Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer

Funksjonelle mage-tarmsykdommer er en stor sykdomsgruppe som blant annet inkluderer irritabel tarm og funksjonell magesekk- og spiserørssykdom. Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell mage-tarmsykdom skal bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av funksjonelle mage-tarmsykdommer til helsepersonell, til pasienter, pårørende og allmennheten. Formålet er å sikre tidlig diagnose, større diagnostisk sikkerhet, samt spre kunnskap om hvordan sykdommen kan takles i hverdagen. God behandling av pasienter skal skje på hjemstedet og helst i primærhelsetjenesten. Tjenesten vil iverksette målrettede tiltak for med det å redusere symptombyrden og gi bedre livskvalitet og livsutfoldelse for en stor pasientgruppe. Det er et mål å etablere tverrfaglige nettverk i alle helseregioner slik at disse kan videreføre arbeidet lokalt.

Følgende ICD10-koder inngår i det nasjonale oppdraget: K30 Funksjonell dyspepsi, K58 Irritabel tarm, K59 Forstoppelse / funksjonell diaré mm, K22.4 Øsofagusdyskinesi.

Oppgaver og resultat
AKTIVITET OPP MOT TJENESTENS RESULTATMÅL: Se fjorårets rapport for liste av våre 8 resultatmål. 2) Vi arbeider videre med utredningsveileder ved IBS og har som mål å ferdigstille denne høsten 2020. Veilederen er tenkt publisert i Tidsskriftet, og med tilgang fra Norsk Elektronisk Legehåndbok, i NGF-nytt for å nå alle gastroenterologer, samt våre egne hjemmesider. 3) Etter 1,5 års testperiode konkluderer vi med at standardisert hypnosebehandling ved IBS har god effekt på de deltagende pasienters livskvalitet og signifikant symptomlindrende effekt hos en andel pasienter. Evaluering av større grupper pasienter kan utføres for å identifisere subgrupper som har best nytte av helsetilbudet, men vi kan anbefale denne form for behandling til andre sykehus. Prosedyrekodene og resursbruken er bærekraftig. 4) I samarbeid med Helse Bergen Seksjon for eHelse har vi utviklet en nasjonal elektronisk behandlingsplattform for nettkurs ved IBS. En ny prosedyrekode for nettveiledet behandlingprogram (IEAB20) i somatikken kan gjøre nettbehandling mulig. Vi avventer bekreftelse vedrørende ISF for å vurdere bærekraftig drift lokalt og muligheter for utvidelse av nettbasert helsetilbud. 5) Vi arbeider for oppgradering av studieplaner og samstemming av pensum nasjonalt, og nasjonale delprøver. Vi deltar i undervisning og veileder medisinerstudenter, studenter i klinisk ernæring, sykepleiere i gastrofagene, samt studenter i radiografi og fysioterapi. 6) Vi deltar aktivt i ...

... debatten og bidrar i intervjuer, foredrag og undervising så langt vi kapasiteten vår rekker. 7) Nettidene våre hadde 92 000 besøk tom november 2019. Dette tilsvarer 2,5% av totalt antall besøk på Helse Bergen sine nettsider, noe vi er stolte av. 8) se nedenfor. KOMPETANSESPREDING: Vi er medarrangør og drivkraft i Nasjonalt møte i Neurogastroenterologi i mars hvert år i Oslo, nå for 6.gang, ca.120 deltakere tverrfaglig. I år har vi kurset 400 fastleger, i samarbeid med NOKLUS. Videre underviser vi i gastrosykepleie (spesialistutdanning) på nasjonalt plan og grunnutdanningene innen flere helsefag. Dette omfatter også utarbeiding av lærebok og elektronisk læringsmateriale ved grunnutdanningene. Videre er NKFM tilgjengelig på telefonnummer og epost lagt ut å våre nettsider, hyppig brukt av fastleger og spesialister fra andre sykehus. Vi er aktive på sosiale media. Vår facebook-side har 1959 følgere, og i 2019 har vi fått 1793 "likes" totalt og nådd 4300 personer månedlig, i snitt. Vi har arrangert 11 kurs for pasienter med IBS og pårørende (ca 500 pasienter), og 280 deltagere har meddelt fullstendige pasientrapporterte data og 1800 pasienter har bidratt til langsiktig kvalitetesvauering. 350 pasienter har bidratt til kvalitetsevaluering av IBS-poliklinikk. Dette skal publiseres i 2020. Tre masteroppgaver (à 60 stp) med tittel 1) "FGIDs in Norwegain specialist helath care service 2005-2016", "National Overview of Main Diagnoses Reported With Colonoscopy in Norwegian Institutions, Data From the Norwegian Patient Registry" og "Evaluation of a tertiary, multidisciplinary outpatient clinic for irritable bowel syndrome".

SAMARBEIDET RUNDT TJENESTEN: NKFM er godt forankret i den kliniske spesialisthelsetjenesten i gastroenterologi og har en svært dyktig ref. gr.leder som er fastlege og forsker, samt dedikerte og sakkyndige representanter fra hver helseregion, inkludert brukerrepresentanter fra Norsk Gastroenterologisk Forening (NGF) og pasientforeningen LMF. Vårt kliniske nettverk er etablert gjennom NGF og Interessegruppen for FGIDs. Sammen har vi siden 2014 arrangert det årlige møte i Nevrogastroenterologi. Forskningsnettverket vårt er etablert med deltakende sentra i alle helseregioner, og i 2019 fikk vi tilslag på forskningsmidler ved det nasjonale programmet for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten, herunder "Fekal transplantasjon ved IBS", med UNN Harstad / Helse Nord som det ledende sentret. NKFM er også deltagende senter i COLONIZE, en nasjonal multisenterstudie for reduksjon av antibiotabruk og økt bruk av fekal transplatasjon. NKFM har også samarbeid med VilVite-Senteret i Bergen, Bergen Stress og Søvn gruppe, Unger-Vetlesen Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, UNN Tromsø, Genetic Analysis AS for videreutvikling av dysbioseindeks, NOBA om videreutvikling av norsk lavFODMAP-app for pasienter med IBS, Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, Nasjonal Kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring, Nasjonal Komeptansetjenste for ultralyd i gastroenterologi, eMeistring og Intromat, Bergen Brain Plasticity Center og NeuroSysMed - nasjonalt forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
20 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
50 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
100 timer
Utfyllende informasjon

Fastlegekurs 400 deltagere. Grunnutdanning og utdanning - underviser ved medisin, sykepleie, klinisk ernæring, radiografi (universitet og høyskoler). Videreutdanning nasjonalt - leger i spesialisering, videreutdanning i gastrosykepleie, fysioterapi, psykologer, klinisk ernæringsfysiologer.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Pilotprosjekt tverrfaglig poliklinikk ved Helse Bergen. Etablert som et forsøksprosjekt for å se på nytte av tre- og firefaglig utredning og behandling ved funksjonelle mage-tarmsykdommer. Planlagt som et tosenterprosjekt med UNN Harstad, men vi måtte starte opp alene. Pilotprosjektet avsluttes nå fra tjenestens side og overføres til videre drift ved Medisinsk poliklinikk. Vi vil arbeide for å implementere denne modellen flere steder. Også grunnlaget for utprøving av algoritmer for utredning og behandling til våre utrednings- og behandlingsveiledere.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • IBS-dagen Rikshospitalet. (Kurs/seminar).
 • IBS-dagen Rikshospitalet, April. (Kurs/seminar).
 • Nyhetsartikkel: LMF Hypnoterapi ved IBS. Juni. (Oppslag i media).
Pasienter og pårørende - flere regioner
 • IBS-skolen Januar. (Kurs/seminar).
 • IBS-skolen Februar. (Kurs/seminar).
 • IBS-skolen Mars. (Kurs/seminar).
 • IBS-skolen April. (Kurs/seminar).
 • IBS-skolen Mai. (Kurs/seminar).
 • IBS-skolen Juni. (Kurs/seminar).
 • IBS-skolen August. (Kurs/seminar).
 • IBS-skolen September. (Kurs/seminar).
 • IBS-skolen Oktober. (Kurs/seminar).
 • IBS-skolen November. (Kurs/seminar).
 • IBS-skolen Desember. (Kurs/seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • VilviteSenteret - installasjon om hjerne-tarm-aksen. (Veiledning).
 • Ekspertuttalelse i Bergens Tidene: 23.09.2019 : Sak om vegetarmat. (Oppslag i media).
 • Ekspertuttalelse i sak i Aftenposten / BT / Stavanger Aftenblad : 03.09.2019: Slik unngår du å spise mer enn du trenger. (Oppslag i media).
 • Kronikk i Dagens Medisin 23.08.2019: Norske kostråd anbefaler ikke vestlig kosthold. (Oppslag i media).
 • Dagbladet: Ny behandlign mot IBS - dette virker. Juni. (Oppslag i media).
 • Forskning.no: Hypnose bør bli behandling for mange flere med vanlig magelidelse. Desember. (Oppslag i media).
 • Nyhetartikkel LMF: Forsker på tarmen vant viktig pris. (Oppslag i media).
 • Forskning.no Probiotika kan hjelpe på magetrøbbel. (Oppslag i media).
 • Forskning.no: IBS-pasienter ble bedre i magen etter bæsj-transplantasjon. januar. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • To stk kurs i FGIDs for totalt 400 fastleger. (Kurs/seminar).
 • Foredrag: Glutensensitivitet – Finnes det? Allergifrisk, Helsedirektoratet, Oslo, 30 min. (Kurs/seminar).
 • Foredrag: Glutensensitivitet – Fleip eller fakta? Cerealfagdagen, Nofima, Ås, 30 min For ansatte i brø/korn-industrien. (Kurs/seminar).
 • Muntlig innlegg UEGW Barcelona: Changes in duodenal Uroguanylin immunoreactive cells density correlate with IBS following FMT. (Konferanse).
 • Foredrag Scandinavian Association for Neuro-gastroenterology and Motility. (Konferanse).
 • SAGIM, København, 2 hovedinnlegg. (Konferanse).
 • Flere postere og muntlige innlegg ved European Gastroenterology Week, Barcelona, Oktober. (Konferanse).
 • Flere muntlige innlegg og postere ved Neurogasto- møtet i Lisboa, August. (Konferanse).
 • Poster: Regional forskningskonferanse,Kristiansund. (Konferanse).
 • Deltakelse i ekspertsamtale / debatt om vegetarmat og helse i regi av Eureka, Bygg for Biologiske Basalfag (60 min). (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • To forskerlinjestudenter. (Veiledning).
 • Åtte medisinstudenter. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Veiledning seks stk 60 stp masteroppgave klinisk ernæring. (Veiledning).
 • Veiledning av fire doktorgradsstipendiater. (Veiledning).
 • Lege i forskerstilling. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Flere etablerte registre og utarbeidede veiledere: Ultralyd funksjonsundersøkelse. 509 pasienter med funksjonelle mage-tarmlidelse, 2003, Register med nasjonal dekningsgrad Internasjonal veileder for gastro-intenstinal ultralydundersøkelse - Vårt bidrag er fokus på funksjonelle mage-tarmsykdommer, 2018, Nasjonal retningslinje. Diagnostisk veileder for utredning ved IBS, 2018-20, Nasjonal retningslinje. IBS-poliklinikk kvalitetsregister, 2018, Register med nasjonal dekningsgrad. Generell forskningsbiobank for mage-tarmsykdommer, 2012, Biobank.

Forskning

Vitenskapelige artikler

El-Salhy M, Hatlebakk JG, Gilja OH, Bråthen Kristoffersen A, Hausken T

Efficacy of faecal microbiota transplantation for patients with irritable bowel syndrome in a randomised, double-blind, placebo-controlled study.

Gut 2020 05;69(5):859-867. Epub 2019 des 18

PMID:
31852769
El-Salhy M, Hatlebakk JG, Hausken T

Possible role of peptide YY (PYY) in the pathophysiology of irritable bowel syndrome (IBS).

Neuropeptides 2020 Feb;79():101973. Epub 2019 okt 24

PMID:
31727345
Dale HF, Jensen C, Hausken T, Lied E, Hatlebakk JG, Brønstad I, Hoff DAL, Lied GA

Acute effect of a cod protein hydrolysate on postprandial acylated ghrelin concentration and sensations associated with appetite in healthy subjects: a double-blind crossover trial.

Food Nutr Res 2019;63(). Epub 2019 okt 22

PMID:
31692759
El-Salhy M, Hatlebakk JG, Hausken T

Diet in Irritable Bowel Syndrome (IBS): Interaction with Gut Microbiota and Gut Hormones.

Nutrients 2019 Aug 07;11(8). Epub 2019 aug 7

PMID:
31394793
Pauwels A, Boecxstaens V, Andrews CN, Attwood SE, Berrisford R, Bisschops R, Boeckxstaens GE, Bor S, Bredenoord AJ, Cicala M, Corsetti M, Fornari F, Gyawali CP, Hatlebakk J, Johnson SB, Lerut T, Lundell L, Mattioli S, Miwa H, Nafteux P, Omari T, Pandolfino J, Penagini R, Rice TW, Roelandt P, Rommel N, Savarino V, Sifrim D, Suzuki H, Tutuian R, Vanuytsel T, Vela MF, Watson DI, Zerbib F, Tack J

How to select patients for antireflux surgery? The ICARUS guidelines (international consensus regarding preoperative examinations and clinical characteristics assessment to select adult patients for antireflux surgery).

Gut 2019 11;68(11):1928-1941. Epub 2019 aug 2

PMID:
31375601
El-Salhy M, Hausken T, Hatlebakk JG

Increasing the Dose and/or Repeating Faecal Microbiota Transplantation (FMT) Increases the Response in Patients with Irritable Bowel Syndrome (IBS).

Nutrients 2019 Jun 24;11(6). Epub 2019 jun 24

PMID:
31238507
Mazzawi T, Hausken T, Hov JR, Valeur J, Sangnes DA, El-Salhy M, Gilja OH, Hatlebakk JG, Lied GA

Clinical response to fecal microbiota transplantation in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome is associated with normalization of fecal microbiota composition and short-chain fatty acid levels.

Scand J Gastroenterol 2019 Jun;54(6):690-699. Epub 2019 jun 13

PMID:
31190584
El-Salhy M, Gilja OH, Hatlebakk JG

Overlapping of irritable bowel syndrome with erosive esophagitis and the performance of Rome criteria in diagnosing IBS in a clinical setting.

Mol Med Rep 2019 Jul;20(1):787-794. Epub 2019 mai 23

PMID:
31180516
Pham H, Holen IS, Phillips LK, Hatzinikolas S, Huynh LQ, Wu T, Hausken T, Rayner CK, Horowitz M, Jones KL

The Effects of a Whey Protein and Guar Gum-Containing Preload on Gastric Emptying, Glycaemia, Small Intestinal Absorption and Blood Pressure in Healthy Older Subjects.

Nutrients 2019 Nov 05;11(11). Epub 2019 nov 5

PMID:
31694157
Dale HF, Rasmussen SH, Asiller ÖÖ, Lied GA

Probiotics in Irritable Bowel Syndrome: An Up-to-Date Systematic Review.

Nutrients 2019 Sep 02;11(9). Epub 2019 sep 2

PMID:
31480656
Dale HF, Jensen C, Hausken T, Valeur J, Hoff DAL, Lied GA

Effects of a Cod Protein Hydrolysate Supplement on Symptoms, Gut Integrity Markers and Fecal Fermentation in Patients with Irritable Bowel Syndrome.

Nutrients 2019 Jul 17;11(7). Epub 2019 jul 17

PMID:
31319590
El-Salhy M

Nutritional Management of Gastrointestinal Diseases and Disorders.

Nutrients 2019 Dec 10;11(12). Epub 2019 des 10

PMID:
31835457
Dale HF, Madsen L, Lied GA

Fish-derived proteins and their potential to improve human health.

Nutr Rev 2019 May 24. Epub 2019 mai 24

PMID:
31124569
Jensen C, Dale HF, Hausken T, Lied E, Hatlebakk JG, Brønstad I, Lied GA, Hoff DAL

Supplementation with cod protein hydrolysate in older adults: a dose range cross-over study.

Journal of Nutritional Science. 2019;8:e40

Transeth EL, Dale HF, Lied GA

1. Transeth EL, Dale HF, Lied GA. Comparison of gut microbiota profile in celiac disease, non-celiac gluten sensitivity and irritable bowel syndrome: A systematic review.

Turkish Journal of Gastroenterology. 2019

Avlagte doktorgrader

Utfyllende informasjon

Professor jan Gunnar Hatlebakk har vært biveileder i dette prosjektet over siste 3 år.

Forskningsprosjekter

Marine Protein Hydrolysate as Dietary Supplement in Irritable Bowel Syndrome

Hanna Fjeldheim Dale, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2018 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HMN
Validere Roma IV-kriterier på norsk

Jan Gunnar Hatlebakk, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Hypnoterapi ved IBS

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

IBS Chat-bot - Norges første chat-bot app fra Helsevesenet

Cecilie Hauge Larsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Kvalitetsevaluering av IBS-poliklinikk som helsetiltak

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Kvalitetsevaluering av IBS-skolen som helsetiltak

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Mage-tarmskolen på internett

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Irritable Bowel Syndrome and microbiota

Tarek Mazzawi, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

Gastroduodenal dysmotility and low-grade inflammation – a link between functional GI disorders and ME/CFS?

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
FriskULFU – en studie av magesekkens motilitet, sensitivitet og gastrointestinale hormoner hos friske individer

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Fecal microbiota transplantation and ACHIM suspension for manipulating the gut microbiota in patients with IBS

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Effect of marine peptide suplementation on recovery following endurance cycling

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Ventrikkelens akkommodasjonsrefleks hos pasienter med Gastroøsofagal reflukssykdom og Fuksjonell dyspepsi

Eline Lundekvam Storlid, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Diagnostisk Provokasjonsstudie hos Pasienter med ikke-Cøliakisk Gluten-Intoleranse

Gülen Arslan Lied, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Effekter av karbohydratkvalitet - og mengde hos kvinner og menn med fedme

Gülen Arslan Lied, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Effekten av marint proteinhydrolysat på blodsukker etter måltid

Gülen Arslan Lied, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HMN
Fecal mikrobiotatransplantasjon - multisenterstudiea ved irritabel tarm.

Peter Holger Johnsen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Avdelingsdirektør Kahtan Al-Azawy

Referansegruppen har i 2019 bestått av:
Knut-Arne Wensaas
Referansegruppens leder (HV)
Birgitte Berentsen
Representant for tjenesten
Cecilie Hauge Ågotnes
Brukerrepresentant
Einar Husebye
Brukerrepresentant
Eivind Ness-Jensen
Representant Helse Midt-Norge
Jan Gunnar Hatlebakk
Representant for tjenesten
Johan Lunding
Representant Helse Sør-Øst
Per Christian Valle
Representant Helse Nord
Torgeir Finjord
Representant Helse Vest

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler