Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer

Den nasjonale tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om diagnostikk, utredning, behandling og forebygging av tropiske infeksjonssykdommer. For å spre kompetanse publiseres det forskningsresultater, drives fagutvikling, undervisning og veiledning i samarbeid med andre helseregioner i Norge.

Kompetansetjenesten driver ikke pasientbehandling, men gir råd og veiledning om utredning og behandling av tropiske infeksjonssykdommer.

Økt reisevirksomhet og utvikling i sykdomspanorama gir faglige utfordringer. Det er derfor et mål at det etableres fagmiljø i alle helseregioner slik at det kan bygges opp et faglig nettverk innen behandling av tropesykdommer.

Oppgaver og resultat
Kompetansespredning til norske leger skjer i form av undervisning i grunn- videre og etterutdanning, rådgivning via telefon, mail eller møter, publisering av vitenskapelige forskningsresultater i internasjonale og nasjonal tidsskrift samt uttalelser i media. Referansegruppen og Helsedirektoratet etterspør også økt kompetansespredning til helsetjenesten for øvrig samt pasienter og pårørende, via tjenestens hjemmeside. Vi har derfor fra høsten 2016 satt inn økte ressurser til å videreutvikle og vedlikeholde tjenestens hjemmeside, i form at formidling av vitenskapelig basert kunnskap til helsepersonell og til allmenheten. Hjemmesiden vil inneholde omtale av de viktigste tropesykdommene vi ser i Norge, samt veiledning til primærleger og allmenheten om håndtering av disse. Videre vil man bl.a. gi praktisk informasjon om hvor man får tilgang til ikke-registrerte medikamenter mot sjeldne tropesykdommer, forsendelse av diagnostiske tester, nasjonale og internasjonale tropemedisinkurs osv. Hjemmesiden inneholder også beskrivelse av vårt mandat samt kontaktinformasjon, og vil fungere som et viktig tiltak for å sikre likeverdig tilgang til kompetansetjenesten. Tjenestens kunnskapsbygging skjer i form av forskning med deltakelse i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsnettverk, laboratoriediagnostisk metodeutvikling, deltakelse på kurs og konferanser samt erfaring med behandling av pasienter med tropesykdommer hos flere av tjenestens leger som også arbeider som infeksjonsspesialister ved Haukeland Universitetssykehus. I 2016/17 er tjenesten representert i organisasjonskomiteen til European Conference for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) og bidrar der til økt fokus på formidling internasjonalt av forskningsresultater innenfor parasittologi og tropiske infeksjonssykdommer. For å skaffe og formidle oversikt over behandlingsresultater i Norge har tjenesten i 2016 med utgangspunkt i lokalt kvalitetsregister startet planleggingen av en nasjonal studie for å registrere forekomst, diagnostikk og behandling av tropiske febersykdommer i Norge, for publisering i Tidsskrift for den norske legeforening. Tjenesten har også samlet data på behandlingsresultater for leishmaniasis i Norge i samarbeid med landets helseregioner, og dette planlegges publisert i 2017. En nasjonal studie av Giardia behandling i samarbeid bla. med Hospital for Tropical Diseases i London er pågående. Folkehelseinstituttet registrerer forekomst av noen av de viktigste tropesykdommene i Norge, og vi har ikke planer om eller ressurser til å bygge opp og vedlikeholde et nasjonalt register. Derimot ønsker vi å overvåke og formidle behandlingsresultater i form av nasjonale studier av forekomst, diagnostikk og behandling av spesifikke tropesykdommer, og publisere disse i Tidsskrift for den norske legeforening som er en god og lett tilgjengelig kunnskapskilde for norske leger, presse og allmenhet. Tjenesten deltar i eller leder forskningsprosjekter innenfor malaria, antibiotikaresistens i lavinntekstland, diaresykdom, Giardia, Cryptosporidium, leishmaniasis, ETEC vaksine, ebola og tuberkulose og har i den forbindelse etablert og videreutviklet samarbeid med forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt som beskrevet over. Samarbeid med institusjoner i lavinntektsland foregår spesielt i Tanzania, Etiopa og India. Tjenesten bidrar til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis innenfor behandling og forebygging av malaria og andre tropesykdommer i samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Hjemmesiden inneholder spesifikk informasjon til pasienter og helsearbeidere om tjenestens innhold og ansvarsområde. Da kunnskap om tropiske infeksjonssykdommer ligger innenfor feltet til spesialister i infeksjonssykdommer og mikrobiologi, er disse hovedmålgruppen for kompetansespredning og utgjør samtidig det faglige nettverket av leger med tropemedisinsk kompetanse i Norge. Tropiske infeksjonssykdommer er sjeldne i Norge. Det er derfor behov for kontinuerlig kursing av norske infeksjonsleger og mikrobiologer, for å bygge og vedlikeholde kunnskap om infeksjoner de sjelden kommer ut for. Infeksjonsspesialister og mikrobiologer i Norge vil i neste omgang kunne spre kompetanse og gi råd innenfor sin helseregion. Kompetansetjenestens plan for kompetansespredning og bygging av faglig nettverk i Norge er å videreføre det kontinuerlige arbeidet med kursing av norske leger. Spesielt vil man videreføre samarbeidet med Christian Medical College i India for å fortsatt kunne tilby norske leger tropekurs der. Totalt har siden 2007 omlag 100 norske leger deltatt på kurset, og disse utgjør nå et faglig nettverk med kompetanse innenfor tropemedisin ved norske sykehus i alle helseregioner. Kontinuerlig arbeid for å bygge og videreutvikle nasjonale forskningssamarbeid er også en viktig del av tjenestens plan for kompetansespredning og nettverksbygging.

Målet for tjenesten er å bidra til optimal og kunnskapsbasert diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med tropiske infeksjonssykdommer. Tjenestens resultatmål gjenspeiler kompetansebyggingen som skjer i form av forskning, formidling, undervisning og rådgivning. Målbare resultater er antall vitenskapelige publikasjoner, pågående prosjekter og kurs som arrangeres. Tjenesten publiserte 9 vitenskapelige artikler i 2016, har 16 pågående forskningsprosjekter og arrangerte kurs som beskrevet. Ønskede resultatmål ble dermed oppnådd. Rådgivning til kolleger som tar kontakt er mindre målbart, men denne aktiviteten i 2016 ble utført som ønsket.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
40 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
94 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
25 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
10 timer
Utfyllende informasjon

Etterutdanning for alle helseregioner har skjedd i form av kursledelse av kurs i India. Videre- og etterutdanning ved kurs i Parasittologi.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Kompetansetjenesten har ikke som oppgave å drive pasientbehandling.

Formidling

Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Tenth international short course in clinical tropical medicine, Vellore, India. (Kurs).
 • Parasittologi kurs obligatorisk for spesialistutdanningen av infeksjonsleger og mikrobiologer. (Kurs).
 • Malaria diagnostikk - Pest Posten, infeksjonsforeningens medlemsblad. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Veiledning PhD kandidater innenfor malaria, sepsis og diaresykdom. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Et to-ukers kurs i tropiske infeksjonssykdommer ved Christian Medical College i Vellore, India har vært arrangert årlig siden 2007. Kurset har internasjonal CME (Continuing Medical Education) godkjenning. Halvparten av deltakerne er fra India og halvparten fra vestlige land, der vi har en kvote for norske deltakere. Det teoretiske innholdet i kurset tilsvarer tematisk kurs i Tropemedisin og Parasittologi som arrangeres i Norge som ledd i spesialistutdanningen av infeksjonsleger og mikrobiologer. I tillegg får deltakerne erfaring med å undersøke pasienter med tropiske infeksjoner som de ikke har mulighet til i Norge. Christian Medical College er et av Indias mest anerkjente sykehus, og forelesere ved kurset er internasjonale eksperter innenfor de ulike felt.

Kvalitetsverktøy

 • Årlig arrangere kurs for norske leger i tropiske infeksjonssykdommer i India og i Norge, 2007, Kompetansespredningsplan
 • Malaria hos barn, versjon fra 2009 revidert i 2016. Helsebiblioteket.no, Den norske legeforening, 2006, Nasjonal retningslinje
 • Veileder om forebygging av malaria hos reisende. Revidert i 2014. Folkehelseinstituttet., 2009, Nasjonal retningslinje
 • Importfeber. Metodebok akutt indremedisin Helse Bergen, 2016, Regional retningslinje
 • Malaria. Metodebok akutt indremedisin Helse Bergen, 2016, Regional retningslinje
 • Behandling av tyfoid feber. Helsedirektoratets retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus, 2012, Nasjonal retningslinje
 • Behandling av malaria. Helsedirektoratets retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus, 2012, Nasjonal retningslinje
 • Diagnostisk og forskningsbiobank for primære og ervervede immunsvikttilstander og alvorlige infeksjonssykdommer, 2004, Biobank
Forskning

Vitenskapelige artikler

Haanshuus CG, Chandy S, Manoharan A, Vivek R, Mathai D, Xena D, Singh A, Langeland N, Blomberg B, Vasanthan G, Sitaram U, Appasamy J, Nesaraj J, Henry A, Patil S, Alvarez-Uria G, Armstrong L, Mørch K

A High Malaria Prevalence Identified by PCR among Patients with Acute Undifferentiated Fever in India.

PLoS One 2016;11(7):e0158816. Epub 2016 jul 7

PMID:
27389396
Tellevik MG, Blomberg B, Kommedal Ø, Maselle SY, Langeland N, Moyo SJ

High Prevalence of Faecal Carriage of ESBL-Producing Enterobacteriaceae among Children in Dar es Salaam, Tanzania.

PLoS One 2016;11(12):e0168024. Epub 2016 des 9

PMID:
27936054
Arranz J, Lundeby KM, Hassan S, Zabala Fuentes LM, San José Garcés P, Haaskjold YL, Bolkan HA, Krogh KØ, Jongopi J, Mellesmo S, Jøsendal O, Øpstad Å, Svensen E, Kamara AS, Roberts DP, Stamper PD, Austin P, Moosa AJ, Marke D, Berg Å, Blomberg B, Riera M

Clinical features of suspected Ebola cases referred to the Moyamba ETC, Sierra Leone: challenges in the later stages of the 2014 outbreak.

BMC Infect Dis 2016 Jun 22;16():308. Epub 2016 jun 22

PMID:
27334891
Haaskjold YL, Bolkan HA, Krogh KØ, Jongopi J, Lundeby KM, Mellesmo S, Garcés PS, Jøsendal O, Øpstad Å, Svensen E, Fuentes LM, Kamara AS, Riera M, Arranz J, Roberts DP, Stamper PD, Austin P, Moosa AJ, Marke D, Hassan S, Eide GE, Berg Å, Blomberg B

Clinical Features of and Risk Factors for Fatal Ebola Virus Disease, Moyamba District, Sierra Leone, December 2014-February 2015.

Emerg Infect Dis 2016 Sep;22(9):1537-44. Epub 2016 sep 15

PMID:
27268303
Hanevik K

Editorial Commentary: Giardia lamblia-Pathogen or Commensal?

Clin Infect Dis 2016 Sep 15;63(6):798-9. Epub 2016 jun 16

PMID:
27313270
Jensenius M, Winje BA, Blomberg B, Mengshoel AT, Lippe Bv, Hannula R, Bruun JN, Knudsen PK, Rønning JO, Heldal E, Dyrhol-Riise AM

Multidrug-resistant tuberculosis in Norway: a nationwide study, 1995-2014.

Int J Tuberc Lung Dis 2016 Jun;20(6):786-92.

PMID:
27155182
Wensaas KA, Hanevik K, Hausken T, Eide GE, Langeland N, Mørch K, Rortveit G

Postinfectious and sporadic functional gastrointestinal disorders have different prevalences and rates of overlap: results from a controlled cohort study 3 years after acute giardiasis.

Neurogastroenterol Motil 2016 Oct;28(10):1561-9. Epub 2016 mai 18

PMID:
27189227
Hanevik, Kurt

Long-term consequences of Cryptosporidium and Giardia Gastroenteritis

Current Tropical Medicine Reports 2016; Volum 3 (3) s. 89-93

Hunskår G, Bjorvatn B, Wensaas KA, Hanevik K, Eide GE, Langeland N, Rørtveit G

Excessive daytime sleepness, sleep need and insomnia 3 years after Giardia infection: A cohort study.

Sleep Health 2016; Volum 2. (2) s. 154-158

Forskningsprosjekter

Malaria forekomst og resistens i ruralt høyland i Tanzania

Bjørn Blomberg, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Diare hos barn før og etter innføring av rotavirus vaksinasjon i Tanzania - en case control studie

Nina Langeland, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Barn innlagt med feber i Tanzania, risikofaktorer for død med spesielt fokus på antimikrobiell resistens

Nina Langeland, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Langtidsoppfølging av Giardia komplikasjoner

Guri Rørtveit, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Eksponeringsstudie med E-coli bakterier - ETECvac

Kurt Hanevik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Biomarkører, metabolittendringer og slimhinne immunresponser ved post-giardiasis IBS og CFS

Kurt Hanevik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Giardia infeksjon - genetisk variasjon i kliniske isolater og humane immunresponser

Kurt Hanevik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

Forbedret diagnostikk av cryptosporidiose i ressursfattige områder-Crypto-POC

Kurt Hanevik, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Ekstrapulmonal og multiresistent tuberkulose

Bjørn Blomberg, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Årsaker til febersykdom hos pasienter på Mnazimmoja sykehus, Zanzibar

Bjørn Blomberg, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Ebola, kliniske aspekter

Bjørn Blomberg, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2015 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Påvisning av gjenværende malaria genmateriale og gametocytter etter behandling

Kristine Mørch, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Placebokontrollert dobbeltblindet RCT på Bactrim profylakse hos HIV positive pasienter med CD4 celletall over 350 i Tanzania

Bjørn Blomberg, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Feberetiologi India

Kristine Mørch, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2007 - 2017
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Molekylærbiologisk diagnostikk av malaria

Stein Christian Mohn, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Leishmaniasis i Norge - forekomst, diagnostikk og behandling

Kristine Mørch, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Utfyllende informasjon

Forskningsnettverket med Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS), Dar es Salaam, Tanzania,bygger på et 30 år langt samarbeid mellom Bergen og Dar es Salaam. Nettverket har målsetning om å gjennomføre studier som belyser 3 hovedfelt: 1) antibiotikaresistens hos viktige sykdomsfremkallende bakterier (bærerskap og forekomst ved alvorlige infeksjoner, risikofaktorer og konsekvenser) , 2) akutt febersykdom (årsaker, forekomst, konsekvenser) og 3) diaresykdommer (årsaker, forekomst, forebyggende og vaksinerelevante aspekter). Forkningsnettverk med Singida Regional Hospital har som formål å gjøre studier for å belyse forekomsten av malaria og resistens mot malariamidler i 3 rurale og 1 urbant område i høylandet i sentrale Tanzania. Prosjekt som undersøker sepsis og malaria i Zanzibar, Tanzania foregår i samarbeid med Mnazimmoja sykehus på Zanzibar, Vestreviken sykehus i HSØ, og delstudie som undersøker virale årsaker til feber skjer i samarbeid med Haartman institute and institute of clinical medicine, University of Helsinki, Finland. Cryptosporidium prosjektet har som målsetning å evaluere lav-kost point-of-care diagnostiske tester hos barn i Etiopia, og er et samarbeid med Sykehuset i Vestfold, København Universitet og Jimma University Training Hospital i Etiopia. Giardia prosjektet med målsetning å evaluere humane og cellulære immunresponser mot Giardia, og å karakterisere genetisk variasjon i forhold til virulens og medikamentresistens i kliniske isolater, samt evaluere behandlingsrespons ved behandlingsrefraktær giardiasis, foregår i samarbeid med St. Olavs hospital i Helse Midt Norge, Oslo Universitetssykehus, Robert Koch Institute i Tyskland og Hospital of Tropical Diseases i London. ETEC studien har som målsetning å etablere en kontrollert human infeksjonsmodell for ETEC infeksjon for bruk i testing av vaksinekandidater basert på heat-stable toxin, samt etablere effektive metoder for å måle immunresponser mot denne, og foregår i samarbeid med UniResearc ved UiB og Folkehelseinstituttet. Klinisk prosjekter innenfor leishmaniasis, tuberkulose og ebola virus infeksjon er prosjekter i samarbeid med institusjoner i alle landets helseregioner. Studie av årsaker til akutt febersykdom hos pasienter innlagt ved syv lokalsykehus i seks delstater i rurale India er et samarbeidsprosjekt med Christian Medical College, Vellore, India der kompetansetjenesten kunnskap om molekylærbiologisk diagnostikk av malaria inngår som en viktig del.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Avdelingssjef Lars Birger Nesje

Referansegruppen har i 2016 bestått av:
Tore Lier
Referansegruppens leder (HN)
Even Reinertsen
Representant Helse Sør-Øst
Raisa Hannula
Representant Helse Midt-Norge
Åse Berg
Representant Helse Vest

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler