Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel sklerose

Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose skal bygge opp og spre kompetanse om diagnostikk og behandling av multippel sklerose (MS) og gi veiledning, undervisning og kompetansespredning til helsetjenesten og brukerne.

Kompetansetjenesten arrangerer og deltar i relevant undervisning for helsepersonell, andre tjenesteytere, brukere/brukerorganisasjon og pårørende, og skal bidra til at det utarbeides helhetlige pasientforløp i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kompetansetjenesten deltar i nasjonale og internasjonale forskernettverk.

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Oppgaver og resultat
A. Bygge opp og formidle kompetanse, samt å bidra i relevant undervisning. Nasjonal kompetansetjeneste for MS arbeider med kompetansebygging og formidling gjennom inkluderende og effektive fag- og forskernettverk. MS-Forskning og forskningsnettverk gir betydelig kompetansebygging og forskningsproduksjon. Kompetansetjenesten deltar både i egengenererte prosjekter og i prosjekter som er initiert av andre, noe som fremgår av listen over forskningsprosjekter. Kompetansetjenesten arrangerer og deltar i relevant undervisning for helsepersonell, andre tjenesteytere, brukere/brukerorganisasjon og pårørende. Nettsidene våre blir brukt til faglig formidling, slik som forskningsresultater og retningslinjer/ veiledning, og til pasientrettet informasjon på nasjonalt nivå, og blir regelmessig oppdatert. Nettsidene våre hadde totalt 28 872 sidevisninger i 2015, og det var en økning på 25% fra året før. B. Overvåke og formidle behandlingsresultater. Siden november 2014 er Norsk MS Register og Biobank omlagt til webbasert registrering over Norsk Helsenett. Ved etablering av et webbasert MS register vil en systematisk kunne følge lokale/regionale forskjeller i klinisk praksis og i behandlingsresultat, og det forventes å kunne anvendes i det daglige kliniske arbeidet med MS-pasienter. Dette vil gi mulighet for god overvåkning av kvaliteten på det kliniske arbeidet på alle nivå, fra lokalt til nasjonalt. MS Registeret har ved lanseringen av webdrift arrangert informasjonsmøter i Bergen for helsepersonell fra alle helseregioner også i 2015, med opplæring i registrering og bruk av registerdata i klinisk virksomhet. I 2015 har registeret ansvar for opplæring av helsepersonell i drift og bruk av registeret ved samtlige nevrologiske avdelinger i landet. C. Delta i forskning og etablering av forskernettverk. MS kompetansetjeneste driver utstrakt MS-forskning innen epidemiologi, behandling, patologi, dyremodeller, immunologi, MRI og biomarkører. Denne forskningen skjer som del av nasjonale og internasjonale nettverk. Sammen med referansegruppen ble det i 2015 tatt initiativ til studie av Autolog Stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose (MS), som skal organiseres som en multisenterstudie med samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. D. Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere, samt sikre likeverdig tilgang til nasjonal kompetansetjeneste. En betydelig del av arbeidet ved MS-kompetansetjenesten er rettet mot veiledning, kunnskaps-og kompetansespredning. Se senere avsnitt vedrørende aktiviteten opp mot krav om kompetansespredning. E. Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis. Arbeidet med oppdatering av Faglige retningslinjer for diagnostikk og sykdomsmodulerende behandling pågår. Retningslinjene er formidlet til publikum på våre nettsider. Nasjonal kompetansetjeneste for MS har hovedansvaret for fire ulike kvalitetssikringsprosjekter; nasjonale pasientforløp og oversikt over rehabiliteringstilbud ved MS, samt utarbeiding av en nasjonal veileder for MS (etter oppdrag fra Helsedirektoratet) og Norsk web-platform (elektronisk app) . I alle disse prosjektene står tverrfaglighet og brukermedvirkning sentralt, og vi har fokus på samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Vi samarbeider med nevrologiske avdelinger ved sykehus i alle de fire helseregionene og kommuner lokalt (Bergen og Fusa), MS-forbundet, Helsedirektoratet, samt Seksjon for helsetjenesteutvikling ved Haukeland universitetssjukehus. Vi erfarer at prosjektene stimulerer til nettverksbygging, kunnskapsformidling og fagutvikling på tvers av de nevrologiske miljøene i helseregionene og på tvers av tjenestenivå og at dette arbeidet er et viktig bidrag med tanke på kompetansetjenesten sitt mandat/oppdrag. Fagdirektørene ved RHFene har bedt kompetansetjenesten og referansegruppen om vurdering av Kunnskapssenterets metodevurdering av autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT) ved MS, og denne vurderingen vil bidra til nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis ved HSCT ved MS. F. Etablere faglige referansegrupper. MS-kompetansetjenesten har en referansegruppe med representanter for alle 4 helseregioner, og bruker-representant. Vi har vurdert deltagelse også fra primærhelsetjenesten, men har foreløpig ikke gjennomført dette. Det pågår et løpende samarbeid med referansegruppen i forskningsprosjekter og i kvalitetssikringsprosjekt.

Nasjonal kompetansetjeneste bidrar til kompetansespredning gjennom forskning, undervisning, veiledning, kurs, kongresser, medieoppslag, filmer, egne nettsider, vitenskapelige publikasjoner, og erfaringsbaserte nasjonale retningslinjer og veiledere. Kompetansetjenesten har utarbeidet en spesifikk pasientinformasjon om tjenestens innhold og ansvarsområde som er publisert på kompetansetjenestens nettsider: www.ms-kompetansesenter.no. Kompetansetjenesten bidrar i utdanningen av helsepersonell, og med informasjon rettet mot helsetjenesten, helsepersonell, pasienter, pårørende og publikum. Plan for kompetansespredning i 2015 inkluderte kurs i videre- og etterutdanning for leger, bidrag på «MS-konferansen» som er årlige arrangement i regi av MS-forbundet, deltakelse på årsmøtet i Norsk Nevrologisk Forening, samt bidrag på lokale, regionale og nasjonale kurs/seminar. Det ble også arrangert opplæring og informasjonsmøter i forbindelse med omlegging av Norsk MS-register til web-basert registrering siden november 2014. Likeverdig tilgang til kompetansetjenesten sikres gjennom kurs, seminar og web-baserte tjenester, informasjonsbrosjyrer og -filmer for brukerne. Mye av arbeidet mot brukerne og allmennheten gjøres i samarbeid med MS-forbundet. I 2012 var vi med å produsere informasjonsfilmer om det å leve med MS, ulike symptomer og deres behandling for brukerne. Disse filmene er fortsatt aktuelle, og finnes på våre og MS-forbundet sine hjemmesider sammen med informasjonsbrosjyrer om vannlating og avføringsfunksjon som vi har utarbeidet for pasienter. Ved MS-kompetansetjenesten har vi et pågående prosjekt for etablering av modeller for pasientforløp i samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. I dette prosjektet har vi registrert tilbakemeldinger ifra helsepersonnell og pasienter i Bergen og Fusa, om erfaringen med sykehusets/nevrologisk avdeling sin samhandling med kommunehelsetjenesten, og om pasientenes erfaringer fra møtet med spesialisthelsetjenesten. Disse tilbakemeldingene har blitt brukt til å utarbeide endringer i forløpet ved MS-attakkbehandling og kommunal rehabilitering i Helse Bergen som ble tatt i bruk i 2015. Helsedirektoratet har initiert et arbeid med en nasjonal MS- veileder for helsepersonell i primærhelsetjenesten, som også skal kunne være av god bruksverdi for pasienter og pårørende. Veilederen er publisert på nettsidene til MS-kompetansetjenesten (www.ms-kompetansesenter.no). Denne veilederen vil være viktig for kompetanseheving hos helsepersonell i primærhelsetjenesten om relevante tema innen behandling og rehabilitering av MS-pasienter, og vil også være en god informasjonskilde for pasienter og pårørende. Veilederen, pasientforløp, kartlegging av rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten og MS web-plattform vil kunne gi kompetanseheving innen disse relevante tema hos helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Referansegruppens vurdering av HSCT ved MS og studien som etableres er også et viktig tiltak for kompetansespredning til helsepersonell, som vil få store konsekvenser for behandlingstilbud til pasienter. Nettsidene til kompetansetjenesten skal være et viktig medium for kompetansespredning av relevant kunnskap, og skal henvende seg nasjonalt både til pasienter og pårørende, og til helsepersonell. Målsettingen for nettsidene er å formidle oppdatert kunnskap om MS, behandling og retningslinjer/ veiledning til nytte for publikum. På nettsidene finnes også beskrivelse av Norsk MS Register og Biobank og veiledning i bruk av registeret for helsepersonell. MS-registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister – med definerte kvalitetsmål, herunder registerdekningsgrad og andel pasienter med sykdomsmodulerende behandling (behandlingsfrekvens). Dekningsgrad på prevalensnivå var ca. 50 % nasjonalt, fra < 10 % i Østfold til 80 % i Sogn og Fjordane. Dekningsgrad på oppfølgende behandlingsinformasjon er lavere. Behandlingsfrekvensberegninger viser at 43 % av alle MS pasienter mottok sykdomsmodulerende behandling i Norge i 2015, og stor fylkesvis variasjon mellom 30 % og 50 %. Norsk Multippel Sklerose Register og Biobank har stor variasjon i dekningsgrad og er nå inkludert i et eget dekningsgradsprosjekt i regi av Senter for dokumentasjon og evaluering (SKDE). Gjennom dette vil registrerende avdelinger tilbys kurs og hjelp til registrering. Rapporter om resultater fra MS registeret vil bli publisert på nettsidene til kompetansetjenesten.

Vi definerer overordnet resultatmål for MS-kompetansetjenesten slik: At de som arbeider i helsetjenesten i Norge har den utifra forutsetningene best mulige kompetansen til å gi pasientene en god og oppdatert behandling for sin MS-sykdom, og at dette er uavhengig av bosted og behandlingssted. Kompetansen skal gi grunnlaget for at MS-pasienter får god og fulldekkende informasjon, videre at det gis immunmodulerende behandling, MS-attakkbehandling, annen symptombehandling samt rehabilitering og pleie som er godt tilpasset behovene til den enkelte pasient og i tråd med oppdatert medisinsk kunnskap. Resultatoppnåelse for dette målet er ikke statisk, men krever et kontinuerlig arbeid og monitorering. MS-behandlingen er i stadig utvikling og forandring, dette gjør at behovet for oppbygging, vedlikehold og spredning av MS-kompetanse vil være vedvarende de kommende årene. Pasientenes opplevelse av måloppnåelse vil kunne følges ved fortsatt tett samarbeid med MS-Forbundet. Norsk MS Register og Biobank vil bidra til å sikre kvaliteten i klinisk arbeid, og være viktig grunnlag for klinisk og paraklinisk forskning. Overvåking av lokal/regional/nasjonal behandlingspraksis, samt andre kliniske data vil være et viktig bidrag for å bedre vår måling av resultatoppnåelse. Arbeidet med videre registering og oppdatering skal skje i samarbeid med alle nevrologiske avdelinger i alle helseregioner. Epidemiologiske studier hvor MS-kompetansetjenesten bidrar vil også være med å gi informasjon om resultatoppnåelse. Nasjonal kompetansespredning er viktig for resultatoppnåelse (se avsnitt om dette). Tiltak inkluderer nasjonal MS-veileder for helsepersonell i primærhelsetjenesten, nasjonale MS-forløp, nasjonal kartlegging av rehabiliteringstilbud, nasjonal web- plattform og de etablerte nasjonale retningslinjer for diagnostikk og sykdomsmodulerende behandling, som oppdateres i samarbeid med Helsedirektoratet. Kompetansetjenesten, referansegruppen, og Hematologisk seksjon, Medisinsk avdeling Haukeland universitetssykehus startet i desember 2014 et nasjonalt behandlingstilbud for autolog hematopoietisk stamcelleransplantasjon (HSCT) ved særlig aktiv attakkpreget MS. Kriteriene for slik behandling er satt av referansegruppen, og søknader (n=40 i 2015) om slik behandling vurderes av 3 medlemmer av kompetansetjenesten (inkludert kompetansetjenestens leder) etter disse kriteriene. Pasienter vurdert å ha behandlingsindikasjon (n=6 i 2015) henvises til Hematologisk seksjon for behandling. Nasjonale og internasjonale forskernettverk bidrar i prosjekter som biomarkørstudier i ryggmargsvæske, dyremodeller og hjernevev, genetikk-prosjekter. Intervensjonsstudier innen rehabilitering (CIOPIMS), flerumettede fettsyrer (OFAMS), søvnforstyrrelser ved MS, og MS-epidemiologi i Vest-Norge har generert forskernettverk med deltakelse fra mange nevrologiske og radiologiske avdelinger. Kompetansetjenestens resultatmål er oppnådd ved kompetanseoppbygging ivaretatt ved etablering av nettverk i nevrologiske miljø nasjonalt og internasjonalt, og dokumentert ved forskningsprosjekt og publikasjoner. Formidling av kunnskap til hele helsetjenesten som resultatmål er ivaretatt av undervisning og veiledning i kommune og spesialisthelsetjenesten, og pasientorganisasjoner. Merverdi som resultatmål er ivaretatt ved at kompetansetjenestens undervisning og veiledning er forskningsbasert, både ved egen innsats og ved annen relevant forskning. I løpet av 2015 har kompetansetjenesten hatt hovedveilederansvar for 7 stipendiater, 1 forskerlinjestudent, finansiert via Helse Vest, Helse-Bergen, Universitetet i Bergen/KG Jebsen og annet helseforetak. Kompetansetjenesten har ved ekstern finansiering (Helse Vest/UiB/KG Jebsen) tilknyttet 4 post doc/forsker-stillinger, 1 bioingeniør (Helse-Bergen), samt 1 seniorforsker i bistilling (20%). Ekstern finansiering bidrar med følgende andel til lønn og prosjektstøtte i hele eller delte stillinger: Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning/UiB, n= 5, Helse Vest stipend, n= 5, UiB stipend, n=4. Forskningen ble også finansiert ved Kjell Almes legat, med bidrag på kr. 100 000, Odd Fellow Forskningsfond til Multippel Sklerose med kr. 50.000, Novartis’ forskningsstipend innen MS med kr. 150 000 og Biogen Idec forskningsstipend med kr. 47.000 i 2015, samt NRSN International training grant med kr. 20000. Novartis har finansiert to stipendiatstillinger i 50% siden november og Genzyme har finansiert utvikling av FoU- prosjektet "Barn som pårørende".

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
8 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
11 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
37 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
3 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
5 timer
Utfyllende informasjon

Grunnutdanning av helsepersonell i egen region: Bjørnevik K: Studentundervisning: Epidemiologi (MEDEPI), UIB (3 t), Statistikk i helsefaglig forskning HELSTA, UiB (18 t), Epidemiologiske prinsipp og metodar (MEDEPIDEM-A), UiB (1 t) Kroksveen, AC: Undervisning til Bioingeniørstudenter (12 t), Høgskolen i Bergen. Haugstad, R: Undervisning til Årstad videregående skole, helse og sosialklasse (3 t) Videreutdanning av helsepersonell, egen region: Mauseth, T: Barn som pårørende. Studentundervisning (3 t). Helsesøsterutdanningen, Høgskolen i Bergen. Etterutdanning av helsepersonell, egen region: Haugstad, R: Laksevåg hjemmesykepleiedistrikt 02.07 : Kompliserte faktorer som MS og seksualitet (3 t) Haugstad, R: Hva er MS, og hva gjør sykdommen med den enkelte? Hjemmesykepleie i Ålvik 28.04 (2 t) Etterutdanning av helsepersonell, flere regioner: Haugstad, R: Nasjonalt sykepleiersumposium 05.02 Oppsummering etter møtet Haugstad, R: Nevrokongress Bergen 11-12.6: Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose Haugstad, R: MS konferansen 2015: Møte mellom pasienter og helsearbeider- forventning og utfordring (tilsammen 9 t) i: * Stavanger 20.03 * Sarpsborg 28.05 * Ålesund 29.05 * Hamar 09.06 * Trondheim 11.09 * Drammen 22.09 * Kristiansand 14.10 * Tromsø 22.10 * Larvik 28.10 Videreutdanning av helsepersonell, alle regioner: Myhr, KM: Prognose ved MS. DNLF-Kurs, Oslo 26.11. Myhr, KM: Norsk MS-Register og Biobank. DNLF-Kurs, Oslo 26.11 Myhr, KM: Norsk MS Register og Biobank. LIS-møte, 20. januar, Bodø Myhr, KM: Nasjonale faglige retningslinjer versus LIS- anbefalinger. LIS-møte, 21. januar, Bodø. Myhr, KM: MS-diagnose og behandling- I. Apotek 1- kurs, 14. november, Oslo Myhr, KM: MS-diagnose og behandling- II. Apotek 1- kurs, 15. november, Oslo Bø, L: Multippel Sklerose patologi. Kurs i demyeliniserende sykdommer, OUS Ullevål, Oslo 26. oktober Haugstad, R: Videreutdanning i Nevrosykepleie. Sykepleie til MS pasienten. HiB, 5. juni, Bergen

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Wergeland S: Foredrag MS - konferansen, 2. ganger i Ålesund, mai. (Konferanse).
 • Wergeland S: Foredrag MS- konferansen, 2 ganger Tromsø, september. (Konferanse).
 • Bø L: Multippel sklerose patologi. MS Forbundet Inspirasjonskonferanse, 6. november, Lillestrøm. (Konferanse).
 • Mauseth T: Barn og unge som pårørende når mor eller far har MS. Rehab-info 2015,11. (Veiledning).
 • Mauseth T. Barn trenger mer åpenhet om foreldres sykdom. MS-rapporten 2015: 28-30. (Veiledning).
 • Mauseth T: Nettside for barn og ungdom som pårørende når foreldre har MS: www.pårørende.no. (Veiledning).
 • Mauseth T: Selvhjelpsprogram for barn og foreldre når mor eller far har MS: Spirit Barn. (Veiledning).
 • Haugstad R, Skår ABR, Bø L: Spørsmål og svartjeneste i regi av MS- forbundet. (Veiledning).
 • Haugstad R: Redaksjonsmedarbeider «MS- rapporten» i regi av MS forbundet. (Veiledning).
 • Haugstad R: Redaksjonsmedarbeider for bladet «Kvinne med MS» i regi av Genzyme. (Veiledning).
 • Bjelland SH, Torkildsen Ø, Jota PA. Redaktør for bladet «Mann med MS». Informasjonsblad for menn diagnostisert med MS. (Intervjuer/oppslag i media).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Torkildsen Ø. «Behandling av MS» Foredrag for MS-forbundet i Rogaland den 19.08.15. (Seminar).
 • Torkildsen Ø. «Progressiv MS». Foredrag på MS-konferansen Vest i Stavanger den 20.03.15. (Seminar).
 • Haugstad R: Sørvest- norsk MS forum 07.05: Å snakke med MS-pasienten om seksuell dysfunksjon; en vanskelig samtale. (Seminar).
 • Haugstad R: MS foreningen i Haugesund 01.10: Møte mellom pasienter og helsearbeider- forventning og utfordring. (Seminar).
 • Haugstad R: Undervisning til pasienter i Ålvik 28.04: Hva er MS, og hva gjør sykdommen med den enkelte. (Seminar).
 • Wergeland S: Foredrag Hordaland MS-forening – medlemskveld, november. (Seminar).
 • Wergeland S: MS kveldsmøte Førde, Novartis, november. (Seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • Skaar A et al.: Development of a clinical pathway for MS relapses. Poster Mult Scler J. 2015;21(4):515. (Milano). (Konferanse).
 • Bø L: MS behandling i Norge: Muligheter og utfordringer. Dagens Medisin, Diakonhjemmet 2. desember, Oslo. (Seminar).
 • Bjørnevik K. High Intake of Plant-based Fatty Acids May Lower MS Risk. Intervju: http://www.medscape.com/viewarticle/852630. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Cortese M: Fant sykdomstegn to år før MS-utbrudd. http://www.dagensmedisin.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Cortese M: “Studying preclinical aspects of multiple sclerosis”. Intervju http://msworld.org/conference-center/. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Cortese M: “Tran i ungdomstiden kan gi lavere risiko for MS”. Intevju for MS rapporten 2015. Tekst: Silje Berggrav. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Grytten N, Torkildsen Ø. «Fødselsmåned og risiko for MS: Justering for confoundere». Artikkel i «Best practice» nr 23. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Torkildsen Ø. «Lemtrada reduserer hjernesvinn». Intervju MS-forbundet. http://www.ms.no/nyheter/lemtrada-reduserer-hjernesvinn. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Torkildsen Ø. «En sjelden interessant konferanse». Intervju med dagens medisin. Publisert i dagens medisin nummer 21/2015. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Skår ABR: «Attakktelefon for pasienter med multippel sklerose (MS)» Nyhetsbrev 2015, Novartis Norge. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Skår ABR: Intervju i MS rapporten 2015: Telefontjeneste gir raskere behandling av MS attakk. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Myhr KM: Benmargstransplantasjon ved multippel sklerose - hva, hvem, hvor? Leder Best Practice nr. 22. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Torkildsen Ø. «Forskning på nye bremsemedisiner for attakkpreget MS». Foredrag på MS-konferansen Vest i Stavanger den 20.03.15. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Aarseth JH: Nytt og praktisk registreringssystem for Norsk MS Register – til nytte klinisk! 3- 4 mars, Hotel Ørnen/Haukeland. (Kurs).
 • Aarseth JH: Nytt og praktisk registreringssystem for Norsk MS Register – til nytte klinisk! 26.-27. mai, Hotel Ørnen/Haukeland. (Kurs).
 • Myhr KM: MS-Register og Biobank. Register kurs, Bergen 3.3. (Kurs).
 • Myhr KM: MS-Register og Biobank. Register kurs, Bergen 26.5. (Kurs).
 • Bjørnevik K: Polyunsaturated fatty acids and the risk of multiple sclerosis. Foredrag ECTRIMS, Barcelona. (Konferanse).
 • Cortese M: Evidence of preclinical disease activity- a prospective study on cognitive and physical performance .... ECTRIMS. (Konferanse).
 • Guldbrandsen A: The CSF Proteome Resource as a tool for proteomics biomarker discovery in MS. NBS vintermøte, Svalbard. (Konferanse).
 • Guldbrandsen A: Clinical glycoproteomics in multiple sclerosis – Biomarker discovery and verification in MS Poster. PTM, Odense. (Konferanse).
 • Guldbrandsen A: CSF Proteome Resource (CSF-PR) – Cerebrospinal fluid biomarker disc. MS. Poster + muntlig pres. HUPO, Vancouver. (Konferanse).
 • Berven F, “Search for MS-biomarkers using proteomics”, Nordic proteomics Forum, Malmø. (Konferanse).
 • Oveland, E. Targeted Quantification. Bioinformatics for Proteomics, Bergen. (Konferanse).
 • Guldbrandsen A, Kroksveen AC. Skyline. Bioinformatics for Proteomics, Bergen. (Konferanse).
 • Berven F. Quantification. Bioinformatics for Proteomics, Bergen. (Konferanse).
 • Torkildsen Ø. «Påvirker røyking sykdomsaktiviteten ved MS?». Poster på Nevrodagene-årsmøte for norsk nevrologisk forening. (Konferanse).
 • Kvistad SS. Fedme er ikke assosiert med sykdomsaktivitet hos pasienter med MS. Foredrag Nevrodagene for NFF. (Konferanse).
 • Alme MN. Effekt av fingolimod på cerebellær remyelinisering i cuprizone dyremodell for MS. Foredrag Nevrodagene NFF. (Konferanse).
 • Nystad A. Effekten av vitamin D på aksonskade under eksperimentell de- og remyelinisering. Poster på Nevrodagene NFF. (Konferanse).
 • Kvistad SS. et al. B ody mass index influence disease activity and interferon-beta treatment response in MS. ECTRIMS. (Konferanse).
 • Wergeland S. Vitamin D and Epstein- Barr virus antibody levels in a prospective cohort of MS patients. P397. ECTRIMS. (Konferanse).
 • Mauseth T: Helsesøsterkongressen 2015. «Unges erfaringer når mor eller far har MS». Bergen 15.04. (Konferanse).
 • Mauseth T: Nevro-kongressen 2015. «Barn som pårørende når mor eller far har multippel sklerose». Bergen 12.06. (Konferanse).
 • Haugstad R: ECTRIMS Invited speaker 06.10: MS compliance, How to motivate patients to use disease- modifying treatment (DMT). (Konferanse).
 • Skår ABR et al. The MS-relapse phone, as part of a clinical pathway. Poster ECTRIMS. (Konferanse).
 • Haugstad R: Medarrangør av Nevrokongress 2015 (med hovedansvar for sponsorer). (Konferanse).
 • Ahmad IM: CHI3L1 and SPP1 distribution in multiple sclerosis lesions. Foredrag Nevrodagene NFF. (Konferanse).
 • Ahmad, IM: Ermin as a marker of remyelination in MS. Poster ECTRIMS. (Konferanse).
 • Ahmad, IM: LGMN and SLC7A5 protein in the early processes of MS pathology 3rd National PhD Conference in Neuroscience- Bergen. (Konferanse).
 • Skår ABR: Development of a clinical pathway for MS-relapses Nasjonal Nevrokongress, 11 juni 2015 Bergen. (Konferanse).
 • Skår ABR: "The MS Relapse Phone". Poster ECTRIMS. Multiple Sclerosis Journal 2015; 21: (S11) 76–653. (Konferanse).
 • Myhr KM: The use of MRI in optimizing therapy of MS. National Neurology Meeting, Helsinki, 7.2. (Konferanse).
 • Myhr KM: The Epidemiology of MS. European MS symposium Copenhagen, 27.2. (Konferanse).
 • Myhr KM: MS-Register og Biobank: Registerdekningsgrad og behandlingsfrekvens. Nevrodagene, NFF, Oslo 10.3. (Konferanse).
 • Wergeland S: Sammenhengen mellom Vitamin D-nivå og antistoffer mot EBV hos MS-pasienter. Foredrag Nevrodagene NFF. (Konferanse).
 • Wergeland S: Using diffusion MRI to study demyelination in deep gray matter in animal model of multiple sclerosis. P955 ECTRIMS. (Konferanse).
 • Baert I.. Smedal T: Validity of mobility measures in multiple sclerosis, according disability .... Poster SIG mobility, oktober. (Konferanse).
 • Bø L: Hematopoietisk stamcellebehandling ved MS. Nevrodagene 10. mars, Oslo. (Konferanse).
 • Bø L: Hematopoietisk stamcellebehandling ved MS. Nevrokonferanse for sykepleiere, 12. juni, Bergen. (Konferanse).
 • Berven F, “Search for MS-biomarkers using proteomics”, Norsk biokjemisk vintermøte, Svalbard. (Seminar).
 • Haugstad R: Programkomite for sykepleiemøte i regi av Genzyme 03.06. (Seminar).
 • Haugstad R: Deltager i LIS-MS spesialistgruppe. (Seminar).
 • Wergeland S: BIOGEN MS-symposium, november. (Seminar).
 • Holmøy T og Torkildsen Ø. «Veileder om graviditet og amming» http://nevro.legehandboka.no/. (Veiledning).
 • Cortese M et al. Tran som vitamin D-kilde og senere MS-risiko - er tidspunkt viktig? BestPractice nr. 21. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Bjørnevik K. Polyunsaturated Fatty Acids May Reduce Risk of MS. Intervju med Neurology Reviews: http://www.neurologyreviews.com. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Berven F, «Proteomikk-analyser av cerebrospinal væske ved multippel sklerose», BestPractice Psykiatri/ Nevrologi NO nr. 22. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Myhr KM: Vaccination response and MS-treatment. MS Symposium Zurich 12.5. (Konferanse).
 • Myhr KM: Spasticity treatment in multiple sclerosis. MS Symposium Wien, 7.6. (Konferanse).
 • Myhr KM: Norwegian MS-Registry and Biobank MS Symposium Lyon, 21.9. (Konferanse).
 • Myhr KM: MS trials and new outcome measures MS Symposium Paris, 26.10. (Konferanse).
 • Myhr KM: ECTRIMS 2016 – nye MS-behandlinger. Oslo, 3.12. (Konferanse).
 • Torkildsen Ø. «Miljømessige risikofaktorer for MS». Foredrag på kveldsmøte i regi av Novartis i Skien den 03.12.15. (Seminar).
 • Torkildsen Ø. «The Norwegian MS-registry» Foredrag på registermøte i Stockholm i regi av Biogen den 05.11.15. (Seminar).
 • Torkildsen Ø.Kasuistikkpresentasjon på Genzyme medical academy i Oslo den 27.08.15. (Seminar).
 • Torkildsen Ø. «Tidlig of effektiv MS-behandling» Foredrag på kveldsmøte i regi av Biogen den 25.08.15. (Seminar).
 • Torkildsen Ø. «Tidlig of effektiv MS-behandling» Foredrag på Nasjonalt Tysabrimøte i Oslo i regi av Biogen den 03.06.15. (Seminar).
 • Torkildsen Ø. «Tidlig of effektiv MS-behandling» Foredrag på kveldsmøte i regi av Biogen i Fredrikstad den 19.03.15. (Seminar).
 • Torkildsen Ø.«The burden of MS». Foredrag på Natalizumab Medical Academy i Amsterdam den 30.05.15. (Seminar).
 • Torkildsen Ø.«New Treatment Goals and Medications». Foredrag på Aubagio lanseringsmøte på Island den 19.02.15. (Seminar).
 • Myhr KM: Norsk MS-Register og Biobank. Mosjøen 9.4. (Seminar).
 • Myhr KM: Norsk MS-Register og Biobank. Drammen 23.4. (Seminar).
 • Myhr KM: MS-behandling og Norsk MS-Register og Biobank. Namsos 30.4. (Seminar).
 • Myhr KM: Norsk MS-Register og Biobank. Tromsø 5.5. (Seminar).
 • Myhr KM: MS-behandling og Norsk MS-Register og Biobank. Lillehammer 8.5. (Seminar).
 • Myhr KM: MS-Forskning og behandling KGJ-Forskningsseminar, Tromsø 13.10. (Seminar).
 • Myhr KM: RIS-PPMS – MS behandling Førde, 19.11. (Seminar).
 • Myhr KM: Tysabri Oberservasjonsstudie – Norske data. Oslo, 25.11. (Seminar).
 • Myhr KM: Aksonskade – hjerneatrofi – kognisjon ved natalizumab behandling. Oslo, 25.11. (Seminar).
 • Myhr KM: Norsk MS-Register og Biobank. Oslo, 25.11. (Seminar).
 • Bjørnevik K, Grytten N. Utdanning og risiko for MS. BestPractice nr. 22. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Mauseth T: Norsk MS-Register & Biobank. «Prosjekt nettside for barn og unge når foreldre har MS», Bergen 03.03. (Kveldsseminar). (Seminar).
 • Mauseth T: Norsk MS-Register & Biobank. «Prosjekt nettside for barn og unge når foreldre har MS», Bergen 26.05. (Seminar).
 • Mauseth T: «Barn og unge som pårørende når mor eller far har MS». Sørvest-Norsk MS Forum, Bergen, 29.10. (Seminar).
 • Skår ABR: Skår, AB «MS, hva er det og hvordan behandles det». sykepleiere ved hematologisk avdeling, HUS 25 november. (Seminar).
 • Wergeland S: Foredrag Yngre Nevrologers Forum, Novartis, september. (Seminar).
 • Mauseth T: «Barn og unge som pårørende når mor eller far har MS». 28.01. Nevrologisk avdeling HUS. (Veiledning).
 • Haugstad R: MS generelt: Hva er MS? 14.01 Nevrologisk avdeling, HUS. (Veiledning).
 • Haugstad R: Attakkforløpet 11.11, Nevrologisk avdeling, HUS. (Veiledning).
 • Haugstad R: MS generelt: Hva er MS? 14.01, Nevrologisk avdeling, HUS. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • Nasjonalt behandlingstilbud for autolog hematopoietisk stamcelleransplantasjon (HSCT) ved særlig aktiv attakkpreget MS, 2014, Nasjonal henvisningsrutine
 • Pasientforløp ved MS, 2015, Nasjonal retningslinje
 • Nasjonal MS Veileder, 2015, Nasjonal retningslinje
 • Nasjonale faglige retningslinjer for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodifiserende behandling av multippel sklerose, 2011, Nasjonal retningslinje
 • Norsk MS Register og Biobank, 2001, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
 • Norsk MS Register og Biobank, 2007, Biobank
Forskning

Vitenskapelige artikler

Cortese M, Riise T, Bjørnevik K, Holmøy T, Kampman MT, Magalhaes S, Pugliatti M, Wolfson C, Myhr KM

Timing of use of cod liver oil, a vitamin D source, and multiple sclerosis risk: The EnvIMS study.

Mult Scler 2015 Dec;21(14):1856-64. Epub 2015 mai 6

PMID:
25948625
Grytten N, Torkildsen Ø, Myhr KM

Reply to comments on the review article 'Time trends in the incidence and prevalence of multiple sclerosis in Norway during eight decades'.

Acta Neurol Scand 2015 Nov;132(5):368-9. Epub 2015 sep 15

PMID:
26369381
Grytten N, Torkildsen Ø, Myhr KM

Time trends in the incidence and prevalence of multiple sclerosis in Norway during eight decades.

Acta Neurol Scand 2015;132(199):29-36.

PMID:
26046556
Myhr KM, Grytten N, Torkildsen Ø, Wergeland S, Bø L, Aarseth JH

The Norwegian Multiple Sclerosis Registry and Biobank.

Acta Neurol Scand 2015;132(199):24-8.

PMID:
26046555
Kroksveen AC, Jaffe JD, Aasebø E, Barsnes H, Bjørlykke Y, Franciotta D, Keshishian H, Myhr KM, Opsahl JA, van Pesch V, Teunissen CE, Torkildsen Ø, Ulvik RJ, Vethe H, Carr SA, Berven FS

Quantitative proteomics suggests decrease in the secretogranin-1 cerebrospinal fluid levels during the disease course of multiple sclerosis.

Proteomics 2015 Oct;15(19):3361-9. Epub 2015 sep 8

PMID:
26152395
Kroksveen AC, Opsahl JA, Guldbrandsen A, Myhr KM, Oveland E, Torkildsen Ø, Berven FS

Cerebrospinal fluid proteomics in multiple sclerosis.

Biochim Biophys Acta 2015 Jul;1854(7):746-56. Epub 2014 des 16

PMID:
25526888
Vaudel M, Verheggen K, Csordas A, Raeder H, Berven FS, Martens L, Vizcaíno JA, Barsnes H

Exploring the potential of public proteomics data.

Proteomics 2016 Jan;16(2):214-25. Epub 2015 des 15

PMID:
26449181
Wang X, Zhang Y, Nilsson CL, Berven FS, Andrén PE, Carlsohn E, Horvatovich P, Malm J, Fuentes M, Végvári Á, Welinder C, Fehniger TE, Rezeli M, Edula G, Hober S, Nishimura T, Marko-Varga G

Association of chromosome 19 to lung cancer genotypes and phenotypes.

Cancer Metastasis Rev 2015 Jun;34(2):217-26.

PMID:
25982285
Vaudel M, Burkhart JM, Zahedi RP, Oveland E, Berven FS, Sickmann A, Martens L, Barsnes H

PeptideShaker enables reanalysis of MS-derived proteomics data sets.

Nat Biotechnol 2015 Jan;33(1):22-4.

PMID:
25574629
Farag Y, Berven FS, Jonassen I, Petersen K, Barsnes H

Distributed and interactive visual analysis of omics data.

J Proteomics 2015 Nov 3;129():78-82. Epub 2015 jun 3

PMID:
26047716
Oveland E, Muth T, Rapp E, Martens L, Berven FS, Barsnes H

Viewing the proteome: how to visualize proteomics data?

Proteomics 2015 Apr;15(8):1341-55. Epub 2015 jan 21

PMID:
25504833
Bjorlykke Y, Vethe H, Vaudel M, Barsnes H, Berven FS, Tjora E, Raeder H

Carboxyl-ester lipase maturity-onset diabetes of the young disease protein biomarkers in secretin-stimulated duodenal juice.

J Proteome Res 2015 Jan 2;14(1):521-30. Epub 2014 nov 4

PMID:
25369532
Kvistad SS, Myhr KM, Holmøy T, Šaltyte Benth J, Wergeland S, Beiske AG, Bjerve KS, Hovdal H, Lilleås F, Midgard R, Pedersen T, Bakke SJ, Michelsen AE, Aukrust P, Ueland T, Sagen JV, Torkildsen Ø

Body mass index influence interferon-beta treatment response in multiple sclerosis.

J Neuroimmunol 2015 Nov 15;288():92-7. Epub 2015 sep 26

PMID:
26531700
Røsjø E, Steffensen LH, Jørgensen L, Lindstrøm JC, Šaltyte Benth J, Michelsen AE, Aukrust P, Ueland T, Kampman MT, Torkildsen Ø, Holmøy T

Vitamin D supplementation and systemic inflammation in relapsing-remitting multiple sclerosis.

J Neurol 2015 Dec;262(12):2713-21. Epub 2015 okt 1

PMID:
26429571
Alme MN, Nystad AE, Bø L, Myhr KM, Vedeler CA, Wergeland S, Torkildsen Ø

Fingolimod does not enhance cerebellar remyelination in the cuprizone model.

J Neuroimmunol 2015 Aug 15;285():180-6. Epub 2015 jun 19

PMID:
26198937
Holmøy T, Esbensen QY, Torkildsen Ø, Wergeland S, Bjerve KS, Beiske AG, Midgard R, Šaltyte-Benth J, Hovdal H, Myhr KM

WT1 and interferon-ß-vitamin D association in MS: a longitudinal study.

Acta Neurol Scand 2016 Apr;133(4):309-12. Epub 2015 jun 2

PMID:
26037530
Løken-Amsrud KI, Lossius A, Torkildsen Ø, Holmøy T

Impact of the environment on multiple sclerosis.

Tidsskr Nor Laegeforen 2015 May 19;135(9):856-60. Epub 2015 mai 19

PMID:
25991624
Røsjø E, Myhr KM, Løken-Amsrud KI, Bakke SJ, Beiske AG, Bjerve KS, Hovdal H, Lilleås F, Midgard R, Pedersen T, Šaltyte Benth J, Torkildsen Ø, Wergeland S, Michelsen AE, Aukrust P, Ueland T, Holmøy T

Vitamin D status and effect of interferon-ß1a treatment on MRI activity and serum inflammation markers in relapsing-remitting multiple sclerosis.

J Neuroimmunol 2015 Mar 15;280():21-8. Epub 2015 feb 11

PMID:
25773151
Fjær S, Bø L, Myhr KM, Torkildsen Ø, Wergeland S

Magnetization transfer ratio does not correlate to myelin content in the brain in the MOG-EAE mouse model.

Neurochem Int 2015 Apr-May;83-84():28-40. Epub 2015 mar 2

PMID:
25744931
Fazekas F, Gehring K, Gallo P, Lebrun-Frénay C, Moral E, Myhr KM

Country break-out session highlights.

Neurodegener Dis Manag 2015 Dec;5(6 Suppl):31-7.

PMID:
26611270
Goulden R, Riise T, Myhr KM, Pugliatti M, Wolfson C

Does low socioeconomic status in early life protect against multiple sclerosis? A multinational, case-control study.

Eur J Neurol 2016 Jan;23(1):168-74. Epub 2015 okt 16

PMID:
26475404
Magalhaes S, Pugliatti M, Casetta I, Drulovic J, Granieri E, Holmøy T, Kampman MT, Landtblom AM, Lauer K, Myhr KM, Parpinel M, Pekmezovic T, Riise T, Wolfson D, Zhu B, Wolfson C

The EnvIMS Study: Design and Methodology of an International Case-Control Study of Environmental Risk Factors in Multiple Sclerosis.

Neuroepidemiology 2015;44(3):173-81. Epub 2015 mai 7

PMID:
25967369
Ragnedda G, Leoni S, Parpinel M, Casetta I, Riise T, Myhr KM, Wolfson C, Pugliatti M

Reduced duration of breastfeeding is associated with a higher risk of multiple sclerosis in both Italian and Norwegian adult males: the EnvIMS study.

J Neurol 2015 May;262(5):1271-7. Epub 2015 mar 21

PMID:
25794863
Sundal C, Baker M, Karrenbauer V, Gustavsen M, Bedri S, Glaser A, Myhr KM, Haugarvoll K, Zetterberg H, Harbo H, Kockum I, Hillert J, Wszolek Z, Rademakers R, Andersen O

Hereditary diffuse leukoencephalopathy with spheroids with phenotype of primary progressive multiple sclerosis.

Eur J Neurol 2015 Feb;22(2):328-33. Epub 2014 okt 13

PMID:
25311247
Wesnes K, Riise T, Casetta I, Drulovic J, Granieri E, Holmøy T, Kampman MT, Landtblom AM, Lauer K, Lossius A, Magalhaes S, Pekmezovic T, Bjørnevik K, Wolfson C, Pugliatti M, Myhr KM

Body size and the risk of multiple sclerosis in Norway and Italy: the EnvIMS study.

Mult Scler 2015 Apr;21(4):388-95. Epub 2014 sep 2

PMID:
25182290
Westerlind H, Imrell K, Ramanujam R, Myhr KM, Celius EG, Harbo HF, Oturai AB, Hamsten A, Alfredsson L, Olsson T, Kockum I, Koski T, Hillert J

Identity-by-descent mapping in a Scandinavian multiple sclerosis cohort.

Eur J Hum Genet 2015 May;23(5):688-92. Epub 2014 aug 27

PMID:
25159868

Forskningsprosjekter

En longitudinell studie 2002-2012 av personer som ble diagnostisert i Hordaland/ Rogaland i 1998-2000

Anne Britt Rundhovde Skår/ Nina Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
A proteomic comparison of Multiple Sclerosis (MS) lesion and non-lesion brain tissue isolated from treated MS patients

Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Distribution of Chitinase-like proteins in MS lesions

Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Proteomic comparison of cuprizone and experimental autoimmune encephalomyelitis MS models in mouse and translation to human

Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
The human proteome project, Chromosome 19

Gyorgy Marco-Varga (Frode Berven deltaker), Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Biomarker discovery in acute myeloid leukemia

Øystein Bruserud (Frode Berven deltaker), Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Psychometric properties of outcome measures for mobility, beyond walking speed, in multiple sclerosis: a multi-center study

Tori Smedal, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Psychometric properties of outcome measures for upper limb

Tori Smedal, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Attakktelefon

Tori Smedal/ Anne Britt Rundhovde Skår/ Randi Haugstad, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Prospektiv studie av kognitiv og fysisk funksjon før diagnosetidspunktet for multippel sklerose

Marianna Cortese, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Cortical brain volume changes in MS - a longitudinal study

Bergman, Ørjan, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
MS og overlevelse

Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Prevalens og insidens av MS i Hordaland 1953 - 2013

Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
MS i Mor og barn studien

Trond Riise, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2011 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
EnvIMS (Environmental risk factors in Multiple Sclerosis)

Trond Riise, Myhr, Kjell-Morten, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2008 - 2018
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Proteomikk-studier av hjernevev ved MS og dyremodeller for demyelinisering

Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Søvnforstyrrelser ved multippel sklerose, - forekomst, årsaker og konsekvenser

Hanne Marie Lunde, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2011 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
Vitamin D og livsstilsfaktorer som årsaksfaktorer til multippel sklerose- en multinasjonal kasus-kontroll studie (EnviMS)

Kristin Wesnes, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV HMN
Biomarker discovery and verification in multiple sclerosis

Frode Berven, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2011 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
OPERA - en studie med ocrelizumab hos pasienter med relapserende multippel sklerose

Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Liberate; en observasjonsstudie for sikkerhet og klinisk praksis ved Fampyra® behandling ved redusert gangfunksjon ved MS

Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2015
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN
Utvikling og validering av vwMTR som indikator på de-/remyelinering i dyremodeller for multippel sklerose

Sveinung Fjær, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2011 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Vitamin D og sollys eksponering som risikofaktorer ved multippel sklerose

Kjetil Lauvland Bjørnevik, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2011 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Ocrelizumab ved primær progressiv MS

Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ
MS og risiko for kreft

Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Tysabri Observasjon Program TOP observasjonsstudie for økt kunnskap om sikkerhet og langtidseffekt ved Tysabri behandling

Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2007 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Norsk multippel sklerose register og biobank

Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2006 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Proteomikk-studier av hjernevev ved MS

Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Dyremodeller for demyelinisering

Mohammad Intakhar Ahmad, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Prospektiv studie av kognitiv og fysisk funksjon før diagnosetidspunktet for multippel sklerose

Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
MS epidemiologi i Vest Norge

Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HMN
MS hos gravide

Cecilie Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Utdanning som risiko for MS

Nina Agnethe Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Samspill mellom vitamin D, EBV-infeksjon og genetikk ved risikoen for å utvikle multippel sklerose

Kjetil Lauvland Bjørnevik, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2011 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Prospektiv studie av kognitiv og fysisk funksjon før diagnosetidspunktet for multippel sklerose

Trond Riise, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Prospektiv studie av bruk av antibiotika og tonsillektomi som risiko-faktorer for utvikling av MS

Trond Riise, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Studie av livskvalitet som prognostisk faktor for overgang fra CIS (clinically isolated syndrom) til definitiv MS.

Trond Riise, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Vitamin D og proteomikk-uttrykk under remyelinisering i cuprizone modellen

Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Vitamin D og axonskade i cuprizone modellen

Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Fingolimods effekt på remyelinsering i cuprizone modellen

Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Effekt av PELI1 på lesjonsdannelse i MS

Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Påvirker røyking sykdomsaktiviteten ved MS?

Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
BMI og overvekt som årsak til sykdomsaktivitet ved MS

Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Interaksjoner mellom immunresponsen mot EBV og vitamin D

Øivind Fredvik Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Overlevelse og mortalitet ved Multippel Sklerose

Hanne Marie Lunde, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Forekomst av søvnforstyrrelser hos pasienter med nydiagnostisert MS

Hanne Marie Lunde, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikksjef Håkon Nordli

Referansegruppen har i 2015 bestått av:
Rune Midgard
Referansegruppens leder (HMN)
Antonie Beiske
Representant Helse Sør-Øst
Astrid Edland
Representant Helse Sør-Øst
Christian Vedeler
Representant Helse Vest
Elisabeth Farbu
Representant Helse Vest
Elisabeth Gulowsen Celius
Representant Helse Sør-Øst
Margitta Kampman
Representant Helse Nord
Mona Enstad
Brukerrepresentant
Trygve Holmøy
Representant Helse Sør-Øst

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler