Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære sykdommer

Svimmelhet er et vanlig helseproblem. Ti prosent av befolkningen angir plager med svimmelhet og dårlig balanse. Symptomene fører til redusert livskvalitet, tap av arbeidsevne og store samfunnsutgifter. I 2008 utbetalte NAV 294 millioner kroner i sykepenger til pasienter med svimmelhet (ICPC-kode N17 og H82) som hoveddiagnose. I tillegg kommer arbeidsgiverperioden på 16 dager for hvert sykmeldingstilfelle. Kompetansesenteret forsker på og formidler kunnskap om vestibulære sykdommer, dvs. sykdommer i balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til hjernen. Det tilknyttede balanselaboratoriet tilbyr landets mest omfattende utredning av vertigopasienter, og ca 31 % av pasientene kommer fra andre helseregioner. I tillegg er senteret en viktig del av det dykkermedisinske miljøet i Bergen inkludert landsfunksjonen for utredning av yrkesdykkere. Senteret utreder majoriteten av norske pasienter med ubehandlede vestibularisschwannomer.

Oppgaver og resultat
Antall undersøkte pasienter økte med 30 % fra 2008 til 2009. Pasienter med vestibularisschwannom utgjør en viktig gruppe både når det gjelder behandling, rehabilitering og forskning. Senteret vil fortsette å spille en viktig rolle for denne pasientgruppen, og aktiviteten kan komme til å øke dersom Haukeland universitetssykehus tildeles landsfunksjon for behandling av disse svulstene. Senteret har med lege og fysioterapeut medvirket til lærings- og mestringskurs for disse pasientene, som ble avholdt fire ganger i løpet av høsten 2009. Senteret ønsker å videreføre forskningsprosjekt på balansefunksjon hos pasienter med vestibularisschwannom i samarbeid med Nevrokirurgisk avdeling. Dykkere utgjør en viktig pasientgruppe da disse ofte får øreskader som i noen tilfeller kan føre til forstyrrelser av balanseorganet i det indre øret. Senteret er en samarbeidspartner i Landsfunksjon for utredning av yrkesdykkere med tanke på yrkesskade/-sykdom og Nasjonalt kompetansesenter for hyperbar- og dykkemedisin. I den forbindelse avholdes jevnlig møter med Yrkesmedisinsk avdeling. Et doktorgradsprosjekt i dykkemedisin er i ferd med å avsluttes, og forskningssamarbeidet ønskes videreført. Den vanligste årsaken til akutt vertigo er sykdommen benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV). Senteret fikk senhøstes 2009 installert en spesialbygd stol for diagnostikk og behandling av denne sykdommen. Stolen finnes per i dag kun 11-12 steder i verden og muliggjør detaljert diagnostikk som vil kunne føre til at senteret blir blant de verdensledende både når det gjelder forståelse og behandling av denne vanlige tilstanden. Senteret har i 2009 markert seg sterkt i 2009 også innen undervisning. I tillegg til å undervise fire kull av medisinske studenter årlig, holdes foredrag for pasienter, leger i utdanning, legespesialister og annet helsepersonell. Prosjektet En vei ut av svimmelheten ble fullført i 2009. Dette har som mål å bidra til bedre behandling til svimle over hele landet uansett bosted. Prosjektet har to deler: Selvhjelpspakke for svimle - nettbasert veiledning for pasienter med svimmelhet, og Veileder for leger i diagnostikk og behandling av svimmelhet. Resultatet har blitt nettsider med informasjon av høy kvalitet for pasienter og leger, i tillegg til trykkingen av boken "Svimmelhet - diagnostikk og behandling", som allerede er etterspurt av leger og fysioterapeuter. Prosjektet var finansiert med midler fra stiftelsen Helse og rehabilitering i samarbeid med Hørselshemmedes landsforbund. Prosjektets nettside finnes på www.balanselaboratoriet.no. På forskningssiden har det i forhold til bemanningen vært god aktivitet i 2009. Kjersti Wilhelmsen leverte inn PhD-avhandlingen "Symptoms and signs in patients with long-lasting dizziness". Disputas er planlagt. Frederik Goplen skriver på avhandlingen "Effects of diving on hearing and balance". Tre artikler er publisert, og den fjerde innsendt. Lene Kristiansen har videreført samarbeidsprosjektet med St. Olavs hospital i Trondheim. Flere forskningsprosjekter er i gang.

Pasienter med svimmelhet utgjør en stor gruppe med symptomer som hemmer livskvalitet og arbeidsevne i betydelig grad. Utredningstilbudet i Norge er bedret i de senere år, men avhenger fortsatt i betydelig grad av pasientens bosted. Behandlingstilbud i form av rehabilitering synes å være begrenset over hele landet. Forskning på svimmelhet og vestibulære sykdommer drives i liten grad utenom ved vårt laboratorium. Det samlede bildet tilsier derfor behov for et kompetansesenter. Balanselaboratoriet driver informasjonsprosjekter for pasienter, pårørende og helsearbeidere, og har publisert nasjonale retningslinjer for Menières sykdom. Det arbeides også med retningslinjer for andre sykdommer og for rehabilitering. Balanselaboratoriet har flere pågående forskningsprosjekter med samarbeidspartnere lokalt og i andre regioner. Senteret har også markert seg sterkt i undervisning av pasienter og leger gjennom foredrag, nettsider, artikler, lærebokkapitler og bøker.

Kompetansesenteret har tilknyttet to øre-nese-halsspesialister, en audiograf, to ingeniører og en tekniker, alle i deltidsstillinger. En fysioterapeutstilling deles av tre fysioterapeuter. Legestillingene er i stor grad benyttet til pasientrettet arbeid, undervisning og fullføring av påbegynte forskningsprosjekter. Ytterligere en lege bør tilknyttes i deltidsstilling for å videreføre og øke senterets forskningsaktivitet. På fysioterapeutsiden er bemanningen nå tilstrekkelig til å ivareta behovet både for pasientbehandling, undervisning og forskning. To av fysioterapeutene driver per i dag forskningsprosjekter. Laboratoriet er tilstrekkelig utrustet på ingeniørsiden. To vestibularisassistenter (en audiograf og en sykepleier) deler en 90 % stilling ved laboratoriet. Neste år ønskes dette utvidet til 100 %, fortrinnsvis delt av tre personer for å gjøre laboratoriet mindre sårbart ved sykdom.

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
39 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
6 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
15 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
15 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
42 timer

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
  • Helse Vest RHF - 629 pasienter
  • Annen tilhørighet - 219 pasienter

Formidling

Pasienter og pårørende
  • Mestringskurs for pasienter med akustikusnevrinom. (Kurs).
  • Mestringskurs for pasienter med tinnitus. (Kurs).
  • Selvhjelpspakke for svimle (balanselaboratoriet.no). (Veiledning).
Helsepersonell
  • Svimmelhet - diagnostikk og behandling (balanselaboratoriet.no). (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

  • Nasjonale Retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menieres sykdom, 2008, Nasjonal retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Goplen Frederik Kragerud, Grønning Marit, Aasen Torbjørn, Nordahl Stein Helge Glad

Vestibular effects of diving - a 6-year prospective study.

Occup Med (Lond) 2010 Jan;60(1):43-8. Epub 2009 okt 23

PMID:
19854795
Wilhelmsen Kjersti, Ljunggren Anne Elisabeth, Goplen Frederik, Eide Geir Egil, Nordahl Stein Helge G

Long-term symptoms in dizzy patients examined in a university clinic.

BMC Ear Nose Throat Disord 2009;9():2. Epub 2009 mai 16

PMID:
19445693
Goplen Frederik Kragerud

[Children and vertigo]

Tidsskr Nor Laegeforen 2009 Mar;129(7):635-6.

PMID:
19337334
Tamber Anne-Lise, Wilhelmsen Kjersti T, Strand Liv Inger

Measurement properties of the Dizziness Handicap Inventory by cross-sectional and longitudinal designs.

Health Qual Life Outcomes 2009 Dec;7(1):101. Epub 2009 des 21

PMID:
20025754
Goplen F

Svimmelhet - Diagnostikk og behandling

Balanselaboratoriet, Bergen. 2009. ISBN 978-82-991877-7-0

Skøien AK, Wilhelmsen K, Kvåle A

Description of a modified vestibular rehabilitation program

I: Lindqvist A, Nyman G (red.). Dizziness - Vertigo, disequilibrium and Lightheadedness. Nova Biomedical. New York 2009

Forskningsprosjekter

Effects of diving on hearing and balance

Frederik Goplen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2005 - 2010
Deltakende helseregion:
HV
Dynamic evaluation of physiological data

Torbjørn Aasen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2001 - 2010
Deltakende helseregion:
HV
Hearing impairment in school children

Stein Helge Glad Nordahl, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2001 - 2010
Deltakende helseregion:
HV
Effekt av fysioterapi ved vestibularisnevritt

Krister Brantberg, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2008 - 2010
Deltakende helseregion:
HV HMN
Balance in patients with arachnoid cysts

Knut Wester, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2008 - 2010
Deltakende helseregion:
HV
Balance in patients with vestibular schwannomas

Erling Myrseth, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2008 - 2010
Deltakende helseregion:
HV
Effekt av fysioterapi for svimle pasienter

Kjersti Wilhelmsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2009 - 2010
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikksjef Jan Olofsson

Referansegruppen har i 2009 bestått av:
Carsten Tjell
Helse Sør-Øst RHF
Krister Brantberg
Helse Midt-Norge RHF
Ole Vik
Helse Nord RHF
Otto Inge Molvær
Helse Vest RHF

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler