Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære sykdommer

Kompetansesenteret forsker på og formidler kunnskap om vestibulære sykdommer, dvs. sykdommer i balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til hjernen. Det tilknyttede balanselaboratoriet tilbyr landets mest omfattende utredning av vertigopasienter, og ca 35 % av pasientene kommer fra andre helseregioner. I tillegg er senteret en viktig del av det dykkermedisinske miljøet i Bergen inkludert landsfunksjonen for utredning av yrkesdykkere. Senteret utreder også majoriteten av norske pasienter med ubehandlede akustikusnevrinomer og har i 2007 utarbeidet nasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling av Menières sykdom. Senteret har tre pågående doktorgradsarbeider i tillegg til samarbeidsprosjekter med andre enheter. Ett doktorgradsarbeid er i sluttfasen og påregnes innlevert i år. Senteret er også i gang med et omfattende informasjonsprosjekt støttet av Helse og rehabilitering, der det utarbeides nettsider og brosjyremateriell for pasienter, pårørende og helsearbeidere.

Oppgaver og resultat
Det kliniske arbeidet utgjorde en stor del av aktiviteten i 2007. 736 pasienter ble utredet ved Balanselaboratoriet, og 36 % av disse kom fra andre helseregioner. Laboratoriet gikk i 2007 til innkjøp av ustyr for registrering av tredimensjonal hodeimpulstest, hvilket muliggjør en detaljert undersøkelse av funksjonen til de tre buegangene i det indre øret. Et mer omfattende undersøkelsesbatteri muliggjør bedre diagnostikk, men krever noe lengre tid per pasient. På behandlingssiden ble tilbudet noe svekket høsten 2007, da fysioterapeut Anne Gro Trygsland sluttet og ennå ikke er blitt erstattet. Vi håper å få ansatt ny fysioterapeut som også kan videreføre hennes planlagte mastergradsprosjekt. På forskninssiden har Frederik Goplen publisert to studier, og ytterligere to forventes innsendt våren 2008. Disputas forventes i løpet av 2008. Kjersti Wilhelmsen hadde per 1.1.08 to artikler inne til review og 1 akseptert. Ingeniør Torbjørn Aasen fullførte et arbeid om interkorrelasjon mellom langsom og hurtig fase av nystagmus. Resultatene var dessverre ikke egnet for publikasjon. Erling Hvilen har deltatt i prosjektet "Ut med språket" der man bl.a. ser på forholdet mellom objektiv balanseforstyrrelse og dysleksi hos barn. Studien er fortsatt i data-innsamlingsfasen. Balanselaboratoriet legger stor vekt på å gjøre tilgjengelig informasjonsmateriell og undervisningmateriell for pasienter og behandlere på Internett. Det vises til www.balanselaboratoriet.no.

Pasienter med svimmelhet utgjør en stor gruppe med symptomer som kan hemme livskvalitet og arbeidsevne i betydelig grad. Utredningstilbudet i Norge er bedret i de senere år, men avhenger fortsatt i betydelig grad av pasientens bosted. Behandlingstilbud i form av rehabilitering synes å være begrenset over hele landet. Forskning på svimmelhet og vestibulære sykdommer drives i liten grad. Det samlede bildet tilsier derfor behov for et kompetansesenter. Balanselaboratoriet driver informasjonsprosjekter for pasienter, pårørende og helsearbeidere, og har laget nasjonale retningslinjer for Menières sykdom som er sendt til Sosial og helsedirektoratet for godkjenning. Det arbeides også med retningslinjer for andre sykdommer og for fysikalsk behandling. Balanselaboratoriet har flere pågående forskningsprosjekter med samarbeidspartnere lokalt og i andre regioner. Både pasientbehandlingen og videreføringen av en mastergrad og planlagt multisenterstudie forutsetter ansettelse av ny fysioterapeut.

Aktivitet

Undervisning

Grunnutdanning av helsepersonell
22 timer
Videreutdanning av helsepersonell
30 timer
Etterutdanning av helsepersonell
25 timer

Klinisk aktivitet

Behandlede pasienter
 • Helse Nord RHF - 47 pasienter
 • Helse Midt-Norge RHF - 50 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 168 pasienter
 • Helse Vest RHF - 471 pasienter

Formidling

Pasienter og pårørende
 • Selvhjelpspakke for svimle - Nettbasert informasjonsmateriell utarbeidet med støtte av Extra-midler fra Helse og rehabilitering. (Veiledning).
 • Svimmel - finne balansen - brosjyrer til kunnskap og egeninnsats. (Veiledning).
 • Diverse oppslag i aviser (BA). (Intervjuer/oppslag i media).
 • Diverse intervjuer radio/TV (Newton, Norgesglasset, Osenbanden). (Intervjuer/oppslag i media).
Spesialisthelsetjenesten
 • Øre-nese-halsforeningens høstmøte. Paneldebatt omkring Menières sykdom. (Konferanse).
 • Prosjektmøte i Trondheim: Multisenterstudie av kortison mot vestibularisnevritt. (Seminar).
Helsepersonell
 • Gammel og aktiv - fysioterapeutens rolle i geriatrien. (Kurs).

Kvalitetsverktøy

 • Diagnostikk og behandling av Menières sykdom, 2007, Nasjonal retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Goplen FK, Aasen T, Nordahl SH

Postural control in a simulated saturation dive to 240 msw.

Undersea Hyperb Med 2007 Mar-Apr;34(2):123-30.

PMID:
17520863
Goplen FK, Grønning M, Irgens A, Sundal E, Nordahl SH

Vestibular symptoms and otoneurological findings in retired offshore divers.

Aviat Space Environ Med 2007 Apr;78(4):414-9.

PMID:
17484345
Skøyen K, Wilhelmsen K

Models in vestibular rehabilitation

Poster, 15th International Congress WCPT, Vancouver 2007

Forskningsprosjekter

Effects of physical therapy in vestibular neuritis - multicenter-study

Krister Brantberg, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2007 - 2009
Deltakende helseregion:
Effects of coclea implantation on vestibular function

Flemming Vassbotn, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2007 - 2009
Deltakende helseregion:
Postural balance and factors predicting dyslexia in children

Erling Hvilen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2007 - 2007
Deltakende helseregion:
Vestibular scwannomas

Erling Myrseth, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2007 - 2007
Deltakende helseregion:
Effects of diving on hearing and balance

Frederik Goplen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2007 - 2007
Deltakende helseregion:
Vestibular rehabilitation

Kjersti Wilhelmsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2007 - 2007
Deltakende helseregion:
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikksjef Jan Olofsson

Referansegruppen har i 2007 bestått av:
Carsten Tjell
Helse Sør-Øst RHF
Krister Brantberg
Helse Midt-Norge RHF
Ole Vik
Helse Nord RHF
Otto Inge Molvær
Helse Vest RHF
Sten Harris
Helse Sør-Øst RHF
Thor Johannessen
Helse Sør-Øst RHF

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler