Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære sykdommer

Den nasjonale tjenesten omfatter kompetanse på diagnostikk og behandling av vestibulære sykdommer som er sykdommer i balanseorganet i det indre øre, og dets forbindelse til hjernen. Svimmelhet er et vanlig helseproblem som fører til redusert livskvalitet, tap av arbeidsevne og store samfunnsutgifter. NAV utbetaler ca. 300 millioner kroner årlig i sykepenger til pasienter med svimmelhet som hovedsymptom. I tillegg kommer arbeidsgiverperioden på 16 dager for hvert sykmeldingstilfelle. Kompetansetjenesten forsker på og formidler kunnskap om sykdommer i balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til hjernen. Det tilknyttede balanselaboratoriet tilbyr landets mest omfattende utredning av vertigopasienter, og ca. 30 % av pasientene kommer fra andre helseregioner. I tillegg er senteret en viktig del av det dykkermedisinske miljøet i Bergen og utreder majoriteten av norske pasienter med vestibularisschwannomer.

Oppgaver og resultat
Antall undersøkte pasienter er lett økende i forhold til 2010. Pasienter med vestibularisschwannom utgjør fortsatt en viktig gruppe både når det gjelder behandling, rehabilitering og forskning. Haukeland universitetssykehus har i 2012 fått landsfunksjon for behandling av disse svulstene. Også i 2011 medvirket senteret til lærings- og mestringskurs for disse pasientene. Senteret planlegger to forskningsprosjekter på balansefunksjon hos pasienter med vestibularisschwannom i samarbeid med Nevrokirurgisk avdeling. Dykkere har alltid utgjort en viktig pasientgruppe ved senteret. Øreskader er det vanligste medisinske problemet ved dykking, og slike skader kan i noen tilfeller føre til forstyrrelser av balanseorganet i det indre øret. Senteret er en samarbeidspartner i Landsfunksjon for utredning av yrkesdykkere med tanke på yrkesskade/-sykdom og Nasjonalt kompetansesenter for hyperbar- og dykkemedisin. I den forbindelse avholdes jevnlig møter med Yrkesmedisinsk avdeling. En doktorgrad "Symptoms and signs in patients with long-lasting dizziness" av Kjersti Wilhelmsen ble fullført i 2010 og en annen doktorgradsavhandling "Effects of diving on hearing and balance" av Frederik Goplen ble fullført i 2011. Torbjørn Aasen arbeider med fullføringen av sitt doktorgradsarbeid, forventet innlevering 2012. Den vanligste årsaken til akutt vertigo er sykdommen benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV). En biaksial rotasjonsstol for behandling av denne sykdommen ble installert senhøstes 2010. Denne gir en unik mulighet for behandling og forskning. Et doktorgradsarbeid er under planlegging der både metode, pasientgrunnlag og behandlingseffekt skal evalueres. Stolen finnes per i dag kun 11-12 steder i verden. Senteret også høy aktivitet innen undervisning. I tillegg til å undervise fire kull av medisinske studenter årlig, holdes foredrag for pasienter, leger i utdanning, legespesialister og annet helsepersonell. Flere foredrag har vært holdt i Bergensområdet over temaet "Svimmelhet og balanseforstyrrelser hos eldre". På forskningssiden har det i forhold til bemanningen vært god aktivitet i 2011. Kjersti Wilhelmsen planlegger flere oppfølgingstudier fra sin disputas "Symptoms and signs in patients with long-lasting dizziness". Frederik Goplen har oppstart av veiledning på et dr. grads arbeide med Akusticus nevrinom og balanse. Lene Kristiansen har videreført samarbeidsprosjektet med St. Olavs hospital i Trondheim. Flere forskningsprosjekter er i gang. Senteret har i 2011 hatt faglig samarbeid med internasjonale miljøer i Lund (Måns Magnusson) og Marseille (Thomas Richard-Vitton). Senteret har også kontakt med dykkermedisinske miljøer i Aberdeen, Heidelberg, Haifa og Orlando.

Pasienter med svimmelhet utgjør en stor gruppe med symptomer som hemmer livskvalitet og arbeidsevne i betydelig grad. Utredningstilbudet i Norge er bedret i de senere år, men avhenger fortsatt i betydelig grad av pasientens bosted. Behandlingstilbud i form av rehabilitering synes å være begrenset over hele landet. Forskning på svimmelhet og vestibulære sykdommer drives i liten grad utenom ved vårt laboratorium. Det er i Norge fortsatt et sterkt behov for et kompetansesenter innen dette fagområde. Balanselaboratoriet driver informasjonsprosjekter for pasienter, pårørende og helsearbeidere, og har publisert nasjonale retningslinjer for Menières sykdom. Det arbeides også med retningslinjer for andre sykdommer og for rehabilitering. Balanselaboratoriet har flere pågående forskningsprosjekter med samarbeidspartnere lokalt og i andre regioner. Senteret har også markert seg sterkt i undervisning av pasienter og leger gjennom foredrag, nettsider, artikler, lærebokkapitler og bøker. I 2012 regner vi å lage grunnlaget for eget register for svimle pasienter og å bli ferdig med Norges første lærebok om svimmelhet.

Kompetansesenteret har to lab assistenter / hjelpepleiere i tilsammen 100 % stilling. Laboratoriet er bemannet alle ukedager Fysioterapeut Lene Kristiansen har en 80% stilling som i 2012 vil bli utvidet til en 100% stilling

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
47 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
5 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
46 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
11 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
1 timer
Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
7 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
25 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
18 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
7 timer

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
 • Helse Vest RHF - 670 pasienter
 • Annen tilhørighet - 274 pasienter

Formidling

Pasienter og pårørende
 • Lærings- og mestringskurs: tinnitus - Avspenning. (Kurs).
 • Lærings- og mestringskurs: Å leve med svulst på balansenerven. (Seminar).
 • Selvhjelpspakken for svimle på internett. (Veiledning).
 • diverse oppsalg i aviser/ ukeblader om svmmelhet. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Innslag på TV: Schrödingers katt. (Intervjuer/oppslag i media).
Spesialisthelsetjenesten
 • Kurs avholdt for ØNH spesialister, Istanbul. (Kurs).
 • Nettmøter i nettundervisningen - Nasjonal og regionalt. (Nettmøte).
Helsepersonell
 • Kurs avholdt for ØNH spesialister, Trondheim. (Kurs).
 • sendt nasjonalt tilkontaktgrupper- fastleger - fysioterapeuter. (Veiledning).
Forskning

Vitenskapelige artikler

Goplen Frederik K, Aasen Torbjørn, Grønning Marit, Molvær Otto Inge, Nordahl Stein Helge G

Hearing loss in divers: a 6-year prospective study.

Eur Arch Otorhinolaryngol 2011 Jul;268(7):979-85. Epub 2011 jan 19

PMID:
21246211
Aarskog Reidar, Wisnes Alexander, Wilhelmsen Kjersti, Skogen Aud, Bjordal Jan Magnus

Comparison of Two Resistance Training Protocols, 6RM versus 12RM, to Increase the 1RM in Healthy Young Adults. A Single-Blind, Randomized Controlled Trial.

Physiother Res Int 2011 Dec. Epub 2011 des 7

PMID:
22147680
Wilhelmsen KT, Kvåle A, Nordahl SHG, Moe-Nilssen R

Association between posture and balance in patients with vestibular dysfunction

16th International World Confederation for Physical Therapy - juni 2011

Avlagte doktorgrader

Frederik Kragerud Goplen

Effects of diving on hearing and balance

Disputert:
Juni 2011
Hovedveileder:
Stein Helge Glad Nordahl

Forskningsprosjekter

Dynamic evaluation of physiological data

Torbjørn Aasen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
BPPV - Lateral buegangsaff. og Biaksial RTV / beh stol

Stein Helge Glad Nordahl, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Hearing impairment in school children

[Rediger] Stein Helge Glad Nordahl, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Effekt av fysioterapi ved vestibularisnevritt

Lene Kristiansen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HV HMN
Balance in patients with vestibular schwannomas

Frederik Goplen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Evaluering av gruppetrening for pasienter med svimmelhet

Lene Kristiansen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2012
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikksjef John Helge Heimdal

Referansegruppen har i 2011 bestått av:
Dag Sunde
Helse Midt-Norge RHF
Elin Myrvoll
Helse Nord RHF
Greg Jablonski
Helse Sør-Øst RHF
Otto Inge Molvær
Helse Vest RHF

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler