Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære sykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer omfatter sykdommer i balanseorganet i det indre øret, balansenerven og dens forbindelser til hjernen. Vestibulære sykdommer er en viktig årsak til svimmelhet og balanseforstyrrelser, symptomer som er svært vanlige og som fører til redusert livskvalitet, tap av arbeidsevne og store samfunnsutgifter. Det er fortsatt et stort behov i de forskjellige fagmiljøene i Norge å bygge opp realkunnskap om denne viktige pasientgruppen når det gjelder utredning og behandling. Kompetansetjenesten driver forskning i samarbeide med andre sentra i Norge og kunnskapsformidling til hele landet. Kompetansetjenesten er tilknyttet til selv Balanselaboratoriet på ØNH avdelingen på Haukeland universitetssykehus og tilbyr i dag landets mest omfattende kunnskapssenter med egen internettportal for både pasienter og terapeuter (www.balanselaboratorie.no). I tillegg tilbys utredning av vertigopasienter fra hele landet. En av tre undersøkte pasienter kommer fra andre helseregioner. Tjenesten er også en viktig del av det dykkermedisinske fagmiljøet i Norge og har nært samarbeid med de nasjonale behandlingstjenestene for yrkesdykkere og for vestibularisschwannomer.

Oppgaver og resultat
Vi har i 2012 hatt en høy aktivitet innen undervisning. Vi har avholdt Lærings- og mestringskurs for pasienter med vestibularisschwnannomer fra hele landet, i tillegg har vi gitt utdanning / opplæring og hospitering av helsepersonell fra hele landet ved laboratoriet. Vi har undervist fire kull av medisinske studenter, holdt foredrag for pasienter, leger i utdanning, legespesialister og annet helsepersonell på kurs over hele Norge. Vi har ikke hatt så mange publiserte artikler i år som i tidligere år, da en dr. grad ble sluttført i 2011. Men vi har startet opp tre større, nye forskningsprosjekter i 2012: - Et doktorgradsprosjekt omfatter vertigo og balanseforstyrrelser hos pasienter fra hele landet med vestibularisschwannomer. Første artikkel er under sammenskriving. Preliminære resultater ble presentert på internasjonalt møte i juni (Barany Society Meeting, Uppsala). Et mulig delprosjekt med Rikshospitalet i Oslo om VEMP (Vestibulært utløst Myogent Potensial) er under planlegging. - Et nytt og revidert medisinsk nasjonalt kvalitetsregister er under oppretting og vil omfatte alle pasienter undersøkt ved Balanselaboratoriet. Resultater fra dette forventes å kunne inngå i utvidelse av vår opplæringsportal på internett og kunne gi grunnlag til flere fremtidige doktorgradsprosjekter også fra andre regioner enn vår egen. - Den biaksiale rotasjonsstolen for behandling av pasienter med benign paroksysmal posisjonsvertigo brukes i behandlingen av pasienter i dag, og det planlagte doktorgradsprosjektet har gått fremover. En assistentlege har fått avsatt tid til å starte opp prosjektet i 2013. Balanselaboratoriet informasjonsprosjekter for pasienter, pårørende og helsearbeidere er under stadig revidering og utbygging og vår opplæringsportal, informasjonsfoldere og kurs benyttes stadig av flere fagarbeidere og pasienter fra hele landet. Vi har publisert nasjonale retningslinjer for Menières sykdom og arbeider med retningslinjer for andre sykdommer og for rehabilitering. Tjensten vil i 2013 markerere seg enda sterkere i undervisning av pasienter, fysioterapeuter, manuell terapeuter, brukerorgansisajoner og leger gjennom foredrag og kurs over hele landet. Flere prosjekter er allerede satt opp i Oslo, Trondheim, Tromsø og Bergen. Vi regner med å bli ferdig med Norges første lærebok om svimmelhet i 2013/14. I løpet av 2012 har fysioterapeutene hatt 418 konsultasjoner (836 behandlingsenheter), mot 486 konsultasjoner (972 behandlingsenheter) i 2011. (1 behandlingsenhet = hver påbegynte 30 min.) I 2012 var 301 av disse konsultasjonene nye pasienter (mot 311 nye pasienter i 2011). Laboratoriet hadde i 2012 over 1.000 pasienter fra hele landet til utredning.

Pasienter med svimmelhet utgjør en stor gruppe med symptomer som hemmer livskvalitet og arbeidsevne. Utredning og rehabiliterings tilbudet i Norge er noe bedret i de senere år, men avhenger fortsatt av pasientens bosted. Forskning på svimmelhet drives i liten grad utenom ved vårt laboratorium. Men vi har de siste 3 årene fått i gang samarbeid med forskningsmiljøer både i Oslo (RH og Fysioterapi Høyskolen) og i Trondheim (St.Olav). Det er i Norge fortsatt et sterkt behov for et ekspansivt kompetansetjeneste innen fagområde. Balanselaboratoriet driver informasjonsprosjekter for pasienter, pårørende og helsearbeidere, og har publisert nasjonale retningslinjer for Menière. Det arbeides med retningslinjer for andre sykdommer og for rehabilitering. Balanselaboratoriet underviser pasienter og leger gjennom foredrag, nettsider, artikler, lærebokkapitler og bøker. I 2012-13 sluttføres vårt nasjonale register for svimle pasienter og vi sluttfører Norges første lærebok om svimmelhet.

Kompetansetjenesten har to lab assistenter / hjelpepleiere i tilsammen 100 % stilling. Laboratoriet er bemannet alle ukedager Vi har tilknyttet 2 fysioterapeuter i en 120% stilling for rehabilitering. Vi har 2 leger fast tilknyttet Kompetansetjenesten, begge med dr.grad. I tillegg er vi nært knyttet opp mot Nevrokirurgisk avdeling, Yrkesmedisinsk avdeling og Nevrologisk avdeling. Kompetansetjenesten har tilknyttet 2 ørekirurger og 2 ass leger med forskningsprosjekter.

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
30 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
46 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
12 timer
Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
12 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
36 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
23 timer

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
 • Helse Vest RHF - 742 pasienter
 • Annen tilhørighet - 376 pasienter

Formidling

Kommunehelsetjenesten
 • Svimmelhet en innføring. (Kurs).
Spesialisthelsetjenesten
 • Svimmelhet- utredning. (Nettmøte).
Media
 • Krystallsyke. (Intervjuer/oppslag i media).
Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Lærings- og mestringskurs for pasienter med vestibularisschwnannomer, Pasienter og pårørende. (Kurs).
 • Informasjons pakker om svimmelhet. (Veiledning).
 • Nettportal om svimmelhet. (Veiledning).
Helsepersonell - flere regioner
 • Fysioterapi ved svimmelhet av vestibulære årsaker. (Kurs).
 • Svimmelhet og vestibulære sykdommer. (Kurs).
 • Svimmelhet- ØNH - Dykkemedisin. (Kurs).
 • Cervicogen vertigo. (Kurs).
 • Balanse. (Kurs).

Kvalitetsverktøy

 • Vestibulære lidelser, 2012, Medisinsk kvalitetsregister
Forskning

Vitenskapelige artikler

Wilhelmsen K; Skogen A; Aarskog R; Haugland M; Vågstøl U

Project based learning in the bachelor physiotherapy program – presentation of an educational model

3rd European Congress on Physiotherapy Education, Wien 07.-09.11.2012

Haugland M, Vågstøl U, Wilhelmsen K

Critique and comments to the article “A History of Physical Therapist Education Around the World

Journal of Physical Therapy Education Vol 26, No 1, Winter 2012

Andersen, j., Myrseth, E., Moller, P, & Lund-Johansen, Goplen, F

Vestibular Schwannoma

Barany Society Meeting Stocholm, 2012

Forskningsprosjekter

Evaluering av gruppetrening for pasienter med svimmelhet

Lene Kristiansen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Balance in patients with vestibular schwannomas

Frederik Goplen, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2011 - 2015
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Effekt av fysioterapi ved vestibularisnevritt

Lene Kristiansen,, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HV HMN
Hearing impairment in school children

Stein Helge Glad Nordahl, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HV HSØ
BPPV - Lateral buegangsaff. og Biaksial RTV / beh stol

Stein Helge Glad Nordahl, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2014
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Dynamic evaluation of physiological data

Torbjørn Aasen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Direktør Joh Helge Heimdal

Referansegruppen har i 2012 bestått av:
Dag Sunde
Helse Midt-Norge RHF
Karl Fredrik Nordfalk
Helse Sør-Øst RHF
Niels Christian Stenklev
Helse Nord RHF
Otto Inge Molvær
Helse Vest RHF

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler