Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer

Funksjonelle mage-tarmsykdommer er en stor sykdomsgruppe som blant annet inkluderer irritabel tarm og funksjonell magesekk- og spiserørssykdom. Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell mage-tarmsykdom skal bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av funksjonelle mage-tarmsykdommer til helsepersonell, til pasienter, pårørende og allmennheten. Formålet er å sikre tidlig diagnose, større diagnostisk sikkerhet, samt spre kunnskap om hvordan sykdommen kan takles i hverdagen. God behandling av pasienter skal skje på hjemstedet og helst i primærhelsetjenesten. Tjenesten vil iverksette målrettede tiltak for med det å redusere symptombyrden og gi bedre livskvalitet og livsutfoldelse for en stor pasientgruppe. Det er et mål å etablere tverrfaglige nettverk i alle helseregioner slik at disse kan videreføre arbeidet lokalt.

Følgende ICD10-koder inngår i det nasjonale oppdraget: K30 Funksjonell dyspepsi, K58 Irritabel tarm, K59 Forstoppelse / funksjonell diaré mm, K22.4 Øsofagusdyskinesi.

Oppgaver og resultat
Tjenestens resultatmål er listet i rapporten fra 2018. Resultatmål 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8 arbeides det kontinuerlig med. Resultatmål 3 er gjennomført: Rapport fra innføring av hypnoterapi som behandling ved IBS er på våre nettsider, med veileder for oppstart av slik terapi. NKFM har avholdt seminarer, webinarer, kurs, undervisning, foredrag, og uttalelser i den offentlige debatten i media og forskningsnettverk. Viktig for å komme videre er en UTREDNINGVEILEDER VED IBS, dette er et hovedprosjekt for oss. Representanter fra alle helseforetak arbeider med utredningsveileder ved funksjonell tarmsykdom. Veilederen støttes fra NGF og Norsk Forening for Allmennmedisin. Dokumentet skal ferdigstilles innen mars 2023 og publiseres i Tidsskriftet, samt oversettes til engelsk for internasjonal publisering. I løpet av våren startes også arbeidet med en behandlingsveileder ved funksjonell tarmsykdom og utrednings- og behandlingsveileder ved funksjonell mage- og spiserørssykdom.

Tjenesten har en etablert PLAN FOR KOMPETANSESPREDNING til alle nivåer av helsevesenet. Vi har omfattende aktivitet i grunnutdanninger, spesialistutdanninger og etterutdanning i medisin og klinisk ernæringsfysiologi (se tidligere punkt). Vi er tilgjengelig for pressen og våre internettsider er svært mye brukt. MAGE-TARMSKOLEN PÅ INTERNETT gir pasienter og pårørende kunnskap og mestringsstategier ved kronisk sykdom. Innovasjonsprosjektet er Norges første helsetilbud ved digital behandling i somatikken, herunder for pasienter med IBS. Helsetilbudets digitale plattform oppgraderes (2022/2023) til HELIUM. Prosjektet er i implementeringsfasen med mål om implementering i daglig klinisk drift fra januar 2024. Helsetilbudet skal ha nasjonal dekning. Prosjektet er finansiert av Helse Vest Innovasjonsmidler i ut 2023 og har per i dag 1 leder og 3 prosjektmedarbeidere. Helsetilbudet har mål om behandle 2000 pasienter innen 2024. Resultatene fra en randomisert studie er under publisering/review.

SAMARBEID RUNDT TJENESTEN. NKFM samarbeider både med industri og andre HF, nasjonalt: Genetic Analysis AS, CanEat, KBB Medic mfl. Vårt nasjonale innovasjonsprosjekt "Mage-tarmskolen" er partner i Helse Bergens Senter for Forskningsbasert Innovasjon "ForHelse" hvor MT-skolen er under arbeidspakke 4 "Implementering". Forskningsnettverket vårt er etablert med deltakende sentra i alle helseregioner. Vi har fullført første del av datainnsamling i REFIT2-studien (multisenterstudie på fekal transplantasjon ved IBS) som ledes ved UNN Harstad/Helse Nord. Samtidig fikk vi Helse Vest prosjektmidler og har stor satsing på forskning innen fekal mikrobiotatransplantasjon. Vårt kliniske nettverk er etablert gjennom NGF og Interessegruppen for FGIDs. Samarbeidet med referansegruppen vår er meget godt. I november 2022 ble tjenestens referansegruppemøte avholdt fysisk i Bergen. Vi hadde et svært nyttig møte, og vi takker referansegruppen for en fantastisk innsats og gode, nyttige tilbakemeldinger!

Kvalitet på behandlingsresultatene - overvåking og formidling

Tjenesten har et kvalitetsregister knyttet til pilotstudien IBS-poliklinikk, samt til IBS-skole og den digitale Mage-tarmskolen. Dette har gitt opphav til første publikasjon og flere arbeider underveis på beskrivelse av pasientpopulasjonen og sammenligning mellom behandlingseffekt av ulike kursformer. Vi har også brukt Norsk pasientregister for uttrekk av data om bruk av helsetjenester inklusive endoskopiressurser. Disse resultatene har vært brukt i undervisning og fremlegg i nasjonale fora.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
30 timer
Flere regioner: Utdanning av annet personell
10 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
80 timer
Utfyllende informasjon

Alle regioner: Tjenestens ansatte bidrar i spesialistkurs i indremedisin, gastroenterologi, kirurgi og øre-nese-hals-fagene, avholdt i Helse Nord og Helse Vest, men med deltakere digitalt og tilstede fra alle regioner. Ansatte har oppdatert det obligatoriske gastrokurset i regi av legeforeningen for generell indremedisin. Tjenestens ansatt bidrog sterkt til Primærmedisinsk Uke i Oslo i okt 2022 med eget emnekurs om magesmerter. Tjenesten hadde ansvar for digitalt møte om funksjonell mage-tarmsykdom i samarbeid med Norsk Gastroenterologisk Forening i februar 2022, samt to webinarer. Egen region: Tjenestens ansatte bidrar i grunnutdanningene i medisin og klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Bergen, samt i videreutdanning av gastro sykepleie ved Høgskolen på Vestlandet. Et viktig bidrag er nytt eget kapittel om Funksjonell mage-tarmsykdom i læreverket Indremedisin 1+2 fra Fagbokforlaget. Dette er den mest brukte læreboken i indremedisin ved norske universiteter og brukes av mange norske studenter ved utenlandske læresteder.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • IBS-skole, 2-dagers kurs (jan,feb,mars,april,mai,jun,aug,sept,okt,des). (Kurs/seminar).
 • Nyhetsartikkel Fordøyelsen nr 03, 2022: "Mage-tarmskolen på nett - digital skole for deg med IBS". (Oppslag i media).
 • Nyhetsartikkel Mage-tarmforbundet 07.01.22: "Millioner til forskning på kostholdets betydning ved IBD og IBS". (Oppslag i media).
Allmennheten - alle regioner
 • Radiointervju NRK Ekko 16.02.22. (Oppslag i media).
 • Ekspertuttalelse Nettavisen 07.06.22: "Slik håper forskerne tarmbakterier kan gjøre oss friske". (Oppslag i media).
 • Ekspertuttalelse Klikk.no 25.04.22: "De fire beste rådene for å bli kvitt oppblåst mage". (Oppslag i media).
 • Ekspertuttalelse i KK nr 16/22: "Å spise førte bare til smerter". (Oppslag i media).
 • Eskpertuttalelse Forskning.no 30.03.22: "De som var lenge syke etter covid-19, hadde oftere forstyrrelser i tarmbakteriene". (Oppslag i media).
 • Nyhetsartikkel Stiftelsen Dam: "Stadig viser ny forskning at tarmfloraen har stor betydning for helsen vår". (Oppslag i media).
 • Ekspertuttalelse Dagbladet 02.12.22: "IBS-plager? Løsningen få vet om". (Oppslag i media).
 • IBS awarenss month, April. Daglig formidling på Facebook. (Sosiale media).
Allmennheten - egen region
 • Bergen internasjonale filmfestival 23.10.22: Panelsamtale etter visning av filmen "The invisible extinction". (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Kurs i FGIDs for allmennleger under primærmedisinsk uke. (Kurs/seminar).
 • Poster ved European Gastroenterology Week, Wien, oktober. (Konferanse).
 • Webinar funksjonelle mage-tarmsykdommer. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Fagmøte for sykepleiere i stomi og inkontinensomsorg 28.09.22: Foredrag om IBS og behandling (120 min). (Kurs/seminar).
 • Veiledning av PhD-studenter. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Veiledning av Post-doc kandidater. (Veiledning).
 • Veiledning av masterstudenter i klinisk ernæring. (Veiledning).
 • Veiledning av forskerlinjestudenter i medisin. (Veiledning).
 • Veiledning av hovedoppgaver i profesjonsstudiet for medisin, Universitetet i Bergen. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Vi har hatt en rekke henvendelser fra media i Norge og utenlands, ikke minst om vårt engagement i utvikling av mikrobiotatransplantasjon og digital IBS-skole.

Kvalitetsverktøy

 • Utredningsveileder ved IBS, 2021, Ny retningslinje
 • Mage-tarmskolen på internett, 2022, Ny henvisningsrutine
Forskning

Vitenskapelige artikler

Mazzawi T, Hausken T, Refsnes PF, Hatlebakk JG, Lied GA

The Effect of Anaerobically Cultivated Human Intestinal Microbiota Compared to Fecal Microbiota Transplantation on Gut Microbiota Profile and Symptoms of Irritable Bowel Syndrome, a Double-Blind Placebo-Controlled Study.

Microorganisms 2022 Sep 11;10(9). Epub 2022 sep 11

PMID:
36144420
Castro Tejera V, Öhman L, Aabakken L, Fellström B, Hausken T, Hovde Ø, Hreinsson JP, Lindberg G, Venge P, Simrén M, Törnblom H

Randomised clinical trial and meta-analysis: mesalazine treatment in irritable bowel syndrome-effects on gastrointestinal symptoms and rectal biomarkers of immune activity.

Aliment Pharmacol Ther 2022 Sep;56(6):968. Epub 2022 aug 8

PMID:
35942522
El-Salhy M, Winkel R, Casen C, Hausken T, Gilja OH, Hatlebakk JG

Efficacy of Fecal Microbiota Transplantation for Patients With Irritable Bowel Syndrome at 3 Years After Transplantation.

Gastroenterology 2022 Oct;163(4):982. Epub 2022 jun 14

PMID:
35709830
El-Salhy M, Mazzawi T, Hausken T, Hatlebakk JG

The fecal microbiota transplantation response differs between patients with severe and moderate irritable bowel symptoms.

Scand J Gastroenterol 2022 Sep;57(9):1036. Epub 2022 apr 29

PMID:
35486073
El-Salhy M, Mazzawi T, Hausken T, Hatlebakk JG

Irritable bowel syndrome patients who are not likely to respond to fecal microbiota transplantation.

Neurogastroenterol Motil 2022 Sep;34(9):e14353. Epub 2022 mar 18

PMID:
35302268
Mazzawi T, Hausken T, El-Salhy M

Changes in colonic enteroendocrine cells of patients with irritable bowel syndrome following fecal microbiota transplantation.

Scand J Gastroenterol 2022 Jul;57(7):792. Epub 2022 feb 14

PMID:
35156893
Hillestad EMR, van der Meeren A, Nagaraja BH, Bjørsvik BR, Haleem N, Benitez-Paez A, Sanz Y, Hausken T, Lied GA, Lundervold A, Berentsen B

Gut bless you: The microbiota-gut-brain axis in irritable bowel syndrome.

World J Gastroenterol 2022 Jan 28;28(4):412.

PMID:
35125827
Jensen C, Antonsen MF, Lied GA

Gut Microbiota and Fecal Microbiota Transplantation in Patients with Food Allergies: A Systematic Review.

Microorganisms 2022 Sep 26;10(10). Epub 2022 sep 26

PMID:
36296181
Teige, ES; Hillestad, EMR; Steinsvik, EK; Brønstad, I; Bjørkevoll, M; Straume, MG; Rasmussen, SH; Bjørsvik, BR; Haleem, M; Lundervold, A; Valeur, J; Hausken, T; Berentsen, B; Lied, GA

Bergen Braingut Study: Relations between fecal microbiota profile and its metabolites (short-chain fatty acids) and symptoms in irritable bowel syndrome.

United European Gastroenterology journal 2022 ;Volum 10. Suppl. 8 s. 412-412

Forskningsprosjekter

GI plager ved Fabry sykdom

Mina Susanne Weedon-Fekjær, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ
CanEat

Cecilie Hauge Aagotnes, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2019 - 2025
Deltakende helseregion:
HV
Covid-19Gut

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Fekal mikrobiotatransplantasjon - multisenterstudie ved irritabel tarm

Peter Holger Johnsen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Gastroduodenal dysmotility and low-grade inflammation – a link between functional GI disorders and ME/CFS?

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
Irritable Bowel Syndrome and microbiota

Tarek Mazzawi, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Mage-tarmskolen på internett

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Kvalitetsevaluering av IBS-skole som helsetiltak

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Faecal microbiota transplantation in patients with IBS: the optimal protocol and mechanisms of action

Jan Gunnar Hatlebakk, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2021 - 2026
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikkdirektør Kahtan Al-Azawy

Referansegruppen har i 2022 bestått av:
Eivind Ness-Jensen
Referansegruppens leder (HMN)
Birgitte Berentsen
Representant for tjenesten
Cecilie Hauge Ågotnes
Brukerrepresentant
Einar Husebye
Brukerrepresentant
Jan Gunnar Hatlebakk
Representant for tjenesten
Johan Lunding
Representant Helse Sør-Øst
Knut-Arne Wensaas
Brukerrepresentant
Per Christian Valle
Representant Helse Nord
Stine Martinussen
Representant for tjenesten
Torgeir Finjord
Representant Helse Vest

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler