Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære sykdommer

Svimmelhet er et vanlig helseproblem som fører til redusert livskvalitet, tap av arbeidsevne og store samfunnsutgifter. NAV utbetaler ca. 300 millioner kroner årlig i sykepenger til pasienter med svimmelhet som hovedsymptom. I tillegg kommer arbeidsgiverperioden på 16 dager for hvert sykmeldingstilfelle. Kompetansesenteret forsker på og formidler kunnskap om sykdommer i balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til hjernen. Det tilknyttede balanselaboratoriet tilbyr landets mest omfattende utredning av vertigopasienter, og ca. 30 % av pasientene kommer fra andre helseregioner. I tillegg er senteret en viktig del av det dykkermedisinske miljøet i Bergen og utreder majoriteten av norske pasienter med vestibularisschwannomer. Kompetansesenteret fikk høsten 2010 installert Nord-Europas første rotasjonsstol for diagnostikk og behandling av BPPV. Et nytt forskningsprosjekt knyttet til denne sykdommen - som antas å ramme ca. 80 000 nordmenn årlig - planlegges startet i 2011.

Oppgaver og resultat
Antall undersøkte pasienter holdt seg på samme nivå som i 2009 med en andel på 28 % henvist fra andre helseregioner. Pasienter med vestibularisschwannom utgjør en viktig gruppe både når det gjelder behandling, rehabilitering og forskning. Haukeland universitetssykehus har en de facto landsfunksjon for behandling av disse svulstene. Også i 2010 medvirket senteret til lærings- og mestringskurs for disse pasientene. Senteret planlegger to forskningsprosjekter på balansefunksjon hos pasienter med vestibularisschwannom i samarbeid med Nevrokirurgisk avdeling. Dykkere utgjør en viktig pasientgruppe ved senteret. Øreskader er det vanligste medisinske problemet ved dykking, og slike skader kan i noen tilfeller føre til forstyrrelser av balanseorganet i det indre øret. Senteret er en samarbeidspartner i Landsfunksjon for utredning av yrkesdykkere med tanke på yrkesskade/-sykdom og Nasjonalt kompetansesenter for hyperbar- og dykkemedisin. I den forbindelse avholdes jevnlig møter med Yrkesmedisinsk avdeling. En doktorgrad "Symptoms and signs in patients with long-lasting dizziness" av Kjersti Wilhelmsen ble fullført i 2010 og en annen doktorgradsavhandling "Effects of diving on hearing and balance" av Frederik Goplen ble innlevert før nyttår. Disputas forventes våren 2011. Torbjørn Aasen arbeider med fullføringen av sitt doktorgradsarbeid, forventet innlevering 2011. Den vanligste årsaken til akutt vertigo er sykdommen benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV). En biaksial rotasjonsstol for behandling av denne sykdommen ble installert senhøstes 2010. Denne gir en unik mulighet for behandling og forskning. Et doktorgradsarbeid er under planlegging der både metode, pasientgrunnlag og behandlingseffekt skal evalueres. Stolen finnes per i dag kun 11-12 steder i verden. Senteret også høy aktivitet innen undervisning. I tillegg til å undervise fire kull av medisinske studenter årlig, holdes foredrag for pasienter, leger i utdanning, legespesialister og annet helsepersonell. Flere foredrag har vært holdt i Bergensområdet over temaet "Svimmelhet og balanseforstyrrelser hos eldre". På forskningssiden har det i forhold til bemanningen vært god aktivitet i 2010. Kjersti Wilhelmsen disputerte med sin PhD-avhandlingen "Symptoms and signs in patients with long-lasting dizziness". Frederik Goplen har levert inn sin PhD-avhandlingen "Effects of diving on hearing and balance". Lene Kristiansen har videreført samarbeidsprosjektet med St. Olavs hospital i Trondheim. Flere forskningsprosjekter er i gang. Senteret har i 2010 hatt faglig samarbeid med internasjonale miljøer i Lund (Måns Magnusson) og Marseille (Eric Ulmer, Thomas Richard-Vitton). Senteret har også kontakt med dykkermedisinske miljøer i Aberdeen, Heidelberg, Haifa og Orlando.

Pasienter med svimmelhet utgjør en stor gruppe med symptomer som hemmer livskvalitet og arbeidsevne i betydelig grad. Utredningstilbudet i Norge er bedret i de senere år, men avhenger fortsatt i betydelig grad av pasientens bosted. Behandlingstilbud i form av rehabilitering synes å være begrenset over hele landet. Forskning på svimmelhet og vestibulære sykdommer drives i liten grad utenom ved vårt laboratorium. Det samlede bildet tilsier derfor behov for et kompetansesenter. Balanselaboratoriet driver informasjonsprosjekter for pasienter, pårørende og helsearbeidere, og har publisert nasjonale retningslinjer for Menières sykdom. Det arbeides også med retningslinjer for andre sykdommer og for rehabilitering. Balanselaboratoriet har flere pågående forskningsprosjekter med samarbeidspartnere lokalt og i andre regioner. Senteret har også markert seg sterkt i undervisning av pasienter og leger gjennom foredrag, nettsider, artikler, lærebokkapitler og bøker. I 2011 regner vi å lage grunnlaget for eget register for svimle pasienter.

Kompetansesenteret fikk i desember 2010 ansatt ny hjelpepleier i 60 % stilling ved Balanselaboratoriet. Dette betyr at laboratoriet nå er bemannet 100 % og muliggjør en aktivitetsøkning i 2011. Fysioterapeut Lene Kristiansen gikk ut i 3 måneders forskningspermisjon og fysioterapeut Hilde Døskeland vikarierte for henne i denne perioden høsten 2011.

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
33 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
38 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
11 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
9 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
12 timer

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
  • Helse Vest RHF - 592 pasienter
  • Annen tilhørighet - 228 pasienter

Formidling

Pasienter og pårørende
  • Mestringskurs for pasienter med Vestibularisschwannom. (Kurs).
Media
  • Innslag i Schrødingers katt. (Intervjuer/oppslag i media).
Forskning

Vitenskapelige artikler

Goplen Frederik Kragerud, Grønning Marit, Aasen Torbjørn, Nordahl Stein Helge Glad

Vestibular effects of diving - a 6-year prospective study.

Occup Med (Lond) 2010 Jan;60(1):43-8. Epub 2009 okt 23

PMID:
19854795
Møller P, Molvær OI, Goplen FK, Nordahl SHG

Otonevrologi. I: Nevrologi og nevrokirurgi - fra barn til voksen 5. utgave

Vett og viten 2010

Wilhelmsen K, Nordahl SH, Moe-Nilssen R

Attenuation of trunk acceleration during walking in patients with unilateral vestibular deficiencies

J Vestib Res 2010; 20: 439-44

Avlagte doktorgrader

Kjersti Wilhelmsen

Symptoms and signs in patients with long-lasting dizziness

Disputert:
April 2010
Hovedveileder:
Anne Elisabeth Ljunggren

Forskningsprosjekter

Evaluering av gruppetrening for pasienter med svimmelhet

Lene Kristiansen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2011
Deltakende helseregion:
HV
Hearing impairment in school children

Stein Helge Glad Nordahl, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2001 - 2011
Deltakende helseregion:
HV
Dynamic evaluation of physiological data

Torbjørn Aasen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2001 - 2011
Deltakende helseregion:
HV
Goplen

Frederik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2005 - 2011
Deltakende helseregion:
HV
Balance in patients with vestibular schwannomas

Erling Myrseth, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2008 - 2011
Deltakende helseregion:
HV
Balance in patients with arachnoid cysts

Knut Wester, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2008 - 2011
Deltakende helseregion:
HV
Effekt av fysioterapi ved vestibularisnevritt

Krister Brantberg, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2008 - 2012
Deltakende helseregion:
HV HMN
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikksjef Lena Norberg-Spaak

Referansegruppen har i 2010 bestått av:
Carsten Tjell
Helse Sør-Øst RHF
Krister Brantberg
Helse Midt-Norge RHF
Ole Vik
Helse Nord RHF
Otto Inge Molvær
Helse Vest RHF

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler