Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer

Funksjonelle mage-tarmsykdommer er en stor sykdomsgruppe som blant annet inkluderer irritabel tarm og funksjonell magesekk- og spiserørssykdom. Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell mage-tarmsykdom skal bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av funksjonelle mage-tarmsykdommer til helsepersonell, til pasienter, pårørende og allmennheten. Formålet er å sikre tidlig diagnose, større diagnostisk sikkerhet, samt spre kunnskap om hvordan sykdommen kan takles i hverdagen. God behandling av pasienter skal skje på hjemstedet og helst i primærhelsetjenesten. Tjenesten vil iverksette målrettede tiltak for med det å redusere symptombyrden og gi bedre livskvalitet og livsutfoldelse for en stor pasientgruppe. Det er et mål å etablere tverrfaglige nettverk i alle helseregioner slik at disse kan videreføre arbeidet lokalt.

Følgende ICD10-koder inngår i det nasjonale oppdraget: K30 Funksjonell dyspepsi, K58 Irritabel tarm, K59 Forstoppelse / funksjonell diaré mm, K22.4 Øsofagusdyskinesi.

Oppgaver og resultat
Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM) er i sitt andre virksomme år siden oppstart 1. september 2014. Per i dag har vi 5 ansatte. Senterleder prof. Jan Gunnar Hatlebakk MD., PhD (50 %), og koordinator dr. Birgitte Berentsen PhD (50 %), klinisk ernæringsfysiolog Synne O. Ystad (40 %), prof. Trygve Hausken, MD., PhD (20 %), og forskningssykepleier Marthe Janssen (50 %). Forskning og forskermiljø Som kompetansetjeneste skal vi bygge opp kompetanse, formidle og veilede, og relevant undervisning står sentralt blant våre oppgaver. I år har vi hatt en doktorgradsdisputase ved Tarek Ramzi Elia Mazzawi. Dr. Mazzawis avhandling har tittelen «The role of diet in irritable bowel syndrome with special reference to gut neuroendocrine system». Dr. Mazzawi har fulgt opp pasienter før og 3-9 måneder etter å ha mottatt individuell kostveiledning. Pasientene fylte ut et spørreskjema for vurdering av symptomer og livskvalitet, og de gjennomgikk endoskopier med vevsprøver tatt fra magesekken og tykktarmen for å studere mage-tarm-hormoner, før og etter kostveiledning. Resultatene viser at individuell kostveiledning med lav FODMAP-diett fører til reduksjon av irritabel tarm-symptomene og økning av livskvaliteten. I tillegg normaliserte mage-tarm-hormonene seg, noe som kan muligens være årsaken til bedring av pasientenes symptomer. Avhandlingen belyser betydning og virkning av kostendring på symptomer hos mage-tarm-pasienter. Tilknyttet kompetansetjenesten har vi 3 doktorgradsstipendiater med relevante prosjekter: Eline Storlid, Valery Glazkov og Elin Johanne Katle. 3 leger med prosjekter i funksjonelle mage-tarmsykdommer: Ellen Vara, Dag Andre Sangnes, Elisabeth K Steinsvik. Vi veileder flere mastergradsstudenter i klinisk ernæringsfysiologi, og 2 forskerlinjestudenter: Eivind Valestrand og Kiniena Ftsumbrhan Tekie. Flere professorer i gastroenterologi samarbeider tett med kompetansetjenesten. Helsepersonell tilknyttet NKFM er også aktive i undervisning av medisinstudenter og klinisk ernæringsfysiologistudenter. For å stimulere oppbygging av forskernettverk inviterte NKFM Referansegruppen og deres miljøer til deltagelse ved European Society of Neurogastroenterology and motility NeuroGastro konferanse, Istanbul, Tyrkia, i juni 2015. Kollegiet fra Norge var godt representert blant 500 deltagere fra 47 forskjellige land, og deltok med flere foredrag og postere. Et reisebrev/referat fra denne konferansen ble senere publisert i Norsk gastroenterologisk forening sitt magasin, NGF-nytt. NKFM understøtter lokal behandling av pasienter Helse Bergen og HUS fungerer i samarbeid med NKFM som et second opinion-senter for funksjonelle mage-tarmsykdommer fra alle deler av landet. Pasientene kommer for 2-5 dagers opphold med endoskopisk og ultrasonografisk utredning, funksjonelle studier, kartlegging av symptomer etter Roma III-kriteriene, samt psykometriske undersøkelser. Råd gis så til behandlende lege om videre utredning og oppfølging lokalt. Vi bygger på denne erfaringen og tar primært sikte på å spre denne kompetansen utover i helseforetakene.

Undervisning For at pasienter med funksjonelle mage-tarmlidelser skal bli best ivaretatt ønsker vi å tilrettelegge for god og relevant undervisning for helsepersonell. I fjor avholdt vi et felles kurs for LIS i gastroenterologi og allmennleger. Erfaring fra dette kurset tilsa at allmennleger trenger et eget kurs. I samarbeid med Universitetet i Bergen og Norsk forening for allmennmedisin avholdt NKFM kurs for allmennleger, 28. og 29. september 2015. Kursevalueringen viste at deltagerne var svært fornøyd med det faglige innholdet og at det stimulerte til videre læring. For å sikre lik tilgjengelighet har vi etablert en kursportal på våre nettsider hvor kursdeltagere finner informasjon om kursene vi avholder, samt tilgjengelig kursmateriale i form av pdf-filer som enkelt kan lastes ned. Bokutgivelse "Lev godt med irritabel tarm" er en norsk bok skrevet for pasienter med irritabel tarm. Målet er at dem som er rammet skal kunne leve et normalt liv med vanlige, dagligdagse aktiviteter. Boken inneholder oppdatert informasjon om irritabel tarm og de fremskrittene som er gjort det siste tiåret. Boken er skrevet av gastroenterologer tilknyttet kompetansetjenesten. Forfatterne har alle lang erfaring i behandling av pasienter med irritabel tarm og er engasjert i forskning rundt sykdommen. IBS-skole Siden oppstart har vi driftet "IBS-skolen" som er pasientrettet gruppeundervisning utført av spesialisthelsetjenesten. Til nå har nærmere 400 pasienter deltatt på dette kurset. I oktober 2015 utførte vi en IBS-"storskole". Denne undervisningsmodellen var et eksperiment som ble nøye evaluert. På Haukeland Universitetssykehus utføres pasientrettet gruppeundervisning i klasseroms-modell, det vil si i grupper på 20-25 deltagere. Ved IBS-storskole deltok 89 pasienter. Helsetiltaket ble evaluert i form av spørreskjema med fokus på læringsmetoder (Læring -og mestringssenteret sitt standard spørreskjema). IBS-storskole viste seg å være like suksessfull som vanlig IBS-skole i mindre grupper. Pasientene vurderer nytten av 1) dialog med fagpersoner, 2) å høre andres erfaringer, 3) dele egne erfaringer, 4) og få tips og gode råd. Ved IBS-storskole ble undervisningen filmet og redigert til kortere filmer. Opptakene skal senere brukes til formidling og undervisning av helsepersonell som ønsker å starte opp IBS-skole ved sitt sykehus eller læring – og mestringssenter. Å stimulere til vekst av lokale IBS-skoler er arbeid som står sentralt for NKFM. I år har vi fulgt opp Ålesund og Tønsberg. Ved alle IBS-skoler har pasientene mulighet til å delta på i et anonymt studie. Studien er laget for å evaluere IBS-skole som helsetiltak over tid. Deltagerne fyller ut spørreskjema vedrørende symptomer og livskvalitet før og 6 måneder etter deltagelse ved IBS-skolen. Dataene lagres anonymt i et lokalt kvalitetsregister som skal utbedres i 2016. Hospitering Helsepersonell fra flere sykehus har hospitert ved våre IBS-skoler. I 2016 har vi planlagt å avholde 10 individuelle skoler og flere interesserte hospitanter har meldt seg. Våre danske kolleger har kommet langt innen ernæring og lav-FODMAPdiettveiledning. I april hospiterte to av NKFMs ansatte ved Aarhus sygehus og Herlev hospital i København. Arrangementer I 2015 har vi også hatt to kveldsmøter for helsepersonell med tema «Irritabel tarmsyndrom». 18. mars 2015 arrangerte NKFM og NGFs «Interessegruppe for funksjonelle mage-tarmsykdommer» det «1. nasjonale FGID-møtet» ved Oslo Kongressenter. På møtet deltok hovedsakelig gastroenterologer, men også ernæringsfysiologer, allmennleger og annet helsepersonell. Dette nasjonale vårmøtet vil bli arrangert årlig i samarbeid mellom NKFM og Interessegruppen. 2016-møtet er alt planlagt.

Overvåking av behandlingsresultater Som kompetansetjeneste skal vi overvåke og formidle behandlingsresultater. I 2015 har vi påbegynt dette arbeidet. Helsedirektoratets prioriteringsveileder ved fordøyelsessykdommer gir ikke svar på hvilke undersøkelser og hva slags behandling det er riktig å gi den enkelte pasient. Dette er faglige vurderinger som til enhver tid følger "beste praksis", nasjonale og lokale retningslinjer basert på vitenskapelig dokumentasjon og erfaringsbasert kunnskap. Når det foreligger nye vanlige symptomer (ikke alarmsymptomer), vil vurderingen på gruppenivå følge risikovurderingen i forhold til alvorlighet. I tillegg vurderes nytten ved å gi helsehjelpen, og at nytten står i rimelig forhold til ressursbruken. Ved funksjonelle mage-tarmsykdommer er det varierende prioriteringspraksis mellom regionene. Ettersom retningslinjer tilsier at pasienter med funksjonelle mage-tarmlidelser skal ha langtidsoppfølging i primærhelsetjenesten, angriper NKFM denne problemstillingen fra tre sider. Bygge opp og formidle kompetansen til 1) spesialisthelsetjenesten; 2) allmennleger (primærhelsetjensten); og 3) pasienter og pårørende. I 2015 ble det registrert 535 571 enkeltkonsultasjoner vedrørende funksjonelle magetarmsykdommer hos norske fastleger. I snitt er dette 122 konsultasjoner per praktiserende fastlege (4387 fastleger i Norge, 2013). I 2015 utførte NKFM en analyse av registrerte diagnose-koder (DIPS) ved konsultasjoner ved Gastroenheten, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, fra 2004 - 2015. Siden 2004 (da Giarida-epidemien brøt ut) har Gastroenheten utført 12 000 konsultasjoner med pasienter med en funksjonell mage-tarmlidelse som hoveddiagnose. Dette utgjør i snitt 5 legekonsultasjoner hver arbeidsdag. For å få en nasjonal oversikt planlegger NKFM å utføre analyse av diagnose-koder ved alle Norges sykehus (Norsk Pasient Register). Disse dataene skal vi følge over tid og bruke som et grunnlag for å måle vår effekt som nasjonal kompetansetjeneste. Nytt prosjekt: IBS-skole på internett og mobilapplikasjon En e-basert IBS-skole vil eliminere ventetiden. Årlig henvises det over 500 FGID-pasienter til Helse Bergen og vi ønsker å gi både dem og resten av Norges pasienter med funksjonelle mage-tarmlidelser et raskere og bedre tilbud. Utvikling av e-basert IBS-skole vil for den enkelte pasient gi større diagnostisk sikkerhet og trygghet, samt opplæring i hvordan sykdommen kan takles i hverdagen. Hovedmålet med dette prosjektet å gi pasienter med funksjonelle mage-tarmlidelser et bedre tilbud ved å overføre kompetanse og tilgangen til pasientopplæring (IBS-skole) fra spesialist til primærhelsetjenesten i kommunene. Dette skal vi gjøre ved å opprette en IBS-skole på internett og mobil (applikasjon). Vår strategi om kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten involverer aktiv deltagelse og samhandling på alle nivå i helsetjenesten. Prosjektet er godkjent og støttet av NKFMs Referansegruppe og en kontrollgruppe for prosjektet er etablert. Kort oppsummert ønsker vi å utvikle et e-verktøy fastleger kan tilby sine pasienter som et første ledd i behandlingslinjen. En e-basert IBS-skole vil kunne gi fastleger muligheten til å tilby sine pasienter kvalitetssikret informasjon fra spesialister (gastroenterolog, psykiater, klinisk ernæringsfysiolog, og manuell fysioterapeut), samt muligheten på tilgang til spørsmål og svar-korrespondanse Dette prosjektet hadde oppstart høsten 2015 og pilotstudien (Helse Bergen) er planlagt høsten 2016. Når IBS-skole på internett er ferdigstilt, kvalitetsevaluert -og sikret, har vi som visjon å spre helsetilbudet til hele Norge. I sammenheng med pasientdeltagelse på internettskolen samler vi inn data i form av spørreskjemabesvarelser vedrørende symptomer og livskvalitet. Disse dataene planlegger vi å samle i et nasjonalt kvalitetsregister, som på sikt, vil gi oss en grundig oversikt over sykdomsbildet i Norge. NKFM er svært fornøyd med Referansegruppens veiledning og arbeid. Vi har svært god og hyppig dialog med referansegruppens leder Knut-Arne Wensaas og opplever det som en stor fordel at han er praktiserende fastlege i tillegg til sine andre "hatter".

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
15 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
100 timer

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
 • Helse Vest RHF - 218 pasienter
Utfyllende informasjon

Mage-tarmskolen som tjenesten bidrar til og kvalitetssikrer tar imot pasienter til pasientrettet gruppeundervisning fra hele landet. Denne er under utvidelse til andre steder i landet og omarbeides i et elektronisk format som et samhandlingsprosjekt i Helse Vest HF.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • 6 stk IBS-skoler for pasienter + pårørende med henvisning (totalt 218 deltagere). (Veiledning).
 • Bokutgivelse "Lev godt med irritabel tarm" Zaki forlag 2015. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - alle regioner
 • Forskningsdagene - Stand. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervju Lommelegen "Blod i avføring. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervju KEF Hele norge baker TV3. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Dagbladet vedlegg kampanje "IBS: Den usynlig sykdommen". (Intervjuer/oppslag i media).
 • KK Livsstil "Slik får du fart på magen". (Intervjuer/oppslag i media).
 • Vi over 60 - intervju KEF om kosthold. (Intervjuer/oppslag i media).
 • www.helse-bergen.no/NKFM. (Intervjuer/oppslag i media).
 • facebook: https://www.facebook.com/Nasjonal-kompetansetjeneste-for-funksjonelle-mage-tarmsykdommer-726918954068068/. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Kurs i Funksjonelle Mage-tarmsykdommer for allmennleger, Kursnr: 30236 sammarbeid med Legeforeningen og UiB. (Kurs).
 • Ultralydsymposium NFUD, Røros 15.-17. April 2015: Ultralyd funksjonsundersøkelse av 509 pasienter. (Konferanse).
 • Norsk Gastroenterologisk forening Vinterøte Lillehammer Feb2015 flere muntlige presentasjoner. (Konferanse).
 • 1st FGID-møte Oslo kongressenter 18. mars 2015 flere muntlige presentasjoner. (Konferanse).
 • UEGW Barcelona Oktober 2015 flere postere og muntlige presentasjoner. (Konferanse).
 • Eurpean Neurogastro and Motility, Istanbul Juni 2015 - flere postere og muntlige presentasjoner. (Konferanse).
 • GastroDiet Italia 2015. (Konferanse).
 • International GI-day, Roma April 2015. (Konferanse).
 • EuroSon 2015 Athen - flere postere og muntlige presentasjoner. (Konferanse).
 • SAGIM København 2015. (Konferanse).
 • 3 Innlegg i NGF-nytt. (Intervjuer/oppslag i media).
 • En mage av stein. NGF-nytt, 2015 22(3): p 43. Steinsvik EK, Valeur J. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Doktorgradsveiledning - 3 stk. (Veiledning).
 • Dogs as the source of Giardia in Bergen in 2004 – barking up the wrong tree? Tidsskriftet Nor Laegeforen. tidsskr. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Kveldsmøte om irritabel tarmsyndrom, Torsdag 27. august 2015. (Seminar).
 • Kveldsmøte, Fagmøte om IBS, mandag 28. september. (Seminar).
 • ME fagdag 2015. (Seminar).
 • Masterstudentveiledning - 8 stk. (Veiledning).
 • Artikkel i NGF-nytt. Referat fra Neurogastro. (Intervjuer/oppslag i media).

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Kvalitetsregister er under planlegging og tidlig etablering.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Mazzawi T, Hausken T, Gundersen D, El-Salhy M

Dietary guidance normalizes large intestinal endocrine cell densities in patients with irritable bowel syndrome.

Eur J Clin Nutr 2016 Feb;70(2):175-81. Epub 2015 nov 25

PMID:
26603880
El-Salhy M, Hausken T

The role of the neuropeptide Y (NPY) family in the pathophysiology of inflammatory bowel disease (IBD).

Neuropeptides 2016 Feb;55():137-44. Epub 2015 sep 25

PMID:
26431932
El-Salhy M, Hatlebakk JG, Gilja OH, Hausken T

The relation between celiac disease, nonceliac gluten sensitivity and irritable bowel syndrome.

Nutr J 2015;14():92. Epub 2015 sep 7

PMID:
26345589
El-Salhy M, Hatlebakk JG, Hausken T

Reduction in duodenal endocrine cells in irritable bowel syndrome is associated with stem cell abnormalities.

World J Gastroenterol 2015 Aug 28;21(32):9577-87.

PMID:
26327765
El-Salhy M

Recent developments in the pathophysiology of irritable bowel syndrome.

World J Gastroenterol 2015 Jul 7;21(25):7621-36.

PMID:
26167065
El-Salhy M

Recent advances in the diagnosis of irritable bowel syndrome.

Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2015;9(9):1161-74. Epub 2015 jul 15

PMID:
26162959
Mazzawi T, Gundersen D, Hausken T, El-Salhy M

Increased chromogranin a cell density in the large intestine of patients with irritable bowel syndrome after receiving dietary guidance.

Gastroenterol Res Pract 2015;2015():823897. Epub 2015 mar 30

PMID:
25918524
El-Salhy M, Gundersen D

Diet in irritable bowel syndrome.

Nutr J 2015;14():36. Epub 2015 apr 14

PMID:
25880820
El-Salhy M, Hatlebakk JG, Gilja OH, Hausken T

Densities of rectal peptide YY and somatostatin cells as biomarkers for the diagnosis of irritable bowel syndrome.

Peptides 2015 May;67():12-9. Epub 2015 mar 9

PMID:
25765365
Hutchison AT, Piscitelli D, Horowitz M, Jones KL, Clifton PM, Standfield S, Hausken T, Feinle-Bisset C, Luscombe-Marsh ND

Acute load-dependent effects of oral whey protein on gastric emptying, gut hormone release, glycemia, appetite, and energy intake in healthy men.

Am J Clin Nutr 2015 Dec;102(6):1574-84. Epub 2015 nov 4

PMID:
26537944
Robertson LJ, Tysnes KR, Hanevik K, Langeland N, Mørch K, Hausken T, Nygård K

Dogs as the source of Giardia in Bergen in 2004 – barking up the wrong tree?

Tidsskr Nor Laegeforen 2015 Oct 20;135(19):1718-20. Epub 2015 okt 20

PMID:
26486664
Giezenaar C, Trahair LG, Rigda R, Hutchison AT, Feinle-Bisset C, Luscombe-Marsh ND, Hausken T, Jones KL, Horowitz M, Chapman I, Soenen S

Lesser suppression of energy intake by orally ingested whey protein in healthy older men compared with young controls.

Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2015 Oct 15;309(8):R845-54. Epub 2015 aug 19

PMID:
26290103
Valeur J, Berstad A, Hausken T

The effect of body position on postprandial perceptions, gastric emptying, and intragastric meal distribution: an ultrasonographic study in reclining healthy subjects.

Scand J Gastroenterol 2015 Feb;50(2):170-3. Epub 2014 des 17

PMID:
25515140
Hatlebakk JG, Zerbib F, Bruley des Varannes S, Attwood SE, Ell C, Fiocca R, Galmiche JP, Eklund S, Långström G, Lind T, Lundell LR,

Gastroesophageal Acid Reflux Control 5 Years After Antireflux Surgery, Compared With Long-Term Esomeprazole Therapy.

Clin Gastroenterol Hepatol 2015 Jul 27. Epub 2015 jul 27

PMID:
26226096
Attwood SE, Ell C, Galmiche JP, Fiocca R, Hatlebakk JG, Hasselgren B, Långström G, Jahreskog M, Eklund S, Lind T, Lundell L

Long-term safety of proton pump inhibitor therapy assessed under controlled, randomised clinical trial conditions: data from the SOPRAN and LOTUS studies.

Aliment Pharmacol Ther 2015 Jun;41(11):1162-74. Epub 2015 apr 10

PMID:
25858519

Avlagte doktorgrader

Tarek Ramzi Elia Mazzawi

The role of diet in irritable bowel syndrome with special reference to gut neuroendocrine system

Disputert:
August 2015
Hovedveileder:
Magdy El-Salhy

Forskningsprosjekter

Reflukssykdom hos kronisk rhinusittpasienter

Elin-johanne Katle, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Endoskopi ved negativ dyspepsi

Valery Glazkov, Universitetet i Stavanger

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Irritabel tarmsyndrom og funksjonell dyspepsi ved ME/CFS

Elsiabeth K Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Mesalazin treatment in IBS

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Fekal mikrobiota tranplatasjon hos pasienter med IBS

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Utredning for gastroparese med Smartpill

Dag Andre Sangnes , Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Velocity-to-displacement integration fMRI of IBS patients

Kiniena Tekie, Arvid Lundervold, Trygve Hausken, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
fMRI resting state of IBS pasientes

Eivind Alexander Valestrand, Arvid Lundervold , Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Funksjonell dyspepsi og biomekanikk

Eline Lundekvam Storlid, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Lekktarm

Ellen Vara, Gülen A Lied, Trygve Hausken , Universitetet i Stavanger

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Six-Food elimination diet ved eosinofil øsofagitt

Jan Gunnar Hatlebakk, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Evaluering av IBS-skole som helsetiltak

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Modifisert lav-FODMAP diet sammenlignet med tradisjonell diet for irritabel tarm sykdom

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
En Diagnostisk Provokasjonsstudie hos Pasienter med ikke-Cøliakisk Gluten-Intoleranse

Gülen Arslan Lied, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
lavFODMAP-kost ved IBS, blindet studie

Hustvedt Tonje, Hausken Trygve, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Direktør Lars Birger Nesje

Referansegruppen har i 2015 bestått av:
Knut Arne Wensaas
Referansegruppens leder (HV)
Einar Husebye
Universitetsrepresentant
Jørgen Valeur
Representant Helse Sør-Øst
Kristian Hveem
Representant Helse Midt-Norge
Per Christian Valle
Representant Helse Nord
Tone Cecilie Høgestøl
Brukerrepresentant
Torgeir Finjord
Representant Helse Vest

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler