Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer

Funksjonelle mage-tarmsykdommer er en stor sykdomsgruppe som blant annet inkluderer irritabel tarm og funksjonell magesekk- og spiserørssykdom. Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell mage-tarmsykdom skal bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av funksjonelle mage-tarmsykdommer til helsepersonell, til pasienter, pårørende og allmennheten. Formålet er å sikre tidlig diagnose, større diagnostisk sikkerhet, samt spre kunnskap om hvordan sykdommen kan takles i hverdagen. God behandling av pasienter skal skje på hjemstedet og helst i primærhelsetjenesten. Tjenesten vil iverksette målrettede tiltak for med det å redusere symptombyrden og gi bedre livskvalitet og livsutfoldelse for en stor pasientgruppe. Det er et mål å etablere tverrfaglige nettverk i alle helseregioner slik at disse kan videreføre arbeidet lokalt.

Følgende ICD10-koder inngår i det nasjonale oppdraget: K30 Funksjonell dyspepsi, K58 Irritabel tarm, K59 Forstoppelse / funksjonell diaré mm, K22.4 Øsofagusdyskinesi.

Oppgaver og resultat
Også årets aktivitet har vært noe påvirket av pandemien, der ansatte har vært trukket tilbake til klinisk virksomhet store deler av våren. Viser til rapport 2018 for NKFMs konkrete resultatmål. 2) nasjonal veiledere utarbeides nå med deltakelse fra hele vårt kliniske nettverk i alle regioner, ferdig juni / august. 3) Prosjektet er avsluttes og det jobbes med sluttrapport som blir tilgjengelig på NKFM sine nettsider. 4) Prosjektet "Mage-tarmskolen" har hatt stor framgang. Prosjektet mottok Helse Vest Innovasjonsmidler i juni 2021. Vi har tripplet vår kapasitet ved å ansette to nye kliniske ernæringsfysiologer. Det faglige innholdet er under oppgradering og det foreredes til oppgradering til CheckWare Helium (våren 2022). 5) Kontinuert. 6) Vi har også i år fått mange henv. fra pressen og har uttalt oss i diverse media til allmennheten. 7) Besøkstallene våre har økt siden i fjor. 8) Kurs i 2021 ble utsatt til høst 2022.

KOMPETANSESPREDNING: Vår formidlingsplan 2020-25 og fem kompetansespredningstiltak er publisert på våre nettsider hvor man kan oppdateres om virkemidler, delmål og tidsrom for delmålet. Årets undervisning og deltakelse ved kongresser og seminarer har vært noe redusert, men digital løsning på noen kongresser/seminarer har gjort deltakelse mulig. Vårt årlige Nasjonale møte i nevrogastroenterologi ble holdt digitalt i form av to webinarer med nasjonal deltakelse i juni og august. IBS-skolen har blitt gjennomført både fysisk og digitalt. Vi har i 2021 vært synlige i media til allmennheten. Til tross for nedstengning store deler av året har "Hjernen og Tarmen"-installasjonen på VilVite-senteret i Bergen hatt 40.000 besøkende i 2021. Resultat fra pilotprosjektet "Tverrfaglig IBS-poliklinikk" planlegges for publikasjon i internasjonal anerkjent tidsskrift i 2022.

SAMARBEIDET RUNDT TJENESTEN: er fortsatt svært godt og uendret fra tidligere rapporter. Vårt kliniske nettverk er etablert gjennom NGF og Interessegruppen for FGIDs. Forskningsnettverket vårt er etablert med deltakende sentra i alle helseregioner. I tillegg til tidligere nevnte samarbeidspartnere og prosjekter mottok vi i juni 2021 Innovasjonsmidler til prosjektet "Mage-tarmskolen". Her samarbeider vi med Senter for Forskningsbasert Innovasjon hvor MT-skolen er under arbeidspakke 4 "Implementering". Vi er godt på vei i arbeidet med REFIT2-studien (multisenterstudie på fekal transplantasjon ved IBS) som ledes ved UNN Harstad/Helse Nord. I år kunne vi endelig avholde referansegruppemøtet fysisk. Vi hadde et svært nyttig møte i Bergen, og vi takker referansegruppen for en fantastisk innsatt og gode, nyttige tilbakemeldinger!

Kvalitet på behandlingsresultatene - overvåking og formidling

Det vitenskapelige grunnlaget for tjenestens praksis er guidelines fra Roma-komitteen særlig i form av Roma IV-kriteriene. Nasjonale anbefalinger for diagnostikk og senere behandling er under utarbeidelse. Nasjonalt dekkende kvalitetsregister har vært diskutert i flere runder og oppfattes som ikke gjennomførbart med adekvat dekning og kvalitet. Vårt kvalitetsregister dekker sentrale deler av vår virksomhet opp mot pasienter og vil gi økende data med tiden, formidlet via nasjonale møter. I stedet har vi bestilt uttrekk fra NPR for de aktuelle diagnosene og vi har innhentet data på riktig diagnosesetting og informasjon til pasientene ved colonoskopi. Korrekt diagnose er starten til god behandling i pasientgruppen.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
75 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
140 timer
Utfyllende informasjon

Grunnutdanning og utdanning - tjenesten underviser i egen region ved profesjonsstudiene i medisin, sykepleie, klinisk ernæring, radiografi (universitet og høyskoler). Vi har også bidratt med læremateriale i form av bokkapittel om funksjonell mage-tarmsykdom i den mest benyttede lærebok i indremedisin i Norge. I tallene tar vi her også med veiledning av masterstudenter og to forskerlinjestudenter ved Universitetene i Bergen og Oslo. Videreutdanning nasjonalt - leger i spesialisering (LIS I-II-III), videreutdanning i gastrosykepleie, fysioterapi, psykologer, klinisk ernæringsfysiologer, nasjonale møter og webinarer.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Vi tilbyr rådgiving og diskusjon med leger i alle regioner om problempasienter, inklusive formidling til second opinion ved Helse Bergen eller annetsteds. Selve behandlingen utføres av våre leger i deres kliniske stilling. Pilotprosjekt "Tverrfaglig poliklinikk ved Helse Bergen" ble etablert som et forsøksprosjekt for å se på nytte av tre- og firefaglig utredning og behandling ved funksjonelle mage-tarmsykdommer. tanken var å skape en modell som kunne leveres til ulike større sykehus som et bedre tilbud til pasientene. Pilotprosjektet er avsluttet fra tjenestens side og overføres til videre drift ved Medisinsk poliklinikk. Prosjektet "Mage-tarmskolen" mottok Innovasjonsmidler fra Helse Vest i 2021 og er en digital IBS-skole som blir et likeverdig tilbud for hele landet, uavhengig av region og bosted. . Vi har nå tripplet vår kapasitet og prosjektet vil fra høsten 2023 etableres ved Medisinsk klinikk ved Haukeland. Prosjektet "Hypnose ved funksjonelle mage-tarmsykdommer" er avsluttet og det arbeides med en sluttrapport som blir publisert på våre nettsider.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Digitalt foredrag til medlemmer av LMF, 03.11.21. "Kosthold ved irritabel tarm". (Kurs/seminar).
 • IBS-skole, 2-dagers kurs (feb, mars, mai, jun, aug, sept, okt, nov, des). (Kurs/seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • Kronikk i Bergensavisen 02.09.2021. "Cøliaki er en sykdom, det er ikke en trend". (Oppslag i media).
 • Ekspertuttalelse i NRK P1 Radio 08.02.2021. "Matallergi blir stadig vanligere". (Oppslag i media).
 • Forskning.no 17.01.2021. "Matallergier har økt dramatisk. Nå kommer forskere med en ny teori om hvorfor.". (Oppslag i media).
 • Podcast: Tarmkanalen (LMF) 13.08.2021. "Et kaos av dietter - Hva er den beste dietten for oss med fordøyelsesssykdommer?". (Oppslag i media).
 • Nyhetsartikkel LMF: "Aldri fri for magesmerter". (Oppslag i media).
 • Ekspertuttalelse i Dagbladet 18.07.2021: "Studie: - Enkel løsning mot tarmproblemer". (Oppslag i media).
 • NRK.no 08.01.2021: "Forskarar ber om bæsj frå koronasmitta". (Oppslag i media).
 • Vestlandsrevyen 08.01.2021: "Vil ha avføring frå koronasmitta". (Oppslag i media).
 • Ekspertuttalelse Dagbladet 20.04.21: "Fikk diagnose: Kvitt magesmerter på to dager". (Oppslag i media).
 • Gjenbruk av ekspertuttalelse fra Dagbladet 20.04.21 i Expressen (Sverige). (Oppslag i media).
 • NKFMs Facebook-side (over 2100 medlemmer). (Sosiale media).
Allmennheten - flere regioner
 • Ekspertuttalelse i VG- Om fordøyelsesplager i julen. (Oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Fast installasjon Magen og Tarmen ved VilVite-senteret i Bergen (40.000 besøkende i 2021). (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • NGF Årsmøte - innlegg. (Konferanse).
 • NCUG 20th Anniversary Webinar: Advances in Interventional Ultrasound - innlegg. (Konferanse).
 • 38th Gastroenterology Congress - to innlegg. Antalya, Tyrkia, 16.-21.11.21. (Konferanse).
 • The United European Gastroenterology Week (UEGW) virtual congress, 3.-5.10.21 - 2 postere. (Konferanse).
 • The European Society of Neurogastroenterology & Motility (ESNM) virtual congress, 2.-4.09.21 - 1 poster. (Konferanse).
 • NBS-nytt vol. 3: "Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome: A Multidimensional Approach. ". (Oppslag i media).
 • Webinar om funksjonell dyspepsi og gastroparese, 25.08.2021. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Allergifrisk - innlegg: "Alpha-Gal (kjøttallergi)- og gelatinallergi. Oslo, 21.04.21. (Konferanse).
 • Veiledning seks stk 60 stp masteroppgave (klinisk ernæring og nevrovitenskap). (Veiledning).
 • Veiledning av fem doktorgradsstipendiater. (Veiledning).
 • Veiledning av forskerlinjestudenter. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Vi har et tilbud om veiledning av kolleger i alle regioner om problempasienter. Utover dette merker vi økende bruk av våre internettsider, fra fastleger og aller mest pasienter. Webinarserien vår fortsetter i 2022 og planlegges gjort til et månedlig tilbud i byggingen av faglig nettverk.

Kvalitetsverktøy

 • Internasjonal veileder for gastrointenstinal ultralydundersøkesle - Vårt bidrag er fokus på funksjonelle mage-tarmsykdommer, 2018, Ny retningslinje
 • Ultralyd funksjonsundersøkelse. 509 pasienter med funksjonelle mage-tarmlidelse, 2003, Nytt register
 • Generell forskningsbiobank for mage-tarmsykdommer, 2012, Ny biobank
 • IBS-poliklinikk kvalitetsregister, Register med nasjonal dekningsgrad, 2018, Nytt register
 • Diagnostisk veileder for utredning av IBS, 2018, Ny retningslinje
Utfyllende informasjon

Diagnostisk veileder for utredning av IBS gjennomføres for å dekke både primær- og spesialisthelsetjenesten, samt vil bli formidlet til pasienter og publikum via våre nettsider som en populærvitenskapelig publikasjon.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Mazzawi T, El-Salhy M, Lied GA, Hausken T

The Effects of Fecal Microbiota Transplantation on the Symptoms and the Duodenal Neurogenin 3, Musashi 1, and Enteroendocrine Cells in Patients With Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome.

Front Cell Infect Microbiol 2021;11():524851. Epub 2021 mai 12

PMID:
34055657
Dale HF, Johannessen JCH, Brønstad I, Lied GA

Assessment of Markers of Gut Integrity and Inflammation in Non-Celiac Gluten Sensitivity After a Gluten Free-Diet.

Int J Gen Med 2021;14():9459-9470. Epub 2021 des 8

PMID:
34916830
El-Salhy M, Casen C, Valeur J, Hausken T, Hatlebakk JG

Responses to faecal microbiota transplantation in female and male patients with irritable bowel syndrome.

World J Gastroenterol 2021 May 14;27(18):2219-2237.

PMID:
34025075
El-Salhy M, Hausken T, Hatlebakk JG

Current status of fecal microbiota transplantation for irritable bowel syndrome.

Neurogastroenterol Motil 2021 11;33(11):e14157. Epub 2021 jul 8

PMID:
34236740
El-Salhy M, Patcharatrakul T, Gonlachanvit S

The role of diet in the pathophysiology and management of irritable bowel syndrome.

Indian J Gastroenterol 2021 04;40(2):111-119. Epub 2021 mar 5

PMID:
33666892
El-Salhy M, Patcharatrakul T, Gonlachanvit S

Fecal microbiota transplantation for irritable bowel syndrome: An intervention for the 21

World J Gastroenterol 2021 Jun 14;27(22):2921-2943.

PMID:
34168399
Sangnes DA, Lundervold K, Bekkelund M, von Volkmann HL, Berentsen B, Gilja OH, Dimcevski G, Søfteland E

Gastrointestinal transit and contractility in diabetic constipation: A wireless motility capsule study on diabetes patients and healthy controls.

United European Gastroenterol J 2021 Dec;9(10):1168-1177. Epub 2021 okt 23

PMID:
34687494
Steinsvik EK, Sangnes DA, Søfteland E, Biermann M, Assmus J, Dimcevski G, Gilja OH, Hausken T

Gastric function in diabetic gastroparesis assessed by ultrasound and scintigraphy.

Neurogastroenterol Motil 2022 Apr;34(4):e14235. Epub 2021 aug 11

PMID:
34378839
Maconi G, Hausken T, Dietrich CF, Pallotta N, Sporea I, Nurnberg D, Dirks K, Romanini L, Serra C, Braden B, Sparchez Z, Gilja OH

Gastrointestinal Ultrasound in Functional Disorders of the Gastrointestinal Tract - EFSUMB Consensus Statement.

Ultrasound Int Open 2021 Apr;7(1):E14-E24. Epub 2021 mai 28

PMID:
34104853
Steinsvik EK, Hatlebakk JG, Hausken T, Nylund K, Gilja OH

Ultrasound imaging for assessing functions of the GI tract.

Physiol Meas 2021 03 11;42(2):024002. Epub 2021 mar 11

PMID:
33434898
Bekkelund M, Sangnes DA, Søfteland E, Aabakken L, Biermann M, Steinsvik EK, Hausken T, Dimcevski G, Hatlebakk JG

Gastroparesis Symptoms Associated with Intestinal Hypomotility: An Explorative Study Using Wireless Motility Capsule.

Clin Exp Gastroenterol 2021;14():133-144. Epub 2021 apr 28

PMID:
33953592
Sangnes DA, Dimcevski G, Frey J, Søfteland E

Diabetic diarrhoea: A study on gastrointestinal motility, pH levels and autonomic function.

J Intern Med 2021 12;290(6):1206-1218. Epub 2021 jul 7

PMID:
34089624
Meling S, Bertoli D, Sangnes DA, Brock C, Drewes A, Ejskjaer N, Dimcevski G, Søfteland E

Diabetic Gastroenteropathy, Soothe the Symptoms or Unravel a Cure?

Curr Diabetes Rev 2021 Mar 22. Epub 2021 mar 22

PMID:
34225633
Schol J, Wauters L, Dickman R, Drug V, Mulak A, Serra J, Enck P, Tack J,

United European Gastroenterology (UEG) and European Society for Neurogastroenterology and Motility (ESNM) consensus on gastroparesis.

United European Gastroenterol J 2021 04;9(3):287-306.

PMID:
33939892

Avlagte doktorgrader

Caroline Jensen

Supplementation with cod protein hydrolysate: Intervention studies in healthy adults and adults with metabolic syndrome.

Disputert:
Mars 2021
Hovedveileder:
Dag Arne Lihaug Hoff
Elisabeth Kjelsvik Steinsvik

Gastric dysmotility and visceral hypersensitivity – an ultrasound approach to functional GI disorders and diabetic gastroparesis

Disputert:
September 2021
Hovedveileder:
Odd Helge Gilja

Forskningsprosjekter

Faecal microbiota transplantation in patients with IBS: the optimal protocol and mechanisms of action

Jan Gunnar Hatlebakk, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2021 - 2026
Deltakende helseregion:
HV
Kvalitetsevaluering av IBS-skolen som helsetiltak

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Kvalitetsevaluering av IBS-poliklinikk som helsetiltak

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
IBS Chat-bot - Norges første chat-bot app fra Helsevesenet

Cecilie Hauge Larsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Validere Roma IV-kriterier på norsk

Jan Gunnar Hatlebakk, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Mage-tarmskolen på internett

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Irritable Bowel Syndrome and microbiota

Tarek Mazzawi, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Gastroduodenal dysmotility and low-grade inflammation – a link between functional GI disorders and ME/CFS?

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Fekal mikrobiotatransplantasjon - multisenterstudie ved irritabel tarm

Peter Holger Johnsen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Covid-19Gut

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Avdelingsdirektør Kahtan Al-Azawy

Referansegruppen har i 2021 bestått av:
Eivind Ness-Jensen
Referansegruppens leder (HMN)
Birgitte Berentsen
Representant for tjenesten
Cecilie Hauge Ågotnes
Brukerrepresentant
Einar Husebye
Brukerrepresentant
Jan Gunnar Hatlebakk
Representant for tjenesten
Johan Lunding
Representant Helse Sør-Øst
Knut-Arne Wensaas
Brukerrepresentant
Per Christian Valle
Representant Helse Nord
Torgeir Finjord
Representant Helse Vest

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler