Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer

Funksjonelle mage-tarmsykdommer er en stor sykdomsgruppe som blant annet inkluderer irritabel tarm og funksjonell magesekk- og spiserørssykdom. Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell mage-tarmsykdom skal bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av funksjonelle mage-tarmsykdommer til helsepersonell, til pasienter, pårørende og allmennheten. Formålet er å sikre tidlig diagnose, større diagnostisk sikkerhet, samt spre kunnskap om hvordan sykdommen kan takles i hverdagen. God behandling av pasienter skal skje på hjemstedet og helst i primærhelsetjenesten. Tjenesten vil iverksette målrettede tiltak for med det å redusere symptombyrden og gi bedre livskvalitet og livsutfoldelse for en stor pasientgruppe. Det er et mål å etablere tverrfaglige nettverk i alle helseregioner slik at disse kan videreføre arbeidet lokalt.

Følgende ICD10-koder inngår i det nasjonale oppdraget: K30 Funksjonell dyspepsi, K58 Irritabel tarm, K59 Forstoppelse / funksjonell diaré mm, K22.4 Øsofagusdyskinesi.

Oppgaver og resultat
Årets aktivitet har vært påvirket av pandemien og situasjonen har som for de fleste i spesialisthelsetjenesten vært krevende. Vi har måttet avlyse en rekke planlagte aktiviteter i både inn og utland. Se rapport 2018 for NKFMs konkrete resultatmål. 2) Ved årets Referansegruppemøte ble det bestemt at det innen sommeren 2021 skal etableres en arbeidsgruppe for utarbeidelse av NKFMs utredning og behandlingsveileder ved IBS for primær -og spesialisthelsetjenesten. Koordinator for dette arbeidet vil være en lege tilsatt ved NKFM. 3) Prosjektet er avsluttet og resultatmålet er oppnådd. I 2020 har vi utarbeidet en rapport vedrørende våre erfaringer ved etablering av klinisk hypnoterapi ved IBS. Her rapporteres våre erfaringer med mål om å veilede andre klinikere som ønsker å etablere denne form for behandling ved andre offentlige institusjoner. Rapporten vil tilgjengeliggjøres på NKFMs nettsider. 4) Etableringen, implementeringen og spredningen av "Mage-tarmskolen"har hatt stor fremgang. Mage-tarmskolen er en del av arbeidspakke 4 "Implementering" ved Helse Bergens første Senter for Forskningsbasert Innovasjon nylig ble tildelt 5+3 år bevilgning fra NFR (www.forhelse.no). Det er avsatt midler til 1 PhD-stilling. Nasjonal plattform med CheckWare plattform "Helium" er under utarbeidelse og iverksettes våren 2021. ROS evaluering er utført og plattform godkjent av Personvernombudet og IKT sikkerhet. Senteret ble åpnet av sykehusdirektøren og helseministeren 14. desember 2020 (forts)

..og MT-skolen var god representert med innlegg. I 2020 søkte vi HD om ny prosedyrekode ved digital behandling i somatikken, som vi fikk innvilget og alle kan ta i bruk fra januar 2021. 5) Kontinuert. 6) Også i år har vi hatt mange henv. fra pressen, radio/TV etter kapasitet. 7) Besøkene ved våre nettsider har gått kraftig ned i år. Dette antar vi er grunnet avlyste IBS-skoler og svært redusert poliklinikk-virksomhet. Antallet følgere i sosiale medier er økende. I år har vi oppdatert informasjon ved helsenorge.no. 8) Mye av den planlagte kursvirksomheten og kongressdeltagelsen har uteblitt i år. Vi har deltatt i digitalkurs av LIS i Tromsø og Bergen. KOMPETANSESPREDNING: Vår formidlingsplan 2020-25 og fem kompetansespredningstiltak er publisert på våre nettsider hvor man kan oppdateres om virkemidler, delmål og tidsrom for delmålet. Etter flere års samarbeid fikk vi våren 2020 åpnet installasjonen "Hjernen og Tarmen" ved VilVite-senteret i Bergen. Installasjonen har som mål å spre kunnskap til barn, unge voksne og allmennheten om fordøyelsessystemet, at "vi blir hva vi spiser" og hvordan kontakten mellom tarmen og hjernen fungerer. Prof. emeritus Hausken holder jevnlige foredrag ved VilVite-senteret. Årets undervisning og deltagelse ved kongresser og seminarer har vært kraftig redusert pga pandemien. Pilotprosjektet "tverrfaglig IBS poliklinikk er avsluttet og resultatene er oppsummert i en artikkel som publiseres i et internasjonalt anerkjent tidsskrift i 2021.

SAMARBEIDET RUNDT TJENESTEN: er svært godt og uendret ifra fjorårets beskrivelse. I tillegg til forårets nevnte samarbeidspartnerer og prosjekter fikk vi i 2020 innvilget midler fra NFR for "Norwegian research network (NSG) Precision imaging and machine learning for better patient care", partner og prestisjefylte Senter for Forskningsbasert Innovasjon "Mobile Mental Health, Healthcare partner", partner. Vi har også vært delaktig i Norwegian Research Centre AS-prosjektet "A Serious Video Game for the Management of Irritable Bowel Syndrome". Vårt kliniske nettverk er etablert gjennom NGF og Interessegruppen for FGIDs. Forskningsnettverket vårt er etablert med deltakende sentra i alle helseregioner, og vi er i startfasen av multisenterstudien Fekal transplantasjon ved IBS", med UNN Harstad/Helse Nord som det ledende sentret. Vi er også deltagende senter i COLONIZE, en nasjonal multisenterstudie for reduksjon av antibiotabruk og økt bruk av fekal transplatasjon. Ved årets refereransegruppemøte ble representanten fra Helse Midt-Norge valgt inn som ny leder fom 2021, og nåværende leder trappet ned etter 6 år lang tro tjeneste som leder for gruppen. Vi takker for en fantastisk innsats!

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
12 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
8 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
12 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
80 timer
Utfyllende informasjon

Grunnutdanning og utdanning - underviser ved medisin, sykepleie, klinisk ernæring, radiografi (universitet og høyskoler). Videreutdanning nasjonalt - leger i spesialisering ved LIS 2/3-kurs i Helse Nord og Helse Vest, videreutdanning i gastrosykepleie, fysioterapi, psykologer, klinisk ernæringsfysiologer.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Vi tilbyr rådgiving og diskusjon med leger i alle regioner om problempasienter, inklusive formidling til second opinion ved Helse Bergen eller annetsteds. Pilotprosjekt tverrfaglig poliklinikk ved Helse Bergen var etablert som et forsøksprosjekt for å se på nytte av tre- og firefaglig utredning og behandling ved funksjonelle mage-tarmsykdommer. Pilotprosjektet er avsluttet fra tjenestens side og overføres til videre drift ved Medisinsk poliklinikk. Hypnose ved funksjonell sykdom er et prosjekt som er ferdigstilt, er under evaluering.

Formidling

Pasienter og pårørende - flere regioner
 • IBS-skolen Januar. (Kurs/seminar).
 • August. (Kurs/seminar).
 • IBS-skole September. (Digital undervisning).
 • IBS-skole Oktober. (Digital undervisning).
 • IBS-skole November. (Digital undervisning).
 • IBS-skole Desember. (Digital undervisning).
Allmennheten - alle regioner
 • Dagbladet - Om IBS. (Oppslag i media).
 • Ekspertuttalelse Forskning.no. (Oppslag i media).
 • NKFMs Facebook- side (over 2000 medlemmer). (Sosiale media).
Allmennheten - flere regioner
 • Kronikk om Magen og Tarmen - Bergens Avisen. (Oppslag i media).
 • Åpning av Magen og Tarmen-installasjonen ved VilVite-senteret, Bergens Tidende. (Oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Fast installasjon Magen og Tarmen ved VilVite-senteret i Bergen. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • NGF Fjellmøtet - flere innlegg. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Veiledning seks stk 60 stp masteroppgave klinisk ernæring. (Veiledning).
 • Veiledning av fem doktorgradsstipendiater. (Veiledning).
 • Lege i forskerstilling. (Veiledning).
 • Veiledning av forskerlinjestudenter. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

IBS-skolen ble avlyst i mars, april, mai og juni. Vi har etablert digital IBS-skole fom September 2020.

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Ultralyd funksjonsundersøkelse. 509 pasienter med funksjonelle mage-tarmlidelse, 2003, Register med nasjonal dekningsgrad Internasjonal veileder for gastrointenstinal ultralydundersøkesle - Vårt bidrag er fokus på funksjonelle mage-tarmsykdommer, 2018, Nasjonal retningslinje Diagnostisk veileder for utredning ved IBS, 2020, NKFMs retningslinjer IBS-poliklinikk kvalitetsregister, fom 2018, Register med regional dekningsgrad Generell forskningsbiobank for mage-tarmsykdommer , 2012, Biobank

Forskning

Vitenskapelige artikler

El-Salhy M, Hatlebakk JG, Gilja OH, Bråthen Kristoffersen A, Hausken T

Efficacy of faecal microbiota transplantation for patients with irritable bowel syndrome in a randomised, double-blind, placebo-controlled study.

Gut 2020 05;69(5):859-867. Epub 2019 des 18

PMID:
31852769
El-Salhy M, Hatlebakk JG, Hausken T

Possible role of peptide YY (PYY) in the pathophysiology of irritable bowel syndrome (IBS).

Neuropeptides 2020 Feb;79():101973. Epub 2019 okt 24

PMID:
31727345
Berentsen B, Nagaraja BH, Teige EP, Lied GA, Lundervold AJ, Lundervold K, Steinsvik EK, Hillestad ER, Valeur J, Brønstad I, Gilja OH, Osnes B, Hatlebakk JG, Haász J, Labus J, Gupta A, Mayer EA, Benitez-Páez A, Sanz Y, Lundervold A, Hausken T

Study protocol of the Bergen brain-gut-microbiota-axis study: A prospective case-report characterization and dietary intervention study to evaluate the effects of microbiota alterations on cognition and anatomical and functional brain connectivity in patients with irritable bowel syndrome.

Medicine (Baltimore) 2020 Sep 11;99(37):e21950.

PMID:
32925728
El-Salhy M, Hausken T, Gunnar Hatlebakk J

Letter: faecal microbiota transplantation for irritable bowel syndrome-which improvements are required?

Aliment Pharmacol Ther 2020 12;52(11-12):1752-1753.

PMID:
33205867
Martínez C, Lasitschka F, Thöni C, Wohlfarth C, Braun A, Granzow M, Röth R, Dizdar V, Rappold GA, Hausken T, Langeland N, Hanevik K, Niesler B

Comparative expression profiling in the intestine of patients with Giardia-induced postinfectious functional gastrointestinal disorders.

Neurogastroenterol Motil 2020 09;32(9):e13868. Epub 2020 mai 11

PMID:
32391639
El-Salhy M, Hausken T, Hatlebakk JG

Density of Musashi‑1‑positive stem cells in the stomach of patients with irritable bowel syndrome.

Mol Med Rep 2020 Oct;22(4):3135-3140. Epub 2020 aug 4

PMID:
32945509
El-Salhy M, Valeur J, Hausken T, Gunnar Hatlebakk J

Changes in fecal short-chain fatty acids following fecal microbiota transplantation in patients with irritable bowel syndrome.

Neurogastroenterol Motil 2021 02;33(2):e13983. Epub 2020 sep 17

PMID:
32945066
Mazzawi T, Eikrem Ø, Lied GA, Hausken T

Abnormal Uroguanylin Immunoreactive Cells Density in the Duodenum of Patients with Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome Changes following Fecal Microbiota Transplantation.

Gastroenterol Res Pract 2020;2020():3520686. Epub 2020 feb 4

PMID:
32089675
Kessler U, Rekkedal GÅ, Rø Ø, Berentsen B, Steinsvik EK, Lied GA, Danielsen Y

Association between gastrointestinal complaints and psychopathology in patients with anorexia nervosa.

Int J Eat Disord 2020 05;53(5):532-536. Epub 2020 feb 10

PMID:
32040232

Avlagte doktorgrader

Vernesa Dizdar

Functional Gastrointestinal Disorders following Giardia infection. Visceral hypersensitivity and low-grade inflammation

Disputert:
Oktober 2020
Hovedveileder:
Trygve Hausken

Forskningsprosjekter

Covid-19Gut

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2020 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Fecal mikrobiotatransplantasjon - multisenterstudiea ved irritabel tarm

Peter Holger Johnsen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Effekten av marint proteinhydrolysat på blodsukker etter måltid

Gülen Arslan Lied, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HMN
Effekter av karbohydratkvalitet - og mengde hos kvinner og menn med fedme

Gülen Arslan Lied, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HMN
Diagnostisk Provokasjonsstudie hos Pasienter med ikke-Cøliakisk Gluten-Intoleranse

Gülen Arslan Lied, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Ventrikkelens akkommodasjonsrefleks hos pasienter med Gastroøsofagal reflukssykdom og Fuksjonell dyspepsi

Eline Lundekvam Storlid, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Fecal microbiota transplantation and ACHIM suspension for manipulating the gut microbiota in patients with IBS

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

FriskULFU – en studie av magesekkens motilitet, sensitivitet og GI hormoner hos friske individer

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Gastroduodenal dysmotility and low-grade inflammation – a link between functional GI disorders and ME/CFS?

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Irritable Bowel Syndrome and microbiota

Tarek Mazzawi, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Mage-tarmskolen på internett

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Validere Roma IV-kriterier på norsk

Jan Gunnar Hatlebakk, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Hypnoterapi ved IBS

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
IBS Chat-bot - Norges første chat-bot app fra Helsevesenet

Cecilie Hauge Larsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Kvalitetsevaluering av IBS-poliklinikk som helsetiltak

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Kvalitetsevaluering av IBS-skolen som helsetiltak

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Avdelingsdirektør Kahtan Al-Azawy

Referansegruppen har i 2020 bestått av:
Knut-Arne Wensaas
Referansegruppens leder (HV)
Birgitte Berentsen
Representant for tjenesten
Cecilie Hauge Ågotnes
Brukerrepresentant
Einar Husebye
Brukerrepresentant
Eivind Ness-Jensen
Representant Helse Midt-Norge
Jan Gunnar Hatlebakk
Representant for tjenesten
Johan Lunding
Representant Helse Sør-Øst
Per Christian Valle
Representant Helse Nord
Torgeir Finjord
Representant Helse Vest

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler