Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer

Funksjonelle mage-tarmsykdommer er en stor sykdomsgruppe som blant annet inkluderer irritabel tarm og funksjonell magesekk- og spiserørssykdom. Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell mage-tarmsykdom skal bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av funksjonelle mage-tarmsykdommer til helsepersonell, til pasienter, pårørende og allmennheten. Formålet er å sikre tidlig diagnose, større diagnostisk sikkerhet, samt spre kunnskap om hvordan sykdommen kan takles i hverdagen. God behandling av pasienter skal skje på hjemstedet og helst i primærhelsetjenesten. Tjenesten vil iverksette målrettede tiltak for med det å redusere symptombyrden og gi bedre livskvalitet og livsutfoldelse for en stor pasientgruppe. Det er et mål å etablere tverrfaglige nettverk i alle helseregioner slik at disse kan videreføre arbeidet lokalt.

Følgende ICD10-koder inngår i det nasjonale oppdraget: K30 Funksjonell dyspepsi, K58 Irritabel tarm, K59 Forstoppelse / funksjonell diaré mm, K22.4 Øsofagusdyskinesi.

Oppgaver og resultat
NKFM bygger opp og formidler kompetanse til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, samt pasienter og pårørende i form av kurs, undervisning, foredrag, deltagelse i den offentlige debatten i media, forskning og forskningsnettverk, telefon og epost-kontakt for spørsmål og svar, samt arbeider med nasjonale retningslinjer for utredning og behandling, implementering av "best praksis", til hele tjenestelinjen. Vi har per i dag 11 deltidsansatte som representerer 6 forskjellige yrkesgrupper av helsepersonell. KURS OG UNDERVISNING: Vi arrangerer kurs i funksjonelle mage-tarmsykdommer for spesialistutdanning av sykehusleger innenfor flere disipliner, samt i etterutdanning av fastleger (Primærmedisinsk uke og Våruken). Videre bidrar vi til undervisning for gastrosykepleiere spesialistutdanning på nasjonalt plan og grunnutdanningene innen flere helsefag. Dette omfatter også utarbeiding av lærebok og elektronisk læringsmateriale ved grunnutdanningene. KLINISK NETTVERK OG FORSKNINGSNETTVERK: Vårt kliniske nettverk er etablert gjennom Norsk gastroenterologisk Forening med Interessegruppen for Funksjonell Mage-Tarmsykdommer der vi i samarbeide arrangerer de Nasjonale møter i Neurogastroenterologi i Oslo hver medio mars med økende deltakelse. Forskningsnettverket er etablert med deltakende sentra i alle helseregioner, og søknader til flere nasjonale utlysninger av forskningsmidler. LIKEVERDIG TILGANG TIL TJENESTEN, FORMIDLING TIL ALLMENNHETEN - VÅRE NETTSIDER OG SOSIALE MEDIA: Vi deltar i debatten i media, og begynner å bli en anerkjent informasjonskilde: Dagens Medisin, Bergens Tidende, Aftenposten, NRK radio, Dagbladet, VG, Allers, TV2, Litteraturhuset. I 2018 endret Regjeringen vilkårene for grunnstønad ved glutenintoleranse og glutensensitivitet, denne debatten har vi i stor grad deltatt i, både populærvitenskapelig og forskningsmessig. I år har vi hatt 51 537 besøk ved våre nettsider. Dette vil svarer 1.58% av totalt antall besøk ved Helse Bergen sine nettsider, noe vi er meget stolte av. Mest populære tema: 1)lavFODMAP-dietten: mat ved IBS, 2)lavFODMAP: praktiske råd under eliminasjonsperioden, 3) lavFODMAP: oppskrifter, 4) IBS-skolen, 5) Transplantasjon av frisk tarmflora ved irritabel tarmsyndrom. Facebook: vi har 1796 følgere på facebook og har i 2018 postet 51 innlegg. Totalt har vi direkte nådd 73 388 personer med våre innlegg. OVERVÅKE OG FORMIDLE BEHANDLINGSRESULTATER: I 2017-18 har NKFM innhentet omfattende data fra Norsk Pasientregister og basert på dette datamaterialet veiledet to masterstudenter som arbeider med nasjonal kartlegging av praksis. 1) oversikt over fordelingen FGID-hoveddiagnoser ved alle sykehus i Norge, 2) alle utførte koloskopier med hoveddiagnosekoder innenfor FGID. Resultatene skal publiseres og formidles til relevante seksjonsoverleger/avdelingsledere i Norge, og er viktig i arbeidet med våre faglige veiledere for utredning og behandling av FGID. Også i år har vi hentet ut og data fra Statistisk sentralbyrå vedrørende primærhelsetjenestes konsultasjoner hos fastleger og legevakt kodet funksjonell-magetarmsykdom. Disse dataene overvåker vi og formidler til relevant publikum.

KOMPETANSESPREDNING OG ØKNING AV KVALITETEN I ET HELTETLIG PASIENTFORLØP KOMPETANSESPREDNING TIL ALLE NIVÅER I HELSEVESENET Vi har lagt stor vekt på å kommunisere til pasienter og dernest tilfastleger, som vi skjønner bruker våre hjemmesider ofte. I kurssammenheng er >50% av deltakerne fastleger, resten er spesialistkandidater i alle relevante spesialiteter. Det er viktig å overføre kompetanse til mange ledd i helsevesenet og denne strategien har vært aktivt støttet av vår Referansegruppe. I den kommende fasen vil vi øke tilgjengelig stoff for leger i spesialisthelsetjenesten utfra vår hjemmeside og arbeidet med veiledere i utredning og behandling av sykdommene har høy prioritet. IBS-POLIKLINIKK: Målet med dette prosjektet er å kartlegge og dokumentere effekt av tverrfaglig utredning og behandling ved IBS, dette for så å bistå implementering ved andre sykehus. Se fjorårets rapport for detaljer. I 2018 har det tverrfaglige teamet ved IBS-poliklinikk hatt 865 enkeltkonsultasjoner med 322 pasienter. Gjennomsnittsalder har vært 38 år (SD±15, range 15 til 91 år). Kjønnsfordelingen har vært 70% kvinner og 30% menn. Hoveddiagnose satt etter konsultasjon ved IBS-poliklinikk har fordelt seg over 43 diagnoser. 22,6% har fått diagnosen Irritabel tarm, resterende pasienter har fått øvrige diagnoser. Det arbeides i skrivende stund med en masteroppgave i klinisk ernæring som redegjør for effekt av tverrfaglig utredning og behandling ved IBS. Videre har vi hatt mange hospitanterende leger og ernæringsfysiologer ved IBS-poliklinikk. IBS-POLIKLINIKK: IMPLEMENTERING AV HYPNOTERAPI SOM HELSETILBUD VED IBS I 2018 har vi kommet godt i gang med"gut-directed" hypnosebehandling etter oversetting av materiale fra engelsk og svensk. Nytt av året er evaluering av gruppehypnose. Tanken er at at dette tilbudet som piloteres hos oss, skal tilbys i alle helseregioner. IBS-SKOLE: I 2018 har vi arrangert hele 11 IBS-skoler for pasienter med irritabel tarm og deres pårørende. Til sammen har 171 pasienter deltatt i vår kvalitetsevauering av helsetilbudet. 89% synes dialog med fagpersoner var svært nyttig/nyttig, 80% satte svært pris på gruppesamtaler, 82% fant det svært nyttig å høre andres erfaringer, og 64% synes det var nyttig å dele egne erfaringer, samt 93% fant det svært nyttig å få tips og gode råd. Videre ser vi at profilen vedrørende «hvor har du hørt om oss» endrer seg med tiden. I 2018 har andelen pasienter som har hørt om IBS-skole via fastlegen økt med hele 17%, fra 30% i 2017 til 47% i 2018. Vi anser dette som et resultat av god markedsføring og informasjonsspredning om både kompetansetjenesten og IBS-skole. Vi har mange hospitanterende leger og ernæringsfysiologer ved IBS-skolen, og hasr bidratt til oppretting av IBS-skoler flere steder i landet etter samme mal.. MAGE-TARMSKOLEN PÅ INTERNETT: Også i år har vi jobbet målrettet mot at pasienter med IBS skal få tilgang kvalitetssikret informasjon om egen helsetilstand uansett hvor de bor i landet. I år har Mage-tarmskolen på internett mottatt 500 000 kr i Innovasjonsmidler fra Helse Bergen, samt har blitt synliggjort som et satsingsprosjekt ved Seksjon for eHelse ved Haukeland Sykehus. Vi har også opprettet et samarbeid med Bergen Teknologi Overføring for innovasjon og implementeringsarbeid. Vi fortsetter arbeidet mot nasjonal likeverdig, digital tilgang. Så kan vi dokumentere svært god effekt av Mage-tarmskolen på internett: 68 pasienter ble rekruttert fra ventelisten til IBS-skolen ved Haukeland og fulgt over 6 måneder. Gjennomsnittsalder var 38 år, 19 % menn og 81 % kvinner. I gjennomsnitt ble IBS-SSS ble signifikant redusert etter 3 måneder og forbedringen var vedlikeholdt etter 6 måneder (IBS-SSS, oppstart = 269±81, 3 måneder= 234±79, p = 0,024 ; 6 måneder = 213±37 p = 0,000). Gjennomsnittsreduksjonsskår var 54 poeng (ansees som klinisk signifikant symptomlette hvis >50 poeng). Responder vs non-responder ble delt ved 50 poeng symptomlette. Responder: 58 % av deltagerne fikk 110 poeng reduksjon ved IBS-SSS. Responder-gruppen rapporterte også endring i livskvalitet i form av bedret kroppsbilde, matunngåelse, helsebekymringer, dysfori, aktivitetsnivå, relasjoner, sosial adferd, og seksuell aktivitet (p>0.000). IBS-CHATBOT: Doktorgradsstipendiat jobber med evaluering av chat-bot som helsetilbud. Bot'en skal lanseres i 2019. MOBIL-APPLIKASJON: NKFM veilder masterstudent i IKT som utvikler en mobilapplikasjon for kostregistrering som skal komme pasienter med IBS til gode. IBS-DAGEN: I år har vi arrangert "IBS-dagen" i samarbeid med Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer ved Rikshospitalet og Voss sykehus, enkeltvis 100 og 88 deltagere. Blandet helsepersonell og pårørende, meget god respons.

RESULTATMÅL OG PLANER: 1). Promotere anerkjennelse av funksjonelle mage-tarmsykdommer som et viktig helseproblem som må adresseres med kunnskap og respekt for pasienten. Et kontinuerlig arbeid ettersom «gamle vaner er vonde å vende» og kunnskapsbasen øker stadig. Vi tilnærmer oss dette fra flere vinkler som beskrevet ovenfor. 2). Utvikle og spre et bedre behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten. Vi videreutvikler fjorårets arbeid med å etablere kunnskapsbasen for utredningsveileder ved IBS. Ambisjonen er å lage en integrert veileder for alle nivåer av helsetjenestene. Samhandling mellom primær og spesialisthelsetjenesten står svært sentralt her. Veilederen er tenkt publisert i Tidsskriftet, og med tilgang fra Norsk Elektronisk Legehåndbok for og nå fastleger, i NGF-nytt for å nå alle gastroenterologer, samt våre egne hjemmesider. Videre har vi opprettet IBS-poliklinikk, videreført IBS-skolen til elektronisk Mage-tarmskole, samt er i prosessen å videreutvikle MT-skolen til en Chat-bot. Detaljer er beskrevet ovenfor. 3). Innføre "gut-directed" hypnose som behandlingstilbud for pasienter med funksjonelle mage-tarmlidelser i Norge. I 2018 har vi gjort oss gode erfaringer. Nå viderutvikler vi tilbudet til gruppehypnose. Internasjonale studier viser at hypnose og kognitiv adferdsterapi har god effekt ved symptomlinderende behandling hos pasienter med IBS. Vi har god progresjon i dette prosjektet. 4). Opprette en elektronisk "Mage-tarmskole" og spre helsetilbudet til hele Norge evt. gjennom helsenorge.no. Helsetilbudet gir alle pasienter lik tilgang til kvalitetssikret informasjon og veiledning uavhengig hvilken helseregion pasienten tilhører. Innen 2019 skal pasienter i alle helseregioner ha tilgang til det elektroniske helsetilbudet "Mage-tarmskolen". Dette prosjektet har kommet langt og vi er i prosessen å sikre finansiering for å kunne utvikle en nasjonal plattform. Detaljer ovenfor. 5). Kvalitetssikre og delta i grunnundervisning for medisinerstudenter, studenter i klinisk ernæring og spesialsykepleiere i gastrofagene. Vi arbeider for oppgradering av studieplaner og samstemming av pensum ved universitetene gjennom arbeidet med nasjonale læringsutbyttebeskrivelser og nasjonale delprøver i medisin. Vi har bidratt til flere kapitler i ny bok i Indremedisin for medisinstudenter. 6). Være tilgjengelig for henvendelser fra dags- og ukepressen, samt radio / TV og skal etter kapasitet bidra til publikasjoner rettet mot det brede publikum, pasienter og andre. Vi svarer ja til alle intervjuer og ønsker om foredrag og undervising så langt vi kapasiteten vår rekker. Våre medarbeidere strekker seg langt over forventet arbeidstid og brenner virkelig for denne pasientgruppen. 7). Øke tilgangen til kvalitetssikret informasjon for pasienter og pårørende. Nettsidene skal forbedres og stadig mer informasjon tilgjengeliggjøres. Nettidene våre er meget godt brukt. Detaljer ovenfor. 8). Øke kompetansenivået ved FGIDs i primærhelsetjenesten via kurs for allmennleger 1-2 ganger i året, samt inviterer med allmennleger i flere faglige settinger årlig. Lederen for vår referansegruppe er allmennlege og et viktig knutepunkt for oss.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
20 timer
Flere regioner: Utdanning av annet personell
50 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
80 timer
Utfyllende informasjon

Grunnutdanning og utdanning - underviser ved medisin, sykepleie, klinisk ernæring, radiografi. Viderutdannling - leger i spesialisering, viderutdanning i gastrosykepleie, master i klinisk ernæring.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Pilotprosjekt tverrfaglig poliklinikk ved Helse Bergen. Etablert som et forsøksprosjekt for å se på nytte av tre- og firefaglig utredning og behandling. Planlagt som et tosenterprosjekt med Harstad, men vi måtte starte opp alene. Vårt bidrag vsluttes nå fra tjenestens side og overføres til videre drift ved Medisinsk poliklinikk. Tenkt som en modell for bruk flere steder. Også grunnlaget for utprøving av algoritmer for utredning og behandling til våre utrednings- og behandlingsveiledere.

Formidling

Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Pasientkurs: IBS-skolen Januar. (Kurs).
 • Pasientkurs: IBS-skolen Februar. (Kurs).
 • Pasientkurs: IBS-skolen Mars. (Kurs).
 • Pasientkurs: IBS-skolen April. (Kurs).
 • Pasientkurs: IBS-skolen Mai. (Kurs).
 • Pasientkurs: IBS-skolen Juni. (Kurs).
 • Pasientkurs: IBS-skolen August. (Kurs).
 • Pasientkurs: IBS-skolen September. (Kurs).
 • Pasientkurs: IBS-skolen Oktober. (Kurs).
 • Pasientkurs: IBS-skolen November. (Kurs).
 • Pasientkurs: IBS-skolen Desember. (Kurs).
 • IBS-dagen Rikshospitalet. (Seminar).
 • IBS-dagen Voss sykehus. (Seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • Litteraturhuset i Bergen: Tåler det ikke! – August 2018. Ekspertsamtale / Debatt. (Seminar).
 • Debatt litteraturhuset "Tåler det ikke" August. (Seminar).
 • TV2 sak: «Ny glutenstudie overrasker ekspertene» - nettartikkel og intervju på TV2 Nyhetskanalen kl 07:00 (live sending). (Intervjuer/oppslag i media).
 • VG: Glutenstøtten kan bli kraftig redusert.07.08.18. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Aftenposten meninger: Nina Kristiansen utelater et viktig budskap om vår forskning på glutensensitivitet. Juni 2018. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Aftenposten: Endelig et nesten glutenfritt statsbudsjett. Oktober 2018. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Aftenposten: Forskning tilbakeviser glutensensitivitet. Juni 2018. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Die Welt, omtale av NCGS-studie. April 2018. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Frisky.no Intervju Oppblåst mage. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Allers ukeblad mai 2018. Irritabel tarmsyndrom. (Intervjuer/oppslag i media).
 • NRK radiointervju 8.mai. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Dagbladet - Min helse og omsorg, Mai. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Aftenposten "Endret kosthold er billig medisin" Juli. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Dagbladet "alt om din helse" IBS, September. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Mediaplanet IBS -alt om din helse Oktober. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 51 innlegg postet på Facebook. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Kurs i FGIDs for 60, fastleger. Primærmedisinsk uke. (Kurs).
 • Foredrag Scandinavian Association for Neuro-gastroenterology and Motility network-meeting. November.2018. (Konferanse).
 • SAGIM, København, 2 hovedinnlegg i plenum. (Konferanse).
 • Gastroskopet "IBS-poliklinikk" September. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Flere postere og muntlige innlegg ved European Gastroenterology Week. Wien, Oktober. (Konferanse).
 • Flere muntlige innlegg og postere ved Neurogasto- møtet Amsterdam August. (Konferanse).
 • IBS-dagen Voss sykehus. (Seminar).
 • IBS-dagen Rikshospitalet. (Seminar).
 • Doktorgradsveiledning. (Veiledning).
 • Masterstudentveiledning. (Veiledning).
 • Forskerlinjestudentveiledning. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

22.11.18. SAGIM network-meeting 2018, København, flere 5 min innlegg om pågående prosjekt. Vant pris for beste presentasjon.

Kvalitetsverktøy

 • Ultralyd funksjonsundersøkelse. 509 pasienter med funksjonelle mage-tarmlidelse, 2003, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Internasjonal veileder for gastro-intenstinal ultralydundersøkesle - Vårt bidrag er fokus på funksjonelle mage-tarmsykdommer, 2018, Nasjonal retningslinje
 • Diagnostisk veileder for utredning ved IBS, 2018, Nasjonal retningslinje
 • IBS-poliklinikk kvalitetsregister , 2018, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Generell forskningsbiobank for mage-tarmsykdommer , 2012, Biobank
Forskning

Vitenskapelige artikler

Dale HF, Jensen C, Hausken T, Lied E, Hatlebakk JG, Brønstad I, Lihaug Hoff DA, Lied GA

Effect of a cod protein hydrolysate on postprandial glucose metabolism in healthy subjects: a double-blind cross-over trial.

J Nutr Sci 2018;7():e33. Epub 2018 nov 28

PMID:
30524707
Dizdar V, Hausken T, Laerum OD, Gilja OH, Langeland N, Hanevik K

Prolonged Duodenal Mucosal Lymphocyte Alterations in Patients With and Without Postinfectious Functional Gastrointestinal Disorders After Giardia Infection.

J Infect Dis 2019 Jun 19;220(2):321-329.

PMID:
30500895
Mazzawi T, Lied GA, Sangnes DA, El-Salhy M, Hov JR, Gilja OH, Hatlebakk JG, Hausken T

The kinetics of gut microbial community composition in patients with irritable bowel syndrome following fecal microbiota transplantation.

PLoS One 2018;13(11):e0194904. Epub 2018 nov 14

PMID:
30427836
Tronstad RR, Polushina T, Brattbakk HR, Stansberg C, von Volkmann HL, Hanevik K, Ellinghaus E, Jørgensen SF, Ersland KM, Pham KD, Gilja OH, Hovdenak N, Hausken T, Vatn MH, Franke A, Knappskog PM, Le Hellard S, Karlsen TH, Fiskerstrand T

Genetic and transcriptional analysis of inflammatory bowel disease-associated pathways in patients with GUCY2C-linked familial diarrhea.

Scand J Gastroenterol 2018 Oct 24. Epub 2018 okt 24

PMID:
30353760
Giezenaar C, Lange K, Hausken T, Jones KL, Horowitz M, Chapman I, Soenen S

Acute Effects of Substitution, and Addition, of Carbohydrates and Fat to Protein on Gastric Emptying, Blood Glucose, Gut Hormones, Appetite, and Energy Intake.

Nutrients 2018 Oct 07;10(10). Epub 2018 okt 7

PMID:
30301241
Vara EJ, Brokstad KA, Hausken T, Lied GA

Altered levels of cytokines in patients with irritable bowel syndrome are not correlated with fatigue.

Int J Gen Med 2018;11():285-291. Epub 2018 jul 6

PMID:
30013383
Giezenaar C, Luscombe-Marsh ND, Hutchison AT, Lange K, Hausken T, Jones KL, Horowitz M, Chapman I, Soenen S

Effect of gender on the acute effects of whey protein ingestion on energy intake, appetite, gastric emptying and gut hormone responses in healthy young adults.

Nutr Diabetes 2018 Jul 13;8(1):40. Epub 2018 jul 13

PMID:
30006513
Hanevik K, Wik E, Langeland N, Hausken T

Transient elevation of anti-transglutaminase and anti-endomysium antibodies in Giardia infection.

Scand J Gastroenterol 2018 Jun - Jul;53(7):809-812. Epub 2018 jun 16

PMID:
29911457
Pham HT, Stevens JE, Rigda RS, Phillips LK, Wu T, Hausken T, Soenen S, Visvanathan R, Rayner CK, Horowitz M, Jones KL

Effects of intraduodenal administration of the artificial sweetener sucralose on blood pressure and superior mesenteric artery blood flow in healthy older subjects.

Am J Clin Nutr 2018 Jul 01;108(1):156-162.

PMID:
29878043
Storlid EL, Hausken T, Lied GA, Gilja OH, Hatlebakk JG

Gastric accommodation in healthy subjects studied by ultrasound, manometry, and impedancemetry.

Neurogastroenterol Motil 2018 Apr;30(4):e13249. Epub 2017 nov 9

PMID:
29119636
Giezenaar C, van der Burgh Y, Lange K, Hatzinikolas S, Hausken T, Jones KL, Horowitz M, Chapman I, Soenen S

Effects of Substitution, and Adding of Carbohydrate and Fat to Whey-Protein on Energy Intake, Appetite, Gastric Emptying, Glucose, Insulin, Ghrelin, CCK and GLP-1 in Healthy Older Men-A Randomized Controlled Trial.

Nutrients 2018 Jan 23;10(2). Epub 2018 jan 23

PMID:
29360778
Larsen T, Hausken T, Otteraaen Ystad S, Hovdenak N, Mueller B, Lied GA

Does the low FODMAP diet improve symptoms of radiation-induced enteropathy? A pilot study.

Scand J Gastroenterol 2018 05;53(5):541-548. Epub 2017 nov 7

PMID:
29113519
Dale HF, Biesiekierski JR, Lied GA

Non-coeliac gluten sensitivity and the spectrum of gluten-related disorders: an updated overview.

Nutr Res Rev 2018 Jul 16. Epub 2018 jul 16

PMID:
30009718
Dale HF, Hatlebakk JG, Hovdenak N, Ystad SO, Lied GA

The effect of a controlled gluten challenge in a group of patients with suspected non-coeliac gluten sensitivity: A randomized, double-blind placebo-controlled challenge.

Neurogastroenterol Motil 2018 Mar 15. Epub 2018 mar 15

PMID:
29542844
Valeur J, Småstuen MC, Knudsen T, Lied GA, Røseth AG

Exploring Gut Microbiota Composition as an Indicator of Clinical Response to Dietary FODMAP Restriction in Patients with Irritable Bowel Syndrome.

Dig Dis Sci 2018 02;63(2):429-436. Epub 2018 jan 4

PMID:
29302878
Pham KD, Havre RF, Langø T, Hofstad EF, Tangen GA, Mårvik R, Pham T, Gilja OH, Hatlebakk JG, Viste A

Navigated retrograde endoscopic myotomy (REM) for the treatment of therapy-resistant achalasia.

Neurogastroenterol Motil 2018 Apr;30(4):e13252. Epub 2017 nov 16

PMID:
29144018

Forskningsprosjekter

Fecal mikrobiotatransplantasjon - multisenterstudiea ved irritabel tarm.

Peter Holger Johnsen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Effekten av marint proteinhydrolysat på blodsukker etter måltid

Gülen Arslan Lied, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HMN
Effekter av karbohydratkvalitet - og mengde hos kvinner og menn med fedme

Gülen Arslan Lied, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Diagnostisk Provokasjonsstudie hos Pasienter med ikke-Cøliakisk Gluten-Intoleranse

Gülen Arslan Lied, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Ventrikkelens akkommodasjonsrefleks hos pasienter med Gastroøsofagal reflukssykdom og Fuksjonell dyspepsi

Eline Lundekvam Storlid, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Effect of marine peptide suplementation on recovery following endurance cycling

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Fecal microbiota transplantation and ACHIM suspension for manipulating the gut microbiota in patients with IBS

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

FriskULFU – en studie av magesekkens motilitet, sensitivitet og gastrointestinale hormoner hos friske individer

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Gastroduodenal dysmotility and low-grade inflammation – a link between functional GI disorders and ME/CFS?

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Irritable Bowel Syndrome and microbiota

Tarek Mazzawi, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2023
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Mage-tarmskolen på internett

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Kvalitetsevaluering av IBS-skolen som helsetiltak

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Kvalitetsevaluering av IBS-poliklinikk som helsetiltak

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
IBS Chat-bot - Norges første chat-bot app fra Helsevesenet

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Hypnoterapi ved IBS

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Validere Roma IV-kriterier på norsk

Jan Gunnar Hatlebakk, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Marine Protein Hydrolysate as Dietary Supplement in Irritable Bowel Syndrome

Hanna Fjeldheim Dale, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2018 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HMN
Marine Protein Hydrolysate as Dietary Supplement in Elderly Part I II

Hanna Fjeldheim Dale, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HMN
Marine Protein Hydrolysate as Dietary Supplement in Elderly Part I

Hanna Fjeldheim Dale, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HMN
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Avdelingsdirektør Kahtan Al-Azawy

Referansegruppen har i 2018 bestått av:
Knut-Arne Wensaas
Referansegruppens leder (HV)
Birgitte Berentsen
Representant for tjenesten
Cecilie Hauge Ågotnes
Brukerrepresentant
Einar Husebye
Brukerrepresentant
Jan Gunnar Hatlebakk
Representant for tjenesten
Johan Lunding
Representant Helse Sør-Øst
Jørgen Valeur
Representant Helse Sør-Øst
Kristian Hveem
Representant Helse Midt-Norge
Per Christian Valle
Representant Helse Nord
Torgeir Finjord
Representant Helse Vest

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler