Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære sykdommer

Kompetansesenteret forsker på og formidler kunnskap om vestibulære sykdommer, dvs. sykdommer i balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til hjernen. Det tilknyttede balanselaboratoriet tilbyr landets mest omfattende utredning av vertigopasienter, og ca 31 % av pasientene kommer fra andre helseregioner. I tillegg er senteret en viktig del av det dykkermedisinske miljøet i Bergen inkludert landsfunksjonen for utredning av yrkesdykkere. Senteret utreder også majoriteten av norske pasienter med ubehandlede akustikusnevrinomer og har i 2008 utarbeidet nasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling av Menières sykdom. Senteret har tre pågående doktorgradsarbeider i tillegg til samarbeidsprosjekter med andre enheter. To av doktorgradsarbeidene er i sluttfasen og påregnes innlevert i år. Senteret er også i ferd med å avslutte et omfattende informasjonsprosjekt støttet av Helse og rehabilitering, der det er utarbeidet nettsider og brosjyremateriell for pasienter, pårørende og helsearbeidere.

Oppgaver og resultat
Klinisk arbeid med utredning og behandling av vertigopasienter som dels er henvist fra andre helseregioner utgjør fortsatt en stor del av virksomheten. Forskningsvirksomheten er videreført fra 2007. Fysioterapeut Kjersti Wilhelmsen har vært medforfatter til tre artikler og forventes å disputere høsten 2009. Assistentlege Frederik Goplen har fortsatt sitt doktorgradsarbeid, som er blitt noe forsinket på grunn av arbeid med et toårig informasjonsprosjekt for Helse og Rehabilitering der det skal utvikles pasientrettet informasjon om svimmelhet i tillegg til veiledningsmateriell for allmennleger og spesialister i vertigoutredning og -behandling. Dr. Goplen har også i sin kliniske stilling vært engasjert i opplæring i ørekirurgi, hvilket har tatt en del tid. Disputas forventes høsten 2009. Høsten 2008 ble det i forbindelse med en multisenterstudie i samarbeid med St. Olavs Hospital i Trondheim, etablert nye retningslinjer for utredning og behandling av pasienter med vestibularisnevritt ved disse to sentrene, og det ble holdt undervisning om disse for leger ved Bergen Legevakt, Nevrologisk avdeling og Øre-nese-halsavdelingen. Arbeidet med nasjonale retningslinjer for utredning og behandling av pasienter med Menières sykdom, som har pågått over flere år, ble fullført og disse er nå publisert elektronisk på Helsedirektoratet sine nettsider. Balanselaboratoriet legger stor vekt på å gjøre tilgjengelig informasjonsmateriell og undervisningmateriell for pasienter og behandlere på Internett. Det vises til www.balanselaboratoriet.no.

Pasienter med svimmelhet utgjør en stor gruppe med symptomer som hemmer livskvalitet og arbeidsevne i betydelig grad. Utredningstilbudet i Norge er bedret i de senere år, men avhenger fortsatt i betydelig grad av pasientens bosted. Behandlingstilbud i form av rehabilitering synes å være begrenset over hele landet. Forskning på svimmelhet og vestibulære sykdommer drives i liten grad utenom ved vårt laboratorium. Det samlede bildet tilsier derfor behov for et kompetansesenter. Balanselaboratoriet driver informasjonsprosjekter for pasienter, pårørende og helsearbeidere, og har publisert nasjonale retningslinjer for Menières sykdom. Det arbeides også med retningslinjer for andre sykdommer og for rehabilitering. Balanselaboratoriet har flere pågående forskningsprosjekter med samarbeidspartnere lokalt og i andre regioner. Både pasientbehandlingen og videreføringen av en mastergrad og planlagt multisenterstudie har kunnet videreføres i 2008 takket være ansettelse av ny fysioterapeut.

Etter en periode uten fysioterapeut ble Lene Kristiansen ansatt våren 2008 i 80% stilling. Dette har vært et viktig moment både for å sikre pasientene et fullgodt behandlingstilbud og for å kunne videreføre planlagt forskningsprosjekt i samarbeid med St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun har vært i opplæring, og har begynt å arbeide selvstendig med pasientene. Siden hun har relevant mastergrad fra tidligere, planlegges doktorgradsprosjekt, og hun er engasjert i arbeid med retningslinjer for fysioterapi i behandling av svimmelhet veiledet av Kjersti Wilhelmsen. Audiograf Lone Bjørnås har gått ned i stillingsandel ved Balanselaboratoriet, og dette har medført at mer av laboratoriearbeidet i en periode har vært skjøvet over på sivilingeniør Erling Hvilen. Dette vil i 2009 endres ved at vi får en egen teknikker (hjelpepleier) som vil utføre dette arbeidet. Den øvrige bemanningen er uendret fra 2007.

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
24 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
15 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
3 dager
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
12 timer

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
  • Helse Nord RHF - 34 pasienter
  • Helse Midt-Norge RHF - 54 pasienter
  • Helse Sør-Øst RHF - 169 pasienter
  • Helse Vest RHF - 419 pasienter

Formidling

Kommunehelsetjenesten
  • Otonevrologisk kurs for manuell terapeuter. (Kurs).
Spesialisthelsetjenesten
  • Spesialkurs i Otonevrologi for leger i regi Dnlf. (Kurs).
  • Baromedisinsk kurs for Leger i Marinen. (Kurs).

Kvalitetsverktøy

  • www.balanselaboratoriet.no, 2008, Nasjonal retningslinje
  • Pasientrettet informasjon om svimmelhet i tillegg til veiledningsmateriell for allmennleger og spesialister i vertigoutredning, 2008, Nasjonal retningslinje
  • Nasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling av pasienter med Menières sykdom, 2008, Nasjonal retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Kvåle Alice, Wilhelmsen Kjersti, Fiske Heidi Ann

Physical findings in patients with dizziness undergoing a group exercise programme.

Physiother Res Int 2008 Sep;13(3):162-75.

PMID:
18504784
Wilhelmsen Kjersti, Strand Liv Inger, Nordahl Stein Helge G, Eide Geir Egil, Ljunggren Anne Elisabeth

Psychometric properties of the Vertigo symptom scale - Short form.

BMC Ear Nose Throat Disord 2008;8():2. Epub 2008 mar 27

PMID:
18371190
Brantberg Krister, Goplen Frederik, Bråthen Geir, Nordahl Stein Helge Glad, Arnesen Haakon

[Should vestibular neuritis be treated with corticosteroids?]

Tidsskr Nor Laegeforen 2008 Sep;128(18):2062-3.

PMID:
18846122
Skøien Anne Kari, Wilhemsen Kjersti, Gjesdal Sturla

Occupational disability caused by dizziness and vertigo: a register-based prospective study.

Br J Gen Pract 2008 Sep;58(554):619-23.

PMID:
18801279

Forskningsprosjekter

Balance in patients with Vestibular Schwannomas

Erling Myrseth, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2008 - 2009
Deltakende helseregion:
Balance in patients with Arachnoid cysts

Knut Wester, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2008 - 2010
Deltakende helseregion:
Effekt av fysioterapi ved vestibularisnevritt

Krister Brantberg, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2008 - 2009
Deltakende helseregion:
Hearing Impairment i School children

Stein Helge Glad Nordahl, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2001 - 2010
Deltakende helseregion:
Dynamic evaluation of physiological data

Torbjørn Aasen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2001 - 2010
Deltakende helseregion:
Patients with Dizziness - Bridging the gap between symptoms and signs

Kjersti Wilhelmsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2001 - 2009
Deltakende helseregion:
Effects of diving on balance and hearing

Frederik Goplen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2001 - 2009
Deltakende helseregion:
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Avdelingssjef Jan Olofsson

Referansegruppen har i 2008 bestått av:
Carsten Tjell
Helse Sør-Øst RHF
Krister Brantberg
Helse Midt-Norge RHF
Ole Vik
Helse Nord RHF
Otto Inge Molvær
Helse Vest RHF
Thor Johannesen
Helse Sør-Øst RHF

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler