Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling

Den nasjonale behandlingstjenesten omfatter planlagt behandling i trykkammer hvor pasienten puster 100 % oksygen i et omgivelsestrykk på 2,4 atmosfærer. Pasientene får en behandlingsserie på inntil 30 behandlinger. Behandlingen er poliklinisk og utenbys pasienter bor på hotell på sykehusområdet.

Behandlingen tilbys ved stråleskader etter kreftbehandling i hode/halsområdet, stråleskader i bekkenområdet, kronisk behandlingsresistent osteomyelitt  og ved kroniske sår hvor årsaken til såret er sykdomstilstand i de minste blodårene (diabetiske fotsår med mikroangiopati og sår i bestrålt vev). Behandlingen stimulerer til dannelse av nye blodkar og tilheling i oksygenfattig vev.

Behandlingen krever spesialisert utstyr og kompetanse, og pasientgruppen er liten. Behandlingstilbudet er derfor sentralisert som en nasjonal behandlingstjeneste.

Det vises til egne henvisningskriterier på tjenestens nettside.

Oppgaver og resultat
Kjerneoppgaven for den nasjonale behandlingstjenesten er behandling av pasienter med behov for planlagt trykkammerbehandling for godkjente indikasjoner uansett hvor i landet de er henvist fra. Alle pasienter med godkjent indikasjon og fravær av kontraindikasjoner ble godkjent for behandling. Hvilke indikasjoner som er godkjent for elektiv hyperbar oksygenbehandling i Norge ble avgrenset og bestemt av den interregionale prosjektgruppen av regionale fagdirektører som på oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet vurderte alle landsfunksjoner og nasjonale tjenester i 2009. Det pågår forskningsarbeid for å dokumentere effekt av behandlingen på stråleskadet blære, hvor vi har erfaring for at behandlingen kan gi reduserte plager for pasientgruppen. I samråd med Referansegruppen vil forskningsmaterialet gjøres opp før man vurderer å søke om å utvide indikasjonslisten til også å omfatte denne pasientgruppen. Folkehelseinstituttet har i tillegg startet en fullstendig metodevurdering av effekten av hyperbar oksygenbehandling på forebygging og behandling av osteonekrose. Referansegruppen har gått igjennom eksisterende vitenskapelig evidens for behandlingseffekt på tilstanden og anbefaler ikke at det søkes unntak på gruppenivå for denne begrensede indikasjonen mens metodevurderingen pågår. I 2018 ble 185 pasienter behandlet med elektiv hyperbar oksygenbehandling. De fikk til sammen 4805 behandlinger i trykkammer. Pasientgruppen besto av 75 kvinner (41%) og 110 menn (59%) i alderen 15-85 år, med median alder 65 år. Diagnosegrupper: -Strålereaksjoner etter kreftbehandling i hode-/halsområdet: 85 pasienter ( 46% ) ¤ Planlagt kirurgi på bestrålt underkjeve: 47 ¤ Strålereaksjoner som munntørrhet, svelgvansker og talevansker: 26 ¤ Osteoradionekrose : 12 -Strålereaksjoner etter kreftbehandling i bekkenområdet: 88 ( 48% ) ¤ Stråleskadet blære: 23 ¤ Stråleskadet tarm: 58 ¤ Osteoradionekrose i bekkenet: 7 -Kronisk behandlingsrefraktær osteomyelitt: 0 ( 0% ) -Kronisk sår med forandringer i mikrosirkulasjonen som årsak: 11 ( 6% ) Det er naturlig å sammenligne behandlingsaktivitet med Danmark. Danmark har omtrent like stort innbyggertall som Norge (5.780.000 mot 5.312.343 personer), det er ett stort behandlingssenter som behandler nær alle elektive pasienter (Rigshospitalet i København) og indikasjonene er de samme i begge land. Den nasjonale behandlingstjenesten i Norge utfører flere elektive behandlinger enn Rigshospitalet i København (4805 mot 4063 behandlinger). Den elektive behandlingsaktiviteten i Norge er således helt på høyde med aktiviteten i Danmark, vi er det største HBO-senteret i Skandinavia og ett av de største i verden for elektiv behandling i enmannstrykkamre.

Den nasjonale behandlingstjenesten har utarbeidet skriftlig og nettbasert pasientinformasjonsmateriale om tjenestens innhold. Det er også produsert en film om hvordan behandlingen foregår. Det er sammen med Referansegruppen utarbeidet plan for kompetansespredning hvor man prioriterer de deler av landet og av helsetjenesten som henviser færrest pasienter til den nasjonale behandlingstjenesten. Det går ut tilbud til aktuelle helseforetak og sykehusavdelinger og det gis undervisning til de som takker ja til tilbudet. Det vil være ønskelig at tilbudet om hyperbar oksygenbehandling for utvalgte sekveler etter strålebehandling fremkommer i nasjonale retningslinjer for håndtering av slike sekveler og det ble i 2018 tatt kontakt med Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling med informasjon om behandlingstilbudet og invitasjon til samarbeid. Det vil også være aktuelt å samarbeide med pasientorganisasjonene og brukerrepresentantene om informasjonsmateriale om seneffekter etter strålebehandling.

Det skal være lik tilgjengelighet til den nasjonale behandlingstjenesten. Alle pasienter med godkjent indikasjon og fravær av kontraindikasjoner blir godkjent for behandling, slik at ulikheter i geografisk fordeling speiler ulik henvisningspraksis. Det er en trend at Helse Midt-Norge henviser noe færre pasienter per 100.000 innbyggere. Man vil derfor fremdeles prioritere kompetansespredning i denne helseregionen, til tross for at diskusjon med henvisende spesialister antyder at ulik henvisningspraksis kan skrive seg fra regionale forskjeller i tannbehandling av pasienter med cancer i hode-/ halsområdet. Ventetid for de fleste elektive indikasjoner bør ikke overstige tre måneder. Erfaringsmessig ønsker pasientene å ha litt tid til å organisere seks ukers fravær hjemmefra for å kunne gjennomføre elektiv hyperbar oksygenbehandling. Etter kapasitetsutvidelse i 2015 er målet om akseptabel ventetid nådd. For pasienter det haster med blir behandling startet i løpet av et par uker. Over 90% av pasientene skal være tilfredse med informasjon, kommunikasjon og oppfølging under behandlingen. Pasientrapporterte data fra kvalitetsregisteret i 2018 (88% av pasientene har svart) viser at informasjonsbrosjyre og informasjonsmøtet er nyttig, gir aktuell informasjon og at den oppfattes av pasienten i mer enn 90% av tilfellene. Mer enn 90% oppgir å være tilfredse med den kontakt de har hatt med sykepleiere og leger og rapporterer å ha blitt møtt med respekt og omtanke. Over 70% av pasienter med symptomgivende sykdom skal merke bedring seks måneder etter avsluttet behandling. 83% oppgir før avreise at de har hatt nytte av behandlingsoppholdet. Dette er et gledelig høyt antall ettersom hovedeffekten av behandlingen inntrer 6-8 uker etter avsluttet behandlingsserie. Seks måneder etter avsluttet HBO er det 72% som oppgir å ha hatt utbytte av behandlingen (vi mangler ennå 14% av besvarelsene på rapporteringstidspunktet). Da antall pasienter som behandles er lavt, vil et fellesnordisk kvalitetsregister kunne gi bedre data på kostnadseffektivitet. Datatilsynet har gitt konsesjon til registeret, men vi avventer tilbakemelding fra HOD på hvorvidt slikt register vil bli prioritert og finansiert.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
5 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
1 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
1 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
2 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
2 timer

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
 • Helse Nord RHF - 16 pasienter
 • Helse Midt-Norge RHF - 11 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 79 pasienter
 • Helse Vest RHF - 24 pasienter
Utfyllende informasjon

Alle henviste pasienter hvor det er godkjent indikasjon for behandling og fravær av kontraindikasjon får tilbud om behandling uansett hvor i landet de henvises fra. Den geografiske fordelingen av nyhenviste og totalt antall henviste pasienter er svært lik. Geografisk skjevfordeling av pasienter speiler derfor ulik henvisningspraksis. 185 elektive pasienter fikk til sammen 4805 behandlinger i trykkammer i 2018. 130 av pasienten var henvist til hyperbar oksygenbehandling for første gang. Hver pasient får mellom 10 og 30 behandlinger. Behandlingen er poliklinisk. Det er den høyspesialiserte delen av pasientforløpet som er sentralisert, altså selve behandlingen, slik at pasientene skal være ferdig utredet på hjemstedet når de henvises. Unntaket er pasienter med diabetiske fotsår, som henvises til mikrosirkulasjonsutredning ved den nasjonale behandlingstjenesten for å sikre at det er indikasjon for behandlingen. Antall nyhenviste pasienter behandlet per 100.000 innbyggere i helseforetakets opptaksområde (% av behandlete nyhenviste pasienter / % av landets befolkning): Helse Nord: 3,3 ( 12% / 9% ) Helse Midt-Norge: 1,5 ( 9% / 14% ) Helse Vest: 2,2 ( 19% / 21% ) Helse Sør-Øst: 2,6 ( 61% / 56% ). Fordelingen endrer seg lite fra år til år. Etter diskusjon med henvisende spesialister i referansegruppen og ved de ulike RHF anses ulikheter å kunne skrive seg fra regionale forskjeller i tannbehandling av pasienter med cancer i hode-/ halsområdet. Det er gitt innspill til de kjevekirurgiske miljøene om å vurdere utarbeiding av nasjonale retningslinjer.

Formidling

Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Sjøforsvarets kurs i dykkemedisin: HBO behandling. (Kurs).
 • Stomisykepleierkongressen: HBO ved strålesekveler i bekkenregionen. (Konferanse).
 • Norsk Interessefaggruppe For Sårhelings årskonferanse: HBO ved sårbehandling. (Konferanse).
 • Forskerseminar bekkenbunn: Studie på HBO for strålecystitt. (Seminar).
 • Nettundervisning for Endokrinologer i Norge: Diabetiske fotsår. (Nettmøte).
 • Informasjon om HBO behandling av sår på www.wounds.no. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • UNN kurs for spesialtannleger: HBO ved tannbehandling i bestrålte kjever. (Kurs).
 • Fredagsmøte St Olavs hospital: Tilbudet ved Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling. (Seminar).

Kvalitetsverktøy

 • Kvalitetsregister for elektiv hyperbar oksygenbehandling, 2013, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Henvisningsrutiner sendt til avd ledere i alle helseforetak og praksiskonsulenter, 2015, Nasjonal henvisningsrutine
 • Plan for kompetansespredning, 2016, Kompetansespredningsplan
 • Kravdokument for hyperbar oksygenbehandling i Helse-Bergen HF, 2010, Regional retningslinje
 • Metodebok for Seksjon for hyperbarmedisin, 2009, Regional retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Evanger K, Vaagbø G, Haugen OH

Short-term effects on ocular variables immediately after hyperbaric oxygen exposures.

Undersea Hyperb Med 2018 Jul-Aug;45(4):395-402.

PMID:
30241118

Forskningsprosjekter

Symptombyrde og livskvalitet hos pasienter med stråleskader i bekkenregionen som behandles med HBO

May Aasebø Hauken, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Strålecystitt behandlet med hyperbar oksygenbehandling -en randomisert kontrollert studie

Nicklas Oscarsson, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Okulær biometri hos pasienter under hyperbar oksygenbehandling.

Knut Evanger, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Avdelingsdirektør Marit Grønning

Referansegruppen har i 2018 bestått av:
Sindre Mellesmo
Referansegruppens leder (HMN)
Guro Vaagbø
Representant for tjenesten
Hjørdis Dahle
Brukerrepresentant
Ida Carlsen Eide
Brukerrepresentant
Johanna Elisabeth Rykke Berstad
Representant Helse Sør-Øst
Martina Moter Erichsen
Representant Helse Vest
Ove Korsnes
Brukerrepresentant
Thomas Olaf Lohse
Representant Helse Nord

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler