Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling

Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av pasienter med kronisk underventilering som behøver hjemmerespiratorbehandling eller langtidsmekanisk ventilasjonsstøtte. Formålet med tjenesten er å bidra til økt kvalitet, likeverdig tilgjengelig kompetanse og helhetlig behandlingsforløp.

Tjenesten driver kompetansespredning rettet mot helsepersonell, pasienter og pårørende, og deltar i grunn-, etter- og videreutdanning av helsepersonell. Det gis rådgivning og faglig veiledning av helsepersonell. Tjenesten bidrar til forskning og fagutvikling nasjonalt og har etablert veiledning og støtte til forskningsprosjekter og kvalitetsforbedringsprosjekter.

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Oppgaver og resultat
• Veileder og retningslinje for LTMV. Veileder og retningslinjer for LTMV ble publisert i 2012. Foreløpig ikke revidert. Implementering av nasjonale anbefalinger er en av våre hovedoppgaver og omfatter undervisning, kurs og veiledning. Regionale handlingsplaner er instrumenter for kvalitetsforbedring og implementering av retningslinjer. • Regionale ressursgrupper. Regionale ressursgrupper ble etablert i 2011. Kvalitetsforbedringsarbeidet er forankret innenfor det regionale HF. Gruppen er tverrfaglig sammensatt med barne-, lunge-, nevrologisk- kompetanse samt representanter for bruker og primærhelsetjeneste. • LTMV Register. Registeret ble opprettet i 2002, oppgradert til nasjonal status i 2012. Elektronisk løsning ble lansert i 2014. I 2015 og 2016 har det pågått et kvalitetssikringsarbeid i forhold til overføring av eksisterende data i tillegg til registrering av nye pasienter. Prosjektmidler har vært tildelt de involverte helseforetak for å gjennomføre dette. • Utdanning av helsepersonell Utdanning og veiledning av helsepersonell er en av vårehovedfunksjoner. Det er produsert 385 t undervisning i 2016. Det omfatter kurs, seminar, temadager, konferanse og enkeltstående foredrag. LTMV er innarbeidet i videreutdanning på høyskole og universitet for lungesykepleiere, mastergradsstudenter i hjerte-lungefysioterapi, barnesykepleiere, pediatere og lungeleger. Nytt i 2016 er undervisning for medisinerstudenter. Kurs «med fokus på pusten» (samarbeid NMK, NFF, ERCA) samt «Lungefysioterapi ved kronisk respirasjonssvikt» var nytt i 2015. Senteret gjennomfører årlig videreutdanning for lungespesialiteten: «Intensiv lungemedisin inkludert respiratorbehandling». Vår- og høstmøte i NKH nettverket er en viktig arena for faglig oppdatering og kvalitetsforbedring. Vi hadde 144 deltagere på disse konferansene i år. • Undervisning og opplæring av pasienter og pårørende. Kompetanse i primærhelsetjenesten NKH har ikke behandlingsansvar, men er involvert i opplæring av pasient, pårørende og assistenter som ledd i veiledning av helsepersonell. Dette foregår både i sykehusavdeling, poliklinikk, institusjoner og hjemmesituasjon. I 2016 ble prosjekt «LTMV kompetanse i kommunsektoren» gjennomført. Prosjektet har testet ut modell for kompetanseoverføring og samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste omkring pasienter med livsopprettholdende respiratorbehandling. Prosjektet avgir rapport i januar 2017. Mer enn 200 nye pasienter, pårørende eller hjelpere og helsepersonell har vært i kontakt med nettverket i løpet av 2016. I samarbeid med Nevromuskulær kompetansetjeneste (NMK), Nasjonalt senter for samhandling og Telemedisin (NST) og brukerrepresentanter har vi utviklet et e-læringsprogram -"PUST" - om LTMV for brukere, assistenter, pårørende og andre hjelpere. Kan også være relevant for helsepersonell. Finnes på læringsplattformen www.helsekompetanse.no. I 2016 ble det gjennomført en evaluering av programmet, med meget positiv konklusjon. På bakgrunn av dette funnet indikasjon for oppdatering og oversettelse til engelsk. Møteplass med brukere for å markedsføre tjenesten er etablert. Behandlingsprogram for LTMV er publisert i felles nasjonal database for behandlingsinformasjon. • Forskning Stipendmidler har vært utlyst nasjonalt de siste 4 årene. Helsedirektoratet har henstilt om at nye forskningsprosjekt involverer personell fra andre helseregioner. I 2016 ble det gitt støtte til 6 prosjekter, 4 pågående og 2 nye. Livskvalitet med hjemmerespirator- en prospektiv studie av LTMV pasienter på Vestlandet; Larynxfunksjon og sekretmoblisering hos ALS pasienter; Monitorering av gassutveksling ved non-invasiv ventilasjon, Lungefunksjon ved sykelig fedme; Validering av et kartleggingsverktøy for kognitiv funksjon hos ALS pasienter, ECAS. Nytt prosjekt: «Mekanisk insufflasjon – eksufflasjon hos barn med nevromuskulær sykdom» involverer samtlige helseregioner og utgår fra OUS. Prosjektet «Kan vi forutsi og bremse utvikling mot ventilasjonssvikt hos pasienter med KOLS?» - utgår fra HelseSørØst. NKH har en forskningsleder i stab som er 20% ansatt som 1.am. ved institutt for indremedisin UiB. Innebærer ansvar for fremdrift og veiledning av våre forskningsprosjekter. Internasjonalt forskningssamarbeid foregår med det svenske LTMV registeret Swedevox samt ERCA og AARC. Våre representanter har holdt foredrag på internasjonale kongresser og kurs også i 2016. • Referansegruppens sammensetning er i tråd med anbefalinger.

Kompetansespredning innen fagfeltet har vært fokusert på etterutdanning av helsepersonell, men det gis også betydelig undervisning til pasient, pårørende og omsorgsgivere i kommunen. Prosjekt «LTMV kompetanseutvikling i kommunesektoren» ble gjennomført i 2016. Prosjektsykepleiere har drevet praksisveiledning, undervisning/kurs, opprettet kontaktnett, avholdt nettverksmøter, forbedret metodeblader og laget forslag til samhandlingsdokumenter. Evaluering utført av assistenter, ledere i pleie- omsorg, samt pasienter og pårørende tyder på godt resultatet. Sluttrapport skal publiseres i januar 2017. Kompetanse i utredning av hypoventilasjon og behandling med LTMV er blitt en obligatorisk del av videreutdanningen for lungesykepleiere, barnesykepleiere, mastergradsstudiet for fysioterapeuter samt barne- og lungespesialister. NKH medarbeidere foreleser og/eller arrangerer faste kurs. Det er også et fast tema i 3 etterutdanningskurs for nevrologer: ALS, muskelsykdommer og ryggmargsskade. Spesifikk pasientinformasjon om tjenestens innhold og ansvarsområde finnes på avdelingens webside. Skriftlig informasjonsmateriell er publisert i samarbeid med pasientorganisasjon. Elektronisk informasjons- og opplæringsmateriell er utviklet og publisert på helsekompetanse portalen. Behandlingsprogram for LTMV finnes i felles nasjonal database for behandlingsinformasjon og ble utviklet i 2016. Gir grunnleggende informasjon om LTMV for allmenheten og primærhelsetjenesten og vil være en kilde som spesialisthelsetjenesten ved de ulike foretak kan knytte opp informasjon om lokale tilbud til. PLAN FOR KOMPETANSESPREDNING OG UTVIKLING. Langsiktig målsetting med planen er i løpet av kommende 5 års periode å jevne ut regionale forskjeller i tilgang og kvalitet på LTMV for pasienter med arvelige og ervervede nevromuskulære sykdommer. A: KOMPETANSESPREDNING 1: Nettverk: - Det skal holdes regelmessige møter i regionale ressursgrupper og utarbeides regionale handlingsplaner Kommentar: Utført, unntatt Helse-Midt - Det skal arrangeres tverrfaglig nasjonal fagkonferanse årlig Kommentar-utført x 2 Gardermoen 25/5 + 26/10 (144 deltagere) 2: Kommune: - Gi grunnutdanning i avansert LTMV (24t) til assistenter i > 10 ulike team Kommentar-utført: 15. - Veiledningsmøter med > 20 team/ teamledere Kommentar-utført: ca 40 3: Spesialisthelsetjeneste: - Videreutdanne > 20 lungesykepleiere / Kommentar-utført: 28 - Videreutdanne >=5 Fysioterapeuter / Kommentar-utført: 5 - Videreutdanne > 15 lungespesialister / Kommentar-utført: 19 - Videreutdanne >= 10 barnesykepleiere / Kommentar-utført: 10 - Videreutdanne >= 10 barneleger / Kommentar-utført: 25 4: Bruker/pårørende: - Avholde møte med brukerorganisasjon/ Kommentar-utført: Fast representert i LFPS fagrådsmøte; 3 møter FFM og LFPS - Opplæring og veiledning for > 50 nye brukere og pårørende. / Kommentar-utført: ca 200 - Veiledning av > 200 brukere og pårørende. / Kommentar-utført 5: Skriftlig/ elektronisk informasjonsmateriell: - Utvikle e-læringsprogram PUST for bruker/assistent med > 1000 brukere. / Kommentar-utført: 4080 brukere - Produsere LTMV aktivitetsrapport for overordnet myndighet. / Kommentar-utført: 1 nasjonal LTMV rapport - Produsere 4 delrapporter for LTMV / Kommentar-utført: 4 LTMV rapporter på foretaksnivå - >1000 unike sidevisninger på hjemmeside / Kommentar-utført: 9293 unike sidevisninger - Produsere LTMV behandlingsprogram for felles nasjonal database for behandlingsinformasjon: / Kommentar: utført B: KOMPETANSEUTVIKLING - Tildele >= 3 stipender for kvalitetsforbedring/Kommentar-utført: 6 tildelinger (Nordlandssykehuset, SSHF Kristiansand, St.Olavs hospital, OUS X2; Helse Bergen, ) - Tildele >=3 forskningsstipender/Kommentar-utført: 5 tildelinger (S.Aarrestad, H.Markussen, B.Hov, AM.Gabrielsen, N.Holmedahl) - Evaluering e-læring prosjekt «PUST»: utført - Oversettelse/tilrettelegging av e-læring på engelsk: påbegynt - 1 doktorgrad / Kommentar- ingen avlagt i 2016 - Gjennomføre prosjekt «LTMV kompetanseoverføring til kommunen» / Kommentar-utført, rapport publiseres januar 2017. - Avholde >= 3 foredrag på internasjonal konferanser / Kommentar-utført: 5 - Presentere >= 3 postere på internasjonale konferanser / Kommentar-utført: 1 - Produsere >=2 fagartikler i peer reviewed tidsskrift / Kommentar-utført: 5 - Produsere /revidere 2 fagprosedyrer / Kommentar-utført: 3

A. Resultatmål • Tilbud om utredning og behandling med LTMV skal være uavhengig av geografisk tilhørighet. Virkemidler: kompetanseoppbygging gjennom kurs, konferanse, veiledning og informasjonsmateriale som beskrevet i kompetanseplanen. • Behandlingsindikasjoner og metoder skal være i samsvar med nasjonale retningslinjer. Derved sikre rett prioritering og kostnadseffektiv drift i helseforetakene. Virkemidler: kartlegge status og utarbeide regionale handlingsplaner for tjenestetilbudet med utgangspunkt i nasjonal veileder. • Det skal etableres og driftes et LTMV register med høy dekningsgrad (over 80%) og kvalitetsindikatorer for tilgjengelighet, pasientseleksjon, utredning og oppfølging. For pasienter med nevromuskulære sykdommer er det en målsetting at behandlingen skal være instituert elektivt i mer enn 80% av tilfeller med kroniske lidelser. • LTMV forskning og kvalitetsutvikling skal initieres og understøttes. Herunder delfinansiere eller støtte prosjektsøknader og gi veiledning til stipendiater. Delta i forskningsprosjekter internasjonalt herunder Swedevoxregisteret samt europeiske og amerikanske org.: ERCA og AARC B. System for å dokumentere resultatoppnåelse • Nasjonalt register for LTMV. Standardiserte rapporter • Koordinator årsrapport, fremdriftsrapport og sluttrapport for stipendiater eller kvalitetsforbedringsarbeid. • Nettside/ Sharepoint dokumentasjon – fagprosedyrer –metodeblad–undervisningsmateriell–elektronisk kvalitetshåndbok • Regionale handlingsplaner med sjekkliste • Oversikt over pågående forskningsprosjekter og publikasjoner C. Status for resultatoppnåelse • LTMV registeret ble etablert av NKH i 2002. Elektronisk løsning for registeret ble lansert i 2014. Totalt 3490 pasienter er registrert pr 31.12.2015. 319 nye pasienter i 2015. Median alder ved oppstart 64 år (0 - 90 år). 91 % voksne, 9 % barn under 18 år. I 2015 var det kun 2 % som startet LTMV behandling med trakeostomi. Nasjonal prevalens er 37 og insidens 6 per 100 000. Dette er litt høyere enn i Sverige. Nasjonale registerdata fra andre land foreligger ikke. Hos voksne er adipositas hypoventilasjonssyndrom (OHS) og ervervet nevromuskulær sykdom de største gruppene – hos barn arvelige nevromuskulære sykdommer. Pasienttilfredshetsmål er innført i det elektroniske rapporteringsskjemaet, men grunnet kort oppfølging er dette ikke analyserbart foreløpig. Regionale forskjeller i behandlingsprevalens eksisterer. Med unntak av OHS er forskjellene mellom regioner mindre. Andelen av pasienter med ervervede neuromuskulære sykdommer som får tilpasset behandlingen elektivt var økt i 2014 og lavere i 2015, 69%. Målsettingen er at mer enn 80% av behandlingforløp i denne sykdomsgruppen skal iverksettes elektivt. (Full rapport tilgjengelig: https://www.kvalitetsregistre.no/2016-7) • Rapport fra stipendiater og medarbeidere i nettverket er mottatt og dokumentert. Aktivitet og omfang samlet og dokumentert i NKH årsrapport. • Det er oppdatert 3 fagprosedyrer i tråd med de generelle anbefalinger i veileder og retningslinje. Plan for kompetanseutvikling foreligger. Prosjekt «Pust» - elektronisk opplæring i LTMV, samarbeidsprosjekt mellom NKH, NMK og Nasjonalt senter for telemedisin(NST) ble evaluert i 2015 og skal oppdateres og oversettes til engelsk i 2017 • NKH har utarbeidet regionale LTMV statusrapporter og handlingsplaner. Implementering av disse pågår. Dokumenter er ferdigstilt og publisert i felles nasjonal database for behandlingsinformasjon og på NKHs webside. Regionale koordinatorstillinger er lønnet av NKH og ressursgruppene som drives av disse får støtte til møtevirksomhet fra NKH. • Antall forskningspublikasjoner har vært økende de senere årene, men det ble ikke avlagt noen doktorgrad innenfor vårt fagfelt i 2016. 5 PhD-prosjekter ble helt eller delvis understøttet i 2016 og to av disse nærmer seg avslutning og mulig disputas i 2017. 3 av prosjektene er utenfor egen region og 1 prosjekt omfatter aller regioner. NKH finansierer 20% 1.am. Ved UiB. Midler til 6 kvalitetsforbedringsprosjekter ble tildelt i 2015. 5 av disse var utenfor egen region. NKH er ellers representert i styringsgruppe for ERCA (European respiratory care association) som planlegger og gjennomfører regelmessige, vitenskapelige europeiske kongresser, neste gang i 2018. Oppdatering av nasjonale retningslinjer og veileder for LTMV er ikke utført. NKH ønsker et samarbeid med HDir «Avd. for rehabilitering og sjeldne tilstander» vedrørende dette.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
59 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
40 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
44 timer
Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
11 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
53 timer
Flere regioner: Utdanning av annet personell
37 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
19 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
92 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
30 timer
Utfyllende informasjon

Obligatorisk grunnkurs videreutdanning for lungespesialister - B-30455 - Intensiv lungemedisin inklusive respiratorbehandling Obligatorisk grunnkurs videreutdanning for lungespesialister - O-30509 - Respirasjonsmuskeltesting Trakeostomi kurs - AHUS Trakeostomikurs - Lunge HUS NKH nasjonalt nettverksmøte/konferanse og regionalt ressursgruppemøtte 24-25/5 + 25-26/10 Internundervisning om oppdaterte fagprosedyrer for Lungeavdelingen som er lagt ut på EK-elektronisk kvalitetshåndbok HUS og på kunnskapssenteret Lungekurs - BUK HUS Utdanning av masterstudenter i Hjerte og Lungefysio, Høgskolen i Bergen Rehabilitering av pasienter med nevromuskulære sykdommer og spinale skader, Sunnaas/Legeforeningen OK-programmet for spl HUS (etterutdanning overvåkningskompetanse) Lungefysioterapikurs, HUS. Fagdag Sekretmobilisering og hostemaskin. Førde Respirasjonssvikt ved nevromuskulær sykdom - LIS, HUS Kronisk hypoventilasjon - utredning og behandling for sykepleiere, lungekonferanse Etiske utfordringer ved LTMV Muskelsykdom og pustesvikt - medisinerstudenter, UiB ALS og etiske utfordringer - foredrag og seminar i kommunehelsetjenesten Lungefunksjonsundersøkelser ved underventilering Respiratorbehandling og trakeostomi i rehabiliteringsinstitusjon Lungesvikt, lindrende behandling. Kurs i alders-sykehjemsmedisin 24 t respiratorbehandling, kurs for kommunehelsetjenesten x 2

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
 • Helse Nord RHF - 100 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 67 pasienter
 • Helse Vest RHF - 46 pasienter
Utfyllende informasjon

Maskeavstøp - der en ikke har nådd målet med å tilpasse vanlige kommersielle masker. Masketilpasning, Lungeavdelingen, lunge poliklinikk, søvnsenteret Hjemmebesøk: Opplæring i bruk av ny kanyle til pasient og hjelpepersonell X 2 Veiledning i forbindelse med pasient som brukar Diafragmapacemaker Hostemaskinutprøvinger/-tilpasninger x flere hjemme hos brukere, opplæring til assistenter/pleiepersonell Gjennomgang av LFT-regime hjemme hos pasient sammen med team

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Evaluering av prosjekt pust. Revidering av innhold, universell utforming, ny plattform, oversettelse til engelsk. (Nettmøte).
 • Videomøte Prosjekt PUST X 7. (Nettmøte).
 • Oppdatert fagprosedyre: Inhalasjonsbehandlinginhalasjonsbehandling til voksne innlagt på sykehus EK-HUS, Kunnskapssenteret. (Veiledning).
 • Utredning av pusteforstyrrelser, behandling, hjelpebehov. (Veiledning).
Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Kronisk pustesvikt og respirasjonsproblemer ved senfølger av polio. Heldagskurs. (Kurs).
 • Søvnrelaterte pusteforstyrrelser. (Kurs).
 • Fagdag Landsforeningen for polioskadde (LFPS) Østfold. (Seminar).
 • Møteplass for brukere, "PUST", Trondheim og Oslo. (Seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • Helsekompetanse-elæring. (Konferanse).
 • E-læring - prosjekt "PUST". (Nettmøte).
 • Oppdatert fagprosedyre: Oksygenbehandling for voksne pasienter akutt innlagt på sykehus, EK-HUS, Kunnskapssenteret. (Veiledning).
 • LTMV behandlingsforløp - helsenorge.no. (Veiledning).
 • Fakta: Hjemmerespirator-behandling, LTMV registeret. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Deltagelse og presentasjon på Forsker Grand Prix 2016. TV sending på NRK. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Forskning av hostemaskinen hos ALS pasienter. Reportasje på Askøyværingen. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Hemrespiratorkurs Sverige. (Kurs).
 • Intensivkurs for leger, Akutt respirasjonssvikt,. (Kurs).
 • Intensivkurs for leger, Non Invasiv. (Kurs).
 • Intensivkurs for leger, Langtidsmekanisk ventilasjonsstøtteindikasjoner. (Kurs).
 • Intensivkurs for leger, Praktisk demo CPAP og oksygenbeh. (Kurs).
 • Intensivkurs for leger, Praktisk demo akutt BIPAP. (Kurs).
 • Intensivkurs for leger, Praktisk demo avansert hjemme BIPAP, (BIPAPavaps, A30, A40, Stellar ..). (Kurs).
 • Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. (Kurs).
 • Tolkning av nattlig polygrafi. (Kurs).
 • Utredning av hypoventilasjon. (Kurs).
 • Monitorering av LTMV. (Kurs).
 • Lungesykdommer hos barn - søvnsykdommer. (Kurs).
 • Livskvalitet hos pasienter med hjemmerespirator, Høgskolen i Bergen. (Kurs).
 • Praktisk undervisning, demostrasjon av maske og trakeostomi. (Kurs).
 • Tverrfaglig møte om ALS, NLSH. (Kurs).
 • Nettverksmøte NKH formøte + undervisning X 2. (Kurs).
 • NKH nettverksmøte/konferanse X 2 pr år. (Konferanse).
 • Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016. (Konferanse).
 • Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 12 april 2016. (Konferanse).
 • Utdanning av helsepersonell - LTMV register. (Konferanse).
 • Polygrafi ved NIV. (Konferanse).
 • Aktiv fukting, NKH Nettverksmøte. (Konferanse).
 • Ventilasjonsstøtte konferanse VENHO (Åbo, Finland). (Konferanse).
 • Philips`Master Class,Stockholm. (Konferanse).
 • PhD prosjektet, livskvalitet og hjemmerespiratorbehandling, NKH Nettverksmøte. (Seminar).
 • Seminar om hostemaskinen. (Stockholm, Sverige). (Seminar).
 • Airway Clearance seminar (Kolding, Danmark). (Seminar).
 • Nordic Masterclass in Ventilation, seminar. (Stockholm, Sverige). (Seminar).
 • Respirasjonsproblemer ved ALS. (Seminar).
 • Utdanning av helsepersonell, Helse Vest Ressursgruppe LTMV. (Nettmøte).
 • Intensiv Lungemedisin inklusive respiratorbehandling, for Universitetet i Bergen. (Veiledning).
 • LTMV, valg av behandlingsmetode, utstyr, modus og interface. Henvendelser pr tlf og mail. (Veiledning).
 • Nasjonale anbud respirasjonsteknisk utstyr, HINAS. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Non invasiv ventilasjon Polygrafi og transcutan CO2. (Kurs).
 • Fukting ved invasiv respiratorbehandling. (Kurs).
 • Kronisk respirasjonssvikt, UiT, UNN. (Kurs).
 • Hjemmerespirator/Trakealkanyler, UNN. (Kurs).
 • Hjemmerespirator/trakealkanyler, UNN. (Kurs).
 • Kurs for hjelpere i team, repetisjonskurs, hjemmebesøk, Evje. (Kurs).
 • Kurs for hjelpere i team, repetisjonskurs, hjemmebesøk, Lillesand. (Kurs).
 • Kurs for hjelpere i team, repetisjonskurs, hjemmebesøk, Farsund. (Kurs).
 • Kurs/hjemmebesøk, Evje. (Kurs).
 • Kurs repetisjonskurs/ sertifisering, Evje. (Kurs).
 • Opplæring av team (Vegårshei). (Kurs).
 • Opplæring av ansatte på sykehjemsavd. (Valhalla). Trakeostomi og hjemmerespiratorbehandling, Kristiansand. (Kurs).
 • Opplæring av ansatte hj. Spl og ektefelle, Trakeostomi og hjemmerespiratorbehandling, Kristiansand. (Kurs).
 • Kurs for brukere, pårørende og hjelpere i 2 team, Kristiansand. (Kurs).
 • Kurs hjemmerespiratorbehandling, ny bruker, Kristiansand. (Kurs).
 • Temadag for hjelpere i team, Kristiansand. (Kurs).
 • BiPAP –og hostemaskinkurs for Lofoten og Vesterålen. (Kurs).
 • Opplæring i bruk av elektronisk LTMV register arbeid X 6. (Veiledning).
 • Oppæring/faglig oppdatering om lTMV behandling, NLSH. (Veiledning).
 • PhD prosjekt Lungesimulator ASL. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Respiratorbehandling. (Kurs).
 • Akutt og kronisk respirasjonssvikt, inkludert hypoventilasjon. Årsaker Behandling. (Kurs).
 • Avslutning av LTMV. (Kurs).
 • Hypoventilasjon. (Kurs).
 • LTMV - om respirator. (Kurs).
 • Nytt anbud på LTMV utstyr, Oslo. (Kurs).
 • Respiratorbehandling til kommunehelsetjenesten. (Kurs).
 • Respiratorbehandling til kommunehelsetjenesten. (Kurs).
 • Respiratorbehandling. (Kurs).
 • Monitorering av LTMV. (Kurs).
 • Kurs om ryggmargsskader - innlegg om lungefunksjon. (Kurs).
 • PhD prosjektet, livskvalitet og hjemmerespiratorbehandling, HUS. (Kurs).
 • Nettverksmøte, Prosjekt LTMV kompetanse X 3 Bergen. (Kurs).
 • Arbeidsgruppemøter LTMV kompetanse X 9. (Kurs).
 • Introduksjonskurs hjemmerespiratorbehandling, Helse Bergen X 2. (Kurs).
 • LTMV ved ALS. (Seminar).
 • WatchPAT monitorering av respirasjonsforstyrrelser ved atrieflimmer. (Seminar).
 • Anbud av medisinsk teknisk utstyr i Helse Bergen. (Veiledning).
 • Utdanning av helsepersonell. Internundervisning for leger om hjemmerespiratorbehandling. (Veiledning).
 • Utdanning av helsepersonell. Internundervisning for leger om trakeostomi, trakealkanyler og cough assist, Lungeavdelingen. (Veiledning).
 • Utdanning av helsepersonell om Hjemmerespirator og trakeostomi, håndtering av akutte hendelser, nevrologisk avd HUS. (Veiledning).
 • Workshop Cough Assist E70 for nye ressurspersoner. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

* http://www.aftenposten.no/norge/--Mange-ALS-pasienter-mister-evnen-til-a-ta-det-vanskelige-valget-603622b.html * http://kurs.helsekompetanse.no/pust/info

Kvalitetsverktøy

 • Regional handlingsplan for LTMV Helse Nord, 2014, Regional retningslinje
 • Regional handlingsplan for LTMV Helse SørØst, 2014, 2014, Regional retningslinje
 • Regional handlingsplan for LTMV Helse Vest, 2014, Regional retningslinje
 • Plan for LTMV kompetansespredning, 2015, Kompetansespredningsplan
 • Nasjonal veileder for langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV), IS-1964, 2012, Nasjonal retningslinje
 • Nasjonal faglig retningslinje for langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV), IS-2004, 2012, Nasjonal retningslinje
 • Nasjonalt register for langtidsmekanisk ventilasjon, 2002, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Biobank ved senter for søvnmedisin, 2011, Biobank
 • Langtids mekanisk ventilasjon i Helse Vest. Dokumenter fra Regional Handlingsplan 2013-2016. Ressursgruppe , 2016, Regional retningslinje
 • Behandlingsprogram - LTMV / nasjonal nettløsning for spesialisthelsetjenesten, 2016, Kompetansespredningsplan
Utfyllende informasjon

https://fellesinnhold.hn.nhn.no/behandlinger/langtids-mekanisk-ventilasjon-ltmv-og-hjemmerespirator

Forskning

Vitenskapelige artikler

Herland T, Apalset EM, Eide GE, Tell GS, Lehmann S

Airflow limitation as a risk factor for low bone mineral density and hip fracture.

Eur Clin Respir J 2016;3():32214. Epub 2016 okt 11

PMID:
27733234
Gabrielsen AM, Omland T, Brokner M, Fredheim JM, Jordan J, Lehmann S, Lund MB, Hjelmesæth J, Hofsø D

The effect of surgical and non-surgical weight loss on N-terminal pro-B-type natriuretic peptide and its relation to obstructive sleep apnea and pulmonary function.

BMC Res Notes 2016 Sep 13;9(1):440. Epub 2016 sep 13

PMID:
27619215
Jonassen TM, Eagan TM, Bjorvatn B, Lehmann S

Associations between obstructive lung disease and symptoms of obstructive sleep apnoea in a general population.

Clin Respir J 2018 Jan;12(1):31-39. Epub 2016 mar 31

PMID:
26948980
Gjerde K, Lehmann S, Berge ME, Johansson AK, Johansson A

Oral appliance treatment in moderate and severe obstructive sleep apnoea patients non-adherent to CPAP.

J Oral Rehabil 2016 Apr;43(4):249-58. Epub 2015 des 27

PMID:
26707632
Andersen T, Sandnes A, Brekka AK, Hilland M, Clemm H, Fondenes O, Tysnes OB, Heimdal JH, Halvorsen T, Vollsæter M, Røksund OD

Laryngeal response patterns influence the efficacy of mechanical assisted cough in amyotrophic lateral sclerosis.

Thorax 2017 Mar;72(3):221-229. Epub 2016 mai 12

PMID:
27174631
Andersen, T. & Vollsæter, M.

Sekretmobilisering ved kronisk respirasjonssvikt

Best Practice, Februar 2016.

Vollsæter,M. & Andersen,T.

Måling av vital kapasitet ved amyotrofisk lateral sklerose - forsert og langsomt utført.

Best Practice, September 2016.

Forskningsprosjekter

Kan vi forutsi og bremse utvikling mot ventilasjonssvikt hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom?

Nils Henrik Holmedahl, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ
A six years closed cohort study of outcomes in patients requiring long-term mechanical ventilation (LTMV)

Heidi Øksnes Markussen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Betydningen av lungefunksjon og søvnapné på risiko for død og komorbid sykdom i en generell befolkning

Sverre Lehmann, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2010 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Treatment of obstructive sleep apnea with oral appliance therapy

Anders Andersson, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Reductions in body weight and sleep apnea in morbid obesity– factors predicting changes in lung function and blood gases

Dag Hofsø, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2008 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Validering av the Edinburgh Cognitive and Behavioral Amyotrophic Lateral Sclerosis Screening test

Tiina Rekand, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Monitorering av NIV

Sigurd Aarrestad, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2008 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Mekanisk insufflasjon – eksufflasjon på barn med nevromuskulær sykdom.

Vegard Hovland, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Strupens funksjon hos amyotrofisk lateral scklerose (ALS).

Tiina Maarit Andersen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Direktør Kahtan Al-Azawy

Referansegruppen har i 2016 bestått av:
Vasvija Lejlic
Referansegruppens leder (HSØ)
Asbjørg Kleiveland
Brukerrepresentant
Johnny Johansen
Brukerrepresentant
Kjersti Vindheim
Kommunal representant
Knut Dybwik
Representant Helse Nord
Nanette Mjellem
Representant Helse Vest
Odd Frode Aasen
Representant Helse Midt-Norge

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler