroenterol Res Pract 2014;2014():462856. Epub 2014 jun 16

PMID:
25028588
Hatle Håvard, Hoff Dag Arne Lihaug, Lode Inge, Sandvik Åse Roald, Hatlebakk Jan Gunnar

[H. Hatle and colleagues reply].

Tidsskr Nor Laegeforen 2014 May 13;134(9):914. Epub 2014 mai 13

PMID:
24828707
El-Salhy Magdy, Gilja Odd Helge, Gundersen Doris, Hatlebakk Jan Gunnar, Hausken Trygve

Endocrine cells in the ileum of patients with irritable bowel syndrome.

World J Gastroenterol 2014 Mar 7;20(9):2383-91.

PMID:
24605036
El-Salhy Magdy, Hatlebakk Jan Gunnar, Gilja Odd Helge, Hausken Trygve

Irritable bowel syndrome: recent developments in diagnosis, pathophysiology, and treatment.

Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2014 May;8(4):435-43. Epub 2014 mar 3

PMID:
24580043
El-Salhy Magdy, Gundersen Doris, Gilja Odd Helge, Hatlebakk Jan Gunnar, Hausken Trygve

Is irritable bowel syndrome an organic disorder?

World J Gastroenterol 2014 Jan 14;20(2):384-400.

PMID:
24574708
Hatle Håvard, Erwied Boris Marcus, Lode Inge, Sandvik Åse Roald, Hatlebakk Jan Gunnar, Øvrebø Kjell, Hoff Dag Arne Lihaug

[A pregnant woman with vomiting and breathing difficulties].

Tidsskr Nor Laegeforen 2014 Feb 25;134(4):426-9.

PMID:
24569744
El-Salhy Magdy, Svensen Rune, Hatlebakk Jan Gunnar, Gilja Odd-Helge, Hausken Trygve

Chronic constipation and treatment options (Review).

Mol Med Rep 2014 Jan;9(1):3-8. Epub 2013 nov 4

PMID:
24189940
Mazzawi Tarek, Gundersen Doris, Hausken Trygve, El-Salhy Magdy

Increased gastric chromogranin A cell density following changes to diets of patients with irritable bowel syndrome.

Mol Med Rep 2014 Nov;10(5):2322-6. Epub 2014 aug 18

PMID:
25174455
El-Salhy Magdy, Gilja Odd Helge, Hausken Trygve

Chromogranin A cells in the stomachs of patients with sporadic irritable bowel syndrome.

Mol Med Rep 2014 Oct;10(4):1753-7. Epub 2014 aug 8

PMID:
25109259
El-Salhy Magdy, Gilja Odd Helge, Gundersen Doris, Hatlebakk Jan G, Hausken Trygve

Interaction between ingested nutrients and gut endocrine cells in patients with irritable bowel syndrome (review).

Int J Mol Med 2014 Aug;34(2):363-71. Epub 2014 jun 17

PMID:
24939595
El-Salhy Magdy, Gilja Odd Helge, Gundersen Doris, Hausken Trygve

Endocrine cells in the oxyntic mucosa of the stomach in patients with irritable bowel syndrome.

World J Gastrointest Endosc 2014 May 16;6(5):176-85.

PMID:
24891930
El-Salhy Magdy, Umezawa Kazuo, Gilja Odd Helge, Hatlebakk Jan G, Gundersen Doris, Hausken Trygve

Amelioration of severe TNBS induced colitis by novel AP-1 and NF- ? B inhibitors in rats.

ScientificWorldJournal 2014;2014():813804. Epub 2014 jan 30

PMID:
24616647
El-Salhy Magdy, Gundersen Doris, Hatlebakk Jan G, Gilja Odd Helge, Hausken Trygve

Abnormal rectal endocrine cells in patients with irritable bowel syndrome.

Regul Pept 2014 Jan 10;188():60-5. Epub 2013 des 6

PMID:
24316398
Wendelbo Ingvild, Mazzawi Tarek, El-Salhy Magdy

Increased serotonin transporter immunoreactivity intensity in the ileum of patients with irritable bowel disease.

Mol Med Rep 2014 Jan;9(1):180-4. Epub 2013 nov 8

PMID:
24213511
Lied Gülen Arslan

Indication of immune activation in patients with perceived food hypersensitivity.

Dig Dis Sci 2014 Feb;59(2):259-66. Epub 2013 nov 2

PMID:
24185686
Mazzawi T, Hausken T, Gundersen D, El-Salhy M

Effect of dietary management on the gastric endocrine cells in patients with irritable bowel syndrome.

Eur J Clin Nutr 2014 Aug 6. Epub 2014 aug 6

PMID:
25097003

Forskningsprosjekter

lavFODMAP-kost ved IBS, blindet studie

Tonje Hustvedt, Trygve Hauksen, Jan Gunnar Hatlebakk, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2013 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
lavFODMAP og cøliaki

xxxx, Trygve Hausken, Jan Gunnar Hatlebakk, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Lekktarm

Ellen Vara, Gülen Arslan Lied, Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Funksjonell dyspepsi og biomekanikk

Eline Storlid, Trygve Hausken, Jan Gunnar Hatlebakk , Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
fMRI resting state of IBS pasientes

Eivind Valestrand, Arvid Lundervold, Trygve Hausken , Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Velocity-to-displacement integration fMRI of IBS patients

Kiniena Ftsumbrhan Tekie, Arvid Lundervold, Trygve Hausken, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Utredning for mistenkt gastropase med smartpill

Dag Andre Sangnes, Trygve Hausken, Jan Gunnar Hatlebakk, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Fekal mikrobiota transplantasjon hos pasienter med IBS

Dag Andre Sangnes, Trygve Hausken, Jan Gunnar Hatlebakk, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Mesalazin treatment in IBS

Dag Andre Sangnes, Trygve Hausken, Jan Gunnar Hatlebakk, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
xxx

Tarek Mazzawi, Magdy El Sahly, Helse Fonna HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Irritabel tarmsyndrom og funksjonell dyspepsi ved ME/CFS

Elisabeth K. Steinsvik, Jan Gunnar Hatlebakk, Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Endoskopi negativ dyspepsi

Valery Glazkov, Jan Gunnar Hatlebakk, Helse Fonna HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Reflukssykdom hos kronisk rhinusittpasienter

Elin Johanne Katle, Sverre Steinsvåg, Jan Gunnar Hatlebakk, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Direktør Lars Birger Nesje

Referansegruppen har i 2014 bestått av:
Knut Arne Wensaas
Referansegruppens leder (HV)
Einar Husebye
Brukerrepresentant
Hartwig Körner
Representant Helse Vest
Jørgen Valeur
Representant Helse Sør-Øst
Kristian Hveem
Representant Helse Midt-Norge
Rasmus Goll
Representant Helse Nord
Tone Cecilie Høgestøl
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler